• Nie Znaleziono Wyników

Łódź - Polesie, st. 11, AZP 67-51/46

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Łódź - Polesie, st. 11, AZP 67-51/46"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Paweł Zawilski,Mariusz Rychter

Łódź - Polesie, st. 11, AZP 67-51/46

Informator Archeologiczny : badania 27, 45

(2)

Inform ator Archeologiczny 45

K opiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie — patrz: paleolit i mezolit

K opiec, st. 8, gm. Annopol, woj, tarnobrzeskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu K rasice, st. 7, gm. Mstów, woj. częstochowskie — patrz: paleolit i mezolit

L eśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Ł ódź-Józefów , st. 3 — patrz: środkowa i późna epoka brązu

Ł ó d ź - P o le s ie , s t. 11 U n iw ersy tet Łódzki K ated ra Archeo-A Z P 6 7 -5 1 /4 6 logii

B adania prowadzili m gr Pawet Zawilski i M arins z Rychter. Finanso­ w ane przez U niw ersytet Łódzki, Pierw szy sezon badań. Osada kul­ tu ry łużyckiej z okresu halsztackiego C-D, ze śladam i osadnictwa m ezolity cz nego.

Badania sondażowe przeprow adzone w 1993 r. objęły swym zasięgiem południowy stok niewielkiego, piaszczystego wyniesienia, położonego u zbiegu rzek Karolewki i Jasieni. Stwierdzono tu obecność w arstw y kulturow ej o niezbyt intensyw nej miąższości oraz jednej owalnej jam y dochodzącej do 1 m głębokości. Zawierały one niew ielką liczbę ułam ków naczyń i polepy związanych z k u ltu rą łużycką. Wśród m ateriału zabytkowego znalazła się m ała ilość mezolitycznych wyrobów krzemiennych.

B adania będą kontynuow ane.

I

M ielec, st. 16, gm. loco, woj. rzeszowskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

M ie rc z y c e , s t. 43 Państw ow a S łużba O chrony Zabytków g m . W ą d ro ż e W ie lk ie , w o j. leg- w Legnicy

n ic k i e A Z P 8 0 -2 2 /4

B adania prowadzili m gr m gr S. Firszt, W Grabowski, R, Rzeszowski i M. Klossowska. Finansow ane przez WODROL Bk. Sp. z o. o. w ra ­ m ach nadzoru nad inwestycją. C m entarzysko w ielokulturowe. Kul­ tu ra łużycka. Okres lateński.

Badania ratow nicze podjęto w związku z pracam i ziemnymi związanym i z budową wodociągu. N itka wykopu przecięła obiekty (jamy) związane z wielokulturow ym cm enta­ rzyskiem ciałopalnym, znajdującym się na północno-wschodniej kraw ędzi wsi Mierczyce, pomiędzy szosą M ierczyce-W ądroże Wielkie a rzeczką W ierzbiak. Stanowisko badane w 1967 r. i znane z lite ra tu ry niemieckiej.

O dkryto 6 jam częściowo zniszczonych przez głęboki wykop. Jam y zawierały naczynia z przepalonym i kośćmi, ułam ki zniszczonych naczyń, wyroby krzem ienne i kam ienne oraz polepę. Ponadto stw ierdzono ślady osadnictw a wczesnośredniowiecznego i średniowiecz­ nego w miejscu wcześniej posadowionego cm entarzyska.

M ateriały i dokum entacja znajdują się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Legnicy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Herb Grzymała przedstawiony jest tam następująco: „na białym polu czerwony mur o trzech basztach z krenelażem i bramą” 26.. Kolejne źródła pochodzą

Kamieniec wzniesiono na planie zbliżonym do kwadratu /o boku około 10 m/ na skraju wysoczyzny, którą w trakcie budowy fundamentów i ścian budynku nadsypano, uzyskując

MAŁE RADOW1SKA, pow.Wąbrzeźno Katedra Archeologii Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu Muzeum w Grudziądzu Badania prowadzili mgr Ryszard Boguwolaki /Mu­ zeum w

1/ w ogrodzie Muzeum Archeologicznego /dawny k laszto r Karmelitów Bosych z kościołem św .M ichała/ od strony u ł.P o se lsk ie j, w re jo ­ nie nieistniejącej baszty

w spra­ wie sądów kapturowych w kraju zostały utworzone sądy kapturowe10 jako specjal­ ne sądy karne przy komendantach okupacji, obszarów i okręgów ZW Z dla prze­ stępstw

Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Department of Meteorology and Climatology, and Centre for Climate Change Research, Nicolaus Copernicus University, Toruń,

A participation was also demonstrated essential statisti- cally of negative relations, between the size of the Rohrer indicator and the result of the attempt of the long jump right