• Nie Znaleziono Wyników

Wykaz habilitacji i doktoratów literaturoznawczych w roku akademickim 2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykaz habilitacji i doktoratów literaturoznawczych w roku akademickim 2006"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Wykaz habilitacji i doktoratów

literaturoznawczych w roku

akademickim 2006

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 11, 449-454

2008

(2)

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

F O L IA L IT TER A R IA P O L O N IC A И , 2008

WYKAZ HABILITACJI

I DOKTORATÓW LITERATUROZNAWCZYCH

W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

Habilitacje

B O C H E Ń S K I T o m a s z

Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste

C elem p racy je s t an aliza estetycznych, filozoficznych i m oralnych aspektów czarnego hum oru w tw ó rczo ści W itkacego, G om brow icza i Schulza. R ozpraw a o p isu je różnice i podobieństw a w literackich fo rm ach śm iechu ze śm ierci: W itkacow ski sarkazm w y kluczonego, S ch u lzo w sk ą ironię i em p atię o raz G om brow iczow ski śm iech z nicości. W ażnym elem en tem pracy je s t przedstaw ienie zależności m iędzy cz arnym hum orem a totalitaryzującą się rzeczy w isto ścią lat trzydziestych.

English version:

T h e w o rk fo cu ses o n the analisis o f the esthetic, philosophical and m oral aspects o f the black hum our in the art o f W itkacy, G o m brow icz and Schulz. It describes the differences and the sim ilarities am o n g literary form o f laugh in the face o f death: W itk acy ’s sarcasm o f som eone who is being o stracized, S ch u lz’s irony and em pathy, G o m b ro w icz’s laugh at nothingness. The crucial e lem en t o f the d isserta tio n is th a t it reveals the relation betw een the p henom enon o f black hum our and totalitarian ex p erien ce o f the thirties.

Doktoraty

(1 października 2006 - 30 w rześn ia 2007)

B A U E R M a r c in

Struktura relacji w wybranych polskich pamiętnikach wojennych z X V // w.

P raca p o św ięco n a je s t strukturze relacji w w ybranych polskich p am iętnikach z w ojen XVII w. A nalizie p o d d an o dziesięć tekstów : Jana P iotra Sapiehy, S tanisław a Ż ó łk iew sk ieg o , Sam uela M as- k iew icza, W ojciech a D em bołęckiego, K azim ierza B ogusław a M askiew icza, Jakuba Łosia, Jana W ładysław a P oczobuta O dlanickiego, M ikołaja Jem iołow skiego, Jana Floriana D robysza Tuszyńskiego i M ik o łaja D y ak o w sk ieg o , które stanow ią przegląd relacji z k am panii w ojennych prow adzonych p rzez R zeczp o sp o litą O b o jg a N arodów w X V II stuleciu, od w ojny z M o sk w ą w latach 1609-1618) do w ypraw y w iedeńskiej Jan a III Sobieskiego w 1683 r. G łów nym problem em badaw czym są literackie asp ek ty p am iętnikarskich relacji, m.in. charakterystyka autora-bohatera, obecność roz­

(3)

450

W y k az habilitacji i doktoratów literaturoznaw czych (2006/2007)

w iniętych technik narracyjnych i ew olucja gatunku w kierunku form bliskich literaturze właściwej. Praca referuje ró w n ież b iografie autorów pam iętników o raz szczegółow y stan b adań nad poszczególnym i utw oram i.

E nglish version:

The dissertation is concerned with the structure o f relation in selected Polish m em oirs from the 17th century w ars. T e n texts have been analysed: by Jan P iotr Sapieha, S tan isław Ż ółkiew ski, Samuel M askiew icz, W o jciech D em bołęcki, K azim ierz B ogusław M askiew icz, Jakub Ł oś, Jan W ładysław Poczobut Odlanicki, M ikołaj Jemiołowski, Jan Florian D robysz Tuszyński and M ikołaj Dyakowski. They are the review o f relations from w ar cam paigns w aged by the Polish-Lithuanian C om m onw ealth during the 17th century, since the w ar against G rand D uchy o f M oscow (1 6 0 9 -1 6 1 8 ) till k ing John III S o b iesk i’s R e lie f o f V ienna in 1683. M ain research issue is constituted by the literary aspects of m em oirs, am ong o th er things characteristics o f author-hero, presence o f advanced narrative techniques and evo lu tio n o f m e m o irs tow ards the form s w hich are close to the ex act literature. T h e dissertation also presents the biographies o f m em oirs’ authors and detailed state o f research on the respective works.

