• Nie Znaleziono Wyników

Wstęp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wstęp"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Wstęp

Jednym z wyznaczników polskiej geomorfologii

jako wyspecjalizowanej dyscypliny w ramach nauk o Ziemi jest rozległość zainteresowań badawczych. Polscy geomorfolodzy podejmują różnorodne tema-ty, w różnych obszarach, dotyczące ewolucji rzeźby terenu w różnych skalach przestrzennych i czaso-wych, posługując się przy tym szerokim wachlarzem stale doskonalonych metod badawczych. To pozorne rozproszenie jest w rzeczywistości wielką wartością, gdyż pokazuje potencjał badawczy dyscypliny i doku-mentuje nieskrępowaną swobodę twórczą środowi-ska. Inną ważną cechą polskiej geomorfologii jest jej interdyscyplinarny charakter i współpraca z przed-stawicielami innych nauk, co szczególnie wyraźnie ujawniło się w ostatnich latach. Ta różnorodność w obrębie jednej dyscypliny jest motywem przewodnim trzymanej przez Państwa w ręku monografii.

Niniejszy, kolejny tom w serii „Landform Analy-sis”, wydawanej pod naukowym patronatem Stowa-rzyszenia Geomorfologów Polskich, ukazuje to znaczne tematyczne i regionalne zróżnicowanie pro-blematyki badawczej, stanowiąc wizytówkę polskiej geomorfologii przy końcu pierwszej dekady XXI w. Czytelnik znajdzie w nim pełen przegląd tematów i metod badawczych, co – mamy nadzieję – stanie się inspiracją do podejmowania nowych zagadnień i re-wizji istniejących poglądów.

Przy tak znacznym zróżnicowaniu tematycznym ustalenie przejrzystej struktury tomu nie było zada-niem łatwym, a linie podziału mogły przebiegać w różnych kierunkach. Ostatecznie zdecydowano się na taką strukturę wewnętrzną, która odzwierciedla dobrze utrwalony podział geomorfologii ze względu na proces rzeźbotwórczy i domeny morfogenetyczne. Z takiego podziału wymyka się jednak część

na-desłanych artykułów, w których w sposób szczególny zostały zaakcentowane aspekty metodyczne. W ob-rębie poszczególnych działów tomu przyjęto nato-miast układ alfabetyczny. Pewnym zaskoczeniem może być brak rozdziałów dokumentujących prze-bieg i geomorfologiczne skutki zdarzeń ekstremal-nych w środowisku przyrodniczym, które to zagad-nienie jest przecież często obecne w podejmowanych tematach badawczych. Nie jest to przypadkiem ani przeoczeniem. Równolegle z tomem 9 „Landform Analysis” ukazuje się bowiem tom 8, poświęcony ściśle tej właśnie problematyce.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt zróżnicowania tematyki badawczej – geograficzny. Jakkolwiek przeważają tematy realizowane w Polsce, to Czytelnik znajdzie też informacje o rozwoju i wie-ku rzeźby w mniej lub bardziej odległych regionach świata. W tym wydawnictwie znalazły się między innymi rozdziały poświęcone rzeźbie i procesom rzeźbotwórczym w czeskich Sudetach, w masywach górskich Portugalii, w wysokich górach Europy, na „dachu świata” – w Pamirze, w Egipcie, Maroku, na Islandii i na Spitsbergenie.

Na koniec w imieniu Zarządu Głównego Stowa-rzyszenia Geomorfologów Polskich dziękuję wszyst-kim Autorom, którzy odpowiedzieli na propozycję udziału w tym szczególnym tomie „Landform Analy-sis” i nadesłali swoje teksty. Dziękuję także Recen-zentom, których praca pomogła udoskonalić nade-słane materiały i przyczyniła się do podniesienia merytorycznego poziomu wydawnictwa.

Piotr Migoń

Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

(2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 1.07.2021, po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.. Wpisowe pobierane jest od uczestników w

psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, prawo, archeologia, historia, historia sztuki, etnologia i antropologia kulturowa, judaistyka, filologia polska,

Za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, malingu, szerzenie informacji o istotnych z perspektywy unijnej tematów, pośród członków i sympatyków

Zgłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu należy złożyć w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz

Politycy wiedząc, że podczas deba- ty przedwyborczej ważą się ich dalsze losy na scenie politycznej, starannie przygotowują się – czy też zostają przygotowani

Większość Jego prac dotyczy rozpoznania prawidłowości przebiegu procesów hydrologicznych w środowisku przyrodniczym na obszarze Karpat, zmieniają- cym się pod wpływem

Zanim doszło 0 kontynuowania pracy pielęgniarskiej wśród chorych, musiały siostry odbudować swoje domy zakonne, które po wojnie były zrujnowane i ogołocone ze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów (PS IEEE, Politechnika Warszawska, Samsung, Intel, Billon) w celach marketingowych..