• Nie Znaleziono Wyników

Widok Cechy kultury mediów współczesnej Ukrainy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Cechy kultury mediów współczesnej Ukrainy"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Wojciech C

ISAK

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maryian Z

HYTARYIUK

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franka

Ìåäèàêóëüòóðíûå îñîáåííîñòè

ñîâðåìåííîé Óêðàèíû

Ï

ðîâàë «äîìàøíåãî çàäàíèÿ» îò Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà, â ÷àñòíîñòè íåâûïîëíåíèå ïóíêòà î âûáîðî÷íîì ïðàâîñóäèè – ñ îäíîé ñòî-ðîíû, è òàéíûå äîãîâîðåííîñòè ïðåçèäåíòîâ Óêðàèíû è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – ñ äðóãîé, è ñòàëè âåñêîé ïðè÷èíîé, íà ÿçûêå íûõ ðèòîðîâ, «ïðèîñòàíîâëåíèÿ» åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè îôèöèàëü-íîãî Êèåâà, òî åñòü åå ðàçâîðîòà íà 180 ãðàäóñîâ â ñòîðîíó Ìîñêâû. Ðåçêîå èçìåíåíèå âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî êóðñà ãîñóäàðñòâà íå òîëüêî øîêèðîâàëî ïîëèòèêîâ ÅÑ, íî è âîçìóòèëî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü óêðà-èíñêîãî îáùåñòâà, â àâàíãàðäå êîòîðîãî áûëî ñòóäåí÷åñòâî. Íåñìîòðÿ íà ïðîãíîçèðóåìûå íåãàòèâíûå îæèäàíèÿ, ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòîâ, èíñòèòóòîâ è êîëëåäæåé â òå÷åíèå íåäåëè áàñòîâàëè è ìèòèíãîâàëè, òðåáóÿ, âîïðåêè âñåìó, ïîäïèñàíèÿ 28–29 íîÿáðÿ ïàðàôèðîâàííûõ ðàíåå äîãîâîðåííîñòåé. Íî ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Ïðîâàë ñàììèòà â Âèëüíþñå ñòàë ñèãíàëîì äëÿ ìîëîäåæè, ñàìîé àêòèâíîé, ñàìîé ìîáèëüíîé è ñàìîé ïåðñïåêòèâíîé ÷àñòè óêðàèí-ñêîãî îáùåñòâà, ïðîèãíîðèðîâàííîé è âîçìóùåííîé áåçäåéñòâèåì îôèöèàëüíûõ ëèö, è íà÷àëîì ñâåðòûâàíèÿ íåïîëèòè÷åñêîãî Åâðîìàé-äàíà (áåç ðóêîâîäñòâà ñî ñòîðîíû ëèäåðîâ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé). Íî â íî÷ü ñ 29 íà 30 íîÿáðÿ óêðàèíñêàÿ âëàñòü ñèëàìè ñïåöïîäðàç-äåëåíèÿ «Áåðêóò» ðåøèëà «çà÷èñòèòü» (ñëîâî ðîäñòâåííî ñ ïóòèíñêèì ëåêñèêîíîì âðåìåí àêòèâíîé ôàçû âîéíû â Ðåñïóáëèêå È÷êåðèÿ) Ìàéäàí Íåçàâèñèìîñòè. Èìåÿ çíà÷èòåëüíîå ÷èñëåííîå ïðåèìóùåñ-òâî, âîîðóæåíû ñïåöñðåäñòâàìè è â ïîëíûõ áîåâûõ äîñïåõàõ, ìèëèöèîíåðû ñíà÷àëà íàáðîñèëèñü íà ñîííûõ ïðîòåñòóþùèõ, à çàòåì âçÿëèñü äîáèâàòü ðàíåíûõ è óáåãàþùèõ, ñîâñåì íå îêàçûâàþùèõ íèêàêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. Îñîáåííî æåñòîêî îáðàùàëèñü ñ æóðíà-ëèñòàìè è îïåðàòîðàìè, êîòîðûå ïðîôåññèîíàëüíî âûïîëíÿëè ñâîþ

(2)

ðàáîòó (ªâðîìàéäàí, 2013). Î ñîáûòèÿõ 1 äåêàáðÿ â Êèåâå ïîêà-ëå÷åííûé æóðíàëèñò ïîëüñêîãî æóðíàëà «Æóðíàë ìûñëåé» Ïàâåë Ïåíüîíæåê (Èçáèòûé ïîëüñêèé, 2013; Êàáà÷³é, 2013) ñïðàâåäëèâî çàìåòèë, ÷òî ýòî áûë íå ðàçãîí äåìîíñòðàíòîâ, à ðàçãîí æóðíàëèñòîâ. Èçáèåíèå æóðíàëèñòîâ, óíè÷òîæåíèå ôîòî è âèäåîàïïàðàòóðû, èçúÿòèå îòñíÿòîãî ìàòåðèàëà – íå ñëó÷àéíîñòü, à ÷åòêèé ñèãíàë äðóãèì ðàáîòíèêàì ÑÌÈ ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî âîçäåðæàíèÿ îò âûïîëíåíèÿ ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé. Íî ñöåíàðèñòû ñèëîâîãî âàðèàíòà î÷åíü ïðîñ÷èòàëèñü. Îíè íå îæèäàëè, ÷òî èçáèåíèå ìèðíèõ ëþäåé, â îñíîâíîì ìîëîäåæè, â íî÷ü íà 30 äåêàáðÿ óâèäèò íå òîëüêî Óêðàèíà, íî è âåñü ìèð. Îíè íå ó÷ëè îãðîìíûé ìåæäóíàðîäíûé ðå-çîíàíñ ïî ïîâîäó ñëó÷èâøåãîñÿ. Âåäü êðîâàâóþ ðàñïðàâó ïîêàçû-âàëî íå òîëüêî òåëåâèäåíèå, íî è ó÷àñòíèêè ñîáûòèé, âûêëàäûâàÿ ôîòî è âèäåî â YouTube è äðóãèå ðåñóðñû èíòåðíåòà. Áëàãîäàðÿ ìàñ-ñîâîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ íîâûõ ìåäèà ñîáûòèÿ â Êèåâå ñòàëè ãëàâíû-ìè íîâîñòÿãëàâíû-ìè óêðàèíñêèõ è ãëàâíû-ìèðîâûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à ñîöèàëüíûå ñåòè ñïîñîáñòâîâàëè ìîáèëèçàöèè âñåãî óêðàèíñêîãî îáùåñòâà. Òåëåâèäåíèå, èíòåðíåò-æóðíàëèñòèêà è ñîöèàëüíûå ñåòè ïîêàçà-ëè ìèðó êðîâàâûå ñîáûòèÿ â Êèåâå. Ñíà÷àëà – ðàçãîí èäåéíî-ðîìàí-òè÷åñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî Åâðîìàéäàíà 30 íîÿáðÿ, à çàòåì (íà÷èíàÿ ñ 1 äåêàáðÿ 2013 ã.) – è ñòèõèéíûé, ñîöèàëüíûé, ñîöèàëüíî-ãóìàíè-òàðíûé, èäåîëîãè÷åñêèé ôåíîìåí, â ìåíüøåé ñòåïåíè – ïîëèòè÷åñêîå íåóïðàâëÿåìîå ÿâëåíèå ïîä óñëîâíûì íàçâàíèåì «Àíòèïðàâèòåëü-ñòâåííûé Ìàéäàí». Æóðíàëèñòû è æóðíàëèñòèêà ñ åå òåõíè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè è êàíàëàìè ìàññîâîé êîììóíèêàöèè (íîâûå ìåäèà) ïðîäåìîíñòðèðîâàëè è ïîïóëÿðèçèðîâàëè óíèêàëüíîå è îäíîâðå-ìåííî ïàðàäîêñàëüíîå ÿâëåíèå – ìèðíûé èäåéíûé ïðîòåñò, ïóñêàé èíîãäà è ñëèøêîì êàðíàâàëüíûé. Êàê ïîêàçûâàåò âðåìÿ, ýòîò ïðîòåñò, íåñìîòðÿ íà åãî ãðàíäèîçíûé ðàçìàõ, íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâåí èç-çà îòñóòñòâèÿ åäèíîãî öåíòðà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, íåñáàëàíñèðîâàííîñ-òè óñèëèé ìåæäó åãî ó÷àñòíèêàìè. Íîâåéøàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ Óêðàèíû è Âîñòî÷íîé Åâðîïû ñòàëà äîñòèæåíèåì ãëîáàëüíîãî îáùåñòâà ââèäó òîãî, ÷òî óêðàèíñ-êàÿ âëàñòü íå çàïðåòèëà æóðíàëèñòñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Ìû íå ãîâî-ðèì, ÷òî ýòî âîçìîæíî äå-þðå, íî íå èñêëþ÷àåì ïîïûòîê ðåàëèçàöèè äå-ôàêòî. Óêðàèíñêàÿ ñèòóàöèÿ, â îòëè÷èå îò åâðîïåéñêèõ òðàäèöèé, óíè-êàëüíàÿ â ñâîåé íåïðåäñêàçóåìîñòè è íåóñòóï÷èâîñòè. Â

