"Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej", Maria Jasińska, Warszawa 1971 : [recenzja]

Pełen tekst

(1)

Lucylla Pszczołowska

"Metryka słowiańska", red. Z.

Konopczyńska, L. Pszczołowska,

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk

1971 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 14/42, 106

(2)

/1/ JASIŃSKA Maria: Zagadnienia b io g r a fii lit e r a c k ie j. Ge­ neza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej b e le try s ty k i b io g ra fic z n e j. PIW. Warszawa 1971 s. 3^-2, b i b l i o g r . , z ł 45,-Książka poświęcona zagadnieniom gatunkowym, funkcjonującym w obrębie dwudziestowiecznej b e le try s ty k i biograficzn ej.W czę­

ś c i I : "B io g ra fia a lite r a tu r a ", \ autorka u ściśla przedmiot swoich badań, zakreśla merytoryczne i czasowe granice pojawie­ nia s ię b e le try s ty k i b io g ra fic z n e j, odróżnionej od b io g r a fis - ty k i sensu s t r ic t o , ta k ie j, jaka np. wchodzi w skład h is to r io ­ g r a f i i . W c zęści I I : "B io g ra fia lite r a c k a ", określa treść i zakres tego p o ję c ia , wskazuje na historyczną genezę związanej z nim formy lit e r a c k ie j oraz przedstawia j e j ewolucję. C zęści: I I I , IV i V,przynoszą charakterystykę podstawowych odmian ga­ tunkowych b e le try s ty k i b io g ra fic zn e j /kolejno: opowieści b io ­ g r a fic z n e j, b io g r a f i i upowieściowionej, powieści b io g r a fic z ­ nej/. W "Dodatku", który stanowi zamknięcie k siążk i, znajdują s ię uwagi na temat fu n k c ji: lite ra c k ic h , informacyjnych i so­ cjologiczn ych , ja k ie beletrystyka b iograficzn a spełnia w ramach c a ło ś c i tw órczości lit e r a c k ie j» lit e r a t u r y popularyzacyjnej o­ raz kontekstu społeczno-historycznego.

BP/42 E.Sz.

/1/ Metryka słowiańska. Praca zbiorowa pod redakcją Z.Kop­ czyńskiej i L .P szczołow sk iej. Oss.Wrocław - Warszawa-Krakcw -Gdańsk 1971. IBL PAN, s. 298, z ł

50,-Prace zawarte w tomie stanowią w większości m ateriały kon­ f e r e n c ji .Instytutu Badań Literackich PAN poświęconej słowiań­ s k ie j metryce porównawczej /maj 1969/. Szczegółowe badania w tym zakresie prowadzone są od k ilk u la t przez międzynarodowy zespół, w oparciu o je d n o lity program i wspólne zasady an alizy w iersza. Dotychczasowe wyniki relacjonują prace M.Czerwenki - ł,C«mislabićna ?ada ve verS i a v p rozę", Z.Kopczyńskiej i L. P szczołow skiej - "Językowe warunki o rg a n iza cji polskiego oś- mi-ozgłoskowca", oraz W.Chołszewnikowa - "Russkij s illa b ic z e s - k i j trin a d c a tis ło ż n ik ". Inne rozprawy poruszają problemy struk­ tury wiersza serbskiego, bułgarskiego, słowackiego, ro s y js k ie ­ go oraz polskiego. Książka została zadedykowana p ro f. M arii D łu skiej w 70 rocznicę urodzin.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :