• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie z 10th International Tinnitus Research Initiative Conference „Tinnitus subtypes, mechanisms and interventions”, 16–18.03.2016 r., Nottingham, Wielka Brytania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawozdanie z 10th International Tinnitus Research Initiative Conference „Tinnitus subtypes, mechanisms and interventions”, 16–18.03.2016 r., Nottingham, Wielka Brytania"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Sprawozdanie z 10

th

International Tinnitus Research

Initiative Conference „Tinnitus subtypes, mechanisms

and interventions”, 16–18.03.2016 r., Nottingham,

Wielka Brytania

Danuta Raj-Koziak

1

, Joanna Rajchel

1

, Monika Lewandowska

1

, Kinga Wołujewicz

1

,

Piotr Henryk Skarżyński

1,2,3

1

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany

2

Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany

3

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa

Adres autora: Danuta Raj-Koziak, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. Mokra 17,

Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: d.koziak@ifps.org.pl

Dziesiątej już konferencji zorganizowanej przez grupę eks-pertów zrzeszonych w Tinnitus Research Initiative (TRI) to-warzyszyło pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy EU Cost Action – TINNET. Tematem przewodnim konferencji, która zgromadziła ponad 200 specjalistów z całego świa-ta, była klasyfikacja podtypów szumów usznych, przegląd hipotez dotyczących mechanizmów ich powstawania oraz poszukiwanie najbardziej skutecznych metod interwencji. W ramach konferencji w Nottingham odbyło się piętna-ście sesji naukowych (64 prezentacje ustne), w tym dwie sesje plakatowe (111 plakatów), zaprezentowano dziewięć wykładów autorskich. Ekspertami zaproszonymi do wy-głoszenia tych wykładów byli m.in. dr Winfried Shlee i dr Michael Landgrebe, reprezentujący Uniwersytet w Re-gensburgu, oraz prof. Karl Friston z Uniwersytetu Londyń-skiego. Prelegenci podkreślili potrzebę rozumienia szumów usznych jako zjawiska heterogenicznego oraz przedstawi-li założenia bazy danych tworzonej w ramach działalności TRI, mającej w przyszłości umożliwić m.in. rozwój nowo-czesnych metod leczenia szumów usznych.

Doktor David Baguley, kierownik Departamentu Audio-logii i Implantów Ślimakowych Uniwersyteckich Szpitali w Cambridge, przedstawił obecny stan wiedzy dotyczącej nadwrażliwości słuchowej (ang. hyperacusis, HA). Zjawi-sko to jest coraz lepiej poznane, czego wyrazem jest cho-ciażby podział nadwrażliwości słuchowej na podgrupy (loundness HA, annoyance HA, fear HA, pain HA). Nadal jednak niewiele wiadomo o epidemiologii, gdyż wyniki ba-dań oceniających występowanie nadwrażliwości słuchowej zarówno w populacji dorosłych, jak i dzieci mocno różnią się między sobą. Istotne wytyczne dotyczące dobrej prak-tyki lekarskiej w przypadku szumów usznych występują-cych wśród dzieci zaprezentowała dr Veronica Kennedy, audiolog oraz członek grupy zajmującej się wynikami le-czenia szumów usznych w ramach organizacji TINNET. Doktor Kennedy zacytowała wyniki badań prowadzonych w Instytucie Fizjologii i Patologii słuchu na temat częstości

występowania szumów usznych u dzieci. Główną wytyczną było zalecenie, aby leczyć „DZIECKO z szumami uszny-mi”, a nie „dziecko z SZUMAMI USZNYMI”. Profesor G. Andersson z Universytetu Linköping przedstawił z kolei korzyści wynikające z wykorzystania Internetu w terapii szumów usznych, a prof. Josef Rauschecker z Uniwersy-tetu Georgetown zaprezentował model powstania i od-czuwania przewlekłych szumów usznych. Profesor Susan Shore z Uniwersytetu w Michigan omówiła wyniki badań nad mechanizmami powstawania szumów usznych w ją-drach ślimakowych oraz wyższych piętrach drogi słucho-wej. Interesującą teorię na temat tzw. ukrytego niedosłuchu (ang. hidden heating loss) oraz szumów usznych, których przyczyną nie jest uszkodzenie komórek słuchowych, lecz tzw. kochlearna synaptopatia, przedstawił prof. Charles Liberman z Uniwersytetu Harvarda.

Podczas konferencji Polskę reprezentował zespół Insty-tutu Fizjologii i Patologii Słuchu (dr n. med. Anna Fa-bijańska, dr n. med. Danuta Raj-Koziak, dr Monika Le-wandowska, dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, Joanna Rajchel) oraz prof. Magdalena Korczyńska i dr n. med. Anna Pajor z Łodzi.