(3)

äåìîêðà-òè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ, ãäå ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî – íå êðàñèâîå âûðàæåíèå, äàâíî ñîñòîÿëñÿ áû ðåàëüíûé è ýôôåêòèâíûé äèàëîã ñòîðîí, íàïðàâëåí íå òîëüêî íà ïîèñê êîìïðîìèññà ñ öåëüþ âðå-ìåííîãî ïåðåìèðèÿ, íî è íà óñòàíîâëåíèå ïîëèòè÷åñêîãî êîíñåíñóñà íà áóäóùåå. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî, â óñëîâèÿõ äåëåãèòèìèçàöèè ïîëè-òè÷åñêîé âëàñòè, áûëè áû è îòñòàâêè ïðàâèòåëüñòâ, è ïåðåâûáîðû ïàðëàìåíòîâ. Íî íå â Óêðàèíå, ãäå «äåìîêðàòè÷åñêèå öåííîñòè», «ñâîáîäà ñëîâà», «åâðîïåéñêîå áóäóùåå», «ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî» è ïîäîáíûå êðûëàòûå âûðàæåíèÿ ïîêà íå ÿâëÿþòñÿ ðåàëüíîñòüþ, à òîëüêî êðàñèâûìè, íè ê ÷åìó íå îáÿçûâàþùèìè ýïèòåòàìè. Âî-ïðåêè íàïðÿæåííîé îáñòàíîâêå, êàê áû èãíîðèðóÿ åå, óêðàèíñêèå ÷èíîâíèêè, äàæå «íà ïóòè â Åâðîïó», ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå îñóùåñò-âëåíèå êóëóàðíûõ äîãîâîðåííîñòåé ñ ÐÔ çà ñïèíîé ñâîèõ åâðîïåé-ñêèõ ïàðòíåðîâ. Ýòè æå ÷èíîâíèêè, ïîä àêêîìïàíåìåíò ðàññêàçîâ î «ïëþðàëèçìå ìíåíèé», íå ñòåñíÿëèñü îòäàâàòü òàêèå êîìàíäû áîéöàì ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, âîéñêàì âíóòðåííèõ äåë è îáû÷-íîé ìèëèöèè, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ñïîñîáñòâîâàëî óñòàíîâëåíèþ àíòèðåêîðäà ïî êîëè÷åñòâó èçáèòûõ è èñêàëå÷åííûõ æóðíàëèñòîâ – ïåðâîå ìåñòî â Åâðîïå ñî âðåìåí âîéíû â Þãîñëàâèè. Ïîñëåäóþùèå ñîáûòèÿ (ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîäîëæåíèå êðèìèíàëü-íîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ Åâðîìàéäàíà, îõîòà íà äåìîíñòðàí-òîâ â ðåãèîíàõ, îðãàíèçàöèÿ ìàññîâûõ ïðîâîêàöèé ñ ïîìîùüþ òàê íàçûâàåìûõ «òèòóøåê», ñîñòàâëåíèå ñïèñêîâ ïåðñîí íîí-ãðàòà äëÿ çàðóáåæíûõ ïîëèòèêîâ (ÌÈÄ è ÑÁÓ, 2013), èçáèåíèå ìèíèñòðà âíó-òðåííèõ äåë Óêðàèíû Þ.Ëóöåíêî (2005–2006, 2007–2010) è ìíîãîå äðóãîå, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, – îòñóòñòâèå ïîëèòè÷åñêîãî è ïðàâîâîãî íàêàçàíèÿ äëÿ âèíîâíèêîâ èçáèåíèé) ÿâíî ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî âûñøèå äîëæíîñòíûå ëèöà íå ñîáèðàþòñÿ íåñòè íè þðèäè÷åñ-êóþ, íè ìîðàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü è âåñüìà äàëåêè îò åâðîïåéñêèõ äåìîêðàòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ íîðì.  òî æå âðåìÿ ïðåäñòàâèòåëè âûñøåé ïðåäñòàâèòåëüñêîé è èñïîë-íèòåëüíîé âëàñòè êàòåãîðè÷åñêè îòðèöàþò âîçìîæíîñòü ïåðåãîâîðíî-ãî ïðîöåññà ïî óðåãóëèðîâàíèþ ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè ñ ó÷àñòèåì çàïàäíûõ äèïëîìàòîâ, êàê áû ñîãëàñîâûâàÿ ïîçèöèþ ñ êðàñíîðå÷èåì äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ñòðàí ÑÍà Êîíñòàíòèíà Çàòóëèíà (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ) (Çàòóëèí, 2013; ßíóêîâè÷ âèñëîâèâñÿ, 2013; Ó ÏÐ çãîäí³, 2013). Ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî â ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå Óêðàèíû íà 2014 ã. íà ïîòðåáíîñòè Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë ïðåäóñìîòðåíî

(4)