F L IS Z E W S K A O lga

M etafizyka śm ierci, czasu i m iło ści w tw órczości O lgi Tokarczuk

Praca p o św ięco n a je s t analizie i interpretacji kategorii śm ierci, czasu i m iłości w tw órczości prozatorskiej O lgi Tokarczuk. Badania prow adzone są w ujęciu antropologicznym . Podstaw ow ym celem p racy je s t uch w y cen ie n ajistotniejszych pytań egzystencjalnych, d ających się w yodrębnić w prozie Tokarczuk. P raca składa się ze w stępu, trzech zasadniczych ro zd ziałó w , zak ończenia i bibliografii.

E nglish version:

This w ork deals w ith the analysis and interpretation o f categories o f death, tim e and love in the w orks o f p ro se by O lga T okarczuk. T h e study is conducted in an anthropological grasp. T h e prim ary aim o f this w ork is to seize the m ost essential queries o f h u m an existence w hich are depicted in the prose by T okarczuk. T h e w ork consists o f introduction, three chapters, conclusions and bibliography.

G A JA K -T O C Z E K M ałgorzata

F ra n ciszek P ró ch n icki - dyd a ktyk i teoretyk literatury

Praca po św ięco n a je s t działalności Franciszka Próchnickiego - w ybitnego nauczyciela g alicy j­ skiego drugiej p ołow y X IX w ., autora pierw szego program u do nau c zan ia ję z y k a polskiego, wielu p odręczn ik ó w d la m łodzieży, ja k też artykułów pośw ięconych sp raw o m polskiej szkoły. Celem p racy było p rzybliżenie o siąg n ięć tw órcy m etodyki ję zy k a p olskiego - w obec braku opracow ań na ten tem at - ja k też w ykazanie kontynuacji je g o m yśli w e w spółczesności. P raca składa się ze w stępu, je d en a stu zasadniczych rozdziałów , zakończenia i bibliografii.

English version:

T h e d issertatio n is concerned w ith the activity o f Franciszek P róchnicki - the outstanding P olish seco n d ary -sch o o l-tea ch er in the second h alf o f X IX century in Polish G alicia, the author o f the first introduction o f P olish language teaching, a lot o f books for pu p ils and m any influential articles d evoted to th e m atters o f Polish education. T h e m ain aim o f this w ork is to bring the activity o f this creativ e teach er nearer - in the fact o f the lack o f scientific descriptions on this subject - and to p ro o f th e continuation o f his thoughts in the ed u catio n o f the X XI century. The w ork consists o f an introduction, eleven m ain chapters, conclusion and bibliography.

(4)

W ykaz habilitacji i doktoratów literaturoznaw czych (2006/2007)

451

J A N O W S K A M a g d a le n a

P o sia ć - czło w iek - charakter. M odernistyczna perso n o lo g ia w tw ó rczo ści Z o fii N ałkow skiej

Praca d o tyczy filozofii człow ieka stw orzonej przez Zofię N ałkow ską w pow ieściach, dzienniku, opo w iad an iach i tekstach publicystycznych. G łów nym celem je st w skazanie literackich sposobów o p isy w an ia czło w iek a p rzez p o lsk ą pisarkę m odernistyczną. P raca o b ejm u je an alizę słow nika perso n o lo g iczn eg o pisarki, aforyzm ów , m otyw ów anim alnych o raz po ró w n an ie koncepcji człow ieka Zofii N ałkow skiej i A lexisa C arrela. K ońcow a część dotyczy zestaw ienia personologii z interakcjoniz- m em W ito ld a G o m brow icza o raz charak tero lo g ią K arola Irzykow skiego, a także literackiego au to ­ p ortretu pisarki. P raca je s t podzielona na część w stępną, o siem rozdziałów zasadniczych, część pod su m o w u jącą i bibliografię.

