• Nie Znaleziono Wyników

"Sienkiewicz i historia. Studia", Tadeusz Bujnicki, Warszawa 1981 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Sienkiewicz i historia. Studia", Tadeusz Bujnicki, Warszawa 1981 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Grażyna Borkowska

"Sienkiewicz i historia. Studia",

Tadeusz Bujnicki, Warszawa 1981 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 25/3-4 (85-86), 217

(2)

/11/ BEREŚ Stanisław: Wokół "Poematu o czasie zastygłym" Czesława Miłosza. "Pamiętnik Literacki" 1981 z. 4 s. 45-85. Poszukując genezy debiutanckiego tomiku Czesława Miłosza, autor sięga do listów, manifestów poetyckich i artykułów kry­ tycznych poety, włącza zawarte w nich idee w kontekst sytuacj: społeczno-politycznej lat trzydziestych. Powiązania Miłosza z ugrupowaniami lewicowymi uznaje za niewątpliwe, dostrzega nawet pewne pokrewieństwa między "Poematem o czasie zastygłym" a pol­ skę poezją rewolucyjną tego okresu. Podstawowa różnica polega­ łaby na wyborze katastrofizmu w miejsce nadziei na rewolucyjne przemiany.

BP/85/86/11 J.T.

/11/ BUONICKI Tadeusz: Sienkiewicz i historia. Studia. Warszawa 1981, PIW, ss. 272, zł

60,-Uznawszy Trylogię za "swoistą summę" powieści historycznej pokazuje autor źródła kształtowania się wzorca sienkiewiczow­ skiego i przeobrażenia, jakim ulega ów wzorzec w dziełach auto­ rów dwudziestowiecznych: Berenta, Parnickiego, Iwaszkiewicza.

Cytaty

Powiązane dokumenty

The modal frequency and gain for the unconstrained flexibility block were derived from an equivalent system of three constrained modes. would be set for the

Odnotowany w ostatnich latach życia Antoniego Benedykta kapelmistrz janowieckich muzyków – Wacław Duszek 72 – nie pojawia się już po śmierci księcia,.. choć jeszcze we wpisach

Based on previous research and theoretical statements discussed above, we have defined several assumptions for this particular study on labour market engagement and retirement

Verschillende posities van IEX in de zuiveringsstraat (IEX geplaatst voor coagulatie, voor ozonisatie of na langzame zandfiltratie) en twee IEX configuraties (MIEX En

Niższe koszty transportu węgla/koksu ze Śląska do odbiorców leżących na południe od granic Polski, znacznie bliższych odległościowo w stosunku do systemu

Such a number of health benefits resulting from the properties of beta-glucan may play a key role in improving health and preventing chronic non-communicable diseases, such

Obserwacja tego, co aktywuje uwagę, które bodźce są potrzebne, aby zainicjować pracę z informacją, czyli znajdowanie optymalnych (prowadzących do rozwiązania

[r]