• Nie Znaleziono Wyników

Słowo od redakcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Słowo od redakcji"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna Chęćka-Gotkowicz, Marcin

Klaja

Słowo od redakcji

Miscellanea Anthropologica et Sociologica 16/3, 9-10

(2)

Słowo od redakcji

W czerwcu 2014 roku wraz z profesorem Maciejem Jabłońskim z Uniwersyte-tu Adama Mickiewicza w Poznaniu postanowiliśmy doprowadzić do spotkania polskich uczonych zajmujących się muzyką z różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, muzykologicznej, antropologicznej i kulturoznawczej. Formalnym owocem tego paktu stało się trójporozumienie zawarte między Zakładem Estety-ki i Filozofii SztuEstety-ki Uniwersytetu GdańsEstety-kiego, Zakładem EstetyEstety-ki Uniwersytetu Warszawskiego i Laboratorium Myśli Muzycznej z Poznania. I tam właśnie, w In-stytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w grudniu 2014 roku zorganizowaliśmy nasze pierwsze seminarium badawcze poświęcone muzy-ce i moralności. Przez dwa dni z niesłabnącą przenikliwością poznawczą debato-waliśmy na ten niewygodny dla muzyków, teoretyków i słuchaczy temat. Zapro-siliśmy do dyskusji także młodych uczonych działających w ramach założonego przez profesora Jabłońskiego Laboratorium Myśli Muzycznej (studentów i dok-torantów) i nie ograniczaliśmy się do badania muzyki rozumianej jako odporny na uwikłania w dobro i zło twór immanentny. Interesowało nas także zanurzenie w żywym muzycznym doświadczeniu wpisanym nie tylko w kontekst jednostko-wej biografii słuchacza, ale i w kontekst społeczny czy historyczny.

Takiego ujęcia domaga się Jeff R. Warren, autor opublikowanej niedawno książki Music and Ethical Responsability (2014), który eksploruje doświadczenie słuchania, improwizacji i wykonywania muzyki w kontekście negocjowania jej znaczeń i narzucania ich współuczestnikom doświadczenia estetycznego. W tych rozważaniach ważną rolę odgrywa zagadnienie odpowiedzialności za współod-czuwanie i współbycie w muzyce.

Podobną perspektywę wybrali Marcel Cobussen i Nanette Nielsen w książce

Music and Ethics (2012). Na taką artykulację związku muzyki i moralności

czy-telnicy czekali długo, bowiem wcześniejsze publikacje nie wykraczały zasadniczo poza analizę metodologicznych ograniczeń, które łączenie muzyki ze sferą mo-ralności czynią zadaniem trudnym, a może wręcz niemożliwym. W zbiorowych pracach z zakresu filozofii sztuki muzyka zazwyczaj stawała w cieniu innych sztuk (por. Hagberg 2010; Levinson 2001) albo była, w duchu Kantowskim, zwolniona z podejrzeń o związki ze sferą dobra i zła. Tak też dzieje się w przywołanym w

na-szym tomie eseju Petera Kivy’ego Musical Morality.

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

(3)

10 Słowo od redakcji

Tymczasem zarówno Warren, jak i para autorów Cobussen i Nielsen śmiało wykraczają poza ścieżki wydeptane przez filozofów analitycznych. Analizują nie tylko muzyczne dzieło sztuki jako depozyt znaczeń, ale wnikają w interakcję mię-dzy słuchającym a żywymi dźwiękami, zgodnie z tym, jak muzykę pojmuje Kath-leen Marie Higgins. Dla tej amerykańskiej badaczki „muzyka jest nade wszystko DOŚWIADCZENIEM”.

Teksty, które składają się na niniejszy tom Miscellanea Anthropologica et

Socio-logica, są wynikiem selekcji dokonanej przez recenzentów i redakcję, nie

odzwier-ciedlają więc w pełni struktury poznańskiej debaty na temat muzyki i moralności. Dominuje tutaj perspektywa filozofii muzyki rozumianej tak, jak proponuje to Andrew Bowie. Filozofia muzyki nie jest dla nas, autorów, sposobem porządko-wania pojęć i definioporządko-wania tego, czym jest muzyka. To raczej muzyka staje się punktem zapalnym i przyczynkiem do filozofowania na temat wymiarów ludz-kiego doświadczenia. Mamy nadzieję, że dzięki temu zaprosimy Czytelników do interdyscyplinarnej i owocnej refleksji.

Anna Chęćka-Gotkowicz i Marcin Klaja Literatura

Cobussen M., Nielsen N., 2012, Music and Ethics, London: Ashgate.

Hagberg G.L. (ed.), 2010, Art and Ethical Criticism, New Jersey: Wiley-Blackwell. Levinson J. (ed.), 2001, Ethics and Aesthetics. Essays at the Intersection, Cambridge:

Cam-bridge University Press.

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przez cały czas pamiętam jednocześnie o tym, że byłem nie tylko Jego uczniem, pierwszym doktorem i pierwszym asystentem, ale również to, że jestem ducho- wym i

Przepisy ustawy regulują także tryb postępowania podmiotu w związku z przeprowadze- niem inwentaryzacji, jak również obowiązek zarówno odpowiedniego ich udokumentowania, jak

Garanìn, Mìnsk 2017, [Шаруха І.М., Асаблівасці тапанімічнага поля міжрэчча Друці і Бярэзіны ў межах Магілёўскай вобласці, [в:]

Należy również uwzględnić, iż w programie znalazły się także inne wystąpienia: dr Rafał Bodarski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) – Dorosłość i

Z chwilą powstania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE w 1999 r., administracja amerykańska przyjęła ten europejski projekt, zastrzegając jednak, że

Разделение власти на законо- дательную, исполнительную и судебную ими не принималось, так как, по мнению либеральных теоретиков

E.. torami politycznymi, które pomagają społeczeństwu zaakceptować nowe spo- soby porozumiewania się między rządzącymi i rządzonymi, oraz 3) współza- wodnictwie

Chociaż książka ta jest skierowana do pracowników służby dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych, to przypadek Wikileaks powinien być studiowany przez wszystkie służby dyplomatyczne