• Nie Znaleziono Wyników

Katedra Historii Literatury Polskiej Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Katedra Historii Literatury Polskiej Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Katedra Historii Literatury Polskiej

Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w

Krakowie.

Biuletyn Polonistyczny 11/32, 75-83

(2)

4 . KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE

/ z o b . BP, z e s z . 2 6 /2 7 , s . 8 6 -9 1 /

A. S k ła d osobowy

P r o f . Ja n Nowakowski, k ie ro w n ik K a te d ry , p r o f .W incenty Da­ nek; d o c .M ie c zy sła w a Romankówna, d o c .S ta n is ła w S i e r o t w i ń s k i; s t.w y k ł. F erd y n an d Reichm an; a d iu n k t J ó z e f Z bigniew B ia łe k ,

a d iu n k t S ta n is ła w B u rk o t, a d iu n k t B o le sła w F a ro n , a d iu n k t

J e rz y J a r o w ie c k i, a d iu n k t A n to n i Jo p ek ; s t . a s y s t . Edward Chu­

d z i ń s k i , s t . a s y s t . A n d rzej M atuszyk, s t . a s y s t . S ta n is ła w

M razek, s t . a s y s t . T e re s a Nowacka; s t a ż y ś c i : mgr Ja n G o r z a

ł-c z y ń s k i, mgr M arek B i a ło t a ; g odziny z le ł-c o n e : d r J a ł-c e k K ajtoł-ch., mgr Zenona Zemanek, mgr S ta n is ła w Żak; b i b l i o t e k a r z : mgr Te­ r e s a S k aw iń sk a.

D o k to ra n c i p rzy K a te d rz e : J a n B u jak , H e le n a K aw ińska, Re­

g in a L u b as, Zygmunt Kozak, J e rz y R utkow ski, L e o k a d ia W oruto-

w ic z , B a rb a ra Dyduch.

B. Nowo o tw a rte przewody d o k to r s k ie

Edward C h u d z iń sk i - Problem y l i t e r a t u r y c h ło p s k i e j w le w i­

cowej p r a s i e ludow ej o k re s u międzywo­

je n n e g o . P ro m o to r: p r o f . J . Nowakowski

T e r e s a Nowacka - O pow iadania J .I.K ra s z e w s k ie g o .P r o m o to r :

p r o f . W.Danek

Zygmunt Kozak - Problem y s t y l u B o le sła w a P r u s a . Promo­

t o r : p r o f . W.Danek. C. Zakończone przewody d o k to r s k ie

Z .U ryga Tw órczość l i t e r a c k a A n ton ieg o S y g ie ty ń

-s k ie g o n a t l e je g o d z i a ł a l n o ś c i k r y ty ­

c z n e j i p u b l i c y s t y c z n e j , g r u d z ie ń 1966

J .K a jto c h - S t u d ia nad p o e z ją ś l ą s k ą /B on cąyk ,

(3)

J . Z a ją c - P o w ie ś c i Leona K ruczkow skiego, g r u d z ie ń 1967 H .B u rs z ty ń s k a - K ra sze w sk i i S ie n k ie w ic z ,g r u d z ie ń 1967 W .W ójcik - P o w ie ś c i Z o f i i N a łk o w s k ie j, g r u d z ie ń 1967* D. P o s ie d z e n ia naukowe K a te d ry W ro k u 1967 w ygłoszono na p o s ie d z e n ia c h K atedry n a s tę p u ­ ją c e r e f e r a t y naukowe:

I . S .Ż ak - Uwagi o k o n s t r u k c j i "C udzoziem ki" M.Kun­

cew icz owej

2 . A .Ja z o w sk i - Podstaw y te o r e ty c z n o -m e to d o lo g ic z n e kry­

t y k i l i t e r a c k i e j W ilhelm a Feldm ana

3 . E .C h u d z iń s k i - N ie k tó r e a s p e k ty w s p ó łc z e s n e j l i t e r a t u ­

ry ludow ej

4 . E .Ł och - Problem y k o n s t r u k c j i f a b u ły w n o w e lis ­

ty c e Sew era

5 . B .F aro n - 0 tw ó r c z o ś c i W ładysław a Orkana

6 . J.Now akow ski - P ra c e d o k to r s k ie z h i s t o r i i l i t e r a t u r y

p o l s k i e j w w yższych s z k o ła c h p e d a g o g i­

c z n y ch . E. P ra c e d y d a k ty c z n e w ro k u akadem ickim 1 967/68 1 . Wykłady m o n o g ra fic z n e : Doc. S .S i e r o t w i ń s k i : L i t e r a t u r a p o ls k a w c z a s i e o k u p a c ji Dr S .B u rk o t: Spory o po w ieść w p o l s k i e j k ry ty c e l i t e r a c ­ k i e j XIX w. 2 . S e m in a ria m a g i s te r s k ie :

