• Nie Znaleziono Wyników

Nowe zgrabiarki karuzelowe do siana – Józef Kobylarz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nowe zgrabiarki karuzelowe do siana – Józef Kobylarz"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 5/2007

NOWE ZGRABIARKI KARUZELOWE DO SIANA

Dwa nowe modele zgrabiarek karuzelowych do siana wprowadzi³a na rynek maszyn rolniczych firma Fella. S¹ to zgrabiarki oznaczone symbolami TS 1302 oraz TS 1502. W sk³ad ka¿dej z tych przyczepianych do ci¹gnika maszyn wchodz¹ dwa wirniki karuzelowe. Konstrukcja g³ównej ramy noœnej tych maszyn umo¿liwia ustawienie wirników albo do zgrabiania siana w pojedynczy pokos (wa³), albo te¿ w dwa równoleg³e, odpowiednio l¿ejsze, pokosy. Ogólny widok jednej z nowych zgrabiarek jest przedstawiony na fotografii.

Zgrabiarki modelu TS 1302 maj¹ wirniki karuzelowe dziesiêcioramienne. Na koñcu ka¿dego z ramion osadzone s¹ trzy podwójne sprê¿yste zêby zgrabiaj¹ce. Natomiast zgrabiarki modelu TS 1502 maja wirniki karuzelowe dwunastoramienne, a ka¿de z ramion wyposa¿one jest w cztery podwójne zêby zgrabiaj¹ce. Dziêki temu zgrabiarki tego modelu dysponuj¹ wiêksz¹ wydajnoœci¹ godzinow¹.

Oba modele zgrabiarek maj¹ regulowan¹ bezstopniowo szerokoœæ robocz¹ w zakresie od 3,10 do 6,30 m. Si³owniki hydrauliczne umo¿liwiaj¹ unoszenie wirników na uwrociach i przy przejazdach drogowych. Ka¿dy z tylnych wirników karuzelowych obu modeli zgrabiarek jest wyposa¿ony w mechanizm do hydraulicznego ustawiania wymaganej szerokoœci roboczej oraz do ustawiania wirnika w po³o¿enie transportowe.

fot. Firmowa

Na podstawie: PROFI-Magazin für Professionelle Agrartechnik nr 5/2007 opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz PIMR - Poznañ

Cytaty

Powiązane dokumenty

When the probability of not detecting an existing failure is small, and the length of the inspection interval is small in comparison to the expected time to failure it is possible

The parameters that affect quality of services for the process of roadway navigation QoSRN depend on the precision for determining the position where a certain vehicle is at

Taking into account international situation and given state conditions as regard criticality of services, from the point of view security and safety, it can be noticed that in the

technical equipment Description of equipment and its environment Knowledge base Diagnosis Map of defects Diagnostic signals Models and diagnostic hresholds Comparison of models

SPAR software is an events based reliability simulation code, also capable to represent any maintenance action, such as preventive (“hard time” and “on

Numerical simulation problem concerned with natural gas emission from failure gas transmission pipeline and methane-air clouds propagation inside the buildings

In spite of widespread research in quest of general statistic models of ship’s position rela- tive to the fairway, the type of distribution of ship’s gravity centre positions

Storm conditions can bring dynamic forces (wind and waves) into play so the water pockets play important role in a DRU stability.. Gourlay T., Lilienthal T.: Dynamic Stability