Doktor Anna Fabijańska zaprezentowała pracę dotyczącą implantacji ślimakowej u pacjentów z występującą jed-nostronnie nagłą głuchotą oraz towarzyszącymi szumami usznymi. Analiza wyników wykazała redukcję natężenia szumów usznych u 80% badanych. U żadnego pacjenta nie stwierdzono komplikacji pooperacyjnych ani pogorszenia odczuwanych szumów usznych. Na podstawie przedsta-wionych danych zarekomendowano operację wszczepie-nia implantu ślimakowego jako bezpieczną oraz skutecz-ną metodę postępowania terapeutycznego u pacjentów z jednostronnym niedosłuchem stopnia znacznego lub głębokiego oraz współwystępującymi szumami usznymi. Pracę na temat częstości występowania szumów usznych istotnych klinicznie wśród populacji dziecięcej przedstawiła

99

Z kraju i ze świata

(2)

dr Danuta Raj-Koziak. Problem ten, jakkolwiek niezwykle istotny, nadal pozostaje słabo poznany. Badania zespołu IFPS wykazały występowanie szumów usznych istotnych klinicznie (trwających dłużej niż 5 minut) u prawie 20% badanych dzieci, z czego ok. 25% z nich zgłaszało wystę-powanie szumów usznych stałych. Przedstawione wyniki wskazują na konieczność podjęcia w grupie dzieci odczu-wających szumy uszne istotne klinicznie dalszej diagno-styki oraz działań terapeutycznych ukierunkowanych na zmniejszenie ich szkodliwego wpływu na życie codzienne. Obecnie brak jest w języku polskim narzędzi oceniają-cych wpływ szumów usznych na życie pacjentów o udo-wodnionej rzetelności i trafności. Dr hab. Piotr Skarżyński przedstawił wstępne wyniki badań dotyczących adaptacji do języka polskiego kwestionariusza Tinnitus Handicap

In-ventory, jednego z najczęściej stosowanych na świecie oraz

rekomendowanych w praktyce klinicznej. Wstępne wyni-ki badań wskazują, że u blisko połowy pacjentów szumy uszne są na tyle dokuczliwe, że zaburzają ich emocjonal-ne oraz społeczemocjonal-ne funkcjonowanie. Wykazano także, że płeć, wiek oraz stopień ubytku słuchu nie miały wpływu na stopień uciążliwości tej dolegliwości.

Podczas konferencji miały miejsce dwie sesje poświęco-ne obrazowaniu mózgu pacjentów odczuwających szumy uszne. Doktor Monika Lewandowska zaprezentowała wy-niki analiz tzw. połączeń funkcjonalnych (ang. functional

connectivity, PF), czyli korelacji sygnału fMRI

w przynaj-mniej dwóch różnych obszarach mózgu oraz połączeń strukturalnych (szlaki istoty białej) w badaniach metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego (ang.

functio-nal magnetic resonanse imaging, fMRI). Tematyka pracy

dotyczyła odmiennych wzorców połączeń funkcjonalnych w podtypach szumu usznego, wyróżnionych na podstawie cech tinnitusa (uciążliwości, czasu trwania itp.) oraz au-diogramów pacjentów. Drugie wystąpienie dr Lewandow-skiej było poświęcone organizacji tonotopowej pierwotnej kory słuchowej u osób z szumami usznymi i prawidło-wym słuchem. W ramach sesji poświęconych obrazowa-niu mózgu interesujące wyniki badań sieci neuronalnych

w „stanie spoczynkowym” u osób z szumami usznymi przedstawił dr Lantinga z Uniwersytetu w Groningen. Ob-serwował on aktywność mózgu osób z tinnitusem pod-czas oglądania poruszającego filmu oraz w „stanie spo-czynkowym”. W obu warunkach u pacjentów z szumami usznymi wykazano znacząco mniejszą synchronizację w obrębie tzw. domyślnej sieci neuronalnej (ang. default

mode network, DMN) niż w grupie kontrolnej. Ponadto

u osób z szumami usznymi nie obserwowano, typowe-go dla osób zdrowych, efektu większetypowe-go zaangażowania DMN w stanie „spoczynkowym” niż podczas wykonywa-nia konkretnego zadawykonywa-nia.

Konferencja w Nottingham była bardzo ciekawym forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami oraz klinicystami z całego świata. Prezentowane prace dotyczyły aktualnych, istotnych zagadnień z zakresu dia-gnostyki oraz terapii szumów usznych. Pomimo inten-sywnych badań w tej dziedzinie, wiele aspektów – takich jak etiologia szumów czy obiektywne metody pomiarowe – wymaga dalszych prac i pogłębionej analizy naukowej. Niezwykle istotnym elementem rozwoju wiedzy na temat szumów usznych jest międzynarodowa współpraca inter-dyscyplinarnych zespołów eksperckich, takich jak TINNET czy Tinnitus Research Initiative. Organizacje te, których członkami są również przedstawiciele Instytutu Fizjolo-gii i PatoloFizjolo-gii Słuchu – dr n. med. Anna Fabijańska oraz prof. Henryk Skarżyński, zajmują się tworzeniem wytycz-nych mających na celu zapewnienie pacjentom z szuma-mi usznyz szuma-mi kompleksowej opieki i skutecznej pomocy. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w 2017 roku będzie organizatorem pierwszego Światowego Kongresu Szumów oraz XII Międzynarodowego Seminarium na temat szu-mów usznych. Powierzenie Instytutowi organizacji tych spotkań jest niewątpliwe wyrazem uznania dla osiągnięć prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu. Podczas te-gorocznej konferencji w Nottingham osoby zainteresowa-ne mogły uzyskać na stoisku Instytutu niezbędzainteresowa-ne infor-macje o przyszłorocznym kongresie, który planowany jest w dniach 25–27 maja 2017 r.

