• Nie Znaleziono Wyników

Verslag behorende bij het processchema: Fenol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Verslag behorende bij het processchema: Fenol"

Copied!
55
0
0

Pełen tekst

(1)

adres:

(2)
(3)

.2 n:; 8 .:c er

52

,

>:lf t . n • . .• t(;~C oul.on, Ja[lC;Dc:. ~~ 1::';2, --_,e1.f'lJ.

(4)

1 1 IV. Bc o n o~ i s che aGD2~ts n V2n .;

.

-. ~ 7I. ;.c sc hr ;jvinL'; vr.n L.'G c'.:.:.; , ; :;:~-i' ;'~ .Lpr-.. c :3 /

3.. h.t r~,:::'~: 'ci e ~·cL::.'n i sI:h: 0

b • l~<~t '_u '11< n- i' ;ü o1Dc.'OCC3

'7

VII

.

B2r-~ ::~21 i~, 'e~

11

1 . .u: ~:.: ~::/,.7..2 t;i .: t or o:_lf~ 11 2. ._2 VC:.Cl~l.~::if':"l:lVC:_' aLF;:;l~ 17 ~~ s;litsin~ van ~e~ ~~~ ln n~nol

en

a

ce t

on

1

9

!~. hcc sc' :eid.in~ s ~c) :·oc ccJ 20 ~. de bye:':

,

o

r':e

ne r

i

n[,;

21 6. tab011en 22 VII ]~. Litera tu ur 22

Tab

e

l

1 .

2

.

= :;J.

4

.

rr '211C;r~:,;i8 bo.l D.11 S r.~aS S2~S

t.r

om-.n

ov;rz icht

war

u t ewi ss e

la

ars

YO::J.!) e n

(5)

_.1

-Fenol behoor t tot één van d~ belangrUks t e gr o nds t of f e n van de chemi sch e indus trie. Di t blUkt we l het duidei Uks t ui t de

gr o o t te van de produk tie cUfers va n fenol . Werd i n de U.S .A . in 19 5 2 vo o r r ui m 158.0 0 0 ton aan f enol gepr oduceer d , i n 1962 was deze pr odukt i e re eds t ot 37 1.0 00 ton ve rh o o gd. De werel dpr od uk

-t ie is th a n s dan ook ni et ver meer van de 1.0 00.000 ton De r

j aer af .

-Er zijn vel e toepas singen van fen ol beltend (z ie hf'dst , II) •. In19 55 werd i n de U.S.A., 66,6/,) van _oe feno l geb r uikt voo r de

bereidi ng van ha r sen (in het b.jzon.tcr- voor i e f enol -formalde hy de

harsen) , ca . 25 ~ werd in ~H chamic al i €n om3~zet ; 3

%

von d toe

-pa ss i ng i n de aardo l ieraff ina.;e en 6 i; werd al s zoduni.g voor

i iver se toep a .s sin~~e l1 gebr uikt . LYlt ::r .-::ssant i s no.; hst ge.:·e ven,

dat noc geen 1 ~ zUn ~~ ~ vo ni in d~ as p~ri ne ber3i~ing en ca .

5 96 tO:è'pe:f:isi n-: voná in

=-0

bLoci c.o ber-eL__.in;,

VOO2.' c... e~-::rs t_'" lJ:;!' 81-:~0'J_,~·lo.-~ '.I,:r·~ fenol ui tslui t enI als

bijpzoüulct va n dc ~~ro :e ;~s tj.l L:I.t ie va n sceenl.o oL ~~evl o nn'_;n. Th an s

voor meer dan

S

5 0

synthetisct .

Ach ter:-:env olf:\: n ~ 1..7o:r.';:,e:-::. .;" :J:: cs t beke n..e t.cepcs ci n-ren van f enol ; e n oemd. (l f t t .l . )

1. bereLlin '~: van ha r se n; in L.:,t b .~zorL~er (ie L~no l-foJ:'I1 aldehyde en epoxy-ha r se n.

2. berei ding VEJ.n cynthctLso h e vcz.eLs ; nylon 6 (ca pro lactam ) en

nyl on 66 (a::i pi nez u ur en ho xanethyLeen-edi.ami.n..;).

3. houtconserveri ng.

4 . desin fekt i emiddel (carbolzeeen ).

5

.

bereid inG van bi ocide n (gen tac hl o or-f enol) en fu nGi cide n (n atr-of'enoLen ) •

6. hul p s tof in :':.'3 raffine.~; e van aar l ol L~ (o:::xtractiemi ..__.eL voor '~ I'"\r.... ...!:"'.: . ':J "}"'-'J V"'" SYn<'::l -'r o ll' e··)1)

-:J.'':: ",-1 .L .i,n,---c" '---- c',u. ,av,__ -- .

'7

.

',::c:m cl s t of VOJ::"---- ':._e b_:r 2 :'._:in ~ van suee.r- o.l i.e Ila.d,citiv::sll•

_. ber eiding van ~l~nth orm~ne ~ (Gro e i s t offen , bv . 2,4 dichl oor

-f en oxy a zjnau ur ) •

9

.

b8r.,ói .lin::; van syntr et i sc.l.o ·:é:,s:~.!. .eLen (v : ~'lal r~Céll:~y1e rde

en gesul f one :r :,8 f en olen, ~LL:: ';o;d ',Ta s-=enéc8 ', n '\'r~:~nis sch ui

-me nde oLgen s chap p en h'3bben ).

10.[;r on,~_st-0f voor -I<3.r-;..L l'.". élceut a"scr;e pr oc"u1tct en (r~e.n ol f t Ct1oa.··nne en -salicylz uur ).

l l.sr onl s t of voor r o uk on sma akstoffen (van i l line).

12.g:C'on cl st of voor kl ,:::UI'3-cof:':'cm (b v , anri.nof'enoLe n) , r-u bbe.ragentia,

sor-L n-rst of'fe n etc. -.

-- \""-'./••l-';;'-_" '.t 'b-'';..J .:" . 0...1-1.,./ 11-__j v ' ·'-'1' b oé~...C;l_...l..'n'-"0.Jv('n' - '__ '''''~J_o'~,-- ....s ~al.s 2" ;-,. .-o o i ,-'tn_.•roclu1-ct

aceton on t st a3t , wor~t hie~ on ~e r en en kel e toe p assi ng va n acet o n v0rmeld.Ac e to n wordt vo or hot sr o o t te de el verbruikt do or de

nr odukt i e van methyla crylaat en bisfeno l A (a en ~rocl ukt va n

L 'l b . '1'

f e n ol en ace t on, di t i s een s12u telproduk t vo or ue erel~l ng va n (·;pox y.:l en en pol yca r b o natcn). (Litt. 2. )

(6)
(7)

- 2

11

1.

N

O

f;e

l

j

jke

-or

OC

2sse

n

v

oo r

de

be

r

e

iding

v

an

fe

nol

;

(

Li t t

.

3

.)

1.

b

l

jpr

odu

kt

v

a n

d..

dr

o

ge

de

st i

l

la

t

ie

v

a n st

e

en

koo l

.

a

.

u

it

t

e

er

.

b.

ui

t h

e

t

ga

s wa t

e

r

.

2

.

d

ire

cte

oxi

da

ti

e v

an b

e

nze

en

.

3

.

vi

a

b

e

N

ze

e

ns ulf onz

uur

(

h

e

t s

ul fon er i ng

s pr

oc

e

s )

.

4

.

via

m

on

o

chl

o

o

r ben

zee n

.

a

.

he

t

D

ow

-

p

r

o

c

e

s

,

di

rec

t

e c

tlo

r

e

r in

g

.

b.

h

e

t

R

a

s

ch

i

g

-

p

r o

c

e s

,

uit

b

en

ze

en

,HC

l en

0

2

.

5

.

v

i

a

c

ume

e

n

Cm2

t a

ce

t

o

n

81 s

bwe

e

d

e

p

r

o

du

k

t )

.

6.

v

i a b

enzo

ëzuur

.

7

.

o

xy

d

a t i

'é:

v

an

c

yc l

oh

ex

a

a n,

g

e

vo

l

gd

i

o

or

d

e

h

ydr o

:

;

e

ne

r

e n

.

l

a

.

l

b

.

2

.

3

.

Bar eii in~

v

a n

f

e no

l

u

i t

de

s

t

ee

nk o

o

l

t

ee

r

.

- - - - :... - - - -- -- - - -- - - 0

,

.

:::o

n f

rak gi e

vr

n

'~e

t

'2

,

r

~

k

oke nd

"

v,,:,n

c

a

.

1

5

0-

2

3

0

C.

'w

or

dt

b

lJ

c

a

.

10 0 C

.

'~~ex traL e

e

r a..

ric

t

l

Oj

û

-l

.:';

8

nat

r-

on

I

o

o

g

,

De

zur e

b

e

stan

dde

l

en

vor~en n~ tr i umzout en va~

f

e n

ol

,

krc ~ ol

e

n

xyLe

no

Lr.n, De "'1a

t

eri

;e

o)

lo

ssi n-:;

wor

.

t ~:e scl1ei~:.en

v

an

de

kooLwat

e

r-s

t

cf'f

o

n e

n

:::

"0

l

:::n

ole

n

net

.'