English version:

T h e d issertatio n is concerned w ith the philosophy o f a m an in Z o fia N alkow ska’s stories, d iary and jo u rn a listic w ritings. T h e m ain aim o f this w ork is to indicate literary m ethods o f describing the m an by Polish m odernist w riter. T h e w ork consists o f p ersonology diary analysis, aphorism s, anim al m otifs and the com parison o f Zofia N alk o w sk a’s and A lexis C a rrel’s conceptions o f h u m an philo so p h y . T h e final p art o f th e dissertation deals w ith the ju x tap o sitio n o f N alkow ska’s p ersonology, W itold G o m b ro w icz’s interactionism and K arol Irzykow ski’s literary conceptions o f the m an and N alk o w sk a’s literary self-portrait. T h e w ork consists o f an introduction, eight m ain chapters, sum m ary and bibliography.

K A C Z O R O W S K A M onika

P rzekła d ja k o ko n tyn u a cja tw ó rczo ści w łasnej (na p rzykła d zie w yb ranych tra n sla cji Stanisław a B a rańczaka z ję zy k a ang ielskieg o )

Przed m io tem b adań je s t przekład ja k o kontynuacja tw órczości w łasnej, a w ięc taki, w którym do m in u je funkcja arty sty czn a i którego celem nie je s t o d tw orzenie oryginału, poinform ow anie czy teln ik a literatury docelow ej o zam yśle autora tekstu źródłow ego, ale nap isan ie w łasnego utw oru poetyckiego. E g zem p lifik acją tego zjaw iska są przekłady Stanisław a B arańczaka z poezji an g lo ­ języ czn ej. M etodologia: p raca czerpie z ustaleń tzw. system ow ych teorii p rzek ład u (S zkoły M ani­ pulacyjnej i S zk o ły Polisystem ow ej); przekłady poetyckie S tanisław a B arańczaka z ję zy k a angiel­ sk ieg o są opisy w an e ja k o o czy w iste transform acje tekstów źródłow ych, przy je d n o czesn y m w ska­ zyw aniu na h isto ry czn e, polityczne, społeczne i artystyczne u w arunkow ania tych tłum aczeń. Cel: prezentacja translatorskiego dorobku poety ja k o integralnej części je g o doro b k u w raz z konsek­ w encjam i tego faktu dla poetyki przekładów .

English version:

T h e d issertatio n is concerned w ith translation as a continuation o f poetic activity o f a trans­ lator. In p o etic translation a translator does not aspire to inform a read e r o f a translation (T a rg e t T e x t) ab o u t an in ten tio n o f an au th o r o f an o rig in al litera ry w ork (S o u rce Text), but to c rea te h is o w n p o etic w ork. S tan isław B arań czak tra n slatio n s fro m E n g lish -lan g u ag e p oetry are ex a m p les o f the activity. M ethodology: p ropositions o f M anipulation S chool and P o lisy stem School; the po etic translations o f B arańczak arc described as th e o b vious trans­ form ations o f th e source texts; at the sam e tim e the historical, political, social and artistic co n tex t is sh o w ed . T h e m ain aim o f th is w o rk is to p resen t th e tra n slatio n s o f th e poet as an integral p art o f his w ork and to p resen t the co nsequences o f th e fact for the poetics o f his translations.

(5)

4 5 2 W y k az habilitacji i doktoratów literaturoznaw czych (2006/2007)

K A Ź M IE R C Z A K M onika

„ P od okiem p a m ię c i'. M iejsce S łow ackiego w w ybranych pro g ra m a ch i pod ręczn ika ch szkoły p o lskiej X X w.

D y sertacja słu ży identyfikacji m iejsca Juliusza S łow ackiego w polskiej szk o le X X w. Pod­ staw ow ym celem p racy je s t analiza obecności rom antyka w w ybranych p rogram ach i podręcznikach szkoły średniej, u kazana na tle ogólnej sytuacji rodzim ego szkolnictw a w od n iesien iu do różnych ścierających się koncepcji dydaktycznych czy kierunków interpretacji, po w iązan y ch z aktualnym i ideałam i w ładz o raz ro zw o jem cyw ilizacyjnym państw a. N a głów ne rozw aża n ia sk ład ają się dwie części, prezen tu ją ce odpow iednio: program y i podręczniki od czasów galicyjskich po schyłek XX w., po d zielo n e na sześć analogicznych rozdziałów oraz podrozdziały; p racę otw iera w prow adzenie, w ień c zą zaś uw agi k ońcow e, bibliografia oraz indeks osobow y.

