• Nie Znaleziono Wyników

"Współczesna literatura polska na uchodźctwie i emigracji. (Wokół podstawowych pojęć)", Janusz Kryszak, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Współczesna literatura polska na uchodźctwie i emigracji. (Wokół podstawowych pojęć)", Janusz Kryszak, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Tomasz Chachulski

"Współczesna literatura polska na

uchodźctwie i emigracji. (Wokół

podstawowych pojęć)", Janusz

Kryszak, "Acta Universitatis Nicolai

Copernici", Filologia Polska 26.

Literatura, Toruń 1986 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 29/3-4 (101-102), 266

(2)

KRYSZAK Janusz: Współczesna literatura polska na uchodź­ stwie i emigracji. (Wokół podstawowych pojęć). "Acta Uni- versitati8 Nicolai Copernici". Filologia Polska. 26. Lite­ ratura. Toruń 1986, s. 95-107.

Autor omawia zakres dwóch podstawowych pojęć dotyczących twórców literatury polskiej poza granicami kraju: wychodźstwa i emigracji, W Jego interpretacji termin “ uchodźstwo" określa Po­ laków pozostających na Zachodzie między wrześniem 1939 r. a ogłoszeniem postanowień konferencji jałtańskiej i dotyczy sy tuacji, w której zachowana została instytucjonalna ciągłość państwa. Cel pobytu uchodźców zostaje określony jako "służba wojnie", "emigracja wa lc zą ca” , a dla nich samych zasadniczym punktem odniesienia jest Wielka Emigracja po 1831 r. Zakończe­ nie wojny i praktyczne cofnięcie uznania aliantów dla Rządu RP w Londynie stało się bezpośrednią przyczyną przekształcenia się wojennego uchodźstwa w emigrację polityczną.

BP/101-102/89 T . C h .

KRZEMIŃSKA Wanda: Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX w. Warszawa 1985, PWN, ss. 216, zł 180,-Autorka książki, sięgając do różnych metod badawczych z socjologii i teorii literatury, psychologii, psychoanalizy i estetyki stara się odpowiedzieć na pytanie: "Dlaczego bohater mityczny w literaturze XIX wieku cieszył się tak wielkim powo­ dzeniem u czytelników oraz jakie były uwarunkowania historycz­ ne i indywidualne, które skłoniły pisarzy do wyboru takich właśnie głównych postaci w ich utworach?". Przedmiotem analizy są cztery powieści: "Hrabia Monte Chrieto" A. Dumasa, "Nędzni­ cy" W. Hugo, "Potop" H. Sienkiewicza i "Lalka" B. Prusa.

Cytaty

Powiązane dokumenty

• M ethods of discrim inant analysis based on non-param etric distribution density estim ation can be adapted to symbolic data.. • Discrim inant analysis o f

Table 2 and Figure 2 show that the discrepancy in the overall distribution of pronouns between the samples is related to the frequencies of personal pronouns, which are very

Loin de rendre les armes face à ces apories du sens (ou du moins ces défis à l’interprétation), l’auteur modifie l’éclairage du corpus dans une quatrième partie, « Brouiller

Bez próby stworzenia paradygmatu Don Juana bezowocne wydaje się poszukiwanie jego bliżej nie określonych cech w zachowaniach czy postawach innych postaci. Tom poświęcony Don

Poprzez kodo- wanie można zdefiniować to, co dzieje się w danych, i zacząć rozszyfro- wywać znaczenie tych faktów.” Glaser i Strauss, pionierzy MTU, zwracali

Elżbieta Modrzewska.

[r]

W itkiew icza budzi niezm iennie zain teresow an ie b