':;

0

2

vl" ~:;em2.at:t

(ll

s

p

::..öin

'j e n

ll

)

.

De

feno

l

en

w

or d

e

n

d

oor

~es til l atie

v

a n

e

t h a a

n

s

e s

ch

e

i

de n

.

De opbr

envst

aa n

1

'

811

01

i

s

en

i

:

;s

z i n s

af'hank oLijk

va

n d.

e

aar-d

de

r s

t

e

e

n

k

o

o

l

~n

de

krakin~ste ~Dcratuur.

3

c

n

-aod e

aa

nname

.i,'-' ?C' -" ~c., ts

r

,

5

../

:

to~e~r 01) û...tee .".nlc~ooL, 't'e~r v\.J.IJ'"I G"f", t··) · ""e~

c

a

.

0

,

./

.~ Cl.~ 1.1/:J

f

en

o

l

op'le

v

o.r

t

(o

'i)

at

e

en

.r

o

o

L be

r

o

k e

n

.:

d

u

s s

Lech~s

0

,

03

;'

;

)

.

Ber

-eLdi.nrt

v

a n

f

e n o

l

u

i

t

~.

e

t ·,;2.S\.ra -c :::I'. --

U

i

--

t

h

et

~-wa---- -- - -- -- - -~er,

d

a t

vo

or

:

e vas

s i n

;

v

a n

b_~

s

t

eenk

o

l

e

ng a s

~e)r~ikt wor~t,

k

a n

feno

l

d

oo

r

st

oo

o de

s

t i

l

l

a t

ie

of doo

r

ex

t

ra c t i

e

me

t

b

e

n

z

ee

n

v-owo n n en

·.f

o

:;:

'

(:e

n

.

O

o:{ d

e

z

..

h

o

e

v

ee

1-he

c

.en z

i

jn

3,~r ing,

aa

n-:

e

z L

....

n

j!., I~

w

a :c

r

s

L .

c

llt s 2

g

f

en

ol

p

e

r

li

t e

r

wat

e

r

beva ~ .

D

i

re

c

te

o2:~Td.ati

o

v

a n b

e

nz e

e

n

:J8

t

Luc

h

t

.

- Ë.t berë.ik::;-n-van-ho-::~ë

r

e

n

:::'-

m

:

nF

e

n I

s

-

mo

ei

l

i

jk

,

omd

s

t

f

en

ol

~~erna~;::~: elijk::;r g,~oxy cle e rd wor~'.t

da

n

b

e

nz

ee

n

,

H

e

n o

n

d

e rsche

i

d

t

h

e

t

v

l

oe

i

s

t of f

a

s

e

-

e

n

h

c

t

·';

a

s f

a

s

e pr

oc

e s

.

a

.

h

e

t

vl

oe

i st of f a s

e ur oC

2

s

.

Be

n

z

e

e

n

w

ord

t

ill

2

t-

l u

c

h

t

b

U

oc

n

t

em

pe

r a

t

uu

r

v

a

n 2

30

°C

.

e

n

on

d

e

r

e

e

n

dr

uk

va n

3J-

50

a

t

m

.

g

e

ox

y dä

er d

.

A

l s

ka

ta

l

y s

a t o

-ren

z

ij

n

EF,

z

i l v

er

ox

y

de

,

a

r-s

e

e

n

oe

n t

ox

yde

e

n

f

e

r ri

oxyde

g

es

u

gg

e r

ee

r

d

;

b

.

s

a

s f

a

s epr o

c

e

s

se n

.

I

e

m

e

t

'sti

ks

tof o

xy

de

n

al

s

h

om

og

e

ne ka

t

a lys

a

t

or

e

n

di a

lkyl

-e

t h

e

r s

a

ls

p

r

om

ot

o

r

;

2

e

d

e

~a

t

a

lytisc

he

o

mzet

ting

b

~

z

e

er

hoge

J

e

mp

.

(

6

0

0-800 C

.

)

v

an e

qu

i

val e nt

e

ho

e

v

e

e

l

he

d

e

n

bez e~n

e

n

z

uur

stof

,

w

aa

r-bi

j p

e

r

d

o

o

rr

an g

sl

e

c

h t

s

c

a

.

1

0

}

6

v

a n

he

t

b--....

e

n

ze

e

n

w

o

r

dt

o

m

g

ez

e

t i

n

30-60 ~

f

e

n

ol .

De

g

e

r

i

n

g

e

o

pb

r

eng

s t en

maleen

d

e di

r

e

c t

e

o

xy

ä.

a t

i

e p

ro

c

es

s

e

n

o

n

ec

on o

mi

sch

.

ge1

~u!fQn~r!n~s~rQc~s~

D

e b

asi s

van

d

i t pro

c

es

i

s

d

e

h

y

dr

ol y s

e

van

N

a

-

be

n z e

e

ns u l

-fon

aat m

e

t lo

og

.

A

l s

b~produkt

w

ord t ve

rkre

g

en

natri

umsu

lfi

et

en natriumsu

lf

a

at

(mo eil~k

a

f zet

geb

ie

d e

n

g

e

ri n

ge

m

ark t wa ar

d

e ) .

(8)

J.~~Aat-~

:

.

~ ~

of-

~ St'~

).

Ç

lls

sq/f

+

/!zo

.

.z

ç

fis

sf!J

JI

f

~2

50

3 .)0.2

ç

4

s~

M?

+

5t?z

r

4.

0

fr

'

/10.

2

S(JJ

t;~

50J

,va.

+

~Alaf}/I

.

,

ç~&~

+

A6z

SOJ 1-

/&0

,

:2

~

lis-

a

AIa.

'

-I"_

SO~

-t

~

0

#,SOy

~

;l

~

lI.s-

0

/1 -{-

Mt

L

SO:?

(+

z

S4)

,

tPs-

90 %

cri".

eNfJd.

,!

f/,.~-~

,

.

~ ~ ~ -I- il

Alaf)1I

~

4

H's

tJN'd

-I- M~

+

fliO

t;

lis-

CJMt

+ /lef >

tI

IIró11

-+

P'ai!t.

fO-?r

%

'JPhrelf/~tI

'I

t .

N-~~

~/l&'

'+

IICL+

~

0

02

(t'uek)

k~~n

>.

411ra

+

~O'

r:

~-a

-f

~o

III

~ ~

11-

0

/1

+

liet

1~

-

&r

%

~krUo'7(t

t:ii

+

e

3

1/,

--

~~

4~C/l(l?I(,)%

!J-b/y{peN eameelV

~

lÎr

(lil

(tJl1):l

f

tJ.2,

~ ~

6f-e(

t2I1):z

OtJlI

f6

Jlre(

tJ

fIJ),2

00/1

.

>

4. IIr~1I

-I--

(éJ1):lM

y6J-dJo % ."»,br~~t.

(9)

-

3

-a

.

sulfon

er

i n

g

v

a

n

b

c

n ze

e

n

me

t ol

eum

b

~

c

a

.

150

0

C

.

(z

o

wel

i

n

d

a

mpf a

s

e

als

ga

sfase

moge l~k ) .

b

.

n

e

utraliseri ng

v

a n

het

~e vorm Qe

sulf

onzuur

m

e

t n

atr ium

-su

lf i

et

.

Vo

rm in

g

v

a n n

atri umbenzee

n sulf on

aat

.

c .

alka

l ism

eI

t

van

na tri umbe

nze

ensu

lf on

aat

.

B

·::

re i d

in

g

i

n

g

i

e t

U

ze r

e

n

p

ot

è en

,

di

e

verw

arm

d

wor~en

g

oor ol

i e-

of

ca

s br

a

nde r s

.

R

eak

t ie t emp

e

rat

u

ur ca

.

3

0

0

C

.

;

r

eaktie

tU

d

ca

.

5

-6

uur

.

d

.

aanzu~en

v

an

h

et

n

atriu

m

f

e

n o

l

a at

.

D

i t

ge

s

ch

i e

d

t met

S

O

,:>

Le

t rU

V18

f

enol

w

o:' d

t

i

; 02 de

s t i

l l

e e

r d

.

Zi

e

o

ok n

ev

en

-

·

s

tt

a

n

d e

:::

eak

t ie v

e r g e

Lijkf.ng c

n

,

Oors

pr

on k

el

Uk

w

a s

d

it

ee

n

l

a d

in

g

s ge wUs

ui t~e v oe rd

p

r oces

,

t

e::'jenvo

or

.:'ig

v

:.

el

a

l

s

c;rr.i

-

c

o

n

ti nu

.

b~j

Er

4

e.

.

~8~

.2.

12.

1

0.2r.È~Q z~eg.p~0s:.e§. .c.D2Yl=p-f·0~e.§.

t

.

