• Nie Znaleziono Wyników

Las Stocki, gm. Końskowola, woj. lubelskie. Stanowisko 7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Las Stocki, gm. Końskowola, woj. lubelskie. Stanowisko 7"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna Zakościelna

Las Stocki, gm. Końskowola, woj.

lubelskie. Stanowisko 7

Informator Archeologiczny : badania 16, 41-42

1982

(2)

W wykopie V/82 o głębokości 100-190 cm przebadano pracownie krzemieniarskie, hałdy przyszybowe, ślady po og­ niskach oraz fragmenty 4 szybów. W wykopie tyra stwierdzono stratygrafię hałd przyszybowych znajdujących się wokół szybu 6/668, który jest datowany znaleziskami półwytworów dłut czwórościennych na czas istnienia kultury amfor kulistych.

V/ trakcie badań wydobyto 27*054 szt.zabytków, w tym 26.997 szt.artefaktów krzemiennych /z czego 2.772 szt. przepalonych/ i 57 szt.zabytków kamiennych. Wśród zabytków krzemiennych znajdowało się: konkrecji i ich fragmentów - 756 szt. /w tym 1 przepalona/, form zaczątkowych nieokreś­ lonych - 2 35 szt., wczesnych pólwytworów nieokreślonych na­ rzędzi rdzeniowych - 2 szt., wczesnych półwytworów siekier - 4 szt., wczesnych półwytworów dłut - 3 szt., wczesny pół- wytwór kilofa - 1 szt., półwytworów siekier dwuściennych -

1 szt., półwytworów siekier trójściennych - 2 szt., półwy­ tworów siekier czworościeimych - 1 szt., półwytworów dłut - 3 szt., półwytworów kilofów - 2 szt., odłupków całkowicie powierzchniowych - 1.107 szt. /w tym przep.67 szt./, odłup­ ków częściowo powierzchniowych - 5*570 szt. /w tym przep.

1 3 6 szt./, odłupek częściowo powierzchniowy z tłuka krawę­ dziowego - 1 szt., odłupków negatywowych - 1.412 szt. /w tym przep. 36 szt./, wiórów całkowicie powierzchniowych - 14 szt. /w tym przep.2 szt./, wiórów częściowo powierzchnio­ wych - 145 szt. /w tym przep.8 szt./, wiórów negatywowych -

32 szt. /w tym przep.1 szt./, pseudowiórów - 231 szt. /w tym przep.5 szt./, łusek - 2.547 szt. /w tym przep.314 szt./, rumoszu naturalnego - 2.417 szt./w tym przep.89 szt./, okru­ chów - 1 . 3 2 5 szt. /w tym przep.200 szt./, nieokreślonych pozostałości produkcyjnych - 11.144 szt. /w tym przep.1.1913 szt./, nieokreślone pozostałości produkcyjne z tłuków kra­ wędziowych - 2 szt., nieokreślonych narzędzi nakopalnianych - 2 szt., narzędzi zębatych - 3 szt., zgrzebeł - 3 szt., łuszczeń - 1 szt., odłupków retuszowanych - 9 szt., wiór retuszowany - 1 szt., rylców - 3 szt., pazurów i wiertników - 2 szt., tłuków - 16 szt. Wśród narzędzi kamiennych znajdo­ wało się: tłuków - 50 szt., gładzik - 1 szt., płyta szlifier­ ska - 1 szt., kowadeł - 4 szt., fr.nieokreslonego narzędzia -

1 szt.

Zabytki znajdują się w magazynach muzealnych w Krzemionkach.

Prace będą kontynuowane.

LAS STOCKI, gm.Końskowola Uniwersytet torii Curie-woj.lubelskie Skłodowskiej w Lublinie Stanowisko 7 Zakład Archeologii Polski

Badania prowadziła mgr Anna Zakoś- cielna. Finansował Uniwersytet War­ szawski. Osada kultury wołyńsko- lubelskiej ceramiki malowanej. Pierwszy sezon badań.