P r o f . Ja n Nowakowski: Dram at p o l s k i w w ieku XX

Doc. M ieczy sław a Romankówna: N ie k tó r e problem y p isa rs tw a ko­ b ie c e g o w w. XIX i a rty z m n o w e lis ty k i D oc.S ta n is la v / S i e r o t w i ń s k i: L i t e r a t u r a o k u p acyjna i w sp ó ł­

c z e s n a

Dr S t a n is ł a w B u rk o t: P ow ieść XIX w. i pow ieść w sp ó łc z e sn a

Dr J ó z e f Z bigniew B ia łe k : W spółczesna l i t e r a t u r a d l a d z i e ­ c i i m ło d z ie ż y .

(4)

P . In d y w id u aln e p ra c e naukowe P r o f . J a n N o w a k o w s k i

O publikowane :

1 . Dramaty o p o w s ta n iu listopadow ym St.W yspiańskiego,B N ,W roc­ ław 1967

2 . U n a r o d z in n a sze g o w ieku / r e c . k s i ą ż k i T .W e issa .P rze ło m a n - ty p o z y ty w is ty c z n y /. "Ruch L i t e r a c k i " 1966, n r 2

3 . P ra c e m a g i s te r s k ie w W yższej S zk o le P e d a g o g ic z n e j. /W: P ra ­ ce z d y d a k ty k i sz k o ły w y ż s z e j. Kraków 1967, n r 3 /

4 . E d y to r s k i pomnik W yspiańskiego / r e c . w ydania " D z ie ł z e b ra ­ nych" S t.W y s p ia ń s k ie g o /. "Ruch L itď r a c k i" 1967, n r 6 . W d ru k u :

5. T .L e n a rto w ie z : P o e z je /now a, o b sz e rn a e d y c ja komentowana, wyd. PIW/

6 . L e n a rto w ic z i Konopnicka /d o d z i e ł a zbio row ego, wyd. "Czy­ t e l n i k " /

7 . "B o le sła w Ś m iały " i " S k a łk a " S t.W y sp ia ń sk ie g o / d l a BN/

8 . H i s t o r i a w d ram atach W yspiań sk ieg o /PAN, c y k l "Nauka d l a

W s z y s tk ic h " /

9. P ra c e d o k to r s k ie z h i s t o r i i l i t e r a t u r y p o l s k i e j w w yższych s z k o ła c h p e d a g o g iczn y ch /d o wydawnictwa WSP/.

P r o f . W incenty D a n e k

O publikow ane:

1 . J .I .K r a s z e w s k i - p o r t r e t /PAN, c y k l "Nauka d la Wszy s t k i c h " / 2 . D z ie d z ic tw o p o w s ta n ia sty czn io w eg o w l i t e r a t u r z e / r e c . / .

" P a m ię tn ik L i t e r a c k i " 1966 , z . 4 . W p rz y g o to w a n iu :

3 . Tw órczość J .I .K ra s z e w s k ie go / a r t . do p o d rę c z n ik a uniw ersy­ t e c k i e g o - oddane do d ru k u /

4 . D a lsze tomy k o r e s p o n d e n c ji K raszew skiego /IE L - O s s o li­

(5)

Doc. M ieczysław a R o m a n k ó w n a Opublikowane :

1 . Uwagi o p ra c a c h m a g is te r s k ic h . P ra c e z d y d a k ty k i szkoły wyż­ s z e j , Kraków 1966, z .3

2 . Ż y c io ry s w PSB: K i s i e l n i c k a ze S k ó rzew sk ich J ó z e f a

3 . K ilk a cech tw ó rc z o ś c i E s t e i . /W: K się g a pam iątkow a ku c z c i K onrada G ó rsk ie g o . Toruń 1 9 67 , s . 319 - 3 3 3 /.

4 . N.Żmichowska: L i s t y , t . I I I : M iodogórze / e d y c j a k r y ty c z n a /.

