• Nie Znaleziono Wyników

"Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce", Praca zbiorowa, Red. R. Łużny, Wrocław 1976 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce", Praca zbiorowa, Red. R. Łużny, Wrocław 1976 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Barbara Więzik

"Studia z dziejów rusycystyki

historycznoliterackiej w Polsce",

Praca zbiorowa, Red. R. Łużny,

Wrocław 1976 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 19/4 (62), 166

(2)

(II) STĘPIEŃ M aria n : Ignacy F ik . 1904-1942. W arszaw a 1975, PWN, N auka d la W szystkich n r 257, s s . 32, zł 4 ,

-P r a c a za w ie ra k ró tk ą b io g rafię F ik a , połączoną z popularnym wykła­ dem jego poglądów lite ra c k ic h , społecznych i po lity czn ych . Tom u zupełnia inform acja b ib lio g ra fic z n a .

B P /6 2 /5 7 J .K .-H .

(II) STUDIA Z DZIEJÓW RUSYCYSTYKI HISTORYCZNOLITERACKIEJ W P O L S C E . P r a c a zbiorow a. R ed. R . Łużny. W rocław 1976, O s s . , s s . 154, zł 3 6

,-Z ebrane w tomie studia omawiają dorobek h is to ry c z n o lite ra c k i i k ry ty ­ czny wybitnych ru sy c y stó w zw iązanych środowiskowo z Krakowem (M . Z dziechow ski, A. B rü c k n e r, W. L ednicki, T . P a r n ic k i) . R ozw ażania autorów artykułów zm ierzają do o k re śle n ia przyjm owanych p rz e z badaczy zało żeń m etodologicznych o ra z zin terp reto w an ia owych założeń w kontek­ śc ie dw udziestow iecznych o rie n ta c ji estety czn y ch i dyrektyw naukowych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Juhász ist der Ansicht, dass es „schon von der Funktion der Sprache her nicht möglich ist, den Gebrauch sämtlicher Ele- mente als Invarianten zu betrachten, sondern daß

[r]

[r]

W centrum zainteresow ania znajduje się gatunkowy model

This refusal of Isidorus to accept the inheritance was made when he was a minor, for the rescript goes on to say that the petitioner was not entitled to the benefits accorded

In the second series of simulations (c.f. This special growth rule strongly selects nuclei exhibiting the <110>26.5 o misorientation for enhanced growth

Het resultaat was dat 5 minuten na het mengen in de reeksen a en 6 bij oplossingen met PH = 4,7 slechts een geringe verkleuring viel waar te nemen; in de reeks c echter vormden

versus boat length, Examples of this curve, for three different designs,: are shown in Figure 2. The variation of deadrise angle.. with boat length eneral1y gives very nearly