âñå-ãî-òî ìåíåå äâóõ ìèëëèàðäîâ ãðèâåí (îêîëî 165 ìèëëèîíîâ åâðî) èëè â 9–10 ðàç ìåíüøå, ÷åì íà ïîòðåáíîñòè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë, ñåðüåçíî ãîâîðèòü î åâðîïåéñêîì âåêòîðå ðàçâèòèÿ Óêðàèíû ïðè íûíåøíåì ïðàâèòåëüñòâå è ïðè ïðåçèäåíòå Â.ßíóêîâè÷å âðÿä ëè âîçìîæíî. Âñå ýòî – ïîëèòè÷åñêèé àñïåêò ïðîáëåìû, òåñíî ïåðåïëåòåííûé ñ êîììóíèêàöèîííûì àñïåêòîì êàê ñëåäñòâèå ñòðåìèòåëüíîãî ïîâû-øåíèÿ ìåäèàêóëüòóðû óêðàèíñêîãî îáùåñòâà ââèäó åãî èíòåãðèðî-âàííîñòè â ìèðîâûå ìåäèàïðîöåññû. Ìåäèàêóëüòóðó ïîíèìàþò êàê «îñîáûé òèï êóëüòóðû èíôîðìà-öèîííîãî îáùåñòâà, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ñîâîêóïíîñòü èíôîð-ìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ ñðåäñòâ, ïå÷àòíîé è ýêðàííîé êóëüòóð, ìàòåðèàëüíûõ è èíòåëëåêòóàëüíûõ öåííîñòåé, âûðàáîòàííûõ ÷åëî-âå÷åñòâîì â ïðîöåññå êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñïîñîá-ñòâóþùèõ ôîðìèðîâàíèþ îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ è ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè...» (Êèðèëëîâà, 2005, 2011). Óêðàèíñêèå ñîáûòèÿ îñåíè 2013 ã. – çèìû 2014 ã. ïîäòâåðæäàþò íå òîëüêî îñîáóþ ðîëü ìåäèàêóëüòóðû êàê êîìïëåêñíîãî ñðåäñòâà îñâîåíèÿ ÷åëîâåêîì îêðóæàþùåãî ìèðà â åãî ñîöèàëüíûõ, èíòåëëåê-òóàëüíûõ, íðàâñòâåííûõ, õóäîæåñòâåííûõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ àñïåêòàõ, íî è äåìîíñòðèðóþò åå çíà÷åíèå â ãðàæäàíñêîì îáùåñòâå, ðàñòóùåå íåâèäàííûìè ðàíåå òåìïàìè (Êèðèëëîâà, 2011). Èññëåäîâàòåëè âûäåëÿþò ÷åòûðå âèäà ìåäèàêóëüòóðû êàê çíà-êîâîé ïîëèñèñòåìû: 1) ïèñüìåííàÿ ìåäèàêóëüòóðà (êóëüòóðà ïå÷àòè – ãàçåòû, æóðíàëû; äîìèíèðóåò ñëîâî); 2) àóäèàëüíàÿ ìåäèàêóëüòóðà (êóëüòóðà çâó÷àíèÿ – ðàäèî, ìàãíèòîôîí, CDRîìû è äðóãîå; äîìè-íèðóþò çâóê è ñëóõ, âàæíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ÿâëÿþòñÿ ñèíõðî-íèçàöèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è îäíîâðåìåííîñòè); 3) âèçóàëüíàÿ ìåäèàêóëüòóðà (êóëüòóðà ïðîñòðàíñòâà, â ò.÷. æèâîïèñü, ãðàôèêà, ïëàêàò); 4) òåõíè÷åñêàÿ ìåäèàêóëüòóðà (êóëüòóðà ìíîãîìåðíûõ ìå-äèà). Çà À.Ôåäîðîâûì, áëèçêèìè ïîíÿòèÿìè ìåäèàêóëüòóðû ÿâëÿþò-ñÿ èíôîðìàöèîííàÿ êóëüòóðà (information culture), âèäåîêóëüòóðà (video culture), àóäèîâèçóàëüíàÿ êóëüòóðà (audiovisual culture) (Ôåäî-ðîâ, 2010). Èìåííî òåõíè÷åñêàÿ ìåäèàêóëüòóðà, îáåñïå÷èâàÿ ïðîèñõîæäåíèå ïðîöåññà ñèíòåçà è èíòåãðàöèè âñåõ ïðåäøåñòâóþùèõ çíàêîâûõ ñèñòåì, â òåñíîé ñâÿçè ñ ýñòåòèêîé êàäðà ìîæåò ðåïðîäóöèðîâàòü ðåàëüíîñòü è ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ ïîñðåäñòâîì àóäèîâèçóàëüíûõ ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè – êèíî, ÒÂ, âèäåî, êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè,

(5)

àíèìàöèè è ò.ä. (Ôåäîðîâ, 2010). Íî ìîæåò è íå ðåïðîäóöèðîâàòü ðåàëüíîñòü, à èñêàæàòü åå äî íåóçíàâàåìîñòè, êàê ýòî äåëàåòñÿ ñ ïîìîùüþ òàê íàçûâàåìîé èíôîðìàöèîííîé, òî÷íåå ïðîïàãàíäèñò-ñêîé ïîëèòèêè â «ôàíòèêàõ» èíôîðìàöèîííûõ è ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì òåëåâèäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íåêîòîðûå «çâåçäû» ýôèðà, íàïðèìåð, Äìèòðèé Êèñåëåâ, äîãîâîðèëèñü äî òîãî, ÷òî, îêà-çûâàåòñÿ, óêðàèíñêèå è ìèðîâûå ÑÌÈ, îáû÷íûå ãðàæäàíå, ðàçìåñ-òèâøèå ÷àñòíûå âèäåîãàäæåòû â ñåòè, ðàáîòàþò ïî çàêàçó çàïàäíûõ îðãàíèçàòîðîâ öâåòíûõ ðåâîëþöèé, âðóò è èñêàæàþò äåéñòâèòåëü-íîñòü. Êàê ÿðêîå äîêàçàòåëüñòâî «÷åñòíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé» ðàáîòû óïîìÿíóòîãî «òåëåæóðíàëèñòà» íà òåëåêàíàëå «Ðîññèÿ», áîëüøå ïîõîæåãî íà òåëåêèëëåðà, ìîæíî ñ÷èòàòü åãî êîììåíòàðèè è âèäåîìîíòàæ ñîáûòèé ñ Êèåâà. Èç ñêàçàííîãî è ïîêàçàííîãî ñëå-äóåò, ÷òî ñíà÷àëà (29 íîÿáðÿ) ñòóäåíòû èçáèëè ñîëäàò «Áåðêóòà» ïîä Àäìèíèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà, à ïîòîì óæå (1 äåêàáðÿ) ìèëèöèÿ äåé-ñòâîâàëà â îòâåò (Êèñåëåâ, 2013; Áàõòååâ, 2013). Òàêèì îáðàçîì, ñîâðåìåííàÿ ìåäèàêóëüòóðà íà åå òåõíè÷åñêîì ýòàïå òîæå èìååò ñâîè ñëàáûå ñòîðîíû. Òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ìîãóò îêàçàòüñÿ â ðóêàõ ðàçíûõ ìåäèàòîðîâ. Íî ìû áû íå ñòàëè ðàññìà-òðèâàòü ìåäèàêóëüòóðó èñêëþ÷èòåëüíî êàê «ñîâîêóïíîñòü èíôîðìà-öèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ ñðåäñòâ», «ñïîñîáñòâóþùèõ ôîðìèðîâàíèþ îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ è ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè». Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êòî-òî ñâûøå íàäåëåí ýêñêëþçèâíûì ïðàâîì ôîðìèðîâàíèÿ ñîçíàíèÿ è ñîñòàâëÿþùèõ ýëåìåíòîâ ëè÷íîñòíîé ñîöèàëèçàöèè. Êîíå÷íî, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðîèñõîäèò èìåííî ýòî. Íî â ñîâðå-ìåííîì ïîíèìàíèè ìåäèàêóëüòóðû êàê ñîöèàëüíîãî, èíòåãðàöèîí-íîãî íà÷àëà ìåæäó ðàçíûìè ó÷àñòíèêàìè âíóòðåííåãî è ãëîáàëüèíòåãðàöèîí-íîãî ïîëèëîãà ìåäèàêóëüòóðà òàêæå ïîäâåðãàåòñÿ î÷åíü îùóòèìîìó âëè-ÿíèþ ñî ñòîðîíû îáùåñòâà. Èíîãäà ýòî âåäåò ê åå ïåðåôîðìàòè-ðîâàíèþ. Ýòî ìîæåò èìåòü ìåñòî â ðàçâèòîì îáùåñòâå, êàê ïðàâèëî, ãðàæ-äàíñêîì èëè íàõîäÿùåìñÿ íà ïóòè åãî ïîñòðîåíèÿ, è äîâîëüíî çàòðóäíèòåëüíî â òîòàëèòàðíûõ èëè àâòîðèòàðíûõ îáùåñòâàõ, ãäå ôóíêöèè ìåäèàêóëüòóðû â ëèöå ìåäèàñïèêåðîâ èçíà÷àëüíî îïðå-äåëåíû ãîñóäàðñòâîì, êîòîðîìó âèäíåé ïîòðåáíîñòè åå ãðàæäàí, òî÷íåå – íàñåëåíèÿ. Ïî÷åìó èìåííî òàê äåéñòâîâàëè óêðàèíñêèå âëàñòè? Ïîëàãàåì, îíè, ñ îäíîé ñòîðîíû, íå ñìîãëè ïðåäâèäåòü âëèÿíèÿ íîâûõ ÑÌÈ, îïåðàòèâíîñòè, ìàññîâîñòè è ðåøèòåëüíîñòè