Wrocław 1967

W d ru k u :

5 . Ż y c io ry s w PSB: K rechow iecka A nto n in a z domu Pasqua

6 . E l i z a Orzeszkowa - s z k ic /PAN, c y k l "Nauka d l a W szy stk ic h ”/ 7 . F u n k c ja s t y l i z a c y j n a obczyzny w ję z y k u nowel H .S ie n k ie w i­

c z a - R ocznik K o m isji H i s t o r y c z n o l i t e r a c k i e j PAN, O ddział

Krakowsk i .

Doc. S ta n is ła w S i e r o t w i ń s k i Opublikowane :

1 . Warszawa w p o e z j i k o n s p ir a c y jn e j. ’’S t o l i c a ” I 9 6 7 ,n r 1 2 /1 3

2 . K onkursy l i t e r a c k i e w 'k o n s p ir a c y jn e j W arszaw ie. " S t o l i c a ”

1 96 7 , n r 1

3 . Ż y c io ry sy w PSB: Kaw czyński J a n , K ąsinow ski Bronisław, Kęd- r z y c k i J u l i a n .

4 . K u ltu r a w p o d z ie m iu w arszaw skim 1939-1944. " S t o l i c a " 1966, n r 41

5 . Z S ien k iew iczem w k o n s p i r a c j i . " S t o l i c a ” I966, n r ’5 1/5 2

6 . J .I .K r a s z e w s k i: Masław / p r z y p i s y , p o s ło w ie , p rzy g o to w an ie

do d ru k u / J1967

7 . Addenda do b i o g r a f i i B arda /E u g e n iu s z a K o la n k i/. " K w a rta l­

n i k R zeszow ski" I967, n r 1

8 . J .X .K ra sz e w sk i: B o le szc z y c ę /p rz y g o to w a n ie do d ru k u , n rz y —

p i s y / . 19 6 7 .

W druku:

9 . Ż y c io ry sy w PSB: K le c z y ń sk i Bohdan, K le c z y ń s k i J a n , K le ją

M a ria n , K lem ensiew icz J o z e f , K lem ensiew icz owa J ó z e f a M aria 1 0 . K rakow skie p o d ziem ie l i t e r a c k i e i p o lo n is ty c z n e w o k r e s ie

(6)

Adi lin k t J ó z e f Z bigniew B i a ł e k W d ru k u :

1 . O m e to d z ie k r y ty c z n e j K .W .Zaw odzińskiego. R ocznik K o m isji H i s t o r y c z n o l i t e r a c k i e j PAN w K rakow ie, t . VI /1 9 6 8 /

2 . E w o lu cja z a ło ż e ń i k r y te r ió w e s te ty c z n y c h lew icow ej k r y ty ­ k i l i t e r a c k i e j o k re su m iędzywojennego / r e f e r a t na sesję IBL

" P o ls k a m yśl k u l t u r a l n a i l i t e r a c k a wobec dośw iadczeń r e ­

w o lu cy jn y ch XX w ie k u "/

3. Drobne a r ty k u ły o czaso p ism ach d w u d z ie s to le c ia międzywo­

je n n e g o : "D ro g a", " K u r ie r L iterack o -N auk o w y, " P io n " , " P ió ­ r o " , " G a z e ta L ite r a c k a " / d l a Obrazu L i t e r a t u r y P o l s k ie j XIX i XX w ie k u /.

A d iu n k t S ta n is ła w B u r k o t

Opublikowane :

1 . M .In g lo t: C zasopism a l i t e r a c k i e ziem l i t e w s k o - r u s k i c h / r e c ./ . "Ruch L i t e r a c k i " 1967, n r 4

2 . P o w ie śc i w sp ó łczesn e J .I.K ra s z e w s k ie g o . Kraków 1967. W d ru k u :

3 . Spory o pow ieść w p o l s k i e j k ry ty c e l i t e r a c k i e j XIX w. I968

4 . K onopnicka i K raszew sk i / a r t y k u ł ' do wydawnictwa zbiorow ego, " C z y te l n ik " /

5 . F r a n c is z e k Ż y g liń s k i / h a s ł o do O brazu L i t e r a t u r y P o l s k i e j

XIX i XX w ie k u /.