B

ij di

t

pr

o

c

a

s

li: ~;g 8n d:.; mc

o

i Ljkh e

d

m

h:;

t

c

h

Lo

or-be

n

za

e

n

t

ot

natri~·.r!lfQnol2.G.t.

v

ol

g e

nd

e bUr

eak t ie

o

p:

C-

11,... O

l

+

C

c

E

·O

Ha

--~)G - E.--

O

-

C1-:

+

Na

Cl

o ) 0 /: J ) ,~ ~

Ce

by~ro lys e

v

an

tr1e ~t

n

a me

l

U

k

~e .i~,al.:.'

c

m

R_~it t on v

an

Dov hc

cb.n nu

orit

dsk

t , .at

het

(,

v.:

n

-w

i ch t

:

2C..Lr:: 0B. ~ (G. II ).~O+

1

-=')

0

~l8.·.r

l

ink s \

';or ::.

t v

;r

è.r

on

:

;e n

,

_ ~ 0 ~ ~ L

in~~ie n v

oLc;o

-nL;.

,-

'

.i f e

n

;y

l

o:

.

:;y

c: .

'

van '~e

vor

::;n

is to

cy· e

voesd

.

:S:j

d.e

L.y

.

r

ol

y s

~·.jo.:c<.t 1

m

o

l

.

.o n occ. Loor-b e

nz e

c

n

met 2-2 ,5

- r-: • • • 3~hten?! :1

mo

l

.

L

J

-

l

::;

.

.::

-l

:jO

nc

tr

onl

0

0

";

0~üos3l nG~ uev

e

n

s

~'JOrG.8n toe [j e

-vo

w ;

c'. k

leine

[l

o:;

v

e c

l

h

·;:;

e

n

ant

L

c o

r-z-o s

i

e

v

e

st

o

f

f' .n (a.:~in':'n) ,

e

s uL: a

t

ore n

(t.y .:.l:::'oxy .~if .n y

I

)

.';!'l

ka

ta

lysato

ren (

ko perz out en

)

,

bovenei

e

n

n0

2;

0

,

1

mo

l

.

clif

_:ny

lox

Jd

Ö

Let

.L

m

.·.

;s e

l

wor dt

i

n

ee

n

a

u to c laaf

(c.1.ru ~:

3

0

é~t:J. , terro , iLO C. )

o

nt ls

c

,d

.

:::

e f

eno

l

wor~t

n

a dG r

eakt

ie

ce

zuiv

e

r

l

door

i

e

s t

i

l

l

a

t i

e

.

Z

i

e

e

veneen s

n

e

venstaande

reak

t ie

.

~~b.

!i

2

!

:ga~cQ;is.-2r:2.c::2.s~

D

i

t

p

ro c

es

b

esta

a

t

u

i

t

t~~

ka

t a ly t

i s

che

~esf ase

s

tapp

en

.

.. d

t

..

L , , 1 " b" 20 0 2-00C .

In

e ee

rs

Q word ~

De

n zson

3

8

cn o

r e 2r

a

~

.

-

5 •

l

n

t

e:;envJ

o

or d

i

c;1'.J2id

v

a n

i.Jz,'~rcLl oriJ.:; en

ko

pe

rc

ll

l ori

.J.e

a

l s

ka

t

a

-l

y s a

t o

r

D~t

zoutz

uur en

lu

ch t (3

S=od

i f

i

ce r

d J

c

a

c o

npr o

ce s )

.

C·E. -+

H

Cl

+ t02

(

lucht

)

)C, ·=~ -Cl + E.)v

()\.:) 0 7

L-~~t

Do

n o ch

l

oorben z e

c

n

vo~ ~t,

nada

t

ie Dolyc~1 00rb8nze nen

" "-' ,',' ..' ;.' ~'" ··n Lv se d t t .t:' . 1/-, ' "I b:' 7 :-00 ., -'

t

V';1.w ~,u.~ruz'.jn,

:'':Y.'--'-

o

ysez

e

n

. J 1. .n07'~ n

.

.

-,/

iJ :J:J '-/0 11e

':

'

3

v

o

r

ma.

L.

C

l

'/.'o:

::-l

t

\·n er ':;':?

.-

l.

'

U

l

k

t

vo

or

o e e er s

t

e

t

r

a

o

,

Ka

t

a

Ly

sa

t

or-

v

oor eïo b'J

,:: .:à.e

t

rap

i

s S

iO;)

of t

ri

c

alci Üm

f os f

a a

t

.

l~t

f

en

ol

w

ordt

doo

r

~es t i l lati~

G

e

z

u

i Ve

r d

.

De

i

n

v

est

ering

s

-s

n

ond erho~ ds kost en

z

U

n

h

oog

v

o

o

r

d

it

pr

oce

s

,

omd

a

t o

p

ve

l

e

p

la

a

t

se

n

bUz o n~ s r e

con

s t

r uct i

s o a tr

i

al

s

n a

ls

~uurvaste

st

e

en

-vo

eri

n

g

,

ta

nta

a l

e

n

~oner

wO

.:cle

n

ge

bru i k

t

.

D

i t

i

n v

er

b and

m

e t

h

et

~e bruik

v

an

wat~ri~e zoutzuuroploss in~en

(

z

e

e

r

c

orro

si

ef)

.

5

.

E

e

t c

ume

0n

D

r oc

ss

.

-

:B'

:::

nze

e

n

tlor

dt

m

et

p

ro pee n

g

2

a

L:

y

l

ee r

d

t

ot c

u

m

e e

n

,

A

l

s k

ata

-l

y

sat

or

g

e

b r u

i

k

t

m

en

vo

or

d

e

z

e a

l

ky

l

a t i

e H

;)

S0

4

'

AICl~ ,

fosfor

-

·

z

uur

.

h

e

t

c

um

e

e n w

or dt

g

e

oxyde

e

r d

mt~t

luc

h

t

in

een w

á ter i

ge

so

dao

plo

s s in

g

t

ot

cu

me e nhy dro

p e

r

o

xy d

e

.

M

ax i ma a

l 3

0

%

v

an

h

et

cu

me

e

n

w

or

d

t

o

m

g ez

et

.

S

od a

w

o

r

dt

a~ges che iden

e

n h

e

u

p

e

r

oxy

d

e ontl

ee d

m

et

4~6- ig e

zwav

elzu

ur

,

waa

r bU een

meg

se l van

c

um e

e

n

(

76

%

) ,

f

en

ol

(

14

%),

(10)
(11)

- 4 -Doo r d.esti l la t ie vlorè. t een scheLdi.ng van .Ieze comoon ent en v8r;-::ref,en. CJp 1 kr;. f enol \vJr d.t ca. 8,S k:~ . aceton al s 202 pr o.tukt bij d.i.t pr-ocos v3rkr e· · e ~1. 6. .Qx~d~t~.2_V~:l_t52.1~:; ::::.n_vla_b~.n~o~z~uE !o~

!

cn.o

!

.

To lueen .ca n i n ~~e vlo "ist offa se n..t bch ufp va n marigaan

en cob al t~aften ate n ~ls k2 t a l y s a tJ r met l ucht ~eo:~ dc2r ~

v!O::.··--:'en --t2nJ.) .c a . 1:;':0 C. - t ot ·):m z oEzu ur . v , C

'~,O'r: -····elî-:· (-· ·î(~nt aan :'nnzo(~~~L1il ~ ') b: :-r\··· ~I--.t ca

"5

",

lTe t ben

•.•- . : . " -L. ' ., ..• " ~,; ~ Go.'" IJ~ __<J .v . l. .',)._ •.'cl., ~ . ' J' •. _ ~ .

-;. ~1 '~ 0 ' ·... - A ""l '-v.:.: - J - " , ~ J_ ~... 2'-"' - . ---;0°0 --,t ,....--c l -~.

zo ~z u~ ,r h e-.{l v ::-_ ~l u.J LJ .:1 j . LJU û.::>·,:n -JV e ll / ( v . m:_ v d v

Oli1 ' >':Z Ct \,\I::.c ·:·én in do f2nol.i.s:::~:·. ,; estez- van oenzoàzuur- :-:'i e

v .) - ·...1 . ", c: '-,- .'- .t:"OY1 1 ';," ", ,,\,;; ,. . :~- T '"\ t ,:-,- ., r:o.-, '~k.~,.

'-crv,.J~ "e :... ~'" l.' .L..,c. O ,_ Cl o.c;nZ -' '-- ZL1,.r V.OI ... v,cJ..'J·::-:" .Lj c.

D~.tc;::. :ldcl;j1: e ~.'::;n.. LL tl.t8 :~ ~<>l ni e; :'>·,:r-:11 .., 0:J~: niet .Loc

:,.i t »r cces zi c} econcmi sc.. v l' JU·,t; t ot (e a:'l::::'8:"~ ~ "\Lolb ,:;

-- 'c:> 'o ..,. '" ':;1 ' ~ ' C C D ~- (L' t t . U -. .. '76:: 20L ) ....:.,n.,~ CO..,1-:..r Cl \J ..' plOCt:;"'...~,.~. l l..• • • ::. c.• . v . 7 1.•

7

.