(6)

ìåäèàêîììóíèêàòî-ðîâ-ëþáèòåëåé, à ñ äðóãîé – ïîâåäåíèÿ ìåäèàõîëäèíãîâ óêðàèíñêèõ îëèãàðõîâ, ðàñòåðÿâøèõñÿ ñòðåìèòåëüíûì ðàçâèòèåì ñîáûòèé è ïî-çâîëèâøèì ñâîèì òåëåêàíàëàì è èçäàíèÿì îñâåùàòü ñîáûòèÿ áî-ëåå-ìåíåå íåïðåäâçÿòî è ñáàëàíñèðîâàíî. Äëÿ óêðàèíñêèõ âëàñòåé ñòàëî îòêðûòèåì óìåíèå îòå÷åñòâåííûõ æóðíàëèñòîâ ðàáîòàòü ïðî-ôåññèîíàëüíî, à íå òîëüêî ïî ïîëèòè÷åñêîìó çàêàçó.  ñâÿçè ñ ýòèì ïðåìüåð Í. Àçàðîâ è íåêîòîðûå äåïóòàòû îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ, âëà-äåþùåé áîëüøèíñòâîì â Âåðõîâíîì Ñîâåòå, óëè÷àëè æóðíàëèñòîâ â íåïðàâäèâîñòè, âûïîëíåíèè çàêàçà Çàïàäà: «Âåçäå äîìèíèðóåò òîëüêî îäíà òî÷êà çðåíèÿ è ýòî ÿâëÿåòñÿ èñêàæåíèåì äåéñòâèòåëü-íîñòè, ÷òî äàëåêî îò äåìîêðàòèè, – óïðåêàåò ÷èíîâíèê. – È, ðàçó-ìååòñÿ, íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ðåàëüíûì åâðîïåéñêèì öåííîñòÿì, ãäå ïðèçíàåòñÿ Êîíñòèòóöèÿ, Çàêîíû è âûïîëíåíèå èõ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ðàçâèòèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ îáùåñòâà» (Àçàðîâ îá-âèíèë, 2013). Îäíàêî ãîñïîäèí Àçàðîâ ñêðîìíî óìàë÷èâàåò ïðî îôèöèàëüíûå è êîììóíàëüíûå ÑÌÈ, êîòîðûå, ñëîâíî îáëîìîê òîòàëèòàðèçìà, â ïðîòèâîâåñ âñåì ïðîôåññèîíàëüíûì òðåáîâàíèÿì è ýòè÷åñêèì ïðèíöèïàì æóðíàëèñòèêè, îñâåùàëè ñ ñàìîãî íà÷àëà Åâðîìàéäàíà (à òåïåðü – òåì áîëåå) ñîâñåì äðóãóþ òî÷êó çðåíèÿ – íå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, à âëàñòè. Îôèöèàëüíûé ìåäèàðåñóðñ î÷åíü ÷àñòî èñïîëü-çóåòñÿ íå ñòîëüêî çà, ñêîëüêî ïðîòèâ îáùåñòâà. Òðåáîâàíèÿ ïðîòåñòó-þùèõ ïî âñåé ñòðàíå èñêàæàþòñÿ, çàòî íåäâóñìûñëåííî âûðàæàåòñÿ ïîääåðæêà «êóðñà ïðåçèäåíòà», «ðåôîðì ïðàâèòåëüñòâà», ïîñòðî-åíèÿ «Åâðîïû â Óêðàèíå – áåç Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà», óùåðáíîñòè ïîäïèñàíèÿ åâðîïåéñêèõ ñîãëàøåíèé, ýêîíîìè÷åñêîé, èñòîðè÷åñêîé è ìåíòàëüíîé áëèçîñòè ñ Ðîññèåé è ìíîãîå äðóãîå. Îôèöèàëüíûå ÑÌÈ â Óêðàèíå – íà÷èíàÿ ñ «Ïåðâîãî íàöèîíàëüíîãî» è çàêàí÷èâàÿ ãîñóäàðñòâåííûìè îáëàñòíûìè òåëåðàäèîêîìïàíèÿìè, – ñîäåðæàñü íà äåíüãè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, èìåÿ ïî÷òè ñòîïðîöåíòíîå òåõíè-÷åñêîå ïîêðûòèå è ìàêñèìàëüíîå àóäèòîðíîå ðàñïðîñòðàíåíèå, – äåëàëè âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ÷ëåíû óêðàèíñêîãî ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà îùóòèëè ñåáÿ èíåðòíîé ìàññîé, êîòîðîé íå íóæíî äóìàòü ñàìîñòîÿòåëüíî è âìåñòî êîòîðîé âñå ïðîáëåìû áóäåò ðåøàòü ëèäåð íàöèè è ðóêîâîäÿùàÿ ïàðòèÿ (Æèòàðþê, 2013). Ïîñëå ðàçãðîìà îïïîçèöèîííûõ ðåäàêöèé («Âå÷åðíèå âåñòè», INTV è Cenzor.net (Ðåïîðòåðû áåç ãðàíèö, 2013)), èçìåíåíèÿ ôîðìàòà – ïðÿìîé ýôèð íà çàïèñü! – ñàìîãî ðåéòèíãîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî òîê-øîó ñòðàíû «Øóñòåð live» (Òåëåïðîäàêøåí Ñàâ³êà, 2013),

(7)

