• Nie Znaleziono Wyników

"Smuga światła. (Wspomnienia)", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1983 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Smuga światła. (Wspomnienia)", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1983 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna Bujnowska

"Smuga światła. (Wspomnienia)",

Mieczysław Jastrun, Warszawa 1983 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 27/2 (92), 230

(2)

JASTRUN Mieczysław: Smuga światła. (Wspomnienia). Warsza­ wa 1983, PIW, ss. 331,

150,-Książka napisana w latach 1976-1977. Tom wspomnień z cza­ sów dzieciństwa i młodości uzupełniony jest refleksjami czło­ wieka dojrzałego. Sam autor mówi o książce, że przywołuje w niej umarłych, przychodzących doń w pamięci. Miastem, do które­ go w różnych okresach życia powracał i do którego najczęściej przenosi go wspomnienie, jest Kraków. Tam chodził do gimnazjum, stamtąd, jako ochotnik w 1920 r., poszedł na wojnę. Ludzie - częstokroć zapomniani - z którymi się wtedy stykał, powracają na kartach jego książki. Bardzo osobiste refleksje i wspomnie­ nia ukazują drogę, jaką przebył autor, by dotrzeć do własnej poezji.

3P/92/30 An.B.

J^DRYCH Marek: "Niobe" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie­ go - poemat o cierpieniu. "Annales Universitätis Mariae Curie-Skłodowska." Sectio F. Vol. XXXV/XXXVI: Humaniora. Lublin 1981, s. 217-238.

Autor, odwołując się do "Narodzin tragedii" Nietzschego i zawartej tam koncepcji współistnienia w sztuce dwóch elementów: dionizyjskiego i apollińskiego - traktuje w interpretacji "Nio­ be", elementy muzyczne utworu jako integralny składnik struktu­ ry poematu, funkcjonujący zarówno w płaszczyźnie treściowej, jak i kompozycyjnej. W dalszej części artykułu autor pokazuje przenikanie się w "Niobe" elementu dionizyjskiego i apolliń­ skiego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

największy obszar współpracy obejmuje warsztat informacyjny bibliotek, w którym dominują elektroniczne bazy danych i serwisy czasopism oraz książek

Osobnym zagadnieniem jest obecność w zespołach osób, które pracę w zespołach traktują jako zajęcie dodatkowe. Świadczą o tym liczne, długotrw ałe urlopy

Rozmnożenie to daje się już uczuw ać przez szkody w drzew ach wyrządzane.. Zawisza przywiózł w tym roku kilka pni dębowyeh, z drzew przez bobry

Wykraczając poza autora, żyjąc samodzielnie, książka staje się bytem bez­ osobowym i autonomicznym. Samodzielność tę zawdzięcza swojej otwartej, metaforycznej

53 Por. Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja Actio pastoralis, 15.05.1969, p.. Eucharystii w małych grupach, które oprócz kwestii pozytywnych niesie z sobą niebezpieczeństwo

Rektor w każdym roku zobowiązany jest przedkładać Kongregacji Nauczania Katolickiego i Konferencji Episkopatu Polski sprawozda- nie o stanie Kolegium, ze szczególnym

Dlatego dziecko jest przede wszystkim dzieckiem samego Boga, bo wszelkie z˙ycie pochodzi jedynie od Boga, a kaz˙dy człowiek jest bezpos´rednio na Jego obraz. Genealogia kaz˙dej

Dowieść, że człowiek przy przeglądaniu się w zwierciadle płaskim wiszącym pionowo może ujrzeć całą swą postać, jeśli ma ono wysokość równą co najmniej połowie