_0"~-L,''-"-~.., ti,_e_v5-an_c5Lvc_Lo~hG"":exaan(..."_" _...u_0 ...u_cv ci....v L_ o=':':h e xano-_;:;c;..-= L~ ~(Ll_' t _t ._ts-;-~ ~)

B'c::n z ec n kan vol l,; c~i ;; (ms-t een lTi -k2.t . ) [;ohyè.,::·o ; c;n:,.:erd Vlor

--lcm t ot cycLoh.rxann, =-';i t cy cLohrxa an kan met een r-e.ieLijk

hoor: -ren:1(';-.len t ('70-? 5':') -' ~'0'~" "'(' T'r1 ;"0:' .en t ot e cn cv cl 0

-;_

,

~'v~

-

;

v~_~

'

ï

1~\ "'~, .,..,''Jy "~ ~ r'"'~l

u

(-~

.;

_:.':" .

~.

-

~~-.0 .',v _:~v ._ . ~J_- )

_".t" .L~u.no l ~c.Jc _ o .~,_ ~'c.:. n o u .1 ", . ~. ,.:..>__ <.,-;,,]). 1.//

'

J

.

,

__

".u.. ..a crn• .

Als in i~i a t iQ ~ct 21Y3 2tor ~Q~~t 2 3 D cob altz o ut .;o~~ u i k t.

Ine r st e inGté',~lCi:: .,.e; c: i t l":actie:)ro dl~kt oon >.:scLik t e

(~r ondsto f VQ·.H' çc:::

:

J

.:::·:;L ."d l·: V2.n c3.-):...' olc.ct:?J::.-a:"::'i~;:JLJ. ZUL1r en

hcxamet.hyLe en d .iamá nen, In t-::e.; ...:: Lnstanti e zou .'::' i t l~aktie

prol';.uk t .:;=.iie ~:~y C.~·o··r; n .:.:.,.-, .l k:...1111'1 n 1;IO:::~~2n to t f enol , 'daar bij te

-ven s \'lat:r ;~tof on

ts

tact, ·~~at 'd.:\.:r voor cLe h;y:i:co ~,;enerin;:;

va n l~ ::; be nzc' n ,::; 2b :c:.ü k t 1;:0.,1 ~;o ·,'::'cn.

'·:o.o.r 3 c hij nL,jl: i s iJ .: eon oxi:iè.i.Ci':J:.'cCl.i8'1cnt vei:

7

5.

;)

.

.

8Z(;

routn voo~ f enol b c r eid i n3 nl ;t ~n ~ abcl.

~l. ~c~~0~is ch2 acu.;cten van ~e fe 1'1olD~occss0n. (Litt .3.)

1.

g

e

~ §.u!.f2.nir~n3.s :2..:9..c2..s.:.

Di t p.roces is pas econ omisch ui Lvoer-baa.r, in di e n natr onl oos

en zwa velzu ur ook in .Ie f ..brL~k 'l.JOr.::en :;e"?r olucec r d. Dus in

sl ech t s ze er 3r o t e uni t s (15-40.600 ton /jaar ) . De b~produk ten

:1.1O{'"ten vcr-koch t kunnen '.:o.: den.

2

.

g

e.t

2.hl02.rQeg,z~ --gpf 02.ef.

Hoe:..'el ee n eerrvoudi.r; 1JrOC8s , t och ':lo :.:' :lt di t nie t commer-cá eeL

t oe g epast. ProduktLa kost an z:jn 'c.:; ho o;~. In de DIaat s va n è.i t pr o ces is het causti s ch e so~a pr oces 38komen.

~

.

ge.t

2.

a~s.ti

§,?

Q

'

_

s

2.~a'9

;::02.

·

;

§..

L

~

~b,~--1"

'

'''1'

\·e.

··~

)

óle cht s sconornl s ch 2 lnl l en ~e Dro~uktl2kos~en va n h t chloor

la a g zUn. Daar om wordt ve elal h~t ~3v o rnde Na Cl aan el ec t r oly se

onderworpen om het chl oo r terug te winnen (du ur) .

4.

g

e!

~a.ê.c gi€i-:2.r2.c~s.:.

Gr o te j.n vest ::-r i n:;sk osten ; s1'.;c h t s ec onomi sch ui tvo:~rbaar

i nd ien het proces continu i n ~r ot~ pl ant s ( 30.0 00 ton/jaar )

wordt ui tg evoerd.

5

.

het benzeenoxydatie pr oces.

Dit - pro ëes I s- tegenwoor O-i g het minst attrakti 3f , zo~el

technisc h als economi sch. De opbren3st van fenol i s te l a ag

(ca. 30-60;6). Word t vrijvl(~l I1Ü~t toe'~ e Dast.

6

.

hct CUfJe-:nüroc es.

Voorde eï t en opziëhte van ,::'c an :.e re Dr ocesse n is d.a t geen

(12)
(13)

v

.

,:",'é~ l~entabili t()it va n he: cumecrro.co cc s han.ct z'; .;r sterk af

van .~ afzet.mo Lijk hei.d en va n ;.:'8 J':)i)r e n~= st van ace:to n , De be

-l 2,n:';r ): s t o -oro du ( t il~ va n ac

et

on v.i.nLt pI aa

ts

volr.c n s c~ oxydat i e an dohyJ,I' 0,:-:;en,; r i n3 va n isop r'oJx/lE~lco~:'ol t o t acet on. Vi a het;

cL1m(~::;nproc s ',J01:''-';.t c2..

I

L o

[.;·2~)l:'O~lLJ C;-)::2";,•

V~r ch r .:::nx ; ;l t OO ~;;: c1(~ })r o p ;ylr;:::::l1l)l:':j S 2e:1 z2k ar e rol , zO~;.at e" Cl

sam ngaan van d~ cu~ eenprodLJ k ~ i ~ en een ethyleenproduk ti e bUzon

-:. r vo o rd~;li~; is ; vanwe: e

,'ce

to w:EJ.(; n2c; ....bhy.L eenp r-o d ukt Lc (en

v~ó) is eeG prjjs <:~alins van hct dao.r b,j on t st a n e pr-opyl.e en t e

V9r \!aCrl ~:; 'm•

De keuz e va n ~e fe n olb e r 8i 2 ~ n ~ vi l ~oCO n~e OD het cume 0n

-pr oc cs . r.Let aLl.oen omdat he~ t Gcnn.isch een zaor int er-es san t Th-O

-ces i s, maar oolc omd at de::: meoste :':106.e l~ne fe n olfc.bri clc.n (na l j50

sebouw~ ) als ui t 'a n-.s rnat r ianl het cume s n heb b e n ~e ko z8 n. De gr o ot te va n ee n cu mee n / f ,'n olpl an t l i ; t tusse n de

1

5

-

30

.6

00

t on / ja a.r. "

Plaats va n de f enoLf ab.r-Lel;,

Ui tGa ande van het bGn ~ 8 en iat l u s door alk ylering met propy-

I

1 l e eD het cum~e n leve r t , kunnen W' concluderen l at de f sn ol fab r iek in de buurt va n een aa r i ol i er a f fi n a d2 r U gepl a at st kan worden. \ Ui t de na f t enen wo~dt door middel va n ge n katalyt is ch r eform- I

\1,

pro ce s benze en en waterstof vCrk r ? ~ 8n. De wat er st of kan even t uee l ::se b r uikt wor den voor ë:.e :::loh;:/dro:j <:meri n?; va n he t bijprodukt \

OC -meth yl sty r een tot cumeen. \

Zoal s reeds bij de

e

c

on oml sche besc houwing van di t f enol proces Î\· is se b l eken, zou het zeer voordelig z~n al s 1e prop yleenpr o- . duktieo ok plaats vond in de f a b r i e k. he t nevenprodukt et h ee n

'I

heeft ee n gr o o t afzet~ebie d (vo or de bereiding va n po l yetheen,

pol y v i ny l chl or ide , et c . ).

V

I

.

Bcs chrijv i n~~ het cume en- fenolproces.

Eet cumee n-f eno l Dr oc e s berust op de in 194-L~ open ba ar- gw- -maa kte ontd e k king van het cume8n:--:cy(lr o peroxyd e en zijn s1)li t ai.ng

in fenol en aceton door ~.~o ck en S.La ng (Lit t .

5

.

)

:

De omzv t t Lng va n cumeen in fenol :I:eschi edt in twee stap pen :

1. de oxyd at i.e van cume en in cumeeriny dr-op er-oxy.Ie ,

(ve r der aangeduid al s

C

HP

)

2. :~e antI di ng

v

a n

het CEP in f eno l en ace t on.

De oxy datie van cumee n kan ol) twee manieren worden ul~ge­

voer d, nl . voLr; ens 118t er. ruLsi.eor-o ces va n .Ie iji s ti l ler s Co LtC.•,

en vol fjens he; honos e n e f'e.s ; oxydatLepr-o ces va n de He r c ul e s

?01IJJ..er Co.

