• Nie Znaleziono Wyników

Tytuł: Strony redakcyjne i spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tytuł: Strony redakcyjne i spis treści"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

WROCŁAWSKO-LWOWSKIE

ZESZYTY PRAWNICZE

ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ

ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК

(2)
(3)

WROCŁAWSKO-LWOWSKIE

ZESZYTY PRAWNICZE

Redakcja / Редакція

Andrij Bojko / Андрій Бойко

Maciej Marszał / Maцєй Maршал

ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ

ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК

Wrocław / Вроцлав 2014

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

5

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка

(4)

Komitet Redakcyjny Czasopisma / Редакційна колегія часопису

Andrij Bojko, Maciej Marszał / Андрій Бойко, Мацєй Маршал

Rada Redakcyjna / Редакційна рада

Marek Bojarski / Марек Боярскі, Andrij Bojko / Андрій Boйко, Wołodymyr Burdin / Володимир Бурдін, Włodzimierz Gromski / Влодзімєж Громскі, Urszula Kalina-Prasznic / Уршуля Каліна-Прашніц, Leon Kieres / Леон Кєрес, Wołodymyr Kossak / Володимир Коссак, Ludmyła Luc’ / Людмила Луць, Ma-ciej Marszał / Мацєй Маршал, Wasyl Nor / Василь Нор, Pyłyp Pyłypenko / Пилип Пилипенко, Petro Rabinowycz / Петро Рабінович, Zoresława Romows’ka / Зореслава Ромовська, Krzysztof Wójtowicz / Кжиштоф Вуйтовiч, Iryna Zawerucha / Ірина Заверуха

Nora Chronowski (Węgry) / Нора Хроновский (Угорщина), Noel Cox (Wielka Brytania) / Hoель Кокс (Великая Британія), Gabriela Dobrovičová (Słowacja) / Габріела Добровічова (Словаччина), Selin Esen (Turcja) / Селин Есен (Туреччина), Andreas Janko (Austria) / Андреас Янко (Австрiя), Jan Kudrna (Czechy) / Ян Кудрна (Чехiя), Friedrich-Christian Schroeder (Niemcy) / Фридрих-Кристиан Шродер (Німеччина), Miruna Tudurescu (Rumunia) / Мiруна Тудуреску (Румунія), Caridad Velarde (Hiszpa-nia) / Карiдад Веларде (Іспанiя)

Sekretarz naukowy / Науковий секретар

Sylwia Wójtowicz / Сильвія Вуйтовiч

Redaktor statystyczny / Статистичний редактор

Ewa Mika / Ева Міка

Redaktorzy tematyczni / Тематичні редактори

Taras Andrusiak (doktryny polityczne i prawne) / Тарас Андрусяк (політико-правові вчення), Ka-rol Kiczka (prawo administracyjne) / Кароль Кічка (адміністраційне право), Witalij Semkiw (pra-wo finansowe) / Віталій Семків (фінансове право), Jerzy Skorupka (pra(pra-wo karne) / Єжи Скорупка (кримінальне право)

Redaktorzy językowi / Мовні редактори

Iryna Frys (język polski) / Ірина Фрис (польська мова), Yulia Rycich (język ukraiński) / Юлія Рисіч (українська мова), Marek Kuźniak i Tomasz Stokłosa (język angielski) / Марек Кузьняк та Томаш Стоклоса (англійська мова), Michał Sarnowski (język rosyjski) / Міхал Сарновскі (російськая мова), Szymon Urbanowicz (język niemiecki) / Шимон Урбановіч (німецька мова), Sylwia Wójtowicz (język polski, język ukraiński) / Сильвія Вуйтовiч (українська мова, польська мова)

Redakcja tomu / Редакційна колегія тому

Maciej Marszał (redаktor naczelny) / Мацєй Маршал (головний редактор), Andrij Bojko / Андрiй Бойко, Witalij Semkiw / Віталій Семків, Sylwia Wójtowicz / Сильвія Вуйтовiч

Tłumaczenie na język ukraiński / Переклад українською мовою

Daniel Butyter / Данило Бутитер

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2014 © Copyright by Видавництво Вроцлавського університету Сп. з о.в., Вроцлав 2014 ISSN 2082-4939

Nakład: 220 egz. / Тираж: 220 прим.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana Оригінальною версією збірника є версія друкована

Publikacja przygotowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. Збірник виготовлений у Видавництві Вроцлавського університету Сп. з о.в. 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 15

(5)

Spis treści

Marjan Bedrij (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie)

Podstawowe funkcje sądów kopnych na ukraińskich ziemiach od XIV do XVIII

wieku 9

Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski)

„Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego (1918–

1939)  29

Artur Ławniczak (Uniwersytet Wrocławski)

Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat 49

Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)

Kościół prawosławny na Dolnym Śląsku (od zakończenia II wojny światowej do

roz-poczęcia akcji „Wisła”) 73

Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski)

Transhumanizm i perspektywy jego oddziaływań na prawoznawstwo. Wybrane

prob-lemy 89

Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski)

Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia 111

Janina Elżbieta Kundera (Uniwersytet Wrocławski)

Kryzys w teorii ekonomii 133

Aleksander Cieśliński (Uniwersytet Wrocławski)

Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw są-

siadujących 157

Daniel Butyter (Uniwersytet Wrocławski)

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą 179

Adriana Kalicka-Mikołajczyk (Uniwersytet Wrocławski)

Instrumenty wsparcia finansowego krajów partnerskich w ramach Europejskiej Po-

lityki Sąsiedztwa 201

Ivan Kohutych (Ivan Franko National University of Lviv)

Notion and content of informational-supportive records and their place in the system of

criminalistic registration 225

Rusłana Hawryluk (Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach)

(6)

Spis treści

6

Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski)

Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne 259

Michael Huzela (Ivan Franko National University of Lviv)

Recognition of evidence inadmissibility in criminal process: The main scientific and

theoretical concepts 279

Joanna Kuźmicka-Sulikowska (Uniwersytet Wrocławski)

Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na gruncie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie

(7)

Список змісту

Мар’ян Бедрій (Львівський національний університет імені Івана Франка) Основні функції копних судів на українських землях у XIV–XVIII ст. 18 Мацєй Маршал (Вроцлавський університет) “Українське питання” в політичній думці Мар’яна Урсина Здзєховського (1918– 1939) 39 Артур Лавнічак (Вроцлавський університет) Політичне значення Судет і Карпат 61 Юзеф Коредчук (Вроцлавський університет) Православна церква в Нижній Сілезії (від закінчення ІІ Світової війни до початку операції „Вісла”) 81 Адам Суліковський (Вроцлавський університет) Трансгуманізм і перспективи його впливу на правознавство. Вибрані проблеми 100 Єжи Супернат (Вроцлавський університет) Верховенство права. Примітки щодо значення і еволюції поняття 122 Яніна Ельжбєта Кундера (Вроцлавський університет) Криза в економічній теорії 145 Александр Чєшьлінській (Вроцлавський університет) Європейський Союз як спільнота, що спирається на цінностях — значення для сусідніх держав 167 Данило Бутитер (Вроцлавський університет) Перспективи співпраці між Україною та Польщею 189 Адріана Каліцка-Міколайчик (Вроцлавський університет) Інструменти фінансової підтримки країн-партнерів в рамках Європейської Політики Сусідства 213

Іван Когутич (Ivan Franko National University of Lviv)

Notion and content of informational-supportive records and their place in the system

of criminalistic registration 225

Руслана Гаврилюк (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

(8)

Список змісту

8

Павел Боршовські (Вроцлавський університет)

Гнучкість регулювання податкових зобов’язань та цивільно-правові договори 269

Михайло Гузела (Ivan Franko National University of Lviv)

Recognition of evidence inadmissibility in criminal process: The main scientific and

theoretical concept 279

Йоанна Кузьміцка-Суліковска (Вроцлавський університет)

Матеріально-правові передумови стягнення в порядку регресу відповідальним суб’єктом по відношенню до державного службовця відповідно до Закону про майнову відповідальність державних службовців за грубе порушення закону 306

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ze względu na generalnie niski po- ziom aktywności społecznej w Polsce można założyć, że na wdrożenie budżetów obywatelskich decydują się te gminy, w których poziom

Pożytki wynikające z tej współpracy dotyczą użytkow- ników placówki, czyli małych dzieci, które mogą być tym, kim są w warunkach określonych przez niedyrektywną

Podobnie jak góry mają swój typ kolarza „wspinacza”, na nizinach wybija się typ kolarza, zwany

Częstokroć (a bodaj do tej pory najczęściej) muzyka postępuje w ten sposób, że bierze materiał już skażony i zanieczyszczony; wyrób artystyczny; coś z ulicy albo i karczmy;

Ponadto 46 ankietowanych uważa, że menedżero- wie zachęcają pracowników do dzielenia się pomysłami i udzielania kon- struktywnej krytyki oraz oczekują nieszablonowego myślenia

Il existe aussi d’autres ca- tégories de faux emprunts comme la néologie sémantique sur un mot emprunté ou création d’un mot avec un emprunt comme base que nous allons décrire ici