English version:

T h e d issertatio n is concerned w ith identification o f p lace o f Ju liu sz S łow acki in Polish school in X X century. T h e m ain aim o f this work is to analyze the status o f rom antic p o et in chosen program s and sch o o lb o o k s o f secondary school. T h is analysis is show n against a background of g eneral situ atio n in native education w ith respect to d ifferent did actic co nceptions or directions of interpretation, connected w ith current ideals o f authorities as w ell as civ ilizatio n d evelopm ent of country. M ain d elib eratio n s co n sist o f tw o parts concerning w ith: p rogram s and schoolbooks since G alician tim es till the end o f X X century, divided into six parallel ch ap ters and sub-sections. The w ork starts w ith an introduction and ends w ith final conclusions, b ib lio g rap h y as w ell as personal index.

M IE S Z E K M a łgorzata

S ta ro p o lskie interm edia (w teatrach szkolnych)

P raca p o św ięco n a je s t analizie staropolskich interm ediów szkolnych. R o zpraw a przedstaw ia specyfikę m ięd zy ak tó w z poszczególnych scen, próbuje o d p ow iedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób ch a ra k ter p laców ki, je j zad an ia i środki edukacyjne, w płynęły na kształt interm ediów . Jed n o cześn ie w pracy w skazane zostały elem enty w spólne, p o d obnie u k ształtow ane i pow tarzające s ię w intersceniach ze w szystkich szkół. Przedm iotem opisu są także w zajem ne stosunki (podobień­ stwa, różnice, kierunki inspiracji) teatru szkolnego, dw orskiego i popularnego w zakresie intersceniów. W rozpraw ie o m ó w io n o ró w n ież w ybrane struktury św iata p rzedstaw ionego o raz problem kom izm u w m iędzyaktach szkolnych. P odjęta została rów nież próba o d tw orzenia kształtu scenicznego m iędzy- aklów . Z e w zględu n a ró żnorodny charakter podejm ow anych zag adnień w p racy w ykorzystano cztery m etody: an ality czn ą, porów naw czą, strukturalną o raz sem iologiczną.

En g lish version:

T h e d isserta tio n ’s concern is th e analysis o f old Polish interludes in school theatres. The aim of this w ork is to p resen t the specificity o f interludes from p articu lar en v iro n m en ts and, o n the other h and, to show co m m o n and recu rren t elem ents that appear in all th ese schools. T h e dissertation set school interludes against interludes fo rm courts theatres and the so -called “ p o p u lar” theatre to show sim ilarities and d ifferen ces b etw een them , as w ell as w ays o f inspiring one another. T h e work presents as w ell ho w selected elem ents lik e the p la y s’ p lo t and pro ta g o n ists w ere constructed. It m o reo v er discusses th e question o f com edy in school interludes. T h ere w as also m ade an attem pt to reco n stru ct stage p resen tatio n o f interludes. Four m ethods w ere u sed to address the variety of problem s th a t are d iscu ssed in the w ork: analytical, com parative, structural and sem iological.

(6)

W y k a z habilitacji i doktoratów literaturoznaw czych (2006/2007)

453

M IK O SZ Joan na

G atunkow e fo r m y d zien n ika rsk ie w d odatkach kulturalnych do g a ze t w o kresie m iędzyw ojennym

R o zpraw a do k to rsk a G atunkow e fo r m y dziennikarskie w d o datkach kulturalnych w okresie m ięd zyw o jen n ym po d ejm u je pró b ę charakterystyki w ybranych dodatków m iędzyw ojnia. P raca składa się ze w stępu, siedm iu rozdziałów , z których ostatni pełni funkcję zakończenia. C ało ść dysertacji zam yka „ A n e k s” zaw ierający w ykaz dodatków dw udziestolecia, a także fotografie stron tytułow ych w ybranych su p lem en tó w prasy codziennej.

