• Nie Znaleziono Wyników

Embracing the ebook to accelerate science

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Embracing the ebook to accelerate science"

Copied!
19
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Piotr Gołkiewicz

Embracing the ebook to accelerate

science

Forum Bibliotek Medycznych 4/1 (7), 374-391

2011

(2)

374 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7)

P e n c Józef: Kreatywne kierowanie. Agencja Wydawnictwa PLACET, Warszawa 2000

P e n c Józef: Motywowanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996

P i o t r o w s k i Kazimierz, Ś w i ą t k o w s k i Marek: Kierowanie zespołami ludzi. “Bellona”, Warszawa 2000

P o d m o r o f f Dianna: 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010

S c h u l t z Duane P., S c h u l t z Sydney E.: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002

S z e l e j e w s k a Edyta: Rola motywacji w rozwoju zawodowym bibliotekarzy [on-line]. [dostęp: 09 maja 2011]. Dostęp w Internecie: <http://www.ebib.info/2010/114/a.php?szelejewska>.

W a j d a Augustyn: Organizacja i zarządzanie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003

Z a r z ą d z a n i e . Teoria i praktyka/ red. Andrzej Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004.

Z i m b a r d o Philip G., G e r r i a Richard J.: Psychologia i życie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009

Z p r o b l e m a t y k i doradztwa personalnego/ red. Teresa Rzepa. Cz. 2. AMP Studio Paweł

Majewski, Szczecin 2002

EMBRaCINg THE EBOOK TO aCCELERaTE SCIENCE

Mgr Piotr Gołkiewicz

Wrocław - Elsevier

(3)

375

(4)
(5)

377

(6)
(7)

379

(8)
(9)

381

(10)
(11)

383

(12)
(13)

385

(14)
(15)

387

(16)
(17)

389

(18)
(19)

391

Cytaty

Powiązane dokumenty

W maju 2008 roku w Bibliotece Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie odbyło się spotkanie robocze poświęcone zasadom punktacji publikacji

Dostęp do baz na hasło (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej), TOMES Plus System (Thomson Micromedex) – dostęp do baz na hasło (Krajowe Centrum Informacji

Problemem badawczym nauki o informacji jest eksplozja informacji, przez którą rozumie się niesłabnący, wykładniczy wzrost publikacji naukowych i technicznych oraz wszelkiego

35 IFLA Media and Information Literacy Recommendations (second version).W: IFLA [online], gru- dzień 2011, [dostęp: 24 XI 2013], dostępny w

dyrektyw pozwala stwierdzić, iż „spółka Państwa Członkowskiego” to (uogólniając) spółka prawa handlowego podlegająca podatkowi dochodowemu od osób prawnych

Polygraph examinations, as proved by studies and available statistics, are performed fairly infrequently in Polish criminal trials, chiefl y in the most diffi cult and grave cases,

O płaty melioracyjne i opłaty inwestycyjne wiążą się z urządzeniam i melioracji wodnych szczegółowych18, które polegają n a wykonywaniu określonych urządzeń,

Krok ten spowodował jednak protesty opozycji antysyryjskiej w Libanie i stał się przyczy­ ną przyjęcia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ Rezolucji 1559, wzywającej do wyco­ fania

W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie niewydolności prawej komory serca, szczególnie postaci ostrej, z jakim może się spotkać ratownik medyczny podczas

Entuzjastycznie oceniał Caro realizację programu walki z bezrobociem przez zwiększenie produkcji rolnej przy równoczesnym ograniczeniu wydatków z tytułu ubezpieczenia

[r]

The results of the interactive effect resulting from intrinsic motivation and cognitive load on entrepreneurial intention reveal that the levels of intention of high-IM (high

PQORSTSPUMVWLTLNQ LSN MOX NV[LR VOY VMR MNO ZMR ZNV LN\ L L\

Autorami są zaproszeni nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w

Z powyższych rozważań wynika wprost, że obrona przeciwrakietowa, je- śli tylko jest możliwa, musi stać się ważnym elementem polityki bezpieczeństwa państw, które znajdują

Po pewnym czasie władza diecezjalna rozbudowała aparat urzędniczy, na co miała wpływ zapewne coraz większa liczba spraw załatwianych w konsystorzach W ostatnich latach

W ostatnim roku (jak i krótszych podokre- sach) najwięcej zyskiwały indeksy branży budowlanej; słaba koniunktura w budow- nictwie dołowała wyceny spółek z tego

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Fak- toring jako jeden z instrumentów za- rządzania należnościami i zobowiąza- niami handlowymi a struktura kapita- łu, Difin,

Tradycyjnie wysokie wska ź- niki wykazuje natomiast energetyka, której przychody wzrosły a ż o 18,2%, rentowno ść netto osiągnęła prawie 10%, płynno ść

Przedsta- wiono równie ż reguły mające zapewnić równowagę fiskalną i wiono równie ż reguły mające zapewnić równowagę fiskalną i makroekonomiczną, unię

prawo wyznaniowe w II RP, związki wyznaniowe mniejszości religijnych w II RP, Karaimi, karaimizm, Karaimski Związek Religijny, ustawa o stosunku państwa do Karaimskiego

To wielki zaszczyt dla nas i piękny gest światowego formatu wybitnego uczonego: humanisty, historyka i bibliotekoznawcy, byłego Dyrektora trzech instytucji: Wydawnictwa

Lubojańska – Duszpasterstwo bibliotekarzy z perspektywy Górnego Śląska… – poza kilkoma drobiazgami typu korekcyjnego zaznaczonymi na marginesach nie mam uwag.. Cywińska