îñó-ùåñòâëÿåòñÿ íàèáîëåå îïàñíàÿ è íàèáîëåå ñêðûòàÿ ìàññîâàÿ ìàíè-ïóëÿöèÿ, êîòîðàÿ ñâåäåíà ê êîððåêöèè èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè â ñòîðîíó óäàëåíèÿ îò íàðîäà. Âëàäåëüöû ìåäèà-õîëäèíãîâ è âå-äóùèõ òåëåêàíàëîâ, óãîæäàÿ âëàñòè (çà èñêëþ÷åíèåì «5 êàíàëà», òåëåêàíàëà «24»), î÷åâèäíî, íå ìîãóò òðåçâî îöåíèòü ñèòóàöèþ è ïðåäâèäåòü ïîñëåäñòâèÿ. Ìåæäó òåì ñ íà÷àëà 2014 ã. ýëåêòðîííûå ìåäèà îñâåùàþò Ìàéäàí âñå ìåíåå çàèíòåðåñîâàíî, äîñòàòî÷íî ïðîõëàäíî, èíîãäà ïî ïðèíöèïó «åñëè ãîâîðèòü – òî ïðî ïëîõîå». Îäíàêî îíè âñå-òàêè ïðåäïðèíèìàþò ïîïûòêè ñîõðàíÿòü ïðèëè÷íûé âèä ïðè íå÷åñòíîé èãðå, òî åñòü ãîâîðèòü î Ìàéäàíå õîòü ÷òî-òî (î áûòå, ÷òî åäÿò, ãäå ñïÿò åãî ó÷àñòíèêè). Çàòî ïå÷àòíûå ÑÌÈ âîîáùå ïðàêòè÷åñêè ïåðåñòàëè åãî îñâåùàòü. Ïàðàäîêñ çàêëþ÷àåòñÿ è â òîì, ÷òî â òî âðåìÿ, êîãäà âåñü öèâè-ëèçîâàííûé ìèð (ñòðàíû ÅÑ, ÑØÀ, Êàíàäà) êðóãëîñóòî÷íî îñóùåñò-âëÿþò ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè â Óêðàèíå, âûðàæàþò íåáûâàëóþ äîñåëå ìîðàëüíóþ, ïñèõîëîãè÷åñêóþ è ïðàâîâóþ ïîìîùü ó÷àñò-íèêàì àêöèé ïðîòåñòà è óêðàèíñêîìó íàðîäó â öåëîì (íåêîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî), â ñàìîé Óêðàèíå ìåäèàïîääåðæêà ó÷àñòíèêîâ ìèðíûõ ïðîòåñòîâ àêòèâíî óãàñàåò. Ìîë÷èò óêðàèíñêàÿ ïðåññà è î Ìþíõåíñêîé êîíôåðåíöèè (9–10 ÿíâàðÿ), ïîñâÿùåííîé Óêðàèíå.  ñâîå âðåìÿ â Ðåñïóáëèêå Ïîëüøà äâèæåíèå «Ñîëè-äàðíîñòü» ìåäèà ïîääåðæèâàëè áîëåå ñóùåñòâåííî è äëèòåëüíî.  ýòîì êîíòåêñòå ìîæíî áûëî áû ãîâîðèòü è î ñóùåñòâåííûõ ïðî-áëåìàõ èìïëåìåíòàöèè ìåäèàçàêîíîäàòåëüíûõ íîðì â æóðíàëèñò-ñêîé ïðàêòèêå Óêðàèíû, è î êîíöåíòðàöèè ÑÌÈ â ðóêàõ îëèãàðõîâ (íî ýòî äîâîëüíî øèðîêèå, îòäåëüíûå òåìû). Ïîòåðÿâ áäèòåëüíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü, âûñøàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ âëàñòü â Óêðàèíå âåäåò îòêðûòóþ áîðüáó íå òîëüêî ñî ñâîèì íàðîäîì, íî è åâðîïåéñêèìè è àìåðèêàíñêèìè ïîëèòèêàìè (êàê äîêàçàòåëü-ñòâî – ñïèñîê ïåðñîí íîí-ãðàòà), ïðåäñòàâèòåëÿìè îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ÑÌÈ, êàê áû íå ïîíèìàÿ ñëîæíîñòè ñèòóàöèè: óêðàèí-ñêîå ãîñóäàðñòâî â ÷àñòíîñòè, êàê è Åâðîïà â öåëîì, ñòàëî çàëîæíèêîì ãåîïîëèòè÷åñêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ ïî îñè «Àçèÿ – Åâ-ðîïà», ÷èòàé «ÐÔ (Òàìîæåííûé Ñîþç) – ÅÑ». Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà êîíòèíåíòå íàðóøåí ïîêîé, ÷òî Óêðàèíó ïåðåòàñêèâàþò â «îðáèòó» Ðîññèè, â öèâèëèçàöèîííîì èçìåðåíèè óêðàèíñêîå äåëî íåëüçÿ ñ÷è-òàòü ñîâñåì ïðîèãðàííûì. È âîò ïî÷åìó. 1. Ãåíåçèñ Ìàéäàíà âîëíîîáðàçíûé. Ìàéäàí è ïðîôåññèîíàëüíàÿ æóðíàëèñòèêà íàõîäÿòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé ñâÿçè, âåäü îñâåùåíèå

(8)

