• Nie Znaleziono Wyników

Wstęp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wstęp"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Magdalena Rzemieniak, Grażyna

Rosa

Wstęp

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu) nr 3 (49), 5

(2)

Wstęp

W warsztacie pracy badacza naukowego niezwykle ważna jest problematyka pro-jektowania badań rynkowych, metod gromadzenia danych pierwotnych i wtórnych, konstrukcji narzędzi pomiarowych (również tych wykorzystujących nowoczesne media komunikacji elektronicznej), technik analizy, modelowania oraz graficznej prezentacji danych rynkowych z wykorzystaniem narzędzi statystyki, wielowymia-rowej analizy statystycznej, ekonometrii i prognoz gospodarczych oraz ich aplikacji komputerowych. Ważnym obszarem analizy badań naukowych są także problemy dotyczące użycia różnych skal pomiarowych czy też kompletności danych.

Celem publikacji jest kreowanie oraz współtworzenie nowych kierunków badań, a także promowanie i upowszechnianie wyników analiz otrzymanych w pol-skich ośrodkach badawczych. W publikacji zaprezentowano najnowsze wyniki prac badawczych z zakresu szeroko rozumianego gromadzenia, analizy i modelowania oraz prezentacji danych rynkowych z użyciem narzędzi statystyki, ekonometrii i prognoz gospodarczych.

Istotna jest także integracja środowiska naukowego polskich badaczy rynku, analityków danych rynkowych oraz statystyków i ekonometryków. Publikacja sta-nowi forum prezentacji rozwoju myśli naukowej i rezultatów badań. Konsekwencją postawionych celów i zadań badawczych jest struktura niniejszego czasopisma, składająca się z czterech części:

1. Zagadnienia metodologiczne pomiaru.

2. Wybrane problemy badań rynkowych i marketingowych. 3. Informacja i wiedza w organizacji.

4. Pomiar procesów konsumenckich.

Autorzy artykułów, reprezentujący różne ośrodki akademickie, przedstawiają problematykę skoncentrowaną wokół pierwotnych i wtórnych źródeł danych, metod i technik pomiaru offline oraz online, możliwych do zastosowania w ich obrębie instrumentów, w tym problematyki ich konstrukcji i walidacji, jak również metod doboru próby, rozważanych w kontekście zalet, wad i najczęstszych problemów oraz jakości pozyskiwanego materiału badawczego. Ich publikacje dowodzą indy-widualnego i wielowątkowego podejścia do poruszanych zagadnień.

Redaktorzy składają podziękowania wszystkim Autorom artykułów za podję-cie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych wzbogacających wiedzę w zakresie szeroko rozumianego marketingu i zarządzania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Naturalne paliwo stałe jakim jest węgiel brunatny charak- teryzuje się rozwiniętym układem porowatym, dzięki czemu może sorbować mniejsze lub większe ilości wody. W miarę

Liczba wykorzystywanych metod i narzędzi zarządzania jakością Number of quality management methods and tools utilised Wartość aktywów. Value of assets

Ostatnia grupa bezpośrednich metod sondażowych obejmuje znane, kla- syczne metody jakościowe, czyli wywiady grupowe, indywidualne wywiady pogłębione oraz metody projekcyjne.

Włączenie do systemu ZoSIA zbiorów archiwalnych spoza archiwów państwowych, w tym przechowywanych za granicą. Możliwość wykorzystania zdigitalizowanych dokumentów źrodłowych w

Autorka zupełnie pomieszała zapisy oraz źle zidentyfi kowała miejscowości. Sądzę, że wynika to ze słabego rozeznania I. Nobis w literaturze przedmio- tu, gdzie kwestia identyfi

Sądzę, że Załuski w ostatniej swej biografIi Michała Ogińskiego zbliżył się w pewnym stopniu do tej formy twórczości, jaką uprawiał w Polsce Marian Brandys. Jest jednak

Wprawdzie Autorzy omawiają podstawowe kwestie dotyczące logiki pytań, teorii dyskusji i perswazji oraz błędów w przekazywaniu myśli, to w ostatnim przypadku (s. 217-219)

Zdaniem piszącego te słowa taka podróż wciąż jeszcze zasługuje na miano produktu turystyki religijnej (lub: kulturowo-religijnej), natomiast pseudoproduktem mogłaby