English version:

T h e d octoral d issertatio n Journalistic gen eres in the culture su p p lem en t to the d a ily new spapers in the in terw a r p e r io d w as w ritten at the U niversity o f Ł ódź in 2006. T h e thesis supervisor was Prof. d r B arbara B ogołębska. T h e dissertation consists o f eig h t chapters. It presents the features o f the daily new spapers supplem ents edited after 1918. T h e author discusses appendixes w hich w ere published for ex am p le in W arsaw , C racow , Ł ódź and Vilna. Jo an n a M ikosz d escribes different kinds o f th e cu ltu re supplem ents (literary, theater, cinem a, T V and radio appendixes). She focuses her attention o n the content and the graphic side and also points o u t the functions o f the supplem ents. T h e author d is tin g u is h e s fo r intance inform ative, esthetic, co m m unicative, cultural, cognitive and educational duties o f th e appendixes.

T h e phen o m en o n o f supplem ents to th e daily new spapers ca n n o t be tre ated as a occasional o ne, b u t w as the hu g e p ublication undertaking the scale o f w hich w as im pressive.

T h e d octoral d issertatio n w as published in the 2007. The book has been titled The culture su p p lem en ts to the d a ily new sp a p ers in the interw ar period.

PO R A D E C K I M ateu sz

O braz w ła d zy w p o lskiej literaturze fa n ta sy na p rzeło m ie X X i X X I w.

P raca p o św ięco n a je s t analizie obrazu w ładzy w św iatach p rzedstaw ionych w polskich utw orach fantasy pow stałych na przełom ie X X i X XI w. Składa się z pięciu rozd ziałó w pośw ięconych ustrojom i sy stem om w ładzy, p ercepcji w ładzy w św iadom ości b o haterów i postaci dalszoplanow ych, obrazom w ładców i politycznej grze o w ładzę. C elem pracy było zb ad an ie w pływ u w spółczesnego św iata na k reac ję św iatów przedstaw ionych.

English version:

T h e d issertatio n is concerned w ith the analysis o f the im age o f the p o w er in P olish fantasy literatu re at th e turn o f the 2 0 ‘h and 21s1 century. It consists o f fiv e chapters concerning form s o f g overnm ent, political system s, perception o f pow er am ong heroes, th e im age o f the rulers, political gam es. T h e p u rp o se o f the dissertation w as to analyze the influence o f co n tem p o rary w orld on th e w orlds crea ted by the writers.

R O D E D agm ara

Tradycja i w sp ó łczesn o ść w film o w e j tw ó rczo ści D ereka Jarm ana. P róba m o n o g ra fii

Praca je s t m o n o g ra fią tw órczości film ow ej D ereka Jarm ana. S k ład a się z w stępu, pięciu rozdziałów , za k ończenia; uzupełnia j ą bibliografia oraz film ografia prac artysty. A utorka rozpoczyna od analizy d zieła Jarm a n a w kontekście dokonań aw angardy film ow ej. N astępnie o p isu je w ykorzys­ tanie elem entów przestrzeni autobiograficznej, ew oluujące od postaw y św iadka do postaw y w yzwania; o b razy A nglii, pow stające z od czy tan ia przeszłości p rzez p ryzm at w spółczesnych tw órcy problem ów ; zagadnienia ob co ści i represyjnego system u społecznego o raz św iadectw a kryzysu A IDS.

(7)

454

W y k az habilitacji i doktoratów literaturoznaw czych (2006/2007) English version:

T h e thesis is a m onograph on the film w orks o f D erek Jarm an. It co n sists o f an introduction, five c h a p ters and an ending; it is supplem ented w ith a bibliography and film ography o f the artist’s w orks. T h e a u th o r beg in s w ith an analysis o f Jarm a n ’s oeuvre in th e co n te x t o f th e achievem ents o f the film avant-garde. S h e then investigates how the elem ents o f th e au tobiographical space are used, tracing th e e v o lu tio n o f th e d ire cto r’s stance from w itness to dissenter; the pictures o f England that em erg e from reading th e past through the prism o f the current pro b lem s, raising the issues o f o therness, a repressive social system and a testim ony o f the A ID S -crisis.