A d iu n k t B o lesław F a r o n O publikow ane:

1 . 0 tw ó r c z o ś c i Z bigniew a U n iło w sk ieg o . "W spółczesność" 196 7,

n r 8

2 . 0 tw ó rc z o ś c i re p o rta ż o w e j Z .U n iło w sk ieg o . "Ruch L i t e r a c k i " 1966, n r 5

3 . M aria Kownacka - p i s a r k a ~ ia d z i e c i i m ło d z ie ż y , "Wychowa­

n ie w P rz e d s z k o lu " I967, n r 2

4 . "Jaw n u tk a" i "D z ie n n ik D z ie c ię c y " . "Ż ycie S zk o ły " 1966, n r 12 5 . Z d y s k u s ji o n e o re a liz m ie w l a t a c h m iędzyw ojennych. /W: Czy

(7)

W d ru k u :

,6. Z bigniew U niłow ski / s e r i a " P r o f i l e " , Wiedza Pow szechna/ 7 . W ładysław Orkan /O b raz L i t e r a t u r P o l s k i e j XIX i XX w ./

8 . Drobne a r ty k u ły o czaso p ism ach o k re su m iędzyw ojennego:

" A s tr e a " , ”K a d ra ", "M eteor” , " H e lio n ” , "Kamena” , "Lwowskie Wiadomości Muzyczne i L i t e r a c k i e " , "Lwów L i t e r a c k i " , "Prom",

" R e f le k to r " , "Środy L i t e r a c k i e " / j w . / 9 . Grupa " P rz e d m ie ś c ie " / jw » /

1 0 . L is ty W.Reymonta do W. Orkana /"R u ch L i t e r a c k i " / .

A d iu n k t J e rz y J a r o w i e c k i

Opublikowane :

1 . E u g eniusz K olanko i je g o k o n s p ira c y jn e k o n ta k ty . "D z ie n n ik P o ls k i" 1966, n r 25

2 . E u g eniu sz K olanko, p o e ta k o n s p i r a c j i . " K w a rta ln ik Rzeszow­ s k i" 19 6 6 , n r 2

3 . "Krwawe i z ie l o n e " . A n to lo g ia p o e z j i p o l s k i e j 1 9 3 9 - 1 9 4 3 .

"Ruch L i t e r a c k i ” I966, n r 6

4 . Dorobek i rozw ój wyższych s z k ó ł p e d a g o g ic z n y ch . "Ruch Pe­

dag o g iczn y " 19 6 7 , 3

5 . Ż y c io ry sy w PSB: K ossakow ski J a n , K ossakow ski L iik o ła j, Ko­ w a ls k i S ta n is ła w

6 . P ra s a k o n s p ir a c y jn a PPR i o r g a n i z a c j i z n i ą zw iązany ch.

"Ruch L i t e r a c k i " 1967» n r 5

7 . K om isja H i s to r y c z n o li te r a c k a K rakow skiego O d d z ia łu PAIT w

l a t a c h 1 96 5-1966. "Ruch L i t e r a c k i " 1967, n r 2

8 . K s z ta łc e n ie n a u c z y c i e l i w wyższych szkołach p e d a g o g ic z n y ch . 1967.

W d ru k u j

9 . Krakowskie pism o k o n s p ir a c y jn e "W atra"

1 0 . K raszew sk i - Reymont. Ha m a rg in e s ie p o w ie ś c i h i s t o r y c z n e j

" O s ta tn i Sejm R z e c z y p o s p o lite j"

1 1 . D yskusje o p o w ie ś c i h i s t o r y c z n e j Reymonta.

A d iu n k t A n to n i J o p e k

O publikow ane:

1 . "Rzeszow ska" pow ieść S zczęsnego M oraw skiego. " K w a rta ln ik

R zeszow ski" I967, n r 2

(8)

b j. asy s t e n t Edward C h u d z i ń s k i Opublikowane :

1 . N ie k tó r e problem y w sp ó łczesn eg o p i s a r s tw a ludow ego. "Ruch

L i t e r a c k i " 1967» n r 6

2 . S tu d e n c k i t y d z i e ń t e a t r a l n y w E rla n g e n . " Ż y c ie L i t e r a c k i e " 1966 , n r 36

3 . P arm eń sk ie k o n f r o n t a c j e . " Ż y c ie L i t e r a c k i e " 1 9 67 , n r 17

4 . Tw órczość s tu d e n c k a bez r y z y k a . "Ż y cie L i t e r a c k i e " 1 9 6 7 ,

n r 4 2 .