© Nowa Audiofonologia® 5(1), 2016: 99–100

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zdajemy sobie sprawę z tego, że taka ilość pieniędzy ma się nijak do kosztów, jakich wymaga odrestauro- wanie tego znakomitego zabytku, jednak kwota ta na pewno przyda

takim uderzającym w oczy braku dystynkcji zrodzić się mogło u nich przekonanie, że przywilej zasadźczy nadawał chłopom-kolonistom nie tylko ius Teutonicum lokacyjne,

Wszyscy, których zgromadziła ta podniosła uroczystość, niewątpli- wie doskonale znają społeczną i publicystyczną działalność księdza pro- fesora, jego obywatelskie i

zacyjnego stanowili natomiast: przewodniczącą - dr Beata Ledwoch, sekretarz - mgr Paweł Kruków oraz dr Marian Ledwoch, dr Anna Siudem, dr Ireneusz Siudem, mgr

w Salonikach w Grecji odbył się 5. Światowy Kongres Dermoskopii  (5 th World Congress of Dermoscopy). Kongres jest naj-

H erbertow i udało się ód tworzyć nie tylko fakty, ale d ukazać wzajemne wipły- wy czynników, kształtujących codzienne życie rdbotników przymusowych

Podczas gdy we Francji, mimo licznych głosów kontestacyjnych, I wojnę zapamiętano głównie jako okupione głębokim poświęce- niem zwycięstwo 7 , w Wielkiej Brytanii

Polskim akcentem tegorocznego kongresu neuropsychoanalizy było wystąpienie Gustawa Sikory, członka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, zatytu- łowane „Kilka uwag na

Uzasadnieniem takiej formy wsparcia jest niepodjęcie lub rezygnacja z wykonywania pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem

Artykuł ma na celu wykazanie, że utworzenie instytucji rzecznika praw podatnika jest konieczne do usprawnienia i uszczelnienia systemu ochrony praw i wolności człowieka

2a, zgodnie z którym w razie przyjęcia projektu konstytucyjnie zakazane byłoby indywidualne przysposobienie dziecka przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą

Zatem w tym przypadku podane równanie nie ma rozwiązania. Zatem mamy rozwiązanie określone

Moi studenci przychodzą do biblioteki, aby wyszukać informacje, pracować nad projektami (indywidualnie i w grupach) i uczyć się. Studenci po- strzegają bibliotekę

więcej niż w przypadku pożyczki leasingowej oraz leasingu finansowego (stawka VAT taka jak przedmiot umowy, ponieważ umowa traktowana jest jako dostawa).. Pożyczka jest

Celem artykułu jest porównanie dwóch tłumaczeń modlitwy Ojcze nasz na język szwedzki – stosowanego przez szereg lat w liturgii przekładu z roku 1917 i najnowszej wersji

Dawno już temu (1923) protestował przeciw takiemu rozumieniu tłumaczenia artystycznego Walter Benjamin, podkreślając, iż dla niego „przekład to forma” (Benjamin

Językoznawstwo korpusowe jest szczególną odmianą językoznawstwa, nieczęsto słabo jeszcze znane, jednak, jak zauważają Autorzy tekstu stwierdzając w konkluzji

That is the case, among others, of Ley 22/1992, 30 July, which intended to increase active employment policies for promoting the engagement with indefinite employment contracts

Moz˙na tu mówic´ o prawdziwym przełomie antropologicz- nym, który w Jego przyjs´ciu stał sie˛ aktem dla wszystkich; przełomie w zbliz˙eniu sie˛ do tajemnicy

Therefore, in Chapter 2 , we have investigated the relation between the solid-state molecular packing and the exciton diffusion length, charge carrier mobility, and charge

Dotychczas stosowane metody są, zdaniem autora, bezużyteczne, gdyż „pojęcia znajdują się częściowo poza zakresem jakiegokolwiek języka" (s. 34), skoro stanowią

W „Acta Litteraria" zdarza się to rzadko, ale nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Mitzler wiele wysiłku włożył, aby z mało wartościowej ówczesnej produkcji

W części drugiej dzieła, zatytułowanej „Problemy socjologii wiedzy”, Stark zajmuje się już raczej budowaniem gmachu socjologii wiedzy, przy czym interesuje go w