• Nie Znaleziono Wyników

Komisja Europejska idzie do przodu — otwartość nauki staje się w Europie faktem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Komisja Europejska idzie do przodu — otwartość nauki staje się w Europie faktem"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

 Biuletyn EBIB, nr 10 (146)/2014, Polskie zasoby otwarte – co mamy?

Komunikat

Bożena Bednarek-Michalska

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Komisja Europejska idzie do przodu. Otwartość nauki staje się w Europie faktem

Słowa kluczowe: otwarte dane badawcze, Horizon 2020, programy Unii Europejskiej

Jak w poprzednich latach, Komisja Europejska testuje nowe rozwiązania i zasady związa-ne z udostępnianiem surowych danych badawczych i publikacji naukowych. Wprowadza-nie w życie najnowszego programu Unii Europejskiej na lata 2014–2020 Research and In-novation Programme Horizon 2020 zakłada pilotaż, który dotyczy upowszechniania suro-wych danych badawczych: Pilot on Open Research Data in Horizon 2020. Komisja ma nadzieję, że udostępnienie surowych danych badawczych wzmocni Europę, jej wynalaz-czość, innowacyjność, a także odpowie na społeczne wyzwania, które muszą być rozwią-zane w następnych dekadach (energia, zdrowie, jakość życia, bezpieczeństwo). Dostęp do danych, ich przetwarzanie, powtórne użycie i wymiana nie tylko oszczędzi wielu bada-czom pracy, bo nie będą powielali wysiłków, pozyskując dane, ale także wpłynie na przy-spieszenie prac w laboratoriach i przemyśle.

Komisja Europejska w pilotażu daje wybór twórcom baz danych: czy chcą otwierać dane czy chronić je z jakieś ważnego powodu. Pozwoli to przyjrzeć się praktyce badawczej i zo-baczyć, ile z tych danych można otworzyć, oczywiście z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Komisja chce się także przekonać, jaka infrastruktura będzie potrzebna, by takie dane gromadzić i przechowywać.

W komunikacie oprócz wyjaśnień związanych z pilotażowym otwarciem danych badawczych jest także odniesienie do nowych zasad udostępniania publikacji naukowych wytwo -rzonych w ramach programu Horyzont 2020, które dotychczas podlegały wstępnemu roz-poznaniu możliwości otwierania dostępu do nich. Od roku 2014 staje się to obowiązkowe, co oznacza, że wszystkie prace naukowe oraz metadane wytworzone w ramach badań europejskich mają być udostępnione w Internecie w terminie od 6 do 12 miesięcy od daty publikacji. Po tej decyzji widać, że pilotaże unijne mają sens, bo pozwalają zbierać do-świadczenia i prowadzić debaty o słuszności bądź błędach we wprowadzaniu tego typu in-nowacji i potem podejmować właściwe decyzje.

Więcej informacji w oficjalnym komunikacie: Commission launches pilot to open up public-ly funded research data: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1257_en.htm1.

Bednarek-Michalska, B. Komisja Europejska idzie do przodu. Otwartość nauki staje się w Europie faktem. Biuletyn EBIB [on-line] 2014, nr 10 (146), Polskie zasoby otwarte – co mamy? [Dostęp 20.02.2014]. Dostęp-ny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/ 148. ISSN 1507-7187.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Bankowy zastaw rejestrowy na zbio­ rze rzeczy o zmiennym składzie ma po­ legać na ustanowieniu na rzecz banku zastawu na zapasach, półproduktach czy wyrobach

województwo 32 500 000,00 27 625 000,00 14 Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy całe.. województwo

cedurze uchwalania zarówno budżetu wieloletniego, jak i budżetów rocznych, co jest trudne nie tylko ze względu na to, że dzieje się po raz pierwszy, ale także dlatego, że

Z powodu rozpoczynającego się obecnie (druga połowa 2015) okresu działania funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020 nie jest możliwe przytaczanie praktycznych

Dostosowanie perspektywy finansowej Unii Europejskiej do Strategii jest widoczne już w sa- mych działach wyodrębnionych w budżecie, które odnoszą się bezpośrednio do

Kolejno odwracajcie karty zainteresowanych podmiotów i odczytujcie je na głos (każdy członek grupy kolejno odczytuje po jednej karcie, na zmianę).. Są to karty opatrzone symbolami

Polska jako beneficjent bud¿etu Unii Europejskiej na lata 2014–2020 Pomimo obni¿ki bud¿etu Polska ma powód do zadowolenia, poniewa¿ sta³a siê jed- nym z pañstw, które