• Nie Znaleziono Wyników

"Literatura a mity", Henryk Markiewicz, "Twórczość" nr 10 (1987) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Literatura a mity", Henryk Markiewicz, "Twórczość" nr 10 (1987) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Irena Stemplowska

"Literatura a mity", Henryk

Markiewicz, "Twórczość" nr 10 (1987)

: [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 32/1 (112), 239

(2)

MARKIEWICZ Henryk: Literatura a mity. "Twórczość" 1987 nr 10 s. 55-70.

Autor dokonuje przeglądu problemów i stanowisk dotyczących relacji między utworami literackimi a mitami w znaczeniu rdzen­ nym, ściślej z mitycznymi schematami fabularnymi. W kręgu ob­ serwacji znajdują się zarówno poszczególne dzieła. Jak też ga­ tunki oraz literatura Jako całość. Artykuł zamyka konkluzja: "relacja między literaturą a mitologią nie może być traktowana w kategoriach tożsamości czy przeciwieństwa, lecz - dziedzicze­ nia i rozwoju, przekształcenia i interakcji oraz częściowych analogii treściowych i funkcjonalnych".

BP/112/73 I.S.

MARKOWSKI Mieczysław: Piotr Gaszowiec jako autor "Komputu nowego" i "Kalendarza" w najstarszym druku krakowskim. "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie". R. 1987: 24 s. 53-58.

Autor omawia jedno z najwybitniejszych osiągnięć krakow­ skiej komputystykl, dzieło Piotra Gaszowca z Łoźmierzy, krakow­ skiego magistra nauk wyzwolonych, doktora medycyny Uniwersytetu w Perugii i gościa Uniwersytetu Kolońskiego, zatytułowane "Com­

putus novus". Ozieło powstałe najpóźniej w 1474 roku - począt­ kowo funkcjonowało w wersji rękopiśmiennej. Wydane po raz pierwszy w Lipsku 1487-88, w ciągu pół wieku miało ok. 30 wydań zagranicznych i 15 krajowych, liczbą taką nie może się poszczy­ cić żadne inne dzieło krakowskie. Piotr Gaszowiec układał rów­ nież prawdopodobnie kalendarze i wiele wskazuje na to, iż jest on autorem najstarszego druku krakowskiego, "Almanachu na rok 1474".

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prawo Boże odgrywa rolę normatywną (norm a norm ans) dla całego prawa kościelnego, prawodawca kościel­ ny nie może go znieść, zmienić ani dyspensować od

(...) Tak więc jest też zrozumiałe, że nie tylko zapowiadał ostateczne przyszłe obja­ wienie panowania Boga, lecz że to przyszłe panowanie Boga może być już

namiestnik Królestwa uściślił przepisy: księża udający się do sąsiednich kościołów mają posiadać paszport; należy po­ wiadamiać naczelnika powiatu o

Wśród nowych błogosławio­ nych znalazł się ksiądz Michał Piaszczyński, kapłan Diecezji Łomżyńskiej, profesor i wychowawca Wyższego Seminarium Duchownego w

2000.06.11 - IV Kongres Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej w Bazylice Mniejszej w Bielsku Podlaskim, pod hasłem „Przyszłość świa­ ta i Kościoła idzie przez

dziekan grodzieński przedstawił do konsystorza listę członków Komitetu Budowy Kościoła i pro­ sił o trzy sznurowe książki na zbiórkę pieniędzy (31093 r. zostały

Skoro jednak jednoczenie się Europy jest zespalaniem w układzie unij­ nym autonomicznych i suwerennych organizmów - państw, musi być wy­ pracowany konsensus tego jednoczenia się

By exceeding the maximum allowed r.p.m.(in most cases 100 rev/mm.), this potentiometers are very soon damaged... 3) In consequence of the large time-constants in