• Nie Znaleziono Wyników

Kobierniki, gm. Biała Stara, woj. płockie. Stanowisko 2 i 2a

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kobierniki, gm. Biała Stara, woj. płockie. Stanowisko 2 i 2a"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Krystyna Przybysz

Kobierniki, gm. Biała Stara, woj.

płockie. Stanowisko 2 i 2a

Informator Archeologiczny : badania 10, 199-200

(2)

1 9 9

-2/ w cz ę śc i środkowej wału poniżej warstwy ornej znajdował się nasyp /jąd ro wału/ wykonany z ziemi czarnoslw aw ej. Struktura nasypu umożliwiła wydzielenie dwóch c z ę śc i, jego strony zewnętrznej i we­ wnętrznej przedzielonych po środku /n a kulminacji ? / linią p rostą, która powstała w m iejscu, gdzie znajdowała się podczas wykonywania nasypu pionowa ścian ka. Być może,była ona wyższa od samego n asy ­ pu i tym samym stanowiła c zę ść konstrukcji naziemnych wału. S z e r o ­ kość nasypu w podstawy wynosiła około 5-6 m, wysokość 80 cm. P ie r ­ wotnie był on wyższy o około 40 cm;

3/ pod nasypem warstwa kulturowa osady wczesnośredniowiecznej; 4/ po stronie wewnętrznej, nad nasypem - warstwa rumowiskowa z wału.

W części zachodniej wykopu VI zalega ona od calca /żółty piasek / aż do w spółczesnej powierzchni osiągając grubość 1 ,4 m. Pow stała pod wpływem silnej działalności erozyjnej i mechanicznej człowieka. Z a­ w ierała fragmenty ceramiki i grudy polepy.

5 / po stronie zewnętrznej wału w wykopie 1, ponad linią nasypu ziemnego zalegała ogromna ilo ść polepy występująca na przestrzeni 4 m , od g łę ­ bokości 20 cm do głębokości 1,8 m. W odległości około 5 m od kulmi­ nacji znajdował się na granicy ziemi czarnej ! polepy rząd spalonych pali /głębokość 95 cm/ w układzie zgodnym z linią biegu wału. Sądząc po prawie pionowym uskoku warstwy polepy, drugi rząd pali czy słu ­ pów znajdował się w odległości 1,2 m od poprzedniego. Elementy po­ ziome konstrukcji były mniej czytelne, świadczą jednak, że konstrukcja tej części wału nie ograniczała się do dwóch czy trzech rzędów piono­ wo wbitych pali czy słupów tworzących zabezpieczenie typu palisado­ wego.

Pośrodku grodziska na przekopanym odcinku nie stwierdzono wy­ raźnych śladów zasiedlenia. Osada rozciąga się po stronie południowej /750 x 250 m/ 1 północne) /200 x 250 m /.

M ateriały złożono w Zakładzie Archeologii tłMCS w Lublinie.

KOB1ERN1K1, gm .Biała S ta r a Polska Akademia Nauk

woj.płockie Instytut H istorii Kultury

Stanowisko 2 1 2a M aterialnej

Zakład Epoki Metali

Badania prowadziła mgr Krystyna P rzy by sz. Finanso­ wał 1HKM PAN w W arszaw ie. Drugi sezon badań. O sa­ da wczesnośredniowieczna /XI-XII w ./ i stanowisko produkcyjne z okresu wpływów rzymskich.

Osada usytuowana jest na przewężeniu cypla utworzonego przez doliny Skrwy i niewielkiego strumyka beż nazwy. Wykopy zlokalizowano

(3)

200

-z wyjątkiem 1 rowu sondażowego - w południowej c -zę ści stanow iska. Do prac wykopaliskowych przystąpiono po wstępnej analizie wyników geofizycznych.

W czterech wykopach odsłonięto:

1/ dużą półziemiankę, stanowiącą prawdopodobnie najniżej położony obiekt osady, wyodrębniono w niej palenisko znajdujące się niemal dokładnie w narożniku i leżące na nieco wyższym poziomie. W wypeł- nisku półziemlankl znaleziono liczną ceramikę datowaną na X l/X ll wiek, kablączek skroniowy i kości zw ierzęce, z których kilka nosi ślady n acięć.

2/ spąg niewielkiej jamy, w której oprócz ceramiki XI- XII-wiecznej znaleziono zniszczony kabłączek skroniowy.

3 / kontynuowano eksplorację niezbyt głębokiego rowu 4 /7 5 , biegnącego na północ z niewielkim odchyleniem; w chwili obecnej uchwycono go na długości około 35 m. Podobnie jak w ubiegłym roku zaw artość je ­ go wypełniska jest bardzo skromna: 4 fragmenty naczyń lepionych - 2 z okresu wpływów rzymskich i 1 wczesnośredniowieczny. C harakte­ ru obiektu w dalszym ciągu nie ustalono.

4 / prawie całkowicie zniszczony piec do wypalania wapna, zniazczoąy przez wykop pod ru rociąg. Obiekt zapewne miał konstrukcję zb li­ żoną do odkrytego w ubiegłym roku i datować go można na okres rzymski.

5/ 3 obiekty związane z pracami budowniczych rurociągu.

6/ grób 1/76. Szkielet w nim odkryty leżał niestarannie wrzucony do zbyt małej jamy grobowej. Wprawdzie nie znaleziono przy nim żadnych elementów datujących, ale pochówek pochodzić może sprzed lat kilku­ dziesięciu lub niewiele Więcej.

Sprawdzano też m iejsca występowania najwyższych oporów elektrycz­ nych. Stwierdzono, że znacznie silniej zarysow ało się złożone podłoże geofizyczne niż obiekty archeologiczne.

M ateriały złożono w 1HKM PAN w W arszaw ie. Badania będą kontynuowane.

KOB1ERN1K1, gm .Biała S ta ra Polska Akademia Nauk

woj.płockie Samodzielne Stanowisko do

Spraw Stosow ania Metod Geofizycznych

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jest to oczywiście iluzja autorstwa geniusza gatunku, ale iluzja tak silna, że gdy wspomniane połączenie z jakichś względów nie może dojść do skutku, w te­ dy osoba

1 Miasto Scolacium położone było w nadbrzeżnej części Bruttium (kraina historyczna w antycznej Italii znajdująca się w południowej części

W ystarczające do przeprow adzenia analizy geograficzno-ekonom icznej in­ form acje o turystach korzystających z rejestrow anej bazy noclegow ej m ożna uzyskać z ksiąg

W. angielskim, ale opatrzony jest dłuższym streszczeniem polskim. Stanowi prolegomena humanistycznej teorii treningu dalekow schodnich sztuk walki. Obcowanie z tą

The m odel is based on multivariate skew-Student distribution, whose main properties are applied to the tasks o f assets pricing and portfolio selection.... Harvey

poznanie wszystkich obowiązków jako przykazań boskich, czyli przykazań wywodzących się „od najwyższej istoty, gdyż tylko od moralnie doskonałej (świętej

Uderzają ręce i tylko ręce, choć ich twarde i szybkie ruchy, poparte dynamiką całego ciała, amortyzowane są nieco przez rękawice (od pewnego czasu również przez

Zarów no u Schopenhauera, jak i u H ardy’ego wolność jest pojęciem intelligibilnym, należy do sfery noum enalnej, w świecie empirycznym się nic przejawia.