(3)

42

Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchnio­ wych w ramach AZP wiosny 1981 r. Położone jest na lessowym cypla wysoczyznowym ograniczonym od południa i południowego wschodu szeroką doliną Bystrej, od północy, v/зchodu i zacho­ du wąwozami. W maju 1982 roku przeprowadzono praee ratunkowe eksplorując dwa obiekty niszczone przez drogę przecinającą osadę. Ze względu na dużą wartość poznawczą i szybko postę­ pujące niszczenie stanowiska w 3iei-pniu br. podjęto badania wykopaliskowe.

2

Wykopy, o łącznej powierzclmi 482 m założono na plateau cypla, w miejscu najintensywniejszego występowania zabytków na powierzchni, mniej więcej w centrum osady. Od­ słonięto ślady. 22 obiektów, o przekroju głównie trapezowa- tym, miąższości od 20 do 140 cm - w różnym stopniu zniszczo­ nych przez procesy erozyjne i orkę. Odkryte obiekty miały w większości jak się wydaje, charakter gospodarczy. Jedynie dwa, wyróżniające się rozmiarami i kształtem /4,5 do 5 m x 2,5 do 3 m, podłużne, w przekroju prostokątne/, ustawione po osi S-N stanowią być może fragmenty pozostałości półzie-_ miankowych budowli mieszkalnych i tak zostały wstępnie okreś­ lone.

Uzyskany materiał zabytkowy jest jednolity kulturo­ wo i należy w całości do kultury wołyńsko-lubel3kiej ceramiki malowanej. Materiał ceramiczny cechuje - nieznane dotąd w tej kulturze - bogactwo ornamentyki plastycznej, głównie stempelków, nakłuwań układających się w motywy^trojkątów występujących pasmami w różnych partiach naczyń,a szczegól­ nie w części przydennej. Materiał krzemienny, głównie z su­ rowca czekoladowego, przedstawia pełny cykl produkcyjny od form zaczątkowych po wytwórczość narzędziową.

Materiały przechowywane są w ZAP UMCS. Badania będą kontynuowane.

LUBLIN patrz

Stare Miasto późne średniowiecze blok VI

LAÎICUT Muzeum Okręgowe woj.rzeszowskie w Rzeszowie Stanowisko 3

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyńska. Finansowało Muzeum Okrçgoive w Rzeszowie. Pierwszy se­ zon badań. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Badany teren stanowi część rozległej osady usytuo­ wanej na lessowym wzgórzu, w północnej części miasta, przy ul. Gwardii Ludowej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

( 1972 ) show some important characteristics: (1) For ζ > 0, the spectral intensity peak is reduced and shifted to higher frequencies as stability increases; (2) no

Pomijając złożoną (pre)historię tego argumentu6, został on sformułowa­ ny w języku teoriomodelowego podejścia do teorii naukowych i miał służyć jako podstaw a do

My goal was to conceptualize how communicating the knowledge of hatha-yoga practice, in the context of experiencing one’s body, is being constructed by yoga practitioners. In

The study on the lending activity and deposits of bank subsidiaries (for- eign banks, dependent on large international banking groups) and domestic banks, conducted between 1992

13. Sermones Thesauri novi de Sanctis 14. Sermones Pomerii de tempore 15. Item Sermones Pomerii de tempore 16. Item Sermones Pomerii de Sanctis 17. Loci communes Klingi. 18.

2003 na auli LO w Strzyżowie odbyło się z inicjatywy lokalnych działaczy kultury fizycznej (m.in. Wiesława Złotka, Wojciecha Górnickiego i Andrzeja Kruczka) II Forum

2003 na auli LO w Strzyżowie odbyło się z inicjatywy lokalnych działaczy kultury fizycznej (m.in. Wiesława Złotka, Wojciecha Górnickiego i Andrzeja Kruczka) II Forum

Jego umocowania, tkwiące jednak już w czasach historycznych pozwalają przy­ puszczać, że źródłem gotycystycznej wyobraźni jest lęk przed nieznanym, albo