• Nie Znaleziono Wyników

Tytuł: Ochotnicze Straże Pożarne. Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo. Raport z badań : Słowo wstępne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tytuł: Ochotnicze Straże Pożarne. Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo. Raport z badań : Słowo wstępne"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Ochotnicze Straże Pożarne

Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo

Raport z badań

pod redakcją

Tadeusza Kocowskiego

Macieja Błażewskiego

Wrocław 2018

Niniejsza publikacja obejmuje raport z badań naukowych

dotyczą-cych ochrony przeciwpożarowej wraz z monografią naukową. Jest ona

kontynuacją wcześniejszych opracowań naukowych poświęconych

pro-blematyce prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa, w tym publikacji

monograficznej Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej

administracji publicznej, z 2009 r., oraz tomu CVI czasopisma „Przegląd

Prawa i Administracji” pod tytułem Powszechna ochrona ludności w

sta-nach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej,

z 2016 r. Stanowi też ona swoiste uzupełnienie równoległej publikacji

będącej tomem 326 czasopisma „Prawo”, pt. Ochotnicze Straże

Pożar-ne – Tradycja – Samorząd – Bezpieczeństwo, wydaPożar-nej w 2018 r.

Tadeusz Kocowski, Maciej Błażewski, Słowo wstępne

Ochotnicz

e Str

e P

ożarne. Z

adania – Samorząd – Be

zpiecz

eńs

tw

o

ISBN 978-83-66066-22-9 (druk)

ISBN 978-83-66066-23-6 (online)

pod r edak cją: T adeus za K oc ow skieg o Macieja Błaż ew skieg o Ochotnicze_Straze_Pozarne_B5_cover_03.indd 1 30-11-2018 09:27:06

(2)
(3)

Ochotnicze Straże Pożarne.

Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo

(4)

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/100567

DOI: 10.23734/23.18.019 Prace Naukowe

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

(5)

Ochotnicze Straże Pożarne.

Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo

Raport z badań

pod redakcją Tadeusza Kocowskiego Uniwersytet Wrocławski Macieja Błażewskiego Uniwersytet Wrocławski Wrocław 2018

(6)

Kolegium Redakcyjne

prof. dr hab. Leonard Górnicki – przewodniczący dr Julian Jezioro – zastępca przewodniczącego mgr Aleksandra Dorywała – sekretarz

mgr Ewa Gałyga-Michowska – członek mgr Bożena Górna – członek

mgr Tadeusz Juchniewicz – członek

Publikacja została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Recenzent: dr hab. Henryk Nowicki

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Anna Noga-Grochola

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, eBooki.com.pl

Druk: Drukarnia Beta-druk, www.betadruk.pl

Wydawca

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ISBN 978-83-66066-22-9 (druk)

(7)

Spis treści

Słowo wstępne ... 9

Część I. Raport z badań. Ochotnicze Straże Pożarne. Zadania –

Samorząd – Bezpieczeństwo

Raport Ochotnicze Straże Pożarne Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo ... 13

Załącznik 1 – Projekt regulaminu organizacyjnego jednostki

operacyjno-tech-nicznej Ochotniczej Straży Pożarnej ... 27

Załącznik 2 – Projekt uzgodnień pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP

a Ochotniczą Strażą Pożarną ... 39

Załącznik 3 – Projekt porozumienia pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną

a Gminą ... 43

Część II. Ochotnicze Straże Pożarne. Zadania – Samorząd –

Bezpieczeństwo

Ochotnicza Straż Pożarna

Anna Maciąg

Organy Ochotniczej Straży Pożarnej ... 53

Remigiusz Bilicki

Wykorzystanie zakładowych jednostek ratowniczych w ramach systemu

ra-towniczo-gaśniczego na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. ... 65

Adam Mika

Majątek Ochotniczych Straży Pożarnych – wybrane zagadnienia prawne ... 75

Joanna Filaber

Odpowiedzialność odszkodowawcza Ochotniczych Straży Pożarnych z tytułu

działań ratowniczych dla ochrony przeciwpożarowej RP ... 87

Gmina wobec ochrony przeciwpożarowej

Mateusz Barański

Obowiązki gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej ... 103

Maciej Błażewski

(8)

8

Ochotnicze Straże Pożarne. Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo. Raport z badań Norbert Czechowski

Przekazywanie środków finansowych Ochotniczym Strażom Pożarnym przez gminy ... 125

Maciej Białas

Przekazywanie mienia Ochotniczej Straży Pożarnej przez gminę ... 135

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej

Aleksandra Oślizło

Prawne aspekty kierowania działaniem ratowniczym ... 149

Wioletta Pióro-Kościk

Świadczenia przysługujące strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych uczest-niczących w działaniach ratowniczych ... 161

Marcin Pleśniak

Status strażaka ochotnika w sferze zabezpieczenia społecznego ... 177

Bartłomiej Szozda

Łączenie sprawowania mandatu radnego gminy ze statusem członka zarządu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej a zakaz prowadzenia działalności go-spodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy ... 189

(9)

Słowo wstępne

Niniejsza publikacja obejmuje raport z badań naukowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej wraz z monografią naukową. Jest ona kontynuacją wcześniejszych opracowań naukowych poświęconych problematyce prawnych uwarunkowań bezpie-czeństwa, w tym publikacji monograficznej Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach

terenowej administracji publicznej, z 2009 r., oraz tomu CVI czasopisma „Przegląd

Prawa i Administracji” pt. Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych

w zadaniach terenowej administracji publicznej, z 2016 r. Stanowi też ona swoiste

uzu-pełnienie równoległej publikacji będącej tomem 326 czasopisma „Prawo”, pt. Ochotnicze

Straże Pożarne – Tradycja – Samorząd – Bezpieczeństwo, wydanej w 2018 r.

