• Nie Znaleziono Wyników

Prace naukowe pracowników bibliotek.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prace naukowe pracowników bibliotek."

Copied!
17
0
0

Pełen tekst

(1)

Prace naukowe pracowników

bibliotek.

Biuletyn Polonistyczny 10/30, 67-82

(2)

1 . PRACE NAUKOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK A. B i b l i o t e k a G d a ń s k a PAN ( P r a c e z z a k r e s u h i s t o r i i l i t e r a t u r y i n a u k p o m o c n i c z y c h ) 1. S t . k u s t o s z d r A n n a J ę d r z e j o w s k a , s t . k u s t o s z mg r H e l e n a J ę ­ d r z e j o w s k a , s t . k u s t o s z d y p l . M a r i a P e l c z a r o w a , D r u k i p o l s k i e XVI do X V I I I w i e k u n i e z n a n e b i b l i o g r a f i i E s t r e i c h e r a - ze z b i o r ó w B i b l i o t e k i G d a ń s k i e j PAN (w d r u k u ) 2 . S t . k u s t o s z mg r H e l e n a J ę d r z e j o w s k a , s t . k u s t o s z d y p l . M a r i a P e l c z a r o w a , K a t a l o g i n k u n a b u ł ó w B i b l i o t e k i G d a ń s k i e j PAN. C z ę ś ć d r u g a (w d r u k u ) 3 . A d i u n k t mgr Da r a r o k a M a j k o w s k a , Z k a r t e k K a l e n d a r z a A l e k s a n ­ d r a M a j k o w s k i e g o ( " B i u l e t y n Z r z e s z e n i a K a s z u b s k i e g o " 1 9 6 7 , n r i ) 4 . T a ż , Z a r y s p o w s t a n i a " R e m u s a " A . M a j k o w s k i e go ( " G d a ń s k i Ro­ c z n i k K u l t u r a l n y " 1 9 6 6 , n r 3) 5 . A d i u n k t mg r M a r t y n a M r o c z y ń s k a , Dwa n i e z n a n e u t w o r y H . C h e ł - c h o w s k i e g o ( " R o c z n i k G d a ń s k i " . T . 2 4 : 1 9 6 5 ) 6 . A d i u n k t d r Z b i g n i e w J a n Nowak, r e c . k s i ą ż k i K . K u b i k a " Ż y c i e n a u k o w e G d a ń s k a w XVI i X V I I I w i e k u " ( " R o c z n i k G d a ń s k i " . T. 2 4 : 1 9 6 5 ) 7 . T e n ż e , K o n t r r e f o r m a c y j n e a d a p t a c j e " A l b e r t u s ó w " . Z d z i e j ó w f o r m o w a n i a s i ę s a t y r y c z n e j p o e t y k i k o n t r r e f o r m a c y j n e j w P o l ­ s c e w X V I I w. ( " P a m i ę t n i k L i t e r a c k i " 1 9 6 7 , z . 2) 8 . T e n ż e , "My r z ą d z i m ś w i a t e m , a n a m i k o b i e t y " . K o n t r r e f o r m a ­ c y j n a w e r s j a z r . 1 9 4 1 ( " O d r o d z e n i e i R e f o r m a c j a w P o l s c e " . T . 1 2 : 1 967) 9 . T e n ż e , A n d r z e j H l l n e f e l d j a k o n a k ł a d c a i d r u k a r z B i b l i i G d a ń ­ s k i e j 1632 ( " R o c z n i k B i b l i o t e k i N a r o d o w e j " . R . 4 : 1 9 6 8 )

(3)

