• Nie Znaleziono Wyników

Próbny egzamin gimnazjalny 2017 z matematyki, zestaw 2 (www.zadania.info), Zadania.info: zestaw egzaminacyjny, Egzamin 2017, 86684

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Próbny egzamin gimnazjalny 2017 z matematyki, zestaw 2 (www.zadania.info), Zadania.info: zestaw egzaminacyjny, Egzamin 2017, 86684"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

P

RÓBNY

E

GZAMIN

G

IMNAZJALNY

Z

M

ATEMATYKI

Z

ESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS

WWW

.

ZADANIA

.

INFO

25MARCA2017

(2)

Grupa młodzie ˙zy wybrała si˛e na spacer po lesie. W trakcie wycieczki dwukrotnie zrobiono przerw˛e na odpoczynek. Wykres przedstawia zale ˙zno´s´c przebytej drogi od czasu trwania spaceru. 1 900 1030 godzina 0 2 3 4 5 10 1230 1330 1000 1200 o d leg ło ść o d mi ej s c a s ta rtu (k m) 6 7 8 9 930 1100 1130 1300

Z

ADANIE

1

(1PKT)

Które z poni˙zszych zda ´n jest fałszywe? Wybierz wła´sciw ˛a odpowied´z spo´sród podanych.

A) Czas po´swi˛econy na przerwy stanowił ponad 20% czasu całej wycieczki. B) W trakcie wycieczki młodzie ˙z pokonała dystans 9 kilometrów.

C) W ci ˛agu ostatniej godziny młodzie ˙z pokonała 13 całej trasy. D) Pomi˛edzy przerwami młodzie ˙z pokonała dystans 7 kilometrów.

Z

ADANIE

2

(1PKT)

Oce ´n prawdziwo´s´c podanych zda ´n. Wybierz P, je´sli zdanie jest prawdziwe, lub F – je´sli jest fałszywe.

Bezpo´srednio przed drug ˛a przerw ˛a pr˛edko´s´c poruszania si˛e grupy była taka

sama jak tu ˙z przed zako ´nczeniem wycieczki. P F

W czasie pomi˛edzy przerwami grupa poruszała si˛e ze stał ˛a pr˛edko´sci ˛a. P F

Z

ADANIE

3

(1PKT)

Z cyfr 3, 4 i 5 Kasia utworzyła wszystkie mo ˙zliwe liczby trzycyfrowe o ró ˙znych cyfrach. Które z poni ˙zszych zda ´n jest prawdziwe?

Wybierz wła´sciw ˛a odpowied´z spo´sród podanych.

A) Wszystkie liczby utworzone przez Kasi˛e s ˛a nieparzyste. B) Wszystkie liczby utworzone przez Kasi˛e s ˛a podzielne przez 3. C) Trzy liczby utworzone przez Kasi˛e s ˛a podzielne przez 5.

(3)

Z

ADANIE

4

(1PKT)

Rozwini˛ecie dziesi˛etne ułamka jest równe 0,(285714).

Doko ´ncz zdanie tak, aby otrzyma´c zdanie prawdziwe.

Ułamek ten jest równy

A) 27 B) 47 C) 17 D) 37

Z

ADANIE

5

(1PKT)

Doko ´ncz zdanie. Wybierz wła´sciw ˛a odpowied´z spo´sród podanych.

Liczbaq3 40 1250· 3 q 1920 27 jest równa A) 8√15315 B) 8√3 15 C) 8 D) 8 3 √ 15

Z

ADANIE

6

(1PKT)

Dane s ˛a liczby a i b takie, ˙ze3<a < −2 oraz2<b <2.

Oce ´n prawdziwo´s´c podanych zda ´n. Wybierz P, je´sli zdanie jest prawdziwe, lub F – je´sli jest fałszywe.

Iloraz b

a jest zawsze ujemny. P F

Ró ˙znica bajest zawsze dodatnia. P F

Z

ADANIE

7

(1PKT)

W układzie współrz˛ednych zaznaczono punkt A.

