• Nie Znaleziono Wyników

Łobżany, gm. Łobez, woj. szczecińskie. Stanowisko 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Łobżany, gm. Łobez, woj. szczecińskie. Stanowisko 1"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Antoni Porzeziński

Łobżany, gm. Łobez, woj.

szczecińskie. Stanowisko 1

Informator Archeologiczny : badania 9, 196-197

(2)

196

-dajność robót górniczych zależała jednak nie tylko od Ilości i jakości wydobywanego urobku, ale także od dobrze zorganizowanego odzysku złota, a więc również i liczby płuczek. W okresie rozkwitu górnictwa na badanym obszarze zbudowany został w tym celu rozległy zespół zbior­ ników i kanałów na wodę, system płuczek i składowisk na przemyty uro­ bek. Przetrwał on po dziś dzień w stanie dobrze czytelnej ruiny. W dru­ gie! połowie XIII wieku badane przez nas zagłębie zaczęło tracić swoje znaczenie na skutek wyczerpania złóż złotodajnych możliwych ówcześnie do wydobycia.

Badania , zwłaszcza systemu płuczkarskiego, winny być kontynuowa na.

ŁAGIEWNIKI, gm.Kruszwica patrz

woj.bydgoskie okres rzymski

Stanowisko 5

ŁOBŻANY, gm. Łobez Muzeum Narodowe

woj.szczecińskie w Szczecinie

Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Antoni Porzeziński. Finansował WKZ w Szczecinie. Pierwszy s e ­ zon badań. Osada wczesnośredniowieczna /Vl/Vn-Vni w .n .e ./.

Stanowisko położone jest około 1,7 km na południowy wschód od Łobżan i zarazem około 2 kim na południowy wschód od Pruslowa, na dość wysokiej 1 szerokiej terasie nad zalewowej w bezpośrednim sąsiedzt­ wie Regi. Wielkość jej nie przekracza 3,5 ha. Północno-wschodnia 1 centralna część osady zostały zniszczone przez żwirownię na powierzch­ ni około I ha /1/3 całości/. Celem badań było zabezpieczenie południowe­ go brzegu skarpy żwirowni oraz rozpoznanie ogólnego zasięgu osady. B a­ daniami objęto powierzchnię 635 m^. Zlokalizowano 1 eksplorowano 37 obiektów, w tym dwie jamy kultury łużyckiej. Prąy pomocy sprzętu me­ chanicznego przerzucono300 m3 hałdy, zalegającej na pobrzeżu skarpy żwirowni,celem zabezpieczenia obiektów tam występujących.

(3)

yrói-- 197

-ni ono 4 półziemianki, 20 jam gospodarczych i odpadkowych oraz 11 pale­ nisk otwartych. Rozrzut przestrzenny obiektów osady w Łobżanach jest w zakresie planigrafii analogiczny do reszty osad z tego okresu czasu na Pomorzu Zachodnim. Zabudowa przestrzenna osady w Łobianach cha­ rakteryzuje się gniazdowym rozplanowaniem zabudowy, podłużAO-owalnym lub okrągłym kształtem obiektów, nieckowato zagłębionych w podłoże. Dłuższa oś obiektów mieszkalnych orientowana jest na linii wschód-za*- chód. Wielkość obiektów mieszkalnych dość różna: od 3 x 2; 3 x 2 ,5 ; 3,5 X 2,5 do 5 ,5 X 2,3 m. Maksymalna głębokość ciemnoczamego i czar­

nego wypebliska nie przekraczała 60 cm miąższości. Wewnątrz wypełnisk obok ruchomego materiału zabytkowego wystąpiły słabo zachowane kamien­ ne konstrukcje palenisk, usytuowane w części centralnej obiektów. Rucho- my materiał zabytkowy stanowi ceramika ręcznie lepiona, wykonana bez pomocy koła garncarskiego o gładkiej lub chropowatej powierzchni zewnę­ trznej. Około 10-15% materiałów ceramicznych jest zdobionych ornamen­ tem.

Pozostały inwentarz ruchomy osady reprezentują: półfabrykat żarna kamiennego o średnicy 40-42 cm i grubości 18-18,5 cm z częściowo obu­ stronnie nawierconym otworem, 5 osełek kamiennych, 2 przęśliki gliniane, 5 kamiennych, 4 noże, 2 sz y d ła oraz 1 igła wykonana z żelaza.

MAŁACHOWO, gm.Drobin Muzeum Mazowieckie w Płocku

woj. płockie

Badania prowadziła mgr Iwona S obiera jaka. Finansowało Muzeum Mazowieckie w Płocku. Drugi sezon badań. Cmentarzysko wczesno­ średniowiecznie, szkieletowe /XI-XII wiek/. Przebadano około 0 ,6 ara w centralnej i południowej części cmen­ tarzyska. Odsłonięto 6 grobów szkieletowych wczesnośredniowiecznych i 1 grób ciałopalny kloszowy, który został zniszczony przez obstawę jed­ nego z grobów wczesnośredniowiecznych. Pochówki orientowane są po osi zachód-wschód. Szkielety zachowały się w bardzo złym stanie. Zmar­ łych układano na wznak, wyposażenie bardzo ubogie: noże żelazne /2 gro­ by/ , kabłączki skroniowe /2 groby/, nóż żelazny i osełka kamienna /1 grób/. W 1 grobie nie znaleziono wyposażenia. Pochówki były przykryte wielowarst­ wowym brukiem kamiennym , w trzech grobach wystąpiła obstawa z dużych kamieni.

Grób kloszowy był bardzo zniszczony, odkryto fragmenty klosza, po­ pielnicy i misy przykrywającej popielnicę, między spalonymi kośćmi znale­ ziono stopiony drucik brązowy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wydaje się jednak, że przez to, że nie odnosi się ona do samej idei zastępowalności, lecz ogranicza się jedynie do możliwości zastąpienia bytów naturalnych,

do zwierząt (które działają instynk­ townie) dokonują swych wyborów w oparciu o rozum; i że to właśnie rozum (lub świadomość) jest ostatecznie źródłem wolnej

dziś znów przewracam stronę morza odrzucam precz wąskoustą martwą wilgoć dzień jeszcze nie całkiem się zaczął biała plaża jałowe matki łono (jest jak) złamane wiosło

[r]

W literaturze wskazuje się na dwie podstawowe drogi rozwoju ośrodków narciarskich: rozwój zintegrowany i katalityczny (National..., 1995). Pierwsza z nich,

A utor podejm uje wiele problem ów , m.in.: uzależnienie od i ntem etu i telew izji, nocne życie toczące się w dyskotekach i na im prezach, narkomanię,

Zastosowano takie metody, jak analiza treści literatury przedmiotu oraz analiza treści walorów filatelistycznych (znaczków, całostek, kopert FDC i

Abstract: The aim of this study is to examine whether leisure choices of Finnish sport tourists reflect serious leisure in the forms of transitions of work-like qualities into