åãî â ÑÌÈ ñêàçûâàåòñÿ íà êîððåëÿöèè îïðåäåëåííûõ ìîòèâàöèîííûõ ôàêòîðîâ. Ñíà÷àëà äîìèíèðîâàëà èíôîðìàöèîííàÿ, àïîëèòè÷åñêàÿ ìîòèâàöèÿ (1), ïîòîì – èíôîðìàöèîííî-ïîëèòè÷åñêàÿ (2). Âòîðàÿ âîëíà áîëåå ìîùíàÿ è óñòîé÷èâàÿ, âåäü äàæå â óñëîâèÿõ ìåäèàãåòòî àêòèâíî ñòàâèò âîïðîñ î ìèðíîé ñìåíå êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ ñ ïðåçèäåíòñêîé íà ïàðëàìåíòñêî-ïðåçèäåíòñêóþ ôîðìó ïðàâëåíèÿ. Ðàñøèðåíèå êðóãà àêòèâíûõ ãðàæäàí àêòèâèçèðóåò ïîÿâëåíèå è ðàç-âèòèå íîâûõ è áîëåå óñòîé÷èâûõ âîçìîæíîñòåé ñàìîðàçâèòèÿ ãðàæ-äàíñêîãî îáùåñòâà, çàêîíîìåðíûé ðîñò åãî ïîòåíöèàëà – íå òîëüêî ïðîòåñòíîãî, íî è êîíñîëèäàöèîííîãî, ñòàáèëèçàöèîííîãî, êîíñåí-ñóàëüíîãî. Îäíîâðåìåííî òðàíñôîðìèðóåòñÿ è ïðîôåññèîíàëüíîå æóðíàëèñòñêîå ïðîèçâîäñòâî, äëÿ êîòîðîãî âåñüìà âàæíà è áèç-íåñ-êîììåð÷åñêàÿ ìîòèâàöèÿ (3), èíîãäà íàïîìèíàþùàÿ îòêðîâåí-íûé ìåäèàãåøåôò. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü, êàê 1 ôåâðàëÿ 2013 ã. DF Group Ä. Ôèðòàøà îáúÿâèëà î ïîêóïêå 100% UA Inter Media Group Â. Õîðîøêîâñêîãî. Ìàéäàí îïðåäåëåííî âëèÿåò è íà ïðîôåññèîíàëü-íóþ æóðíàëèñòñêóþ ìîòèâàöèþ. Æóðíàëèñòû ó÷àòñÿ äðóã ó äðóãà, êàê ëó÷øå îñâåùàòü ñëîæíûå ñîáûòèÿ. Òàêèì îáðàçîì, îñîáåííîñòü ñîâðåìåííîãî íîâåéøåãî ìåäèàïðîñòðàíñòâà – íàëè÷èå â ÑÌÈ öåí-íîñòíî-îðèåíòàöèîííûõ ôóíêöèé – ðàçâèòèÿ, óñòîé÷èâîñòè òðàäèöèé åâðîïåéñêîãî ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. 2.  èíôîðìàöèîííóþ ýïîõó ïðîòèâîñòîÿíèå âëàñòè è ÑÌÈ ìîæåò èìåòü òîëüêî êðàòêîñðî÷íûé ýôôåêò. Ãëîáàëüíûå èíôîðìàöèîííûå ñâÿçè ñïîñîáñòâóþò óñêîðåíèþ èíôîðìàöèîííûõ îáìåíîâ, êîððåêöèè òðàäèöèîííîé ïîñòñîâåòñêîé ìîäåëè «âëàñòü – ïðåññà – îáùåñòâî» (êîãäà âëàñòü âñå åùå ïûòàåòñÿ êîíòðîëèðîâàòü ìèëëèîíû) è âíåäðå-íèþ íîâûõ: ïðèñóùåé ïëþðàëèñòè÷åñêîìó îáùåñòâó – «îáùåñòâî – ïðåññà – âëàñòü», èëè æå ìåäèàòèçàöèè ïîëèòèêè – «ïðåññà – îáùåñòâî – âëàñòü» (׳÷àíîâñüêèé, Øêëÿð, Ñòàðèø, 2007, ñ. 7–31). Ïëþðàëèñòè÷åñêàÿ ìîäåëü ïðåäïî÷èòàåò ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, âåäü îíî äîëæíî êîíòðîëèðîâàòü âëàñòü ïî ïàðàìåòðàì ýôôåêòèâíîñòè è ïðîôåññèîíàëèçìà. Âñëåäñòâèå ñëîæíûõ ïðîöåññîâ âëèÿíèÿ ãëî-áàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñâÿçåé íà ñòàíäàðòèçàöèþ è ñèíõðîíèçà-öèþ êóëüòóðíûõ ìîäåëåé â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà ãëîáàëèçèðóåòñÿ ìåäèàêóëüòóðà (Ôèëàòîâà). 3. Íîâûå ìåäèà êàðäèíàëüíî òðàíñôîðìèðóþò ìåäèàêóëüòóðíûé ñïåêòð è ìåäèàêóëüòóðíóþ äåéñòâèòåëüíîñòü. Äîñòàòî÷íî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðèñóíîê, ãäå ïðèâåäåíû ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè âèäîâ ÑÌÈ â êîíöå ÕÕ âåêà è ñåãîäíÿ (Æèòàðþê, 2008, ñ. 58).

(9)

Íîâûå ìåäèà àêòèâíî ôóíêöèîíèðóþò è âûïîëíÿþò ñâîè ôóíê-öèè – èíôîðìàöèîííóþ, ìîòèâàöèîííóþ, ìîáèëèçóþùóþ è äðóãèå. Áëàãîäàðÿ òåõíè÷åñêîé äîñòóïíîñòè (êîìïüþòåðû, ïëàíøåòû, ñìàðòôîíû) è òåõíîëîãè÷åñêèì ðåøåíèÿì (öèôðîâûå ìóëüòèìåäèà), âîçìîæíîñòè ýòèõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïðàêòè÷åñêè óðàâíèâàþòñÿ ñ âîçìîæíîñòÿìè ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè. Ôàêòè÷åñêè îíè íåîãðàíè÷åííûå: ãèïåðòåêñòóàëüíîñòü, ñîöèàëüíûå ñåòè, ïðÿìûå âèäåîòðàíñëÿöèè, áëîãè, ñàéòû è «æèâûå» æóðíàëû, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà, ñêàéï è äðóãèå ïðîãðàììû âèäåîñâÿçè, ìóëü-òèìåäèéíûå áèáëèîòåêè, âèðòóàëüíûå ýíöèêëîïåäèè, àðõèâû, áàíêè äàííûõ, ðåêëàìà, èíòåðíåò-áàíêèíã, èíòåðíåò-ìàãàçèíû, ðàçâëå-÷åíèÿ è ò.ä. Ëþáàÿ çàïèñü â ÷àñòíîì áëîãå, íà «Ôåéñáóêå» èëè â «Òâèòòåðå» ìãíîâåííî ñòàíîâèòñÿ äîñòîÿíèåì îãðîìíîé àóäèòî-ðèè. Óñêîðåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ÿçûêîâûõ ñèìâîëîâ è çíàêîâ, óäîá-ñòâî è ñêîðîñòü äîñòàâêè ñîîáùåíèé, âûñîêàÿ ñòåïåíü äóáëèðîâàíèÿ, ìàññîâîñòü, ìîáèëüíîñòü – ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ñïåêòð ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé è õàðàêòåðèñòèê (åñòü, êîíå÷íî, è íåãàòèâíûå, íî ñåãîäíÿ ðå÷ü íå îá ýòîì) íîâûõ ìåäèà ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè ÑÌÈ. Âñåâîçìîæíûå íîâøåñòâà óæå ñåãîäíÿ ïîçâîëÿþò êàæäîìó ìåäèàëþ-áèòåëþ ðåàëèçîâûâàòüñÿ êàê êîððåñïîíäåíò è íå ëèøàþò âîçìîæ-íîñòåé óñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì æóðíàëèñòàì, ïîëèòîëîãàì, ìåäèàïîëèòîëîãàì, ñîöèîëîãàì, ôèëîñîôàì, èñòîðèêàì... Ñî÷åòàÿ â ñåáå âñå òðè âèäà òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ (ïå÷àòü, ðàäèî è òåëåâèäåíèå), íîâûå ìåäèà îáðàçóþò ñîâðåìåííûé êóëüòóðíûé ôåíîìåí íà îñíîâå äèàëîãà ìåæäó àäðåñàíòîì è àäðåñàòîì ñ ïî-ñëåäóþùåé çàìåíîé ðîëåé, ÷òî ñàìî ïî ñåáå íåéòðàëèçóåò öåíòðû âëèÿíèÿ íà ìîäåëè èíôîðìèðîâàíèÿ, îáåçâðåæèâàåò ìîùíûå êàíàëû ìåäèàïðîïàãàíäû è ðåàëèçóåò ìîçàè÷íûé ïðèíöèï êîììóíèêàöèè. Ïå÷àòü Ðàäèî Òåëåâèäåíèå Ïå÷àòü + èíòåðíåò èíòåðíåòÐàäèî + Ò + èíòåðíåò Èíòåðíåò Âèäû ñìè â ÕÕ âåêå Âèäû ñìè ñåãîäíÿ

(10)

