• Nie Znaleziono Wyników

Zmiany na polskiej wsi w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zmiany na polskiej wsi w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Szyndler-Nędza M.: Rola i znaczenie rodzimych ras świń oraz możliwości ich ochrony w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013. Tomczyk-Wrona I.:

[r]

ochrona i poprawa stanu wód gruntowych ... Poprawa zbytu produktów rolnych i wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym ... Poprawa jakości produktów rolnych

 dopuszczalny wypas przed pokosem lub po pokosie, w terminie od 15 maja do 31 lipca przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych

bezpośrednie oraz na rozwój obszarów wiejskich dla Polski w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 (mld EUR, ceny bieżące)...

11 Właśnie neologizm „idolologia” wydaje się tutaj na miejscu, a nie - jak to jest w prze­ kładzie polskim - „ideologia” opatrzona cudzysłowem, która

Jest także relacją ze stanu badań w tym zakresie, odw ołuje się do opracow ań naukow ych zajmujących się typologią.. R ozdział I jest solidną podstaw ą dla dalszych

• limit pomocy na LGD – do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz Wsparcie kosztów bieżących