SA R Z A Ł A P a w eł

T w ó rczo ść K o n sta n cji B e n isła w skiej na tle p o ezji religijnej p o lskieg o ośw iecenia

P raca p o św ięco n a je s t życiu i tw órczości ośw ieceniow ej poetki - K onstancji z R yków Beni- slaw skiej. C h o ciaż autorka P ie śn i so b ie śpiew anych żyła w epoce po lsk ieg o o św iecenia, je j liryki o d b ieg ają zarów no pod w zględem form y, ja k i treści od k anonu obow iązującej w ów czas poetyki i d lateg o u w aża się je za fenom en. Przedm iotem badań stał się d o ro b ek literacki inflanckiej poetki przedstaw iony na tle poezji religijnej polskiego o św iecenia. P raca uw zg lęd n ia rów nież szeroki k o n tek st kultu ro w y i społeczno-polityczny p rzem ian cy w ilizacyjnych p rzeło m u X V II/X V III w. R o zpraw a sk ład a się ze w stępu, z części pośw ięconej krótkiej ch arakterystyce epoki ośw iecenia w E u ro p ie i w P olsce, z dysk u rsu m erytorycznego, który o bejm uje m .in. analizę P ieśni sobie śp iew a n ych , w alory literackie dzieła, zainteresow ania i u zdolnienia autorki liryków religijnych, ze szczególnym uw zg lęd n ien iem w pływ u m istyki hiszpańskiej i europejskiej tradycji literackiej na sposób k ształto w an ia w ypow iedzi poetyckiej; z rozdziału w iodącego zaty tu ło w an eg o Tw órczość K o n sta n cji B e n isła w skiej na tle p o e z ji religijnej po lskieg o ośw iecenia. C ało ść zam y k a zakończenie, aneks, bib lio g rafia o raz streszczenie w języ k u angielskim .

English version:

T h e d issertatio n is concerned w ith the life and artistic w orks o f the E nlig h ten m en t poet - K onstancja z R yków B enisław ska. A lthough the author o f P ieśn i so b ie śp iew ane lived in the epoch o f th e P olish E nlightenm ent, her lyrics stray from the canon o f the poetics existing at that tim e as far as th eir form and contents are concerned and, therefore, they rem ain an unusual phenom enon. T h e su b ject o f the research becam e the literary o u tp u t o f the p o e t from Inflanty presented ag ain st a back g ro u n d o f religious poetry o f the P olish E nlightenm ent. T h e w ork also includes a w ide cultural and socio-political context o f the changes o f civ ilizatio n w hich took place on th e turn o f the seventeenth century. T h e dissertation consists o f an introduction, a p art devoted to a sh o rt characte ristic o f th e E nlig h ten m en t in E urope and in Poland, and a content-related d isco u rse w hich, am ong o th er things, takes into consideration an analysis o f P ieśn i so b ie śpiew ane - S o n g s su n g f o r m y s e lf literary virtues o f h er w ork, the interests and talents o f the poet - K o nstancja v on d e r R ück B enisław ska, w ith p articular attention paid to th e influence o f Spanish m ysticism and E uropean literary tradition on the w ay o f creating poetical speech, and o f the main chapter en titled L itera ry o u tp u t o f K onstancja B enisław ska a t the b a ck g ro u n d o f religious p oetry o f the P o lish E nlightenm ent. T h e w hole is closed by a conclusion, annex, bibliography and a su m m ary in English.

Cytaty

Powiązane dokumenty

The influence of the factors affecting propeller i n waves (i.e.. Variation of propeller immersion in waves measured from calm water line {Propeller immersion i n calm water is

Figure 6: Two situations where the considered node is incorrectly ignored by the safe SL FM scheme Despite these limitations, the safe semi-Lagrangian Fast Marching method is

The upwind average will cause similar oscillations as the harmonic average applied to the finite volume discretization of the foam model.. The mean average method suffers much less

At the design course at Delft University of Technology drawing and modelling techniques are used too rarely as a means to structure the process of idea formation and

Bayesian Belief Networks (BBN) and Expert Systems for supporting model based sensor fault detection analysis of smart building systems.. Schagen, J.D.; Taal, A.;

Computational Study Of Diffuser Augmented Wind Turbine Using Actuator Disc Force Method.. Dighe, Vinit; Avallone, Francesco; van Bussel,

To model strategically setting one’s habits, we define the utility of an agent and then we consider the one-shot game of setting one’s own reciprocation attitude or coefficient, each

Głównątezą, którą przedstawiam w swoim artykulejest twierdzenie o wyjątkowej roli idei imaginacji w rozwoju romantycznej duchowości, której kontynuację stanowi