• Nie Znaleziono Wyników

Na wstępie... (tekst wprowadzający do zeszytu nr 36/2011 Folia Sociologica)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Na wstępie... (tekst wprowadzający do zeszytu nr 36/2011 Folia Sociologica)"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

FOLIA SOCIOLOGICA 36, 2011

Andrzej Majer, Agnieszka Michalska-Żyła

Uniwersytet Łódzki

NA WSTĘPIE…

Publikacja ta miała się ukazać w dziesiątą rocznicę śmierci naszego Profe-sora – Nauczyciela i Przyjaciela – Wacława Piotrowskiego. Długi cykl przygo-towywania materiałów sprawił, że oddajemy ją czytelnikom trzy lata później. Nie ma to jednak większego znaczenia. Próbujemy do tego podejść, jak pod-szedłby sam Profesor, rozumny pragmatyk – bardziej liczy się rezultat, niż droga dojścia do owego rezultatu.

Zawartość tego zbioru artykułów w pewien sposób nawiązuje do sylwetki i osobowości Wacława Piotrowskiego. Interesowało go wszystko, chociaż niekoniecznie to co było akurat „na czasie”, ale to co reprezentowało solidną szkołę socjologicznego myślenia. Poprosiliśmy autorów ze średniego i młodszego pokolenia socjologów z kilku ośrodków akademickich o przygotowanie tekstów na dowolny temat do niniejszego tomu. Staraliśmy się jednak, by byli to autorzy, którzy w różny sposób, krócej lub dłużej albo też mniej czy bardziej bezpośred-nio, stykali się z Profesorem. Pojawienie się jego twórczości, w przypisach lub w postaci inspiracji, nie było przy tym warunkiem koniecznym. Ludzie, miasto i miejsca były w tym wypadku wywoławczymi hasłami, mającymi pełnić rolę punktów odniesienia.

W rezultacie powstał tom w serii Folia Sociologica (do regularnego wyda-wania których przywiązywał szczególną wagę) wielowątkowy czy pozornie eklektyczny, za to oddający w pewien sposób złożoną i wieloraką osobowość naszego Profesora. Ponieważ lubił muzykę poważną, ten tom ma strukturę powielającą układ dzieła symfonicznego; niekoniecznie monumentalnego i pryn-cypialnego, raczej z gatunku tych lżejszych i takich do posłuchania. Nie ma tu jednego, scalającego motywu, tak jak sam Wacław Piotrowski wystrzegał się raczej poświęcenia jednemu obszarowi socjologii, zdecydowanie woląc swo-bodnie przemieszczać się między kilkoma. Był natomiast wierny regule, którą

(2)

Na wstępie 4

w ślad za Profesorem warto kultywować i rozwijać: za każdą czynnością i ludzkim zachowaniem kryją się współkształtujące je i oddziaływające na nie czynniki wewnętrzne, będące odzwierciedleniem osobowości, oraz czynniki zewnętrzne: przedmioty, inni ludzie i reguły kultury.

Mamy nadzieję, że czytelnicy tego po części wspomnieniowego tomu ze-chcą go życzliwie przyjąć i właściwie odczytać.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięd przemiennych w napięcia stałe (jednokierunkowe). Z reguły są zasilane

potwierdzającego jego tożsamośd i obywatelstwo. Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50

Na miejscu okazało się, że osobą zakłócającą ciszę nocną jest 54-letni Jeremiasz S., który w chwili interwencji Policji znajdował się w stanie wskazującym.. Ponadto groził im

Drugi - już mniej jawny rodzaj wyjątków - polega na stwierdzeniu, że jakiś wypadek odebrania sobie życia wcale nie jest samobójstwem tylko na przykład męczeństwem

Oznaczenie składa się z symbolu IP oraz dwóch cyfr, z których pierwsza dotyczy ochrony ludzi przed dotknięciem części pod napięciem i części ruchomych, a druga ochrony

Skoro zmiany zanikowe, zmniejszenie metabolizmu glukozy i poziomu neu- rotransmiterów są naturalną cechą starzejącego się mózgu, to zasadne staje się py- tanie o granice

Jest to dla mnie rewolucja, bo pojawia się pomysł, który jest zupełnie, ale to zupełnie nieoczywisty?. Ba, podobno Oded Goldreich zawsze swój kurs kryptologii (w Instytucie

Stosowanie strategii unikania i  oporu, budowanie obrazu Kościoła jako oblężonej przez złowrogi świat twierdzy, w której gru- bych murach chronią się wierni,