Część monograficzna publikacji obejmuje zagadnienia dotyczące kolejno: sytuacji prawnej Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), zadań gminy związanych z ochroną prze-ciwpożarową oraz statusu członków OSP. W każdym z nich jest kilka rozdziałów przed-stawiających wieloaspektowe wyniki badań. Druga część publikacji zawiera raport z badań zespołu badawczego powołanego w 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownikiem zespołu jest prof. UWr dr hab. Tadeusz Kocowski. Wykonawcami w zespole zostali m.in. przedstawiciele nauki: dr Ma-ciej Błażewski, dr Mateusz Paplicki, dr Joanna Filaber; oraz praktyki pożarniczej: st. bryg. w st. spocz. mgr Andrzej Jaroszek oraz st. bryg. w st. spocz. mgr Stanisław Ręcławowicz. Wyniki badań zespołu zostały przedstawione w raporcie przygotowanym przez prof. T. Kocowskiego, dra M. Błażewskiego, dra M. Paplickiego oraz dr J. Filaber. Do rapor-tu zostały załączone projekty dokumentów związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej autorstwa st. bryg. w st. spocz. mgra S. Ręcławowicza.

Mamy nadzieję, że publikacja stanowić będzie interesującą i przydatną lekturę zarówno dla praktyków, jak i teoretyków zajmujących się problematyką ochrony prze-ciwpożarowej. W tym celu zachęcamy do poznania wszystkich jej części.

Tadeusz Kocowski Maciej Błażewski

(10)
(11)
(12)

Ochotnicze Straże Pożarne

Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo

Raport z badań

pod redakcją

Tadeusza Kocowskiego

Macieja Błażewskiego

Wrocław 2018

Niniejsza publikacja obejmuje raport z badań naukowych

dotyczą-cych ochrony przeciwpożarowej wraz z monografią naukową. Jest ona

kontynuacją wcześniejszych opracowań naukowych poświęconych

pro-blematyce prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa, w tym publikacji

monograficznej Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej

administracji publicznej, z 2009 r., oraz tomu CVI czasopisma „Przegląd

Prawa i Administracji” pod tytułem Powszechna ochrona ludności w

sta-nach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej,

z 2016 r. Stanowi też ona swoiste uzupełnienie równoległej publikacji

będącej tomem 326 czasopisma „Prawo”, pt. Ochotnicze Straże

Pożar-ne – Tradycja – Samorząd – Bezpieczeństwo, wydaPożar-nej w 2018 r.

Tadeusz Kocowski, Maciej Błażewski, Słowo wstępne

Ochotnicz

e Str

e P

ożarne. Z

adania – Samorząd – Be

zpiecz

eńs

tw

o

ISBN 978-83-66066-22-9 (druk)

ISBN 978-83-66066-23-6 (online)

pod r edak cją: T adeus za K oc ow skieg o Macieja Błaż ew skieg o Ochotnicze_Straze_Pozarne_B5_cover_03.indd 1 30-11-2018 09:27:06

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sławińska, Migracje we współczesnym świecie i ich wpływ na bezpieczeństwo,

Celem skutecznej realizacji przez gminę zadań publicznych w ochronie przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami niezbędne jest

4) na żądanie Zarządu Głównego. 4-6 statutu ZOSP RP stosuje się odpowiednio. W związku z tym nadzwyczajny zjazd oddziału wojewódzkiego powinien się odbyć w terminie nie

Program praktyk odbywanych w jednostkach: Wojska Polskiego i Żandarmerii Wojskowej, Wojewódzkich Sztabach Wojskowych i PKU, Straży Granicznej, Policji,

Bezpieczeństwo energetyczne jest istotne w systemie gospo- darczym każdego państwa, ponieważ ma znaczenie strategiczne zarówno pod względem szeroko pojętego

W strategii tej bezpieczeństwo wewnętrzne jest pojęciem kompleksowym, łączącym wiele sektorów i mającym odpowiedzieć na zagrożenia, które bezpośrednio wpły- wają na życie

Wszyscy mamy świadomość, że w pamiątce eucharystycznej zawarte jest całe duchowe dobro Kościoła, to jest sam Chrystus nasza Pascha (DP, n.. stopniu wszystkie aspekty

“Lamus” was an periodical, important for ambitions and expectations of Lviv environment, still not adequately present in the research on Young Poland.. Vira Neszew explores