• Nie Znaleziono Wyników

Ćwiczenie zdań z czasownikiem TO BE 

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ćwiczenie zdań z czasownikiem TO BE "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Czasownik TO BE ćwiczenia.

I.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika 1.I ______ (be) happy.

2. They _______ (be) hungry.

3. My brother ______ (not / be) at home. 4. His friends ______ (not / be) tired. 5. Tom and I ______ (be) friends. 6. Her sister ______ (not /be) tall. 7. These trousers ______ (be) new. 8. Miss Brown ______ (be) nice

II. Przekształć zdania oznajmujące w zdania pytające:

1. We’re students. ___________________________________________ 2. Oscar’s hungry. ___________________________________________ 3. I’m ready. ___________________________________________

4. Tom, Jane and Susan are friends.

___________________________________________ 5. Alan Rickman is my favourite actor.

(2)

Odpowiedzi:

I. 1- am , 2- are, 3- is not (isn’t), 4- are not (aren’t), 5- are , 6- is not (isn’t), 7- are 8- is

II. 1. Are we students? 2. Is Oscar hungry? 3. Am I ready?

4. Are Tom, Jane and Susan friends? 5. Is Alan Rickman my favourite actor?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przyzwyczailiśmy się wprawdzie, że literatura romantyczna jest wieloznaczna, że otwiera się na nowe odczytania, ale jej wieloznaczność, jak to ma miejsce w przypadku

You, the homeland of human rights, prefer to speak of “interruption of pregnancy” so as not to cali things by their real names: the murder o f the innocent. Because

[hew ju got a futbol] – Czy masz piłkę do

Od počátku své pe da go gické dráhy se Mi lan Hrdlička věnu je pře devším výu ce češti ny pro ci zince (přednáší úvod do jazykověd né bohe mis tiky, mor fo lo gii, ve

23 Przybyszewski, „Auf den Wegen der Seele.. – Krystyna Kralkowska-Gątkowska: „Przybyszewski był pisarzem o wyjątkowej świadomości teo- retycznej. Potępiał

Diffusiecoëfficiënten van Cu„Si voor verschillende temperaturen. Het i s n a - melijk eenvoudig in te zien dat toepassing van deze vergelijking, onafhankelijk van het feit of

a fancy dress party – bal przebierańców a sports day at school – dzień sportu w szkole your aunt’s birthday – urodziny cioci.. your cousin’s wedding – ślub kuzyna/kuzynki

Brak regulacji oraz zaleceń na temat ujawniania informacji finansowych i niefinansowych utrudnia samodzielne uzupełnienie informacji w obecnym sprawozdaniu finansowym, co

uogólnień, trzeba raz jeszcze oddać sprawiedliwość takim pozytywistycznym komentatorom barokowej poezji jak dowartościowujący tę materię, cytowany wcześniej

gas composition (reaction gas) and at elevated temperature makes it possible to, for instance, study a catalyst specimen at the atomic scale during catalyst synthesis and

Lack of those in the family causes that a child starts to look for them in the age groups very often deviant ones.. Also excessive restriction of child’s freedom or over protection

Inform acja biologiczna jest zatem oddziaływaniem przebiega­ jącym za pomocą nośników form alnych (rozumianych jako pewien typ form y materii) i m aterialnych, czyli

[r]

czę s to (dolomity , gipsy, żwiry, kainienie. drogowe i budowlane itp.) i przeznaczone do eksploatacji przez · średnie zakłady produkcyjne, jeżeli dokumentacja

Narysujcie swój ulubiony obiadek( kolorowanka poniżej )

Narysujcie swój ulubiony posiłek (kolorowanka

Opisz w zeszycie pielęgniarkę, nauczyciela, sprzedawcę, policjanta i strażaka według wzoru. Odpowiedzi prześlij na adres ewa.angielski@onet.pl

Some risk factors have been identified, which regard anaesthesia (long-acting anaesthetic, disturbance of ho- meostasis, intra- or postoperative complications), operation

Prosi uczniów o wypisanie jak największej liczby wyrazów, kojarzących się z ich ulubioną porą roku na kartce A4 lub większej (w formie plakatu). Uczniowie mogą

Akunina zawiera także powieść Świat jest teatrem, której ostatnie słowo stanowi samobójcza śmierć gejszy Idzumi, bohaterki scenariusza teatralnego „autorstwa”…

My favourite colour is red and my favourite pop star is Rihanna.. tennis

The SiC additive positively influences the microstructure, it means the content of ferrite in the matrix is increased, the size of graphite is decreased, the

Mean- while, our study involves patients with interstitial lung diseases in which lesions present in the lung tissue are less dependent on age and more on the severity of the