1 0 . T e n ż e , G d a ń s k i p a s z k w i l a n t y j e z u i c k i z r . 1 5 8 6 ( p o c z ą t k i l i t e r a t u r y a n t y j e z u i c k i e j w P o l s c e ) . ( " R o c z n i k G d a ń s k i " . T . 2 5 : 1 9 6 6 ) 1 1 . T e n ż e , L i t e r a c k i e n a t a r c i e k o n t r r e f o r m a c j i n a k s . S a m u e l a D a m b r o w s k i e g o . ( Z d z i e j ó w p i ś m i e n n i c t w a k o n t r r e f o r m a c y j ­ n e g o w X V I I w . ) . ( " O d r o d z e n i e i R e f o r m a c j a w P o l s c e " . T. 1 3 : 1 9 6 8 ) 1 2 . T e n ż e , K o n t r r e f o r m a c y j n e p a r o d i e s y n o d ó w p r o t e s t a n c k i c h . ( Z d z i e j ó w p i ś m i e n n i c t w a k o n t r r e f o r m a c y j n e g o w X V I I w ) . ( " S t u d i a s t a r o p o l s k i e i o ś w i e c e n i o w e " ) 1 3 . T e n ż e , w e s p ó ł z k u s t o s z e m d y p l . d r J a n i n ą U r b a n , P a n k r a c y Klemme - g d a ń s k i d z i a ł a c z r e f o r m a c y j n y i j e g o k s i ę g o z b i ó r ( " R o c z n i k B i b l i o t e k i N a r o d o w e j " . R . 4 : 1 9 6 8 ) 1 4 . T e n ż e , J a n R y b i ń s k i , " W i e r s z e p o l s k i e " . O p r . i w y d . , w e s ­ p ó ł z k u s t o s z e m d y p l . mg r A n n ą Ś w i d e r s k ą 1 5 . K u s t o s z d y p l . mg r A n n a ś w i d e r s k a , Wo k ó ł g d a i i s k i c h w y s t ę ­ pów W o j c i e c h a B o g u s ł a w s k i e g o i F r a n c i s z k a Le D o u x ( w e s p ó ł z Z . C i e s i e l s k i m ) . ( " P a m i ę t n i k T e a t r a l n y " 1 9 6 7 , z . 3 ) . B . B i b l i o t e k a J a g i e l l o ń s k a ( Wy b ó r ) a ) O g ł o s z o n e d r u k i e m w l a t a c h 1 9 6 5 - 1 9 6 7 I . D o k u m e n t a c j a z b i o r ó w b i b l i o t e c z n y c h 1 . I n w e n t a r z r ę k o p i s ó w B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j . N r y 7 0 0 1 ­ 8 0 0 0 . C z . l : N r y 7 0 0 1 - 7 5 0 0 . O p r . A n n a J a ł b r z y k o w s k a p r z y w s p ó ł ­ u d z i a l e J e r z e g o Z a t h e y a . K r a k ó w 1 9 6 6 C z . 2 : N r y 7 5 0 1 - 7 8 0 0 O p r . A n n a J a ł b r z y k o w s k a p r z y w s p ó ł ­ u d z i a l e Z o f i i L a g o d o w e j i J e r z e g o Z a t h e y a . K r a k ó w i 9 6 0 C z . 3 : N r y 7 S 0 1 - 8 0 0 0 . O p r . A n n a J a ł b r z y k o w s k a p r z y w s p ó ł ­ u d z i a l e J a n i n y T y s z k o w s k i o j i J e r z e g o Z a t h e y a . K r a ­ ków 1 9 6 7 2. J a n K o w a l i k , T ï y d a w n i c t w a p e r i o d y c z n e z t e r e n u C z e c h . K a ­ t a l o g z b i o r ó w B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j o r a z K a t e d r y F i ­ l o l o g i i S ł o w i a ń s k i e j U n i w e r s y t e t u J a g i e l l o ń s k i e g o wg s t a ­ n u z 1 I 1 9 6 4 . K r a k ó w 1 9 6 6

(4)