Ãëàâíûé âûâîä îòíîñèòåëüíî òðàíñôîðìàöèè äåéñòâèòåëüíîñòè ñ ïîìîùüþ Ñëîâà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìåäèàêóëüòóðà ïåðåñòàåò áûòü õàðàêòåðèñòèêîé, à ñòàíîâèòñÿ ñîöèîêóëüòóðíûì ôàêòîðîì íàöèî-íàëüíîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû â êîíòåêñòå ãëîáàëüíûõ ãåîïîëè-òè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Áèáëèîãðàôèÿ Àçàðîâ îáâèíèë ÑÌÈ â «èñêàæåíèè äåéñòâèòåëüíîñòè» ïðîòåñòîâ â Óêðàèíå, (2013), ÓÍÈÀÍ, 6 äåêàáðÿ, http://www.unian.net/news/610029-azarov-obvinil-smi-v--iskajenii-deystvitelnosti-grajdanskogo-protesta-v-ukraine.html, 6.12.2013. Áàõòååâ Á. (2013), Äìèòðèé Êèñåë¸â: è òóò Îñòàïà ïðîíåñëî, «Òåëåêðèòèêà», 14 äåêàáðÿ, http://www.telekritika.ua/kontekst/2013-12-14/88490, 16.12.2013. Âèíóâàòö³ ïðîâîêàö³é íà Áàíêîâ³é (2013), «Youtube», 1 äåêàáðÿ, http://www.you-tube.com/watch?v=A2DiMa-olQM, 1.12.2013. ªâðîìàéäàí ðîç³ãíàëè. Ïîáî¿ùå (2013), «Youtube», 29 ëèñòîïàäà, http://www.youtu-be.com/watch?v=JoTvgD_mgJU&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com %2Fwatch%3Fv%3DJoTvgD_mgJU&has_verified=1, 30.11.2013. Æèæåê Ñ. (1998), Êèáåðïðîñòðàíñòâî, èëè Íåâûíîñèìàÿ çàìêíóòîñòü áûòèÿ, Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî Í. Öûðêóí, «Èñêóññòâî êèíî», ¹ 1, ¹ 2, http://ki-noart.ru/ru/archive/1998/01/n1-article25; http://kinoart.ru/ru/archive/1998/ 02/n2-article19, 4.01.2014. Æèòàðþê Ì. Ã. (2013), Âëàäà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, à íå óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, – ôëàã-ìàí ìàñîâèõ ïðîòåñò³â ³ ñòèìóë â³äðîäæåííÿ ñåïàðàòèçìó, «Æóðíàë³ñ-òè ³ æóðíàë³ñ«Æóðíàë³ñ-òèêà», 8 ãðóäíÿ, http://mgzhyt.blogspot.com/, 2.01.2014. Æèòàðþê Ì. Ã. (2008), Ñîö³îêóëüòóðíà ìîäåëü æóðíàë³ñòèêè: òðàäèö³¿ ³ íîâà-òîðñòâî: Ìîíîãðàô³ÿ, Ëüâ³â, 416 ñ. Çàêàç÷èêîì íàïàäåíèÿ íà ×åðíîâîë ìîã áûòü Ìåäâåä÷óê è åùå êîå-êòî (2013), «Óêðàèíñêàÿ ïðàâäà», 28 äåêàáðÿ, http://www.pravda.com.ua/rus/news/ 2013/12/28/7008795/, 29.12.2013. Èçáèòûé ïîëüñêèé æóðíàëèñò õî÷åò ñóäèòüñÿ ñ «Áåðêóòîì» (2013), «Êîí-ôëèêòû è çàêîíû», 3 äåêàáðÿ, http://www.k-z.com.ua/pravovoi-aktsent/ 28671-izbityj-polskij-zhurnalist-khochet-suditsya-s-berkutom, 26.12.2013. Êàáà÷³é Ð. (2013), Ïàâåë Ïåíüîíæåê: «Íà Áàíêîâ³é áóâ íå ðîçã³í äåìîíñòðàíò³â, à ðîçã³í æóðíàë³ñò³â»: ²íòåðâ’þ, «²íñòèòóò ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿», 10 ãðóäíÿ, http://imi.org.ua/analytics/42432-pavel-penonjek-na-bankoviy-buv-ne-rozgin--demonstrantiv-a-rozgin-jurnalistiv.html, 28.12.2013. Êèðèëëîâà Í. (2005), Ìåäèàêóëüòóðà: îò ìîäåðíà ê ïîñòìîäåðíó, Ìîñêâà. Êèðèëëîâà Í. Á. (2011), Îò ìåäèàêóëüòóðû ê ìåäèàëîãèè, «Êóëüòóðîëîãè÷åñêèé æóðíàë»: ýëåêòðîííîå ïåðèîäè÷åñêîå ðåöåíçèðóåìîå íàó÷íîå èçäàíèå, 31 íîÿáðÿ, http://www.cr-journal.ru/rus/journals/98.html&j_id=8, 4.01.2014.

(11)

Êèñåëåâ Ä. (2013), «Âåñòè íåäåëè» ñ Äìèòðèåì Êèñåëåâûì, ÂÃÒÐÊ, 8 äåêàáðÿ, http://www.youtube.com/watch?v=JrPgI2QmkME, 9.12.2013. ÌÈÄ è ÑÁÓ îáúÿâèëè ïåðñîíàìè íîí ãðàòà 36 «îïàñíûõ» èíîñòðàíöåâ, ñðåäè êîòîðûõ Ñààêàøâèëè (2013), «Çåðêàëî íåäåëè», 24 äåêàáðÿ, http://zn.ua/ POLITICS/mid-i-sbu-obyavili-personami-non-grata-36-opasnyh-inostrancev--sredi-kotoryh-saakashvili-135687_.html, 25.12.2013. Íàïàäè íà æóðíàë³ñò³â â Óêðà¿í³: ó 2013-ìó âñòàíîâëåíèé àíòèðåêîðä (2013), ²íñòèòóò ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, 27 ãðóäíÿ, http://imi.org.ua/analytics/42647-napa-di-na-jurnalistiv-v-ukrajini-u-2013-mu-vstanovleniy-antirekord.html, 30.12.2013. Ïó÷è÷ Â. (2013), Ïîáèò³ íà ªâðîìàéäàí³ óêðà¿íñüê³ æóðíàë³ñòè: ôîòîñâ³ä-÷åííÿ, «Ò³», 6 ãðóäíÿ, http://tvi.ua/new/2013/12/06/pobyti_ukrayin-ski_zhurnalisty_na_yevromaydani_fotosvidchennya, 7.12.2013. Ðåïîðòåðû áåç ãðàíèö îñóäèëè íàïàäåíèå íà îïïîçèöèîííûå ÑÌÈ (2013), «Ëèãà. Íîâîñòè», 10 äåêàáðÿ, http://news.liga.net/news/politics/939977-reporte-ry_bez_granits_osudili_napadenie_na_oppozitsionnye_smi.htm, 22.12.2013. «Ðåïîðòåðè áåç êîðäîí³â» çàñóäèëè íàïàäè íà îô³ñè îïîçèö³éíèõ Ç̲ (2013), „Ðàäèî «Ñâîáîäà»”, 10 ãðóäíÿ, http://www.radiosvoboda.org/content/arti-cle/25195620.html, 22.12.2013. Òåëåïðîäàêøåí Ñàâ³êà Øóñòåðà ïðèïèíèâ ³ñíóâàííÿ (2013), «Çàõ³ä.íåò», 28 ãðóäíÿ, http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?teleprodakshen_savika_shustera_pri-piniv_isnuvannya&objectId=1300109, 30.12.2013. Ó 2013 ðîö³ çàô³êñîâàíî 101 âèïàäîê ô³çè÷íîãî íàñèëëÿ ùîäî æóðíàë³ñò³â – ²Ì² (2013), ²íñòèòóò ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, 27 ãðóäíÿ, http://imi.org.ua/ news/42650-u-2013-rotsi-zafiksovano-101-vipadok-fizichnogo-nasillya-scho-do-jurnalistiv-imi.html, 30.12.2013. Ó ÏÐ çãîäí³ íà êðóãëèé ñò³ë, àëå áåç ó÷àñò³ ì³æíàðîäíèõ ñïîñòåð³ãà÷³â (2013), ÓͲÀÍ, 9 ãðóäíÿ, http://www.unian.ua/news/610618-u-pr-zgodni-na-krug-liy-stil-ale-bez-uchasti-mijnarodnih-sposterigachiv.html, 10.12.2013. Óêðà¿íà º íàéá³ëüø íåáåçïå÷íîþ êðà¿íîþ äëÿ ðîáîòè æóðíàë³ñò³â (2013), «Âåðñ³¿», 19 ãðóäíÿ, http://versii.if.ua/novunu/ukrayina-ye-naybilsh-nebez-pechnoyu-krayinoyu-dlya-roboti-zhurnalistiv/, 30.12.2013.