De splitsing va n h2t

eH

P

in fe nol en aceton ~ordt technisch

op viel' v'::rschil lèndè "d:jze~1-o2;e'0ast . All : vi I' netllOc1~:; n ',lOr ~en

(14)

- 6

a. t reaktiemGchsnisffis.(Li t t.

6

,7

)

-

-1 Joor 2e overeenkomst r:l~ t ..J' oxvd ati,e va n aLleLy __en on met

dCvo. o· x(v .Ia>:.... ~

t

vri E'<.:., Ln "J..;'e --:;~ " r' In 'O c t:>c-l û c,uc.;; van_'. _;'oo:.... l"'~l+"uc... oJ,-~"rctof'fc'o-i - - ' - 'n b- ·"d'-'-"t ffi"'·'n-' ook

hi' ~r aang-'nom en dat do Ly..:c o D:~ r o ::<:y :e v::r mi ng evn l:::ettin:.::;:l..'eaktie

i s , ',:elk e via VI' rc ,~j.c ln vor-Loo pb, Let vol ;enie sc he na is 0':) te: ..~t;ll e n : l'.?l~ akt ü'ver lnc; R· + (L· ) .In.LeLd i nzs r ua kt Le : - , .ut ) ~.:, [I. { \,.' Voor t')lant in:;sr :akt~Le : ;1.. +

'

°

2

-.-,.

(éü2)

(E O.)) + ~\.i..~::~ C")''- + ~i.. l(

L-•••(1) •••(2)

·..

(~)) Afbr':.'kingsreak ti~ s : B.·

+

l~· ~J. - J, :.~0;2. + •OE:

--+

l~OE + 0,.') R· + Tt C· ---+ :3.0~:~~ et c .

• ••

(1+

)

·..

(:;) · ••(é)

OH

+

>:; RO· en · OE l',,,_ice.l :c'n zOl1~Len::~oor .;,:; ontLedi.ng va n het hyJro

-. " . t . " -'OII )0 Ol' (- .t ' ,., )

pcrox;y.:.,e Kunn::n on s '::ö. a n : l".. 0 ;" --+~c • + · '1 .iJl ·e. o, •

T~"ens ie inductiJ p 0r ~ode ac cumuleren zich d0 R· en 20~'

réL.icalen, t otc.at d.: v or-mi n; ::'r v a n, ·:l oor d.e; ke ;:;t in3, gel jjk is aan ~e afv oer en zicL 8e ~ c Jnst ante zuurst o fabs orptiesnelh~id

heef t .i.nge st eLd,

De i nduc ~ieperio,. e k::),n opel'lc;ven vio..'den of s eerk bekort,

i n d i e n voo r af aan ::.:'e te oxy·-:'..e.'cn l::: o Ol 1,'la t e :r s tof een hyclroperoxyde i s to e~; e v o ec';d.

~oor kle i ne ho~ve~lhe~en vrontrcini3in~en wo r~t de inluc

--tieperiode ver L:m'~ d en 'i e z uur-s t ofabs orpt ie s nelüeid ver-nu.nd er-d, De zs stoffen zijn ~-:;cEla~U:: eli.jl-c oXJ :::'eerbarc s 'coff n, zoal s arnLn e n of f e n olen.

::Je r-eak

t

Le sneLh eLd wo':..' t be oaal d ~~ o o r -:Le snelhei d van reakt ie

(

3

)

.

B.

La.Lve .:J. 1:ly':':'roner ox3Td en en i ..~ stof fen , ·j.L~ door

ont l eding vr Ue rad ic al~n ~even, zUn al s katalys at or e n vo or de ox;yd atie het meest be k e n d de naf t·:nnt c n n sz e ar-aten van de me'..:;a18 n l ood, kope r ,ijzer, cobaLt, ma ng a a n of ni kk el . Ee n na d eel

va n deze metalen is dat ze een lag ~ re ef ficiency veroorzaken en

i e ontleding va n

C

.

H

.P .

(zel f s ver br andi ng XaN tot ko ol z u u r en

wat 0r -B. P.

6

70

.44

4

-

)

bevorQcren , zoda t he t con struc t ie ma tri aal va n de oxydatietoren s vrij va n deze metaLcn moet zijn.

2. }~droperoxy de n, ve rkr e~ en doo r au t o:0Jda t ie va n kool wa t er -·

stof f en kun ne n doo r st::rke zu r en kata l yt i sch wJ l' den ont l eed.

Kha rasch en zijn medewer-kcr-s hebbe n ee n ui tv oerige st udi e ge ma akt

va n de ont l ed i ng van C.H.P. (Li t t .

9

.

)

.

Onder invlo ;d van Lewi s

-zuren onts t aat uitsluite nd fen ol en aceton (Li t t . l O. ) .Naar de

opva t ting van Kharasch hebbe n wij hier t e mak.:n met een ket ti ng- ·

r eakt ie di e vi a ionen verloopt . Primai r aou een spl i t si.nz

optre d en vol gens: ~c

+

~c,

\

,/c.-O -O-H

/c.-O

(15)

Oxiclo..i'-e

;-eo.dès

;

W

.

., H

g

.

ij,e

A

,e1l

3 H,!C -(1.. -

c..HJ

Ie

0,2

A

i-:

U

»

tV

HJc, H],t: -~

oo«

0

Ö

01-0

.te

11 I/

<0

::;....- )t

H

-~--OH

+

Q.H~

-

e

-

V _ " 0

+-

~o

fll#fu~

:

~.JC

u'c5

11

oH

.

.

Ö

Jl

r

.

~~

(Q.HJ\.W

i-:

~I

;-

-+

va...

iI_(!~o

/

'OH ~C'(!",_OH

.

.

. 11 3 ( )

-Ha.

Ö

c.lIJ

2t

<~I

. /

~

COl/delJ

~~f~:

.;-_

C.~CH

2-r).-~s~.

(16)

J.

7

1.

}

. t oxon

i u

mi on

st abä. L i.ser-ens

D(~

k

e

b

t i

n

.

:

orr

t

s

t

c.a

t ,

.

0:""

J

r

::.é:c

t

h

e t ni.e uw

c

i

on met

pez- o x y d e moLo kuu.L r' ~

ac;e

";1' 1.:;, onds

r t

c

-;:c'u

' :v

orm

.n

°

van e

c

0;:

oniU

:

;

i§H

n

f

:r

~

c

~"

~ron

:

.

[c~

~

r

+

een

hy

dr o

-an.Ier

J

O

Ol' c

on

_ensatier

oakt1 0s

b

r e en

ec~t ~ oo ~ b~proiukten

o

p

,

ZO

G.l s

ot

-

c

uayLf'

e

n ol

,

Iile s

i t

;

;:

1O::::j~2 3~ oL- 1l1C; tnyl

s ty:;:-'

_, ..

n

(Li

tt

.

11 ) .

O

n z' ü

v

3r:~' c

u

ra

e

n ,'.' :)1. '. t ver';:~'0 '~; n :;.0) ::::' 2-L~y1::,t i v

a

n

be

nz

e

e

n

met pr-ocyLe

e n

(La t a 1 ~'sato r f

o

af orz

u

u.r }

,

Pr

o

pyLe

e n on

tstaa t

a

l s

I~er;

v

a

n d

e"":

pr-od

u

k

ten

b

i

j

cle :::ropa:~nl(réJ.kd:ng. Let

o

nz

ud,v

e

r

e

c u

rne e

n

wor. ~t

d

oo r

~efractione e rde ~esti l lat ie

ge

z u i ve r

d

(

99

,

9

%

)

,

vo

o

r

-da

t

het a

ls

g

r

on d s t of v

oor de

fe n ol b~r ci d ing

k

a n

s

e b rui

k t wo

rd

en

.

Z

uiv e r

e

n

ge

r

e

c

y

c

e

l

d

cu~ e en

i

n de ve

rh ouQi n

8

van

1:

4 w

ordt

g

e me n::; d en

na ar ~.e

hy

dr o

.

"" e n

:'

r i ns

s

r.~~a~;:to r

;;

e s

truu r

d

,

De re

cyc

l

e

-str

Ol J!!l

b

e vat

.in.:

vee

r 1

,

.1

oG

-

mJ

t

hy

1 s t Y

J

.:e

:.

m

(

zi

e

ve

rJe

r-

in

!l~t

v

er

-sl

a g)

,

en d

i t

noct vor~.l'jc1e:c':"

1ro

:c<:.

";n

,

vo

or da t

h

e t

c

umc

c

n \"10:L..

\..·.·~

-

_

"

e , V"" "

'" .L'-J''-'-,.

"

_

p

~_

pu

• .,

"'

n ,' eI"

,.L . . . ' b•:~'7,jijon,-l Gr~,:">". >..•. _ ". ...e~

n over

. c

z e

~:"J;'r .

r:y

. "

·n

.'