... M a r i a n Z w i e r c a n , R ę k o p i s B i b l i o t e k i K a p i t a l n e j we W r o c ł a - * w i u 5 n . O p i s k a t a l o g o w y . " B i u l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń ­ s k i e j " 1 9 6 5 , n r i . I I . K s i ę g o z n a w s t w o i b i b l i o t e k o z n a w s t w o 4 . I r e n a B a r o w a , W ł a d y s ł a w B e r b e l i c k i , The P o l i s h S c i e n t i f i c Book o f t h e X V - X V I I I C e n t u r i e s . E x h i b i t i o n C a t a l o g u e . C r a ­ cow 1 9 6 5 5 . J a n B a u m g a r t , Z a g a d n i e n i a b u d o w n i c t w a b i b l i o t e c z n e g o n a p r z y k ł a d z i e B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j . " P r z e g l ą d B i b l i o ­ t e c z n y " 1 9 6 6 , z . 1 / 2 6 . H i s t o r i a B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j . T . l : 1 3 6 4 - 1 7 7 5 . ( O p r . ) J e r z y Z a t h e y , A n n a L e w i c k a - K a m i ń s k a , L e s z e k H a j d u k i e w i c z . P o d r e d . I g n a c e g o Z a r ę b s k i e g o . P r z e d m o w a : ( J a n B a u m g a r t ) . K r a k ó w 1966 7 . A n n a K a m i ń s k a , N a r a s t a n i e z a s o b u s t a r y c h d r u k ó w B i b l i o t e ­ k i J a g i e l l o i a s k i e j . " P r z e g l ą d B i b l i o t e c z n y " 1 9 6 4 , z . 4 8. A n n a K a m i ń s k a , N e u e s D o n a t f r a g m e n t i n d e r T y p e d e r 4 2 . z e i l i g e n B i b e l i n d e r J a g i e l l o n i s c h e n B i b l i o t h e k ( w : " F e s t ­ s c h r i f t f . P r o f . D r H . L l l l f i n g zum 6 0 . G e b u r t s t a g im No­ v e m b e r 1 9 6 6 " . B e r l i n 1 9 6 6 ) 9 . A n n a K a m i ń s k a , S i e d e m w i e k ó w o p r a w y k s i ą ż k o w e j w z b i o r a c h B i b l i o t e k i S t r a h o v s k i e j . " P r z e g l ą d B i b l i o t e c z n y " 1965, z . 3 1 0. J a n P i r o ż y ń s k i , N i e l e g a l n e X V I I - w i e c z n e e d y c j e " P s a ł t e r z a D a w i d o w e g o " J . K o c h a n o w s k i e g o i " E n e i d y " w p r z e k ł a d z i e An ­ d r z e j a K o c h a n o w s k i e g o \ > t z w . p o d d r u k K . " B i u l e t y n B i ­ b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j " 1 9 6 4 , n r 2 1 1 . J a n P i r o ż y ń s k i , N i e z n a n y w a r i a n t "Muzy P o l s k i e j " S t . H e r a - k l i u s z a L u b o m i r s k i e g o . " B i u l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń d c i e j " 1 9 6 4 , n r 1 1 2 . Wa n d a P t a k - K o r b e l , N i e z n a n e X V I I - w i e c z n e w y d a n i e "Dworstwa O b y c z a i ó w d o b r y c h " E r a z m a z R o t t e r d a m u w p r z e k ł a d z i e S . F . K l o n o w i c a . " B i u l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j " 1965, n r i 1 3 . B a r b a r a S o r d y l o w a , S t r u k t u r a o r g a n i z a c y j n a b i b l i o t e k g ł ó w ­ n y c h s z k ó ł w y ż s z y c h w ś w i e t l e a k t ó w p r a w n y c h . " P r z e g l ą d B i b l i o t e c z n y " 1 9 6 5 , z . 4

(5)

