• Nie Znaleziono Wyników

View of The Philosophy of the 17th Century and Its History: Introduction

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of The Philosophy of the 17th Century and Its History: Introduction"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ROCZNIKI FILOZOFICZNE Tom LXII, numer 4 – 2014

FILOZOFIA XVII WIEKU I JEJ HISTORIA

– WPROWADZENIE

Pozycja historii filozofii w ramach nauk filozoficznych jest niekwestiono-wana. Nawet w gronie przedstawicieli filozofii analitycznej i fenomeno-logów, tradycyjnie sceptycznych wobec wartoci historii filozofii, rzadko spotyka si obecnie postaw radykalnie ahistoryczn. Wikszo wspóczes-nych filozofów jest przekonana, e historia filozofii jest integraln czci filozofii o wiele bardziej ni historia jakiej nauki szczegóowej. Oczywicie wród filozofów i historyków filozofii nie ma jednomylnoci co do sposobu badania róde historycznych. Tym jednak, co charakteryzuje aktualne prace z zakresu historii filozofii, to stopniowe odchodzenie od koncepcji czystego opisu, dominujcego w pierwszych dekadach XX wieku. Uwaga badaczy poda raczej w kierunku studium interpretacji. Sdzi si, e praca ryczna – oprócz tego, e zakada rzeteln znajomo róde oraz ta histo-rycznego, czyli caego kompleksu uwarunkowa , w które uwikana bya omawiana doktryna – musi by jednoczenie prac filozoficzn, która nie traci z oczu wspólnot problemowych i zwizków teoretycznych z jednaj stro-ny, z drugiej za potrafi ustosunkowa si do zaproponowanych rozwiza podanych przez danego filozofa, oceni ich warto pod ktem spójnoci, konkluzywnoci i prawdziwoci. W sposób szczególny dotyczy to historii filozofii nowoytnej, która w przekonaniu wielu filozofów stanowi najlepsze „laboratorium dowiadcze filozoficznych”.

Filozofia nowoytna, pomimo e przechodzia rozmaite okresy, stanowia pod wzgldem ideowym do jednolity i stosunkowo spójny ruch intelek-tualny. Upraszczajc mona przyj, e cay tryb mylenia tego okresu okre-laj trzy cechy: suwerenno umysu ludzkiego; matematyzacja metody filozoficznej; wolno jako naczelna zasada ycia spoecznego.

(2)

WPROWADZENIE

8

Artykuy prezentowane w niniejszym numerze „Roczników Filozoficznych” stanowi pierwsz cz referatów wygoszonych podczas ogólnopolskiej kon-ferencji naukowej „Filozofia XVII wieku – jej róda i kontynuacje”, zorganizo-wanej przez Katedr Historii Filozofii Nowoytnej i Wspóczesnej KUL oraz Kolegium Midzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Spo-ecznych KUL, która odbya si na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II w dniach 17-18 czerwca 2014 r. Konferencja lubelska stanowia wy-darzenie wpisujce si w coroczne spotkania polskich badaczy myli filo-zoficznej XVII wieku, organizowanych uprzednio przez Uniwersytet w Biaym-stoku (2005), Uniwersytet Wrocawski (2006), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II (2007), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008), Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej (2009, 2013), Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu (2010, 2012) oraz Uniwersytet Gda ski (2011).

Tematem konferencji byy gówne problemy filozofii XVII wieku – po-czynajc od bada metafizycznych, poprzez zagadnienia z zakresu logiki, teorii poznania i jzyka, a ko czc na kwestiach dotyczcych etyki, teorii prawa i pa stwa. Z kolei naczelnym celem konferencji – podobnie jak w la-tach poprzednich – bya prezentacja aktualnie prowadzonych bada nad wczesn filozofi nowoytn w polskich orodkach naukowych. Na program konferencji zoyy si sesje naukowe, uporzdkowane wedug gównych problemów podejmowanych w omawianym okresie (metafizyka, epistemo-logia, logika, antropologia filozoficzna, filozofia religii, filozofia Boga, etyka, filozofia spoeczna, filozofia przyrody).

Pisma filozofów XVII wieku s dzieami trudnymi zarówno pod wzgl-dem stylu, jak i sposobu ujmowania treci filozoficznych. Zawieraj jednak bardzo wane informacje, bez których odnalezienie waciwego sensu roz-woju myli zarówno nowoytnej, jak wspóczesnej byoby niemoliwe. Jes-tem gboko przekonany, e niniejszy zbiór artykuów stanowi wane uzu-penienie polskiego pimiennictwa filozoficznego na temat dziejów wczesnej filozofii nowoytnej i suy bdzie wszystkim tym, którzy interesuj si szeroko rozumian filozofi i jej dziejami, nie tylko w warstwie historycz-nej, lecz take systematycznej.