'

~

''

r·i..n

. , )

···

. zi

,

e

:1.' V,':'.~0"

e

11'l....j

n

c' (.'.'. )

- - ~ .ti '-'-- "' - ._. ) \ . •

1 . _~e o~ ':Y

.

.

a

ti

e

v

a n

r.et c'.1'::1;":::':;1'1 (.!-:ei t c, 13). &.

h

e

t

.;m u1sie ~ro c'~s. T"\r~ -v "'1... -:'=" .;.... .: :;:-. _ . :-;' -"1;Q ·-:- -,-, Ol ~...-;:-l_ -~ l 'T" ':'::: O 1"(1 1 .'(") (~. · 1 ) .u~ vJ ··_<.-·.v1.~ '1ln.,T;; '.' ~·..'. v Û 1..1 " .~v..-,-CCAJ.l1 t;~n e,..u S l._ '" • _ , b· -,.-, '--~ ~"" ~ 0 ':0 '~-;"O-':1 0 ·· ... ( ...····1 ~-ï -. icb.: 1ï::l.Pï'''' :'0,", 1 ",,' . '", ,. 11 1J'·-: '~ tJ. V<.-.rl. ( - :.;? IJ . ~'1 .-; L _ .o. U,'. l :, -' :..\, G~ '~c ,,-,11 u.. -C;ffi. lil c ..'. " l'~ 'O·· .... ;) (.' - ..

t

.j ",.,:. l__,~ ;:l!l.L.. ( ~ 7 .) ,1':" 1c.L.. "'01,. ,0·,-····;";,-,

_'"'- u ...::1., }u.. t o J.. '~LO_, ,

na

r_,.,2L.d.l ..arv.c.,v 0 , ] <I ","_,.lo...1v . v .'- IJ _.•c v a

·

[·' 0 ·..· >a +- )-l';T s ~ ':-ry;"on ( 01U

"

0

r:>"(l rl-7nut~n di

c

Ln C " T'lC>O

n

0

1)1 0S

-_ ~.) ..'I. lIel ti C1.v __..L...,;

v

,

V ,... __ ~~ LJ,J Ç l...' ...l.. ,,'" J. ~,1.,... "",,"""""'" .L

' "Du.. ::L1"

'7" \

'-J'Jn)

,.

n

.

,

.

-'

J

.C'

.-"

.)L1

O-c o..

'

·"0v l _', (;~.~. "1·_.; ",n"n, +-v_,..,-r -;-c.9-; '.~'-· t ·.:1.'-_=,1zt.U~' l " en 1.f.'· , P,_ T'..1_i

aten)

'";(;0r u i~~ t . De ho:"V~; ,31~le id

i

s

ca

.J,2 t

o

t ~

,

5

/

;

v

an

1-::.

-:

t

to

t

aa

l

.

In

zu

u

r of n

eu

tr a a

l

Q

i

l

i

'

u

vcr10~pt de

ox

y

:atie

n

iet

,

;'0 ,. '. .; I ·, · ;_·· ··· · c ~"Yl • •, rri '.: _. l 'J ;:' (buf'fer-e t

~_~ up'J..

_ma

e COn ~_lv .L·,-; l "" '-'~ ;._ ,)1.;. Vc..;.n u ,...-' - ~ ,7 l e n

me

Sv_cr- ,o.~ ) . " , , -. •:..1,.; 0!i1Zçuvln,,, .L.. J.... , :...)SS r.1 G. eLh e~'~.l.ui.: b

"

" '"

u

r c

r

J.

a,

.:,

"

-'-

V

7

-~ ,--'..L :""",;-,~1.-~ UU .L

-.,

. ''".Ta

nn

e

te:

-'

r

een

o

rnz ec

t Lng

v

a n

o

n

:;,;v

e er

2>-3\)i~

v

a n he

t

c

u

me e n

i

s be

r e ik

t

,

~o~d t

h

e

t

reak

t ieoense l v

i

a

e

e n

scheid in~svat

na

a

r

d

e

o

n t

-le di ngs ~ e ak to r

af

3evo e r l

.

De wat

er

fa s

e

u

i t

h

e

t

s

ch

eidi

n

3s

-v

a

t

wo

rut n

a a r de ox

ydatiereaktor

t

8

r u8

3e

v oer

d

.

b

.

he

t

h

o

m

0

5

e

ns fa

s

e n

r 0

ce s

.

-

Bi

j

ee

n t

erJp

e

r a

t

ULE:

'

va

n

110-13 0

0

C

.

v

i.

nc t

d

e

d

irek te

~)À.J­

d

at

i

e

v

a n

he

t cu

me e n

b

d een

:~uk

v

a n 4

-

6

a

ta

.

m

,

t luc

ht

z

uur

-st

of p

laats

.

A

ls

k

a

t

a

ly

s a

t o

r en s

tab

i

li

sat

or

(

vo

o

r

h

et

C

BP

)

di~n t

s

oda

(

pH

~rate r

dan

7

) (L

it

t

.

1

4 )

.

~e

oxyd

a t i

e

w

o

rd

t

i

n

3

à

4 o

v

er

l

o

opto re

n

s

uit~ evoer J.

Aa

n

h

et

e

i nde

v

an de

x

l

a at st

e

r

eak

t or

i

s w

e

l

e

r om

c

a

.

25,0

v

a n

het

c

ume

e

n

o

m

g

e

z et

.

Aa

n

het

bomo~en?

f

a

s

e nr

o

c

e

s wor

d

t

tege

nw

o

c

ri ig d

e v

o

or

-keu

r ;

eg e

ve

n

~n

d

e

i

ndu s

t

r

ie

,

o

mdat

he

t

e

mu

l

s

i

e pr o

ce

s v

e

el

m

eer

v

oorz i

en

i

n

g

e n

ei

s t

(

o

;a ,

G.

e s

c

he

i

d

i.n

g

v

a

n

h

e t

w

a t e r

-o

l i e

(17)

- - -- - - - -- - -- -

(18)

_ Sssent ieel b~ di t Braces i s d8 ~emp0ratuurre~eli ng , ~a ar het CliP bo ve ~ 140

c.

autoka taly~is ch ontl ee dt ; het

oxydatie rend."~m ent Ylpemt ook af . 2even s wor dt de OE P ontl eding

do or Lan-;e r eak tL::":t i-jde n en hoS? omz et tingspercen tac;es be

-vorJerd (zi e on~er[ taande tabel , ui t l a borator i urnp r o e v e n ver

-kr egen. Litt . : BP 653.761, BP 630.2~6) .

- -

-

-Tempe r 8-t u u r mol.;o CBP mol .,:; OEP t: Be r eke n de ver -in C. na 1 uur bl ij f t

üi

85, 8 , IJ ,6 6j 20 ,j uur 110 •.... 1 ,7 04

5

,0

uur '-'

K

J

8 4 ,5

9

6

1,8 uur l~SO 8 :1 97 1,3 uur

-

..

,

....,. 140 8 17,0 91 0 ,5 uur

E i S :Le eff i ci e ncy , :;edefi n L;erc.. als het _'J.c:::'c\.::nt a ou'e zuurstof, l'j ,l: ';

;/-~ dat dienst doe t voor de 0~P-vo~illi n~./

De oxydati e itlOr:~.t bij ein cum ·e n- olT.zet t ingsper centa ge van

onge veer 25~ gest opt , i~ vcr ja n d mot het explosie~ evaar en de

stlj<\ende (lev~:nnr o.' ukcv or::lj_n'j. ,'.;:.j ei : 11:].::._:' boscIrc even fabr i ek f)

\!..:; :cd t Ce oxyv ati e i · vi e r- tr'c---;D~)n uit~- evo0r'd bij t " ;:1'y"'r:Jt u r'-"-, :." J ~ .> ..~-" - :. ')-- ...; ö ; '-'.~:~~. :~~ .._.,.l. ~ ....ç. -~"\O

:

r':-

...

-tr:~·

...

-' :'.I ~l :,--.-~,

van

1

2,-,

,

1

1

7

,

11

:J

en

1

1_

J

.

,

"c...(.A .L~ J O.1.. 11.::.- -~ _.~ élh.vO.J..,-,n oen ij' i

ornv. z..-v_~u~t L...n,_:;~s ·- l"r: ':: ...- ";;U...v~an~:. .L-"0-1~), . 1~' , 1...~-', .'J::.... e1n -?'7'j" v\Jv..an ,....h,-,e'~- CUI' e:... I ...n lI'I.lfl~'l~'

"J0 -"...v'·'_r-V ba'....r...."'-"l 'rt-:~:...v (...L..J, ,_-,'_t t . ..L~~.J) ~

Als ox:;,2.'üie'1:cLcl 'd'x::' t Lu ch czuur-ct of' v-e b r-ui lct (ook bij

:-et ernuLs.Lepr-oces) . :';Cjz : Lucht; .oet koolzu:.:rvl.'Jj zij n, omdat

eve n t ueel ":'ea l~ti.:,s val1 ~~;~t

co

-

:-'l~:~ h.~ c ::::::~:F ZOU,-_Orl ku n ricn 0-0

-trc~3n (Li~t .