I I I . B i b l i o g r a f i a 1 4 . J a n B a u m g a r t , B i b l i o g r a f i a h i s t o r i i p o l s k i e j z a r o k 1 9 6 3 . W r o c ł a w 1 9 6 5 ( w s p ó ł a u t o r : A n n a M a l c ó w n a ) 1 5 . J a n B a u m g a r t , B i b l i o g r a f i a h i s t o r i i p o l s k i e j z a r o k 1 9 6 4 . W r o c ł a w 1 9 6 6 ( w s p ó ł a u t o r : A n n a M a l c ó w n a ) 1 6 . J a n B a u m g a r t , B i b l i o g r a f i a p o l s k i e g o p i ś m i e n n i c t w a h i s t o ­ r y c z n e g o w l a t a c h 1 9 4 5 - 1 9 6 5 . P r z e g l ą d w a ż n i e j s z y c h o s i ą g ­ n i ę ć i p o s t u l a t y n a p r z y s z ł o ś ć . W a r s z a w a 1 9 6 6 ( m a s z y n o p i s p o w i e l o n y ) 1 7 . S t a n i s ł a w G r z e s z c z u k , P i ś m i e n n i c t w o s t a r o p o l s k i e . "Nowy K o r b u t " . T . 1 - 3 . W a r s z a w a 1 9 6 3 - 1 9 6 5 ( r e c e n z j a ) . " P a m i ę t n i k L i t e r a c k i " 1 9 6 7 , z . i 1 8 . K a z i m i e r a T a t a r o w i c z , B i b l i o g r a f i a p i ś m i e n n i c t w a do d z i e ­ j ó w U n i w e r s y t e t u J a g i e l l o ń s k i e g o . K r a k ó w 1 9 6 7 ( w s p ó ł a u t o r : H e l e n a L i p s k a ) . I V . P r a c e z d z i e j ó w p i ś m i e n n i c t w a i l i t e r a t u r y 1 9 . I r e n a B a r o w a , L e s C a l e n d r i e s comme un e s o u r c e s o u s - e s t i m é e de l ' h i s t o i r e de l a s c i e n c e ( w: " X I C o n g r è s I n t e r n a t i o n a l d ' H i s t o i r e d e s S c i e n c e s . S o m m a i r e s " . V a r s o v i e - C r a c o v i e , A o û t 2 4 - 2 9 , 1 9 6 5 . S e c t i o n I , l i v r e 3) 2 0 . W ł a d y s ł a w B e r b e l i c k i , K r a k o w s k i n a g r o b e k P i o t r a K o c h a n o w ­ s k i e g o . " R u c h L i t e r a c k i " 1 9 6 7 , n r 1 2 1 . S t a n i s ł a w G r z e s z c z u k , I d e o l o g i a i p o e t y k a "Wypr a wy p l e ­ b a ń s k i e j " . " R o c z n i k K o m i s j i H i s t o r y c z n o l i t e r a c k i e j " 5 ( 1 9 6 7 ) 2 2 . S t a n i s ł a w G r z e s z c z u k , 0 s t a r o p o l s k i c h p o c z ą t k a c h g r o t e s k i l i t e r a c k i e j . " Ż y c i e L i t e r a c k i e " 1 9 6 7 , n r 5 2 3 . S t a n i s ł a w G r z e s z c z u k , P i o t r a K o c h a n o w s k i e g o poemat o " w o j ­ n i e p o b o ż n e j " . " R u c h L i t e r a c k i " 1 9 6 7 , n r i 2 4 . T e r e s a S m o l a r c z y k : Ż e g o t a P a u l i j a k o w y d a w c a l i t e r a t u r y p i ę k n e j . " B i u l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j " 1 9 6 4 , n r 1 2 5 . Z o f i a W a l c z y , K r a s z e w s k i w E n c y k l o p e d i i B r o c k h a u s a . " R u c h L i t e r a c k i " 1 9 6 5 , n r 4 2 6 . J e r z y Z a t h e y , Z d z i e j ó w s t a r o p o l s k i c h o p i n i i o K a l l i m a c h u ( w: " D z i e j e d a w n e j k u l t u r y i l i t e r a t u r y p o l s k i e j . S t u d i a " . W a r s z a w a 1 9 6 7 ^

(6)