W p rz y g o to w a n iu :

5. Problem y l i t e r a t u r y c h ło p s k i e j w lew icow ej p r a s i e ludow ej

l a t m iędzyw ojennych / p r a c a d o k to rs k a /

6. P ro b le m a ty k a k u l t u r a l n a i l i t e r a c k a n a łam ach "W ic i" . D r Ja ce .: K a j t o c h

Opublikowane :

1 . P ierw szy z b io r e k p o e z j i K o n sta n te g o D a m ro ta ." Z a ra n ie ś l ą s ­ k ie " 1967, n r 4 2 . B ru lio n y p o w ie ś c i / s z k i c o L .W a n tu le /. " W sp ó łc z e sn o ść " , 7 VI 1967 3. "Lubimy s tą p a ć po z ie m i" / s z k i c o d e b iu ta c h p r o z a t o r s k i c h po r . 1 9 6 2 /. "G łos M łodzieży W ie js k ie j" 196 7, n r 12 4 . N o r b e rt Bonczyk: P o e z je /p rz y g o to w a n ie do d ru k u , w stę p i p r z y p i s y / . /W: P i s a r z e ś l ą s c y XIX i XX w., t . 2, W rocław 1 9 67/

5 . Czy "mały r e a liz m ? " Almanach l i t e r a c k i . K r y ty k a ,p r o z a ,p o e ­ z j a . W arszawa 1967 / r e d a k c j a w espół z J .S k ó m ic k im /.

W d ru k u :

6 . K o n sta n ty D am rot. Ż y c ie , tw ó rc z o ś ć l i t e r a c k a /m o n o g raf:

p o p u larn o n a u k o w a /.

S t . a s y s t e n t T e r e s a N o w а с к a W p rz y g o to w a n iu :

(9)

S t . a s y s t e n t S ta n is ła w M r á z e k W p rz y g o to w a n iu :

1 . ś r o d k i e k s p r e s j i p o z a sło w n e j w dram acie o k re s u M łodej P o l- s k i / p r a c a d o k t o r s k a / .

D o k to ra n t K a z im ierz P t a k

O publikowane :

1 . W sp ra w ie J a n a B rzozy. " Ż y c ie L i t e r a c k i e ” 1965, n r 8

2 . Amerykańska p rzy g o d a J a n a Brzozy / r e c . / . "Ż y cie L ite r a c k ie "

1967, n r 27

3. Podróż do ź r ó d e ł b i o g r a f i i / r e c . wspomnień o B ac z y ń sk im /.

"Ż y cie L i t e r a c k i e ” 1 9 6 7 , n r 44

4 . С sp o łe c z n y c h z a d a n ia c h f a k t o g r a f i i . Wokół program u grupy

l i t e r a c k i e j " P rz e d m ie ś c ie " . "Ruch L i t e r a c k i " 1967 , n r 5

5 . " P rz e d m ie ś c ie " i l a t a t r z y d z i e s t e . "Ż y c ie L i t e r a c k i e " 1967,

n r 5 2 .

W d ru k u :

6 . W p o sz u k iw an iu form uły sp o łe c z n e g o zaan g ażo w an ia. Z d z i a ­

ł a l n o ś c i grup y l i t e r a c k i e j " P rz e d m ie ś c ie ”

7 . W k rę g u p o j ę c i a " g ru p a l i t e r a c k a " . P rz y k ła d " P rz e d m ie ś c ia " .

G. W a żn ie jsz e p ra c e m a g i s te r s k ie z ro k u 1 9 6 6 /6 ?

1 . Marek B i a ł o t a - O r g a n iz a c ja c z a s u i p r z e s t r z e n i o raz kon­

s t r u k c j a p o s t a c i w d ram a ta c h S . I . W i t ­ k ie w ic z a

2 . T e re s a K lo sk a - Podstawowe cechy d r a m a tu r g ii M a rii Paw­

lik o w s k ie j- J a s n o r z e w s k i e j

3. Ja n G o r z a łc z y ń s k i- Tw órczość l i t e r a c k a Anny á w ir s z c z y ň s k ie j

4 . I r e n a K w iecień - "P o ż eg n a n ie z M arią" Tadeusza B oro w skie­

go. M o n o g rafia

5 . Roman Nowosad - R e c e p c ja p ro zy W .F au lk n era i E.Hem ing­

waya w p o lsk im c z a s o p iś m ie n n ic tw ie l i ­

te r a c k im 1956-1966

6 . M aria K aw alec- - S z tu k a p i s a r s k a J e rz e g o Ludwika K erna

G u ś p ie l

7• E u g en ia G rz e s ia -' — Hanny Z d z ito w ie c k ie j o p o w ieści p r z y r o d —

kowska

(10)