0 1 y x 1 A

Doko ´ncz zdanie tak, aby otrzyma´c zdanie prawdziwe.

Punkt symetryczny do punktu A wzgl˛edem pocz ˛atku układu współrz˛ednych ma współ-rz˛edne

(4)

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji. x +1 y +1 0

Oce ´n prawdziwo´s´c podanych zda ´n. Wybierz P, je´sli zdanie jest prawdziwe, lub F – je´sli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje warto´s´c najwi˛eksz ˛a dla argumentu 4. P F Funkcja przyjmuje warto´s´c 0 dla czterech argumentów. P F

Z

ADANIE

9

(1PKT)

Wła´sciciel sklepu zyskuje 12% z warto´sci ka ˙zdej sprzedanej pary obuwia. Ile par tenisówek, których cena wynosi 80 zł, musi sprzeda´c, aby zyska´c 2400 zł?

Wybierz odpowied´z spo´sród podanych.

A) 250 B) 200 C) 240 D) 300

Z

ADANIE

10

(1PKT)

Cen˛e telewizora obni ˙zono o 15%, a nast˛epnie o 2%. Klient kupił telewizor po obni ˙zonej cenie i dzi˛eki temu zapłacił o 501 zł mniej, ni ˙z zapłaciłby przed obni ˙zkami.

Doko ´ncz zdanie. Wybierz wła´sciw ˛a odpowied´z spo´sród podanych.

Przed obni ˙zkami ten telewizor kosztował

A) 2947 zł B) 4000 zł C) 3000 zł D) 2840 zł

Z

ADANIE

11

(1PKT)

Liczby a i b s ˛a dwucyfrowe oraz liczba b powstaje z a w wyniku zapisania cyfr liczby a w odwrotnej kolejno´sci.

Oce ´n prawdziwo´s´c podanych zda ´n. Wybierz P, je´sli zdanie jest prawdziwe, lub F – je´sli jest fałszywe.

Liczba a+bjest zawsze podzielna przez 11. P F Liczba abjest zawsze podzielna przez 9. P F

(5)

Z

ADANIE

12

(1PKT)

Doko ´ncz zdanie tak, aby otrzyma´c zdanie prawdziwe.

Liczba 9 razy mniejsza od 274jest równa

A) 34 B) 314 C) 95 D) 272

Z

ADANIE

13

(1PKT)

Doko ´ncz zdanie. Wybierz odpowied´z spo´sród podanych.

Pole wielok ˛ata przedstawionego na rysunku opisuje wyra ˙zenie algebraiczne

a 2a b 4a A) 2a(a+b) B) 4a2ab C) 3a(a+b) D) 4a23ab

Z

ADANIE

14

(1PKT)

Tomek otrzymał z sze´sciu sprawdzianów z matematyki nast˛epuj ˛ace oceny: 5, 4, 2, 3, 2, 3. Po kolejnych dwóch sprawdzianach ´srednia ocen Tomka ze wszystkich sprawdzianów wynio-sła 3,5. Jakie oceny mógł otrzyma´c Tomek z ostatnich dwóch sprawdzianów?

Wybierz odpowied´z spo´sród podanych.

A) 4 i 4 B) 4 i 5 C) 3 i 4 D) 5 i 3

Informacja do zada ´n 15 i 16

W tabeli przedstawiono informacje dotycz ˛ace cen akcji trzech firm w dwóch ró ˙znych wy-branych dniach tego samego roku.

Firma Cena 1 akcji w dniu 1 lutego Cena 1 akcji w dniu 31 sierpnia

Salceson S.A. 15 zł 18 zł

Kabanos S.A. 24 zł 36 zł

Salami S.A. 96 zł 64 zł

Z

ADANIE

15

(1PKT)

Pan Tomasz 1 lutego za 1410 zł kupił pewn ˛a liczb˛e akcji firm Salceson S.A. i Kabanos S.A. Wszystkie kupione akcje sprzedał 31 sierpnia za kwot˛e 1980 zł.

