• Nie Znaleziono Wyników

Olbrachcice, woj. leszczyńskie. Stanowisko 8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Olbrachcice, woj. leszczyńskie. Stanowisko 8"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Jan M. Burdukiewicz

Olbrachcice, woj. leszczyńskie.

Stanowisko 8

Informator Archeologiczny : badania 9, 14-15

(2)

14

-tego wieku, m.in. wniesie wiele do problematyki kulturowej Polski wschod­ niej i terenów sąsiednich.

Badania stanowiska Luznano za zakończone. S t a n o w i s k o IV "Sosnowe" /wydma/

Wydma znajduje się na prawym brzegu rzeki Krzemianki, w zabagnio- nej dolinie, oddzielającej ją od pobliskiego tarasu wydmowego z licznymi stanowiskami /m .in. Luta 111 "Sosnow e"/.

Założono dwa rowy sondażowe - 34 m^; uzyskano ponad 200 okazów krzemiennych, w tym 8 rdzeni 1 narzędzi. Na niewielkiej przestrzeni wystą­ piła ceramika nowożytna. Zabytki zalegały w próchnicy 1 najliczniej - w podścielającym ją iluwium silnym, są mezolityczne.

Uchwycono jedynie kraniec obozowiska, rozciągającego się w kierun­ ku południowym i wschodnim.

Badania stanowiska Luta IV powinny być kontynuowane.

Na stanowiskach Luta 1 i Luta 111 przeprowadzono pod kierunkiem dr. Mieczysława Dąbrowskiego badania geologiczno-torfoznawcze 1 pobrano rdzenie utworów organicznych o nienaruszonej strukturze oraz próbki. Ma­ teriały te poddane zostaną analizie palinologicznej 1 makroskopowej.

Materiały przechowywane są w Zakładzie Epoki Kamienia IHKM PAN.

ŁĘG PIEKARSKI, gm.Dobra patrz

woj.konińskie okres wpływów rzymskich Stanowisko 1

OLBRACHCICE, Katedra Archeologii

woj.leszczyńskie Uniwersytetu Wrocławskiego Stanowisko 8

Badania prowadził mgr Jan M. Burdukiewlcz. Finansował Uniwersytet Wrocławski. Drugi sezon badań. Obozowisko kultury hambursklej, ślady mezolitu i neolitu.

Badania były kontynuacją badań sondażowych z poprzedniego roku. Z wykopu o powierzchni 157 m2 wydobyto łącznie 2700 wyrobów

(3)

krzemień 15 krzemień

-nych, około 150 kamieni i ułamków kamieni /średnio ca 30 cm/, 50 ułam­ ków kości i 8 g węgielków drzewnych. Wyróżniono_32 rdzenie, 35 ty l­ ców, 23 drapacze, 21 jednozadziorców, 4 tylczaki, 9 półtylcżaków, 2 asy- mettyczne trójkąty^ 30 przekłuwaćzy typu Zinken i Doppelzinken, 7 prze- kłuwaczy zwykłych, 7 wiórów - gładzików, 2 wiertnik!, obłęcznik, 3 na­ rzędzia kombinowane, fragmenty narzędzi bliżej nieokreślonych, 66 wió­ rów retuszowanych, 27 odłupków retuszowanych, 2400 wiórów, odłupków, odpadów i okruchów. Wyroby krzemienne spoczywały głównie w żółtym pias­ ku rzecznym na głębokości do 1 m.

W południowej części wykopu wystąpiło bogate skupisko wyrobów krze­ miennych /około 1000 egz. / , połupane płytki kamienne, ułamki kości oraz węgielki drzewne - krzemienica o średnicy około 3 m. Poza krzemienicą artefakty występowały w rozproszeniu lub w małych skupiskach. Po wstęp­ nej analizie stwierdzono, że niektóre ułamki kości są zapewne resztkami szkieletów renifera.

Charakterystyczne formy przewodnie narzędzi wiążą jednoznacznie odkryty zespół z kulturą hamburską. Do wyrobów rzadko spotykanych w zespołach tej kultury należą tylczaki i asymetryczne trójkąty dużych rozmia­ rów /zbliżone do typu Kent/. Zespół hamburski typologicznie można datować na schyłek najstarszego dtyasu lub początek oscylacji Bólling. Ponadto w obrębie wykopu znaleziono ułamki ceramiki kultury dołkowo - grzebykowej i na powierzchni 4 trójkąty pieńkowskie.

Badania będą kontynuowane.

OSTROWO, gm.Władysławowo Muzeum Archeologiczne woj.gdańskie w Gdańsku

Badania prowadził mgr Jerzy Szwed. Finanso­ wał WKZ w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. Mezolityczna osada wydmowa.

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych w 1961 roku. Zajmuje ono wschodnią część nieużytku - dawnej wydmy poło­ żonej nad zabagnioną doliną rzeczki Czarnej Wody w odległości około 700 m na południe od brzegu morskiego. Założono 2 wykopy na wschodnim skraju dawnej wydmy oraz 10 małych wykopów sondażowych rozmieszczo­ nych koncentrycznie wokół poprzednich. W wykopach znaleziono wyłącznie wyroby krzemienne. Występowały one w warstwie szarego piasku zalegają­ cego bezpośrednio nad bardzo cienką warstwą pierwotnego humusu, rzadko

Cytaty

Powiązane dokumenty

jest pozyskanie informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych. Rysunek 1 przedstawia źródła informacji z poszczególnych składników sprawozdań nie- zbędnych do

Nie znaczy to, iż Morris zajmuje się filozofią o tyle jedynie, o ile jest to niezbędne dla prób wyjaśnienia „zwierzęcej natury” człowieka, lecz

Podkreśla się w nim bowiem doniosłość ofiary, wskazując, iż jawi się ona obecnie jako jedyne nienaruszone terytorium na tle pozostałych aspektów rzeczywistości

Kontrowersyjne, jak na owe czasy, poglądy Griffina rychło spotkały się z krytyką naukowców twierdzących, ze wszystkie zachowania zwierząt da się wyjaśnić bez

Koszty utrzymania budynku składają się z kosztów bieżącej eksploatacji (koszty zarządu, utrzymania czystości, usług komu- nalnych) oraz z kosztów konserwacji i

Jest płynna, nie podporządkowuje się, wymyka, „zakłóca liniowość wszelkiego projektu” (s. Jednakże w kulturze maskulinistycznej dominacji to, co kobiece, zostaje

W fantastyce zdarzają się też fabuły eks­ perymentalne, wyłamujące się z przyjętej przez teoretyków konwencji, występują też - jak to nazywa autor monografii -

It establishes the general prohibition of discrimination and defines its forms, regulates specific cases of discrimination (discrimination in pro- ceedings before public