• Nie Znaleziono Wyników

Streszczenie rozprawy doktorskiej "Subiektywne rozważania o roli intuicji w tworzeniu rzeźby miękkiej (tkaniny unikatowej)"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Streszczenie rozprawy doktorskiej "Subiektywne rozważania o roli intuicji w tworzeniu rzeźby miękkiej (tkaniny unikatowej)""

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

mgr Magdalena Kleszyriska

Promotor: dr hab. Pawel Kielpifski prof. ndzw UAP Promotor pomocniczy: dr Rafal Kotwis ad.

Tytul rozprawy: Subiektywne ronva2ania o roli intuicji w tworzeniu rzeiby migkkiej (tkaniny unikntowej).

Streszczenie

Rozprawg doktorsk4 podzielilam na dwie czg(ci. Pierwsza (teoretyczra) jest wstqpem dotycz4cym roli intuicji w tworzeniu obiekt6w tkackich. Poszukujg odpowiedzi na postawione u pocz4tku rozprawy pytanie, a dotyczy ono przycrgy powtarzalnoSci poruszanych przez afist6w zagadnieh (takze bgd4ce zauwu2alnym w mojej tw6rczoSci) orczbliiniaczo podobnych rozwi4zah w sferze wizualnej. W tek6cie przrywolujE wybrane teorie i twierdzenia z dziedzin:

1. historii sztuki (ograniczonej do historii tkaniny artystycmej, od lat 60-tych XX w.);

2. historii filozofii (przywotuj4c teoriq Henri Bergsona - dotycz4c4intuicjonizmu, zawqzonej o sformulowania odnosz4cych sig bezpo6rednio do tw6rcow / artystow oraz kreacji sztuki); 3. psychologi (powotuj4c siq na C.G.Junga - o niefwiadomoSci zbiorowej);

4. historii kultury (opieraj4c sig na opracowaniach, gl6wnie, M.Eliade i M.Lurkera i J.Campbella);

Rozwu2ania kt6re prowadzg, (w czqsci teoretycznej) kofcz4 sig w punkcie, w kt6rym skupiam sig na przedstawieniu i opisie (prac artystycnrych, bgd4cych kreacj4tw6rc6w zajmtl4cych sig rzetb4 migkk4) jednego symbolu - symbolu drzewa, ktory to symbol st{e siq wstqpem do czgfci

plastyczrej.

Druga czglf roryrawy doktorskiej sklada sig z dw6ch serii. Dotyczqone rozwailah o formie i symbolice drzewa. Na te dwie serie skladaj4 sig obiekty tkackie, (wykonane w technice przeplotu) bgdqce symbolami, przedstawieniami i poniek4 d przestrzewtymi piktogramami drzewa. Druga czq{(, to kolaze na papierze, kt6re odwoluj4 sig do takich zjawrsk/ termin6w jak: multiplikacja, rytm, uklad horyzontalny/wertykalny, czas. Calo6i staje sig prob4 opowiedzenia o tak pozomie pronaicnrym obiekcie, jakim jest drzewo.

rtre,

(2)

mgr Magdalena Kleszyfrska

Supervisor: dr hab. Pawel Kielpiriski prof. ndzw UAP Auxiliary supervisor. dr Rafal Kotwis ad.

The title of the dissertation. Subjective considerations about the role of intuition in creating soft sculpture (unique tape stry).

Abstract

The dissertation

consists

of two parts.

Part I (the theorettcalpart)

is an introduction

dedicated

to the

role of intuition in creating

weaved items. I try to answer

the question

raised at the beginning of the

dissertation:

"Why do artists repeatedly

deal with the same

issues

(which is also noticeable

in my

artistic output) and very similar solutions

in the visual sphere?

In my dissertatiorl I refer to selected

theories

and statements

from the following areas:

1. the history of art (limited to the history of textile arts since the 1960s);

2. the history of philosophy

(Henri'Bergson's

theory of intuitionism.

limited to the formulations

relating directly to creators/artists

and the creation ofart),

3. psychology

(C. G. Jung and his collective

unconscious);

4. the history of culture (based

on studies

conducted

by M. Eliade, M. Lurker and J. Campbell).

My theoretical considerations

are followed by the presentation

and description of (works of art,

created by artists working in soft sculpture) one symbol - the symbol of a tree. This symbol

becomes

an introduction

to the artistic

part of the dissertation.

Part II of the dissertation

consists

of two series.

They contain

considerations

about the form

and the symbolism

of a tree. These

two series

comprise

of weaved

items (made

in the interlacing

technique)

which are symbols,

represerltations

and to some extent spatial pictograms

of a tree. The

second series includes collages on paper, which refer to events/terms

such as multiplication,

rhythm, horrzontallvertical

arrangement

and time. The whole work is an attempt to describe the

seemingly

prosaic

object,

i.e. a tree.

Ylor,,rn>)ccr

mogJto-latra

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedstawione w pracy badanie zależności pomiędzy wysokością całkowitych kosztów pracy, a kształtowaniem się sytuacji na lubuskim i wielkopolskim rynku pracy

W rozdziale 1 „Kultura jako element stymulujący powstanie i rozwój sektora kreatywnego” starałam się przede wszystkim udowodnić, że przejście gospodarki narodowej

W rozdziale omówiona została częstotliwość, przyczyny występowania zapożyczeń angielskich oraz przykłady zapożyczeń syntaktycznych na polskich blogach biznesowych. Rozdział 6

W końcowej części pracy zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych metodą ankietową, które pozwoliły scharakteryzować motywy nauczycieli w kontekście

W ramach badań nad rzeczownikiem dokonano polsko – niemieckiej analizy kontrastywnej dotyczącej rodzaju gramatycznego, analizy porównawczej sposobów tworzenia

Widoczne między nimi odmienności dotyczą przede wszystkim udziału zespołów grobowych, które można wiązać z warstwami i grupami społecznymi (socjalno-majątkowymi)

W przypadku brzuśca, z racji, że można go było określić więcej niż jedną cechą, badano również związek pomiędzy ilości tych elementów a wiekiem oraz płcią..

Glosariusz obejmuje jedynie fragment terminologii leśnej i może służyć jako wstęp do analizy terminologii fachowej z zakresu leśnictwa, tak więc celowym wydaje się