Doko ´ncz zdanie tak, aby otrzyma´c zdanie prawdziwe.

Liczba akcji firmy Kabanos S.A, które Pan Tomasz kupił 1 lutego jest równa

(6)

Oce ´n prawdziwo´s´c podanych zda ´n. Wybierz P, je´sli zdanie jest prawdziwe, lub F – je´sli jest fałszywe.

W okresie mi˛edzy 1 lutego a 31 sierpnia procentowy wzrost ceny akcji firmy

Salceson S.A. by wy ˙zszy ni ˙z procentowy wzrost ceny akcji firmy Kabanos S.A. P F Ł ˛aczna warto´s´c 40 akcji firmy Kabanos S.A. i 10 akcji firmy Salami S.A. była

wy ˙zsza w dniu 31 sierpnia ni ˙z 1 lutego. P F

Z

ADANIE

17

(1PKT)

Proste KA i KB s ˛a styczne do okr˛egu o ´srodku S w punktach A i B, a k ˛at BMA ma miar˛e 48◦ (rysunek). S B M A K 48o

Doko ´ncz zdanie. Wybierz wła´sciw ˛a odpowied´z spo´sród podanych.

K ˛at AKB jest równy

A) 58◦ B) 52◦ C) 48◦ D) 42◦

Z

ADANIE

18

(1PKT)

Na przeciwprostok ˛atnej trójk ˛ata prostok ˛atnego o przyprostok ˛atnych długo´sci 1 i 3 zbudo-wano prostok ˛at o jednym boku długo´sci 1.

Doko ´ncz zdanie. Wybierz wła´sciw ˛a odpowied´z spo´sród podanych.

Długo´s´c przek ˛atnej tego prostok ˛ata jest równa

(7)

Z

ADANIE

19

(1PKT)

´Sciany sze´sciennej kostki ponumerowano liczbami od 1 do 6. Nast˛epnie w sposób losowy wybrano jedn ˛a z kraw˛edzi tego sze´scianu.

Doko ´ncz zdanie. Wybierz odpowied´z spo´sród podanych.

Prawdopodobie ´nstwo zdarzenia polegaj ˛ace na tym, ˙ze wylosowana kraw˛ed´z jest kraw˛edzi ˛a ´sciany z numerem 6 jest równe

A) 121 B) 16 C) 13 D) 14

Z

ADANIE

20

(1PKT)

Na rysunku poni ˙zej przedstawiono siatk˛e sze´scianu. Punkty: P, S, T, W, Z s ˛a ´srodkami jego kraw˛edzi. T S Z W P

Doko ´ncz zdanie. Wybierz wła´sciw ˛a odpowied´z spo´sród podanych.

Po zło ˙zeniu sze´scianu z tej siatki punkt T pokryje si˛e z punktem

(8)

W wycinek koła o k ˛acie 60◦wpisano okr ˛ag o promieniu 2 cm. Oblicz pole tego wycinka.

(9)

Z

ADANIE

22

(3PKT)

Z sze´scianu zbudowanego z 125 małych sze´scianów o kraw˛edzi 1 cm usuni˛eto z ka ˙zdego naro ˙znika po jednym małym sze´scianie (patrz rysunek). Oblicz pole powierzchni powstałej bryły.

(10)

Dwie maszyny produkcyjne miały wyprodukowa´c ł ˛acznie 10240 plastikowych pojemników. Po zako ´nczeniu produkcji okazało si˛e, ˙ze jedna z maszyn przekroczyła plan o 15%, a druga o 20% i w sumie maszyny wyprodukowały 12096 pojemników. Ile pojemników wyprodu-kowała ka ˙zda z maszyn?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wysyłając wysoki stan na wejście DI2 karty pomiarowej, sterownik otwiera zawór dostarczający parę (oznaczony numerem 12 na Rys. Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o..

