• Nie Znaleziono Wyników

View of Od Redakcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Od Redakcji"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

STUDIA POLONIJNE T. 30. Lublin 2009

OD REDAKCJI

W nurt dokumentowania dziejów Polaków i Polonii poza granicami Kraju wpisuje sie˛ trzydziesty, a wie˛c jubileuszowy numer „Studiów Polonijnych”. Problematyka podejmowana na jego đamach zdeterminowana jest samym tytuđem. Nie ograniczamy sie˛ do historii, choc´ nasze Wychodz´stwo ma swoje korzenie w rozbiorach Polski, które cađymi falami wyganiađy Polaków z ich granic etnicznych i politycznych. Pozostajemy wierni programowi Czaso-pisma, które ukierunkowane jest na szeroko rozumian ˛a problematyke˛ migra-cyjn ˛a. Badaj ˛ac róz˙ne konteksty istnienia spođecznos´ci polskich lub polonij-nych poza granicami Kraju przodków, nie stronimy od zagadnien´ nurtuj ˛acych inne niz˙ duszpasterskie dziedziny z˙ycia polonijnego. Ten wieloaspektowy profil odpowiada naszym zapotrzebowaniom, które nie omijaj ˛a z˙adnych sku-pisk polonijnych.

Za wspomnian ˛a róz˙norodnos´ci ˛a tematyczn ˛a podejmowan ˛a nađamach nasze-go Czasopisma stoj ˛a Autorzy Ŧ znani i cenieni specjalis´ci, których wynikami badan´ moz˙emy dzielic´ sie˛ z P.T. Czytelnikami.

Jubileusze s ˛a zawsze okazj ˛a do podsumowan´ oraz udokumentowania i opracowania dziejów osób i instytucji, a tym samym i s´rodowiska, w którym zarówno osoby jak i instytucje realizuj ˛a swoje zadania. Sie˛gaj ˛ac do genezy, idei, która przybrađa ksztađt instytucjonalny – Zakđadu Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej w 1972 r., zamysđ powođania stađego wydawnictwa publikuj ˛acego materiađy o tematyce polonijnej zrodziđ sie˛ wđas´nie wówczas. Przez pierwszych 6 lat byđa to publikacja przygotowywana przez: M. A. Kr ˛apca, J. Turowskiego, B. Kumora, P. Tarasa. W styczniu 1978 r. powođano Komitet Redakcyjny. Funkcje˛ redaktora naczelnego peđnili kolejni kierownicy Zakđadu, a póz´niej Instytutu (od 10 marca 1984 r.): Mieczysđaw A. Kr ˛apiec OP (do paz´dziernika 1979 r.), Czesđaw Bloch (do 10 marca 1984 r.), ks. Stanisđaw Kowalczyk (do 17 wrzes´nia 1990 r.), ks. Edward Walewander (do 28 lutego 2005 r.), ks. Józef Szyman´ski (do 30 czerwca 2006 r.), Tomasz Panfil – obecnie. Sekretarzami redakcji byli: ks. Józef Bakalarz (1978-1981), ks. Roman Dzwonkowski (1981-1990), Jadwiga Plewko (1990-2001), Maciej B. Ste˛pien´ (2001-2004), ks. Józef Szyman´ski (2004-2005), ks. Sđawomir Zabraniak (2005-2006). Od 2006 r. jest nim ponownie ks. Józef Szyman´ski. Ponadto w skđad zespođu redakcyjnego

(2)

6 Od Redakcji

wchodz ˛a obecnie: Witalij Rosowski, Paweđ Sieradzki i ks. Sđawomir Zych. Kronika Instytutu Badan´ nad Poloni ˛a i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickie-go Uniwersytetu LubelskieKatolickie-go Jana Pawđa II to od dawna nasza wizytówka, obliczona zreszt ˛a na swoist ˛a reklame˛. Nie taimy tym samym, z˙e w ten sposób pragniemy przyci ˛agac´ potencjalnych wspóđpracowników spos´ród historyków, socjologów, politologów, teologów, z˙eby choc´ niektóre dziedziny wymienic´. Zache˛camy i zapraszamy do wspóđpracy Wszystkich, którzy prowadz ˛a badania w profilu naszych zainteresowan´ i maj ˛a potrzebe˛ dzielenia sie˛ ich wynikami.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ponadto, czy polityka prezydenta Harvardu, jaka wyłania się z re­ portażu - owo stawianie na wybitność i współzawodnictwo - mogłaby się stać modelem polityki

Tendencję opisaną przez Ziółkowskiego zdają się potwierdzać wyniki moich badań: zdecydo­ wana większość inteligencji, którą tworzą absolwenci uniwersytetu, to przede

Die dargestellte Geschichte ist nach dem Prinzip Folge-Ursache durchgehend entfaltet. Der rote Faden ist gut erkennbar, die logischen Beziehungen werden durch

Mortevielle oraz Maupiti Island jednak rządzą się swoimi prawami..

Za naukowym obrazem %wiata stoi idea, &e obiekty obrazu manifestuj#cego si$ s# zło&one z du&ej liczby mniejszych jednostek podstawowych, do których

To właśnie postępująca matematyzacja doprowadziła do tego, że pojęcia fizyki stawały się coraz bardziej abstrak­ cyjne, a sama fizyka stawała się coraz bardziej

Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana i przekada si na realny wpyw czytelników na sposób przekadu w wypadku tumaczenia serii ksiek o Harrym Potterze, które mona okreli

się stanowisko, że krótkotrwałe przebywanie poza własną wspólnotą zakonną po- dyktowane może być przede wszystkim okolicznościami osobistymi (odwiedziny własnej rodziny