1

3 )

.

~e luc ~t v6r_~ i &",r toa in te! 2nS~r8üm D~t

':.'et er in :e_ :... e-:e nf,;o:cen _::e-,",SS8n.

_~as t cumesn, KoolzuurvrUe l u cht an sod a wordt ook nog \,'8. t:::r in -:::'e oxydaci er-ealccor "ev oer:...• Di t ::;ebeur t om de volgen d e r e Clene n :

a) Rekeni ng moet worde n 3ehou~e n met de oxp l osiegr e n z e n

van cum e en-zuurstofmen~s els in de gas r uimte bov en de

~""eakt? r. Curne::,n-zuurs tof;nen:;se~s<!J :::'i e b~L:~_~ ill? l .;:á ~umee n

beva tGen , het ean Gu ss e n 27- 1,0

c

.

het '~ eval l S , z~n

oxp.L o s i.ef , :Gi t; oxp.L o si.eve vaar vO'Jr :t omt men , dooz-

t

e

zor sen dat c:~ [~aSl:'~üElte' 10-2.] nol.,~ vte.

t

e;

~~:_ a : Jp b2v at .

(Lit t .

D

EP

8

19

.

))2

,

D2

P

399

.5)

1

,

zie ook onders taande ca

-b,1)•

b) .l>::: \.-J8..~ :.rri2..c:lp ,_'~:) _I.: oo~\: ...ie ns c al s meesLeurm ec.L un om het

::'001' ~e O::-:J _.2.ti e on:=s Jv i ~ n<2 .;'} ni ;t':e~1 utral i sec.:r c....e I:1ier cn

-zuur af t~ voeren.

c) Be 80: 0.. is ono~lo sba~r i n CUD~2 n. ~oo~ ies aoia in het

[:;01.': 'ce voei';e n ';lat Cjr j1) ',; lo._s.e n, 1:::,':'-11 do. l o s e:_"i n,=; c::;n -vou_~i"; en '_;eI"~~:~n 0.tJi'-; -·:üa".~,t;::J vLná..n, 0.., J . 115

1

20

1

2

5

1

3

0

c uue n zuur s i:.cf ·~·l- O

,

5 )

1~4 i~ l~_j

,

5 )

/!-~ :~./

,

).;

1

5

'7

o

1 1 1 1 1 ,6 ? n

-

,

(

6

,

5

C/o)

.

_-

---

---

- -

- - - -

-

- -

-

- -- -

-

(19)

-:08 voor ..:..2 oz y J a ti :: o nod i -'·..c lucht is ar:omsGi!~; uit

\-;.~ ;n d r u k va t (;- a ta , } , ~~~ 111C~l t "\'TO _~'.~'l; Q!lC~C: :L"l j_ll i e c o r e n c;e

-v0(.':~:..:

~~t oxy J a ti e ~~n sol wor ~ : na ~e vie~~e r ·a ktor 3eco n

-centr oer-...". va n 25:.~ naar

T

3

J ·:;~ l? ~ :J or::ü:._'. el van een vaCUUL1

-f...á Lm__'"-·",~r'~ a"" D'-I..A.. ':'d._ ..._·T' (/I::;,·...) ;·.~.11""1.:.Ü~ -..:.J:-:<r.:...r-., kw:\.. ..'~i,l~," ~_ \",.L_ ...ruk )....\. • Ár.'nJ.\ ..~n '\·l·c"...r kt__ b"'"J' (....cc,~o....n La'~r~cez-e

-'-~

,:L· uk c:~~n

l a t y'l. i .

OEl~:

>8

1

~

nu

;

~

l

~ool;:,

t2

J1?;:c0 tuur, ae.?:

zlenllJ~

la. ~er ~a n z~n (b2,)

C

.)

Gn ~) e n ~o~ce ~o ntaL tt~ d worde

b::::reL;:t . 1'!~; r~ bij 1 atm. 3SV!; 2:'ldJ Clan best vat dB Gr oce kans

Jat het CEP al on t le Jd. l~t CUDs en :a at over de tOD en wor d t na z ui.ve r-Lng 6e r-;cJcel d. (Lie l;. :3 ? :525.095 ) ;-~et opge1.'ler kte

ox y è..at i.e men,~sel passeert v:Jor ':"a t he t in d. "o n tl cdi ngsta nk11 ko ~t, e~n wastaren, ten einQe he~ meesesle u rde Na2C0

3

uit te

wasse n.

2. de ontl e ding va n he t CliP in fenol en aceton.

In de tec hni e k word~ i i t op verschi l lende man ie re n ui t

-gevoerd:

é3.. SDl it s i n~ in ho~oge n nili~u. Al s oplosmi d Qcl van het CliP

en he t zwavélzuur (1~8iQ) dien t acet on.-De tempera t uu r l igt

bU het ko o k p u n t van aceton, zo d a t door refl uxe n de ontle

-di ng swarm.te van hd tOEP (::""h.c~.ü/"," ü l ) aL; e voerd. i:!0r-.:i.t , waar -,,~oor een ze'.;r eenvou dige t.e nroe...:a tuu r co n tr ol c mogelijk is.

Di t wor-dt toe g e p as t b;j de r.er-c u Les Powde.r Cornp, (Lit t • :

U.S .

2

.663 .73

5 j

b. Fenol al s hom o~ eniser end meJi um. Dit wor d t toe~eDas t b~

.1 hone-Fo ul e nc (Li t t . : U.S. 2.'751.877) • '" ~

c. .cVic e-fé~ s e n syst oem, L8t cumsen-GEPmengsel I.'lOr~~t in

2

0-5016

-I; e zwavel zu ur mechanis ch c,;e d isperse: ~'r":'. De zwav eLzur-e la a g l aa t zich :..;e:ne.kl;:,;ljj~\: afscl1': L :e n (:Litt. : B.P. ·:'; ~G.v 95 en

;~ ? :.\...<.-. / . /1I-'':0" __ . /) •

.~ ''''o'--b';nati r van 'OOV..n:.. .onc 'r" '" ri Lh or.:n~': 11'-' :> 1- (Ll' '-t .'<:< 'J 7'-1' Ç)~ ::')

~_. 'J ... , .J... c.i.J~':: ':.<."" -'_': )~,. I ; d'~, - ~. uV! C ...L. ~;t;; 1. v • •_""... . j - ,-. U,-,_

~o ::;:c :::i '::"el va n e.:n cO!l,crifu·:: i3.alu or.m ",'/0::: :".:::: i1 d,:; 81:P-CUIIl8: 11 C';-1~0 ;·~IC>11 "On '7,.•ovP1ZU11-"'C''~;""'-~;:>D -.;Y'\ e- ....n ..H("-'-'~""O"J -l' nn. V""" 1 '10

';:;;1..1_ _a''; '..0" .~, . (.;..\,. ."'" ",,~..L0 U_ \..I ';"_,...;'1. -..., ... 1I......l.__ 1... ~__.~ 0.. .._ •

aé.ll'l,~,~ez u - ;en .: ' [1 .:l.il2.r e':,n sch; L:ü n· SV3.G :':;·:9:?l~ SJ,~ . De; to [a l e ont

-l~ lin ~ vin: t plaats iOQr . ) a~it a ti 0 va~ de ccntrifucaal

-~)or:-:~9 . De ;~l~otc ov,; r·~'] 2.':::.t Zi;1[;~v~:~~lzutl ~'" ~~,~~ .:11'::; .~ ,_' ~:~··...;a~·: t i2 T~ 12...r:·,.lt8 OT' '-',~ +-e""T'.:...,LU'"r- 'U"1:-"c":- 1 " '0r o r>:r,_':'LOO., ) . 91-v-..:::. :

~.I. --' . 1I ....:;-,._._ f_,-"J ..._ "y;-'- ....1 ,_'1.. ".-) \.--./ ' . -../. ' l "" / /.J.

Ill ::'i t ver sLa-;- ':!0l" t .~cc e l::'.:.:~t s ~ ~ ,:",e t::.o::'c.' t J <:;'__ uast ,

~ ...

_....

-'8.;:~ e.t het r eak'ci.em(::m:~:s21~.c: ?O:n.l) i s ;epasse·:?r i , i·l ;or .J..t het

in twee scheid ingsvat e ~ an de zwave lz uurlaag 3Gscheiden en op g e

-va n3 en in een buff8rva~ .

Ui

t

~it vat wo~dt ~i t uen3s el on d e r in een met ~:a s ch is-r i_ l ':e n 'j e yakt.: wa stor-en .;ep er s

t

,

a.Lwaa.r het

nO~j r-est ..:2en de zwaveLz uu:r in te ':;nstroo:;:

:,

:0

~ e:; r!