Po wybraniu właściwego portu do którego dołączony jest model oraz ustawieniu typu taśmy na NB 1 (taśma zakodowana w naturalnym kodzie binarnym odczytywana z uwzględnieniem

przyciskami START i STOP. Należy również zwrócić uwagę na wskazania stanu licznika L2. Zmieniając pozycję przełącznika PK7 na GEN.1 zapoznać się kolejno z działaniem wejść

Wejściowe napięcie niezrównoważenia jest to taka wartość napięcia różnicowego, jaką należy doprowadzić do wejścia wzmacniacza aby na jego wyjściu napięcie miało było

Uwagi: Funkcja Result = InfoAppTitle(ProgramEXEName) słu˙zy do podawa- nia informacji na temat tytułu aplikacji w sytuacji gdy znana jest nazwa pliku *.exe tej aplikacji (np. Excel

Jest to zmienna, której stan b˛edzie uzale˙zniony od stanu elementu V2, a informacja o stanie tej zmiennej b˛edzie dostarczana przez program simulate.exe za po´srednictwem poł

Istniej ˛ a dwa tryby pracy: tryb edycji, w którym mo˙zliwa jest edycja struktury programu i wygl ˛ adu panelu sterowania oraz tryb pracy uruchomieniowy, w którym LabVIEW znajduje

(i) Skopiować zawartość okna poleceń programu MATLAB do programu Wordpad.. (j) Wyczyścić zawartość okna poleceń programu

(c) Wyczyścić zawartość okna poleceń programu MATLAB poleceniem: &gt;&gt;clc (d) Przewidzieć wyniki działania następującego fragmentu kodu (postępować jak..

Jeżeli funkcja zezwala na stosowanie zmiennej liczby argumentów wyjściowych, kod funkcji musi „upakować” argumenty wyjściowe do postaci macierzy komórkowej. Aby okre-

Narzędzia do tworzenia opisów są dostępne z paska narzędzi wykresu w oknie graficz- nym. Dodatkowo, proste opisy można dodawać używając Figure Palette. Innym sposobem na

(i) Dodać element to workspace z biblioteki sinks, tak aby możliwe było wyekspor- towanie wyników symulacji do przestrzeni roboczej programu MATLAB. (j) Przeprowadzić

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami implementacji algorytmów cy- frowego przetwarzania sygnałów w programie MATLAB, w szczególności do obrazowania widma

W podpisie pod tabelą należy wyraźnie zaznaczyć, co jest własnym osiągnięciem Autora pracy (wtedy na końcu, po myślniku pisze się – opracowanie własne), a

Omówić zjawiska zachodzące w szeregowym dwójniku dławik-kondensator zasilanym ze źródła prądu przy zwiększaniu i zmniejszaniu wartości skutecznej tego

Przypuśćmy, że znamy Z 2 (impedancję odbiornika) i U 1 (napięcie zasilania) oraz parametry linii.. Wykresy rozkładów modułu napięcia i prądu w niezniekształcającej

Na modelu analogowym można w stosunkowo prosty sposób zrealizować badanie stałego pola elektrycznego lub pola prądu stałego - potencjał obydwu pól spełnia równanie Laplace’a.. W

odpowiednich przewodów połączyć tłumik wzorcowy z WE TW i WY TW stanowiska, oraz sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy z WE FB i WY FB stanowiska- pamiętając o zwarciu

Sterowniki półprzewodnikowe napięcia przemiennego są urządzeniami elektroenergetycznymi, które służą do płynnej regulacji wartości skutecznej napięcia, a co za

W praktyce, nie ma potrzeby kompensacji mocy biernej do wartości zerowej, gdyż przy niskiej wartości współczynnika kąta przesunięcia fazowego φ wzrost wartości prądu jest nieduży