8 . E m ilia C zap rag a - Tw órczość l i t e r a c k a M a rii Kownac­ k i e j

9 . Ludwika Dydo - Humor w p o w ieściach. Edmunda N iz iu

r-s k ie g o d l a m łodzieży

1 0 . E l ż b i e t a Kozłowska Tw órczość l i t e r a c k a P a u lin y K ra

-kowowej

1 1 . J a n in a Uramowska - Problem wychowania i n a u c z a n ia w

tw ó r c z o ś c i n a r r a c y j n e j B o le sła w a

P ru s a

1 2 . E l ż b i e t a Sam ocka- - "B ary k ad a P o w iśla " / 6 V I I I - 3 IX

C i e r l i c a 1 9 4 4 /. M o n o g rafia

1 3 . Tadeusz Morawski - P o e z ja p o w s ta n ia w arszaw sk ieg o

1 4 . M arian Ż uber - "P o d ró ż" S .D y g a ta i "P o dróż s e n ty ­

m en ta ln a " L . S t e m e 'a / a n a l i z a po­

rów naw cza/

15* Wanda Kogut - S t y l i z a c j a w "S e n n ik u w s p ó łc z e s ­

nym" T.K onw ickiego

1 6 . Ja n u sz K a s p rz y c k i, Wybrane problem y s t y l i z a c j i a r c h a

-o“ r a aa a í i ^ aň J £ r w p o w ieściach J.I.K raszew

-U chacz, Z o f ia Ż a l i ń - SKiego: " P a m ię tn ik M roczka", "L

u-ska, K rystyna Kubica b o n ie« «żywot i sprawy Jm Pana

/ z e s p ó ł pod k i e r u n - v ť J ^

kiem p r o f . W.Danka/ M edarda z G ołczw i P e ł k i " , " K ró l

Chłopów ", " B a n it a " , " B a jb u z a " .

5 . KATEDRA LITERATURY POLSKIEJ

WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W OPOLU

/ z o b . BP z e s z . 2 6 /2 7 , s . 9I-IO O /

A. S k ła d osobowy K ated ry w ro k u akadem ickim 1 967/1968

D ocenci: W ładysław S tu d e n c k i /k ie r o w n ik K a te d r y /, J e r z y

C ie ś lik o w s k i /g o d z in y z le c o n e od 1 X 1967/» M ieczysław I n g l o t /g o d z in y z le c o n e od 1 X 1 9 6 7 /.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ale trzeba też dalej pamiętać, iż w kontekście badań historyczno-religijnych zrodziła się szkoła historii form i gatunków (por. Gunkela); ten formalny, literacki aspekt

The titles of Chapters Four and Nine seem a bit misleading: “The (prophetic) message” suggests that these chapters will be devoted to an analysis of the content of the

In the fourth article of this section, “The Gospel of Mark in the Interface of Orality and Writing”, Richard Horsley refl ects on some scribal practices of the I AD

Właśnie w tej grupie czasopism odnotowujemy duży wzrost wypożyczeń pomimo zmniejszającej się co roku liczby tytułów.. Dlaczego zmniejsza się ilość

My zajmiemy się natomiast innym interesującym wydawnictwem z tej grupy, brytyjskim MCB University Press (Management Centre Bradford)18. Było to jedno z pierwszych

Rola, jaką odegrała filozofia francuska w rozważaniach Cieszkowskiego, widoczna jest też w jego księgozbiorze, gdzie dzieła fran­ cuskie z zakresu filozofii

Ta metoda stosowana jest na przykład przez Uniwersytet w Edynburgu czy w e wspomnianej już Atlancie (a także przez dyrekcję Biblioteki Uniwersyteckiej w

Z nalazły się tu p y ta n ia o wielkość zbiorów biblioteki, procentow y udział w tych zbiorach dokum entów zaliczonych do NZB, kry­ te ria zaliczania zbiorów