5

;-i~ e ;:;o::.a

-0')i 10Q"-'s-i- n,_--) ....,.,)\.,; L'."....-..;p utrv _ _aL:1.se::'-..-_'_'_1"--: "~ .' 0"'"l.·...j-v • . .' ...,- : -... ..L"~p...L'~co ' e...l.."·.Jl"""7"'8'ç.J...l. ..1'":...:;....:;1C el ....~n'~1'-"- .-.,n' (..)\...;\:,c'''''::;"...1 ZUU~--T'

meer bevatte n , omca t v'; .~·::L :J,e~l ~';i OC.'\; 1.L.r~L:c d.at cjjl ens :'::' o nu v oLgend e

,~~C's t il la t ic: s :;ro tc.· rc >.oC VC,:Ll(~e:l ()I.., -cc lylf en ol ui l; fenol en

o(.-~.1ct hyls t;yr e8 Ll z ouden ont staan, t2n ;ev Jl ; van c'.)~clensai::;ie­

r e akties :'Lie; i'!';·ru cll :.:e~GltD.ly s,'; I'~~ :~ )or z'.Jav:.;l ZL''. ur .(Lit·~. :E P. 670.4 4 5

~'-at ~uu "('vr~ ie r ::>":> kl- 'j,' ~'l,c, n "'01 'oe~{~"a t i,a" s~ "10 1100f 'nr o':;u k t e'l

_... LJ ... -t) \...L. ...v__·~ .1.~... __'_' ' ' ' ' ' ... v _ ..,... ... .-_ - ' -1. ... \ ....-

-fenol en aceto n ui t éle bit Jro .:-:' ukc :n oe::. -~~:r0t[20TlstYl~;; n, ace t o fe ~lO n,

fe nyl dü.1et hylc 2.~'·b L101 (..::::: l. ~) , o<.-c',;::~çl fe no l ( -< l ~) e~l CC~l kL:inc

>0'?V"..'el~tl ei,'. cL1m:~" :'1.

:.?2no l , aceton en é',c e t o f.:;n o n z;)l. V8.n cO'~'l::J. el~cie l b::lan[; en \1o:::<:' en è'..an ooL: in~.iv id.u::el '--: :;S Cf~' L~ en :::'08r .le st :i.l 1a t io ; -:TI:>thy

l-, . - ./- . - 1 ./-. ;- .. " , " t ' , ~1

s~yrJen ~or~ ~ I II ae p aS i.J l C l n ~U2 ~ r lC ~~ or~l ~ , en worQ~ s~ms Wu -~;:;zu i ve r{~. In :'Ü'C proc(;s 1.lor_'~t h= .~ ,;cl'.'..~: êr ~~:)O~: hy .".ror:;enerins 0I:!l

(20)
(21)

- IJ

-3

.

_e zuivering va n het fenol -ëc::;toillJ',::n;sel .

l-~et onzui vere [':;11oLn,n[';sel 1.101':_-c:l :lOr .efr-act i oneer:le

dest i l la~ ie on12r atmosferis eh~ Jruk 3cseheiJcn va n de 8ve r

-maat aceton. Al s to p pro Cu k t verlaat het Qc~t o n de kol om. :~t

boiemproduk t w0rd t nu i n e~n dest i l la t i ek o l om Gepomp t , die

on(~ er vacuu m w(,~ rk t (J O mmo bg-~~l>uk) . FLt cumeen me .::t het

d -meth yl st yr e en ve rl at~n de ko l om als to p p ro dukt. Di t mengs el

gaat direet naar de hy dro g enGr ing sr (;aktor. Let bo Iempr-oduk

t

va n deze eume enk olom bcvat on:~;eve8 r 6,j aeeto - fenon eri-v 94]0

orizuLvo r-e f'enoL, Di t rnencseL wordt wedor-om aan een va

cuum-destillatie onde r worp en (e v Jne en s

5

0

mmo l~-druk ) . het top

-pr odu k t i s in dit ge v al vr~ zuiv er e fenol, dat al s ve r ont

-rei niRgingen hoogstens wat aceto-fenon (N 0,1)) en cumee n (N O,1}6:

bevat. De g feno l wgrd t naar een kr i st al l i s ator afgevoerd.

(smel tpunt f e nol 41 G. ) Let borlenpr-od uk f va n d',ze vakuumkol om

i s zeer r Uk aan feno l (10- 15 S2W.~) , doorda t f enol en aeetofanon

ee n az e o t r op is ch meng aeL vo .r men C~ e n maximiun aze otr oop ).

Daa rnaa st beva~ het bodempro~uk t ~-c umyl fe n ol, kl eine hoe

-veelhed en mes ithyloxyC ~ en te era c h tige cond e n s a tle pr02ukten.

Di t bodemprodukt wor~t meestal zonder ve r d e r e zuive rin s ver

-kocht aan aeetofen on ve:C".ierl: en,'_ië) industrieËin.

Als overal l -opbr2nst, ~8bas2 erJ op ~et ;e br uik tc ruwe

c umeen, '.Jor~~ t S3,J van de theorie ,p: '; ei~'cv:m (Litt. 12 ).

cun ee~l

-In:thyLst:',-~: :':;en

:;:':;1101

ac eto~en on

_l Oo,l' )Un ;en

>o

,

7

1:-J ~ ,5

1

;';5

,5

l Jl,7 ~0 2,,2 0 , ~.

,

760 n:n, ~~-. ,--_8 l13Tcl I' o:.;-,n:9~,~~in ~-_~.

~_: t 0(.-':let:yl;:;tY:::'8 . n ':-:0 è ui :'::-,'c: c U18 ,nstr-oom v jj'u ljd e r d

1, J Or (~' n, 0':::..12J:: 1-";t r.Ls Lrihi.iJitor ,:e OJ':y c';,a'0i8r 22,ktie no ,'8,Licf

beÏriv Loedt ~: o o r l,J(; ~;na~TI (:: v ei: VI' rad:_k al e n (Li t t . 14 ) . Daar

-naast zou de 0<. -me t hyl s t y r er' Dc 0n c e nt r at ü; in de recy c les t ro om

s t,;eds 3r o tc~r \'lor >.'n, ~',,/da t de oxyIati.» z ce r snel onn og el.ijk

zou \'lor,2en. Fenol 'derkt 00': 2-1 s Lnhi.b l t or. Ji t :;eeft e ch ce r

gee n na~e1 iGe werkinG , oGdat de r scycl _stroom ze ;r weiniG

:Cf,nol bsvat , d o or' de z e; ]: SC: :,8l'~)e ('Le s t il1 a~ i e , :'1Q C'.::':.' co}: noc;

~0 0 2:' SUplÜ~j,e van Z LÜ V',:=,::: Curne';n lilé:l t het f cn o Lpc ï-c entage,

(Li t t . 15 ).

D,:; r-ecycLcsu-o om, bes taan .Ie uit v rs c un ceri en c ume en

aL:omsti~j uit c:' é vCT ,-:alJ~}.r en ClE.::: :l::olom wOJ.:'ó.t bat chjcwljs

-,'C,'-,~T.è - --' o--' e n'Oè;::> T"-Î '0';-; ," ;_l":J o" (' ,',:- ',"':'-'- 1"" t of -0;"co ',) '=l n e V-l1 l' ! '~"'"l _ :.) '-'J.-J ...'_1.~:) "_' ,...,.__ ...- ....) ~/V V ,.-/. 4_1\.-- ..J .Jctv I:;.)oJ .L:. .... ...i2). .1... ' - ' u ~ ~\. _),.'.. :08 ~ al s kat~lY:5ator di8n s t .

H.t

)

Aan het eLnc;e v ei: :~ e ~l:' .'l '0 'en e:c i n:~ uorJt L"et CU!1e'Jn :~ ;­

',~;_ ec a.nt". :"'~r :;.. erl via 8(;~.:~ f il-~~,;I'y..;_..' S nd 2,~-; :: C "fVC<~:,::lill...:~s t.arik van de

(22)

..1' . ."

• 1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Papiernia ta spotykała się z entuzjazmem prasy ówczesnej, nie tylko jako jedyna w Królestwie posiadająca holender, ale także ze względu na jakość produkcji,

Czynny i świadomy udział robotnika w pracy zarówno na własnym wąskim odcinku, jak i w pracy przedsiębiorstwa jako całości, wyrażać się będzie nie tylko w

W rozważaniach nad zagadnieniem pracy w chwili obecnej a z myślą o przysz­ łości należałoby chyba jeszcze raz silnie podkreślić poruszony przez autora

G niet op do uiste plaats in lengte ii;t, dan is do tafel in. horizontale stand

Zjazdem koleżeńskim uczcili również 40-lecie swej pracy zawodowej absol­ wenci h. Państwowej Szkoły Mierniczej w Warszawie.. Olbrzymia większość pozycji na ten

For every angle the hologram is reconstructed for both the phase and polarization contrast data, with the object in focus by propagating the field to the object plane us- ing

Również zupełnie nieprawdopodobne wydaje się, alby Miechowita, o ile — powtarzamy — znajdował się już w kraju, nie zapamiętał, czy nie zanotował w