Ukraine. Øòóðì Àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà (Demonstrants attack presidential

he-adquarter)? (2013), Youtube, 1 äåêàáðÿ, http://www.youtube.com/watch?v= rWNdeRtBmWA 2.12.2013. Ôåäîðîâ À. Â. (2010), Ñëîâàðü òåðìèíîâ ïî ìåäèàîáðàçîâàíèþ, ìåäèàïåäàãî-ãèêå, ìåäèàãðàìîòíîñòè, ìåäèàêîìïåòåíòíîñòè, Èçä-âî Òàãàíðîã. ãîñ. ïåä. èí-òà, Òàãàíðîã, 64 c. Ôèëàòîâà Î. Ñîöèîëîãèÿ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè: êðàòêèé ãëîññàðèé. Íàöèî-íàëüíàÿ ñîöèîëîãè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, http://voluntary.ru/dictionary/581/ word/globalizirovanaja-mediakultura, 10.01.2014.

Õòî ñïðîâîêóâàâ á³éêó íà âóë. Áàíêîâ³é? Who started the fight at the Presidential Administration? (2013), «Youtube», 2 ãðóäíÿ, http://www.youtube.com/

(12)

׳÷àíîâñüêèé À., Øêëÿð Â., Ñòàðèø Î. (2007), Ôóíêö³îíóâàííÿ ÇÌÊ ÿê ïîë³òè÷íèé ïðîöåñ, «Ïóáë³öèñòèêà ³ ïîë³òèêà: âèï.» 1(4), Ãðàìîòà, Êè¿â, ñ. 7–31. Øòóðì àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû 1 äåêàáðÿ (2013), «Youtube», 1 äåêàáðÿ, http://www.youtube.com/watch?v=WzXE_oFIsvs, 1.12.2013. Çàòóëèí Ê., Íà Ìàéäàíå ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóåò ïðåäñòàâèòåëü Çàïàäà, 2013, «Ðàäèî ‘Ãîëîñ Ðîññèè’», 16 äåêàáðÿ, http://rus.ruvr.ru/2013_12_16/exvi- deo-Konstantin-Zatulin-Na-Majdane-postojanno-prisutstvuet-predstavitel-Za-pada-5412/, 20.12.2013. ßíóêîâè÷ âèñëîâèâñÿ êàòåãîðè÷íî ïðîòè âòðó÷àííÿ ó ñïðàâè Óêðà¿íè ³íîçåìíèõ ïîñåðåäíèê³â (2013), Ðàä³î «Ãîëîñ ñòîëèö³», 19 ãðóäíÿ, http://news- radio.com.ua/2013_12_19/JAnukovich-vislovivsja-kategorichno-proti-vtru-channja-u-spravi-Ukra-ni-nozemnih-poserednik-v/, 20.12.2013.

Cechy kultury mediów wspó³czesnej Ukrainy Streszczenie

Publikacja poœwiêcona jest specyfice kultury mediów wspó³czesnej Ukrainy na przyk³adzie politycznego konfliktu (Euromajdan) w postaci aktywnego kszta³towania spo³eczeñstwa obywatelskiego zgodnie ze wzorcami europejskimi. Zwracaj¹c uwagê na geopolityczn¹ sk³adow¹ poruszonego problemu, stawiaj¹c akcent na miejscu, roli i znaczeniu zarówno tradycyjnych mass mediów, jak równie¿ nowych mediów, auto-rzy badania uwypuklaj¹ liczne kwestie zwi¹zane z próbami manipulowania mediami ze strony reprezentantów w³adz pañstwowych, z faktyczn¹ biernoœci¹ wspó³czesnego kierownictwa Ukrainy w zakresie podejmowania i implementowania europejskich ustawodawczych, prawnych i demokratycznych standardów.

The features of the media culture in modern Ukraine Summary

The paper is devoted to the specificity of the media culture in modern Ukraine, which is discussed on the basis of a political conflict (Euromaidan) assuming the form of an ac-tive shaping of a civic society in conformity with European models. The authors of this survey emphasize the geopolitical component of this issue, stress the place, role and im-portance of both the traditional mass media and the new media, and, by this token, they highlight a number of issues related to the attempts to manipulate the media by the state au-thorities, and to the actual passivity of the modern Ukrainian authorities as concerns the implementation of European standards in the fields of legislation, law and democracy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Zna takie pojęcia, jak: komercjalizacja kultury, kultura masowa, kultura elitarna, kultura narodowa, odrębność kultur narodowych, kultura uniwersalna, kultura medialna,

Stąd określenie funkcjonujące dotychczas w odniesie­ niu do wyzn aw có w islamu, przyjęte ja k o nazwa własna narodowości, jest pisane dużą literą.... Pierwszy

Przy nazwisku autora artykułu powinien znaleźć się przypis dolny zawierający afiliację autora (tytuł lub stopień naukowy, miejsce zatrud- nienia wraz z adresem

Język, którym posługują się młodzi dyskutanci forum Ruchu Światło-Życie, w sposób widoczny różni się od tego, jakim współcześnie dyskutuje młodzież, zwłaszcza na

(it’s just a few of interesting examples of the many ‘good ones’ :D) (NP) The analysed material also included the term mega names 9 (the word mega belongs to the

Media coraz bardziej zatracają swoją misję, poszukiwanie prawdy i objaśnianie świata. Nie tak dawno jeszcze wierzono, że media są lustrem, w którym obserwuje się

№e możemy wprawdzie oczekiwać odkryć tak niezwykłych i gło- śnych, jakie się nastręczają w starym Egipcie, Azyi Mniejszej, a choćby w klasycznej Grecyi, jednakże możemy

współczesnej kultury ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk z kręgu sztuki, designu, architektury, ruchów miejskich, internetu,. Pierwsze spotkanie: piątek,