V. P r a c e z h i s t o r i i , h i s t o r i i f i l o z o f i i , k u l t u r y , s z t u k i i n a u k i 2 7 . Z o f i a A m e i s e n o w a , C z t e r y p o l s k i e r ę k o p i s y i l u m i n o w a n e z l a t 1 5 2 4 - 1 5 2 8 w z b i o r a c h o b c y c h . Kr a k ó w 1 9 6 7 . " Z e s z y t y Na ukowe U J " . P r a c e z H i s t o r i i S z t u k i , z . 4 2 8 . B o l e s ł a w G o m ó ł k a , B a d a n i a J ó z e f a H e r m a n a ' O s i ń s k i e g o n a d r o ś l i n a m i z i e l o n y m i . " S t u d i a i M a t e r i a ł y z D z i e j ó w Na u ­ k i P o l s k i e j " . S e r . B. B i o l o g i a . 1 9 6 6 , z . 11 2 9 . Z d z i s ł a w K a p e r a , A F e m a l e C y p r i o t e S t a t u ę t t e f r o m Cr ac ow ( w: " M e l a n g e s o f f e r t s a K a z i m i e r z M i c h a ł o w s k i " . W a r s z a w a 1 9 6 6 ) 3 0 . Adam K o t u l a , A r c h i t e k t u r a w s p ó ł c z e s n a . Z a r y s r o z w o j u . K r a ­ ków 1 9 6 7 ( w s p ó ł a u t o r : P i o t r K r a k o w s k i ) 3 1 . Adam K o t u l a , K r o n i k a n o w e j s z t u k i . 1 8 5 5 - 1 9 6 0 . Kr a k ó w 1966 ( w s p ó ł a u t o r : P i o t r K r a k o w s k i ) 3 2 . M a r i a K o w a l c z y k : B a r t ł o m i e j z J a s ł a . " M a t e r i a ł y i S t u ­ d i a Z a k ł a d u H i s t o r i i F i l o z o f i i " . T . 5 ( 1 9 6 5 ) 3 3 . K a r o l L e w i c k i , A r c h i w u m S z k o ł y G ł ó w n e j K o r o n n e j w o k r e ­ s i e 1 7 7 7 - 1 7 9 6 ( w: " H i s t o r i a A r c h i w u m U n i w e r s y t e t u J a g i e l ­ l o ń s k i e g o ” . Kr a k ó w 1 9 6 5 ) 3 4 . K a r o l L e w i c k i , K a t e d r a H i s t o r i i L i t e r a t u r y P o l s k i e j w U­ n i w e r s y t e c i e J a g i e l l o ń s k i m w l a t a c h 1 8 0 3 - 1 8 4 8 (w: D z i e j e K a t e d r y H i s t o r i i L i t e r a t u r y P o l s k i e j w U n i w e r s y t e c i e J a ­ g i e l l o ń s k i m . K r a k ó w 1 9 6 6 ) 3 5 . J e r z y M i c h a l e w i c z , Dwór s z w e d z k i Z y g m u n t a I I I w l a t a c h 1 5 8 7 - 1 6 0 0 . " O d r o d z e n i e i R e f o r m a c j a w P o l s c e ” . T . 11 ( 1 9 6 6 ) 3 6 . J e r z y M i c h a l e w i c z , S z k o ł a p a r a f i a l n a w L u b o r z y c y i j e j z w i ą z k i z U n i w e r s y t e t e m J a g i e l l o ń s k i m ( 1 4 0 1 - 1 8 0 3 ) . Kr a k ó w 1 9 6 6 . ” Z e s z y t y Naukowe U J " . P r a c e H i s t o r y c z n e , z . 17 3 7 . J e r z y M i c h a l e w i c z , Z b a d a ń n a d k o n s u m p c j ą s p o ż y wc z ą w P o l ­ s c e . K u c h n i a k r ó l e w s k a Z y g m u n t a I I I . " K w a r t a l n i k H i s t o r i i K u l t u r y M a t e r i a l n e j " . R . 1 3 , n r 4 3 8 . S t a n i s ł a w M o s s a k o w s k i , A r c h i t e k t u r a k o ś c i o ł a B e r n a r d y n ó w w C z e r n i a k ó w i e . " K w a r t a l n i k A r c h i t e k t u r y i U r b a n i s t y k i " . T . l l ( 1 9 6 6 ) 3 9 . S t a n i s ł a w M o s s a k o w s k i , P a ł a c K r a s i ń s k i c h w W a r s z a w i e ( 1 6 7 7 - 1 6 9 9 ) . " F o l i a H i s t o r i a e A r t i u m ” . T . 2 ( 1 9 6 5 )

(7)