Dr hab. Przemysaw Gut Organizator konferencji oraz Redaktor tej czci woluminu RF

*

Komitet Redakcyjny „Roczników Filozoficznych” wyraa swoj wdziczno Panu dr. hab. Przemysawowi Gutowi za trud woony w zgromadzenie tekstów artykuów powiconych

Cytaty

Powiązane dokumenty

jako: „nadmierne kupowanie, magię kupowania, takie bezmyślne po prostu kupowanie, coś niezbędnego, bardzo pustego, taka zapchaj-dziura, w przeciwieństwie do przerabiania

Точная  разработка  нормативных  аспектов  права  требовала 

litzes jest przychylny patriarsze i opisuje jego zwycięstwo nad Demetriuszem z Kyzikos oraz jego stronnikami, którzy chcieli obalić Aleksego i uczynić patriarchą Jana Orfanotro-

mai 1919 om de iure anerkjennelse av den polske staten äpner en ny periode i historien av kontakter mellom Polen og Nor­ ge.'4 Den norske regjeringens note

Po³¹czenie wolnego rynku z solidarnoœci¹ spo³eczn¹ i pomocniczoœci¹ pañstwa, czyli spo³eczna gospodarka rynkowa, nie by³oby mo¿liwe bez pewnych insty- tucji, z

Od sierpnia 1974 roku terytorium wyspy pozo- staje de facto podzielone pomiêdzy dwie spo³ecznoœci: Greków cypryj- skich, zajmuj¹cych po³udniow¹ czêœæ Cypru, oraz

¯ona Billa Clintona – Hilary robi karierê jako pani senator i nie- dawno opublikowa³a swoj¹ biografiê, natomiast obecna Pierwsza Dama Bia³ego Domu – Laura Bush pokazuje siê

Szedł wprzód Król do stołu, potem Panowie senatorowie Królową Jej Mość przyprowadzili do stołu, tamże siedzieli w Majestacie, po prawej ręce siedział ksiądz kardy-

W bliskości wyżej wpisanej wozowni, czyli drwal- ki, znajduje się spichlerz na podmurowaniu z drzewa rżniętego, na węgieł, słomą kryty, drzwi na zawiasach i

Die Konsolidierung dieser Alltäg- lichkeit als die defiziente Form von Alltagsleben ist ein Charakteristikum spätkapi- talistischer Gesellschaften, was der Unterstützung durch

Źródłem sławy Odyseusza dla Micińskiego staje się jednak jego „potęga rozumu”, i to stanowczo rozumiana nie jako dobór odpowiednich środków do sytuacji, ale

Innowacyjne uczenie się opisywane jest przez następujące kategorie: rozumienie, konstru- owanie znaczeń, uczenie się uczestniczące i partycypacyjne, uczenie się w

Wszakz˙e uznanie w s´wietle konwencji z Montevideo nie jest warunkiem pan´stwowos´ci (teoria deklaratywna) 21 , jednak bez uznania ze strony innych pan´stw lub przy

Praca objaśnia nam także gruntownie przyczyny słabszego wyposażenia wojska polskiego w nowoczesne rodzaje uzbrojenia, w tym broń pancerną (s. Szczególnie interesująca jest

[r]

Dlatego w dalszej cze˛s´ci, z uwagi na zakładan ˛a relacje˛ pomie˛dzy art. spółdz., której istnienie nalez˙y wykazac´, przedmiotem analizy be˛d ˛a przypadki, w których

Czytaj ˛ ac analize˛ prowadzon ˛ a przez Rolnika, łatwo dojs´c´ do wniosku, z˙e duchowien´stwo, jak i wojsko stanowiło cze˛s´c´ stanu szlacheckiego, zatem trudno jest tu

The question “Who am I, so inconstant, that notwithstanding you count on me?” is formulated by Ricœur in his work titled Oneself as Another, 1 so this book is, in a way

Potwierdza się przeto, że wypowiedź realistyczna jest zasadniczo nazywa­ niem (imionami własnymi lub pospolitymi); nazwy te funkcjonują, ogólnie rzecz biorąc, jako

To sum up, our restrictive definition of philosophy, emphasizing the importance of epistemic claims, leads toward a broadened conception of the history of philosophy,

However, the utilized fabrication technique, which confers a remarkable control on the sensing film geometry, makes a simplifying schematization possible, so as to reason- ably

Paweł Polak opracował część poświęconą badaniom skoncentrowanym wokół zagad- nień ewolucyjnych oraz wokół recepcji teorii względności. Dorota Sieńko opraco- wała

Existentialist thought, while essentially not rejecting the traditional hierarchy of values, significantly altered their ontological status because it annihilated history as their