4 0 . S t a n i s ł a w M o s s a k o w s k i , P a ł a c S t a n i s ł a w a H e r a k l i u s z a L u b o ­ m i r s k i e g o w P u ł a w a c h . " B i u l e t y n H i s t o r i i S z t u k i " . T . 2 8 ( 1 9 6 6 ) 4 1 . J e r z y Z a t h e y , P e r u n a c a r a t t e r i z z a z i o n e d e l l ' o p e r a d i Cal- l i m a c o E s p e r i e n t e ( F i l i p p o B u o n a c o r s i ) . " A r c h i w u m H i s t o r i i F i l o z o f i i i M y ś l i S p o ł e c z n e j " . T . 1 2 ( 1 9 6 6 ) 4 2 . M a r i a n Z w i e r c a n , " Q u a e s t i o n e s b r e v i s s i m a e s u p e r l i b r u m > De s e n s u e t s e n s a t o < e t > Q u a e s t i o n e s s u p e r P a r v a n a - t u r a l i a < " de J e a n B u r i d a n d a n s l e s m a n u s c r i t s de l a B i b l i o t h è q u e J a g e l l o n n e . " M e d i a e v a l i a P h i l o s o p h i c a P o l o - n a r u m " . V o l . 12 ( 1 9 6 6 ) . V I . P r a c e e d y t o r s k i e 4 3 . W ł a d y s ł a w B e r b e l i c k i ( o p r . , w s t ę p i p r z y p i s y ) : A l e k s a n d e r B r t l c k n e r , Z a r y s d z i e j ó w k u l t u r y p o l s k i e j d l a o b c y c h . F r a g ­ m e n t . (Dwa p i e r w s z e r o z d z i a ł y n i e z n a n e g o d z i e ł a B r l l c k n e r a z r . 1 9 3 6 p o d r o b o c z y m t y t u ł e m " G e s c h i c h t e P o l e n s " ) . R o c z ­ n i k K o m i s j i H i s t o r y c z n o l i t e r a c k i e j PAN" 5 / 1 9 6 7 / . ( W s p ó ł - o p r . : T a d e u s z U l e w i c z ) 4 4 . W ł a d y s ł a w H o r d y ń s k i , C h o p i n n a o b c z y ź n i e . D o k u m e n t y i p a ­ m i ą t k i . Z e b r a l i M a r i a M i r s k a i W . . . n . . . U z u p e ł n i ł a i z r e ­ d a g o w a ł a J a d w i g a U n i c k a . K r a k ó w 1 9 6 5 . 4 5 . W ł a d y s ł a w H o r d y ń s k i : ( w s t ę p ) , F a l c s y m i l o w a n e w y d a n i e a u t o ­ g r a f ó w F r . C h o p i n a . Z . i i : W a r i a c j e D - d u r n a 4 r ę c e . R ę k o ­ p i s B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j w K r a k o w i e . K r a k ó w 1966 4 6 . K a r o l L e w i c k i , P a m i ę t n i k i Ż e g o t y P a u l e g o z w ę d r ó w e k po G a l i c j i . " R o c z n i k i B i b l i o t e c z n e " . T . 8 ( 1 9 6 4 ) . V I I . Ż y c i o r y s y w P o l s k i m S ł o w n i k u B i o g r a f i c z n y m 4 7 . J a d w i g a G r z y b o w s k a - F r a n c i s z e k K l e i n ( t . 1 2 ) - K a z i m i e r z K l i m o w s k i ( t . 1 2 ) 4 8 . W ł a d y s ł a w H o r d y ń s k i - D o m i n i k K a c z k o w s k i ( t . i l ) - M a r i a K a f t a l ó w n a ( t . i l ) - F r y d e r y k K a n i g o w s k i ( t . i i ) - M a u r y c y K a r a s o w s k i ( t . i 2 ) 4 9 . S t a n i s ł a w a K o r a j s k a - A d o l f K a m i e n o b r o d z k i ( t . i i ) - J a n i n a T e r e s a K a r ł ó w i c z ó w n a ( t . i 2 )

(8)

- M i e c z y s ł a w K i s t r y n ( t . 1 2 ) - W ł a d y s ł a w K l i m c z a k ( t . 1 2 ) 5 0. K a r o l L e w i c k i - H e n r y k J o s s e ( t . i l ) - A n d r z e j J ó z e f c z y k ( t . i l ) - S t a n i s ł a w K a w e c k i ( t . 1 2 ) - W ł a d y s ł a w K i s i e l e w s k i ( t . 1 2 ) - R o b e r t K l e m e n s i e w i c z ( t . 1 2 ) - L u d wi k K l o s s ( t . 1 2 ) 5 1 . W a n d a ~P t a k - K o r b e l - K a z i m i e r z S p r a w i e d l i w y ( t . 1 2 ) 5 2 . Z o f i a W a l c z y - E r a z m Ł u k a s z K a s p r o w i c z ( t . 1 2 ) 5 3 . M a r i a n Z w i e r c a n - K l e m e n s z G ó r k i ( t . 1 2 ) . b ) P r a c e g o t o w e do d r u k u I . D o k u m e n t a c j a z b i o r ó w b i b l i o t e c z n y c h 1 . I n w e n t a r z r ę k o p i s ó w B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j . N r y 7 0 0 1 ­ 8 0 0 0 C z . 4 : I n d e k s o s ó b i n a z w g e o g r a f i c z n y c h . O p r . A n n a J a ł - b r z y k o w s k a i J a n i n a T y s z k ó w s k a . I I . K s i ę g o z n a w s t w o i b i b l i o t e k o z n a w s t w o 2 . J a n B a u m g a r t , B o g d a n H o r o d y s k i j a k o b i b l i o t e k a r z i d z i a ­ ł a c z S t o w a r z y s z e n i a B i b l i o t e k a r z y P o l s k i o h . " P r z e g l ą d B i ­ b l i o t e c z n y " 3 . A ń n a K a m i ń s k a , N i e z n a n y f r a g m e n t p o l s k i e g o H o r t u l u s a z o k . 1 5 2 7 r . ( w: " K s i ę g a p a m i ą t k o w a k u c z c i p r o f . A.Gry-» c z o w e j " ) 4 . A n n a K a m i ń s k a , W y s t a w a w ę g i e r s k i e j o p r a w y r e n e s a n s o w e j w B u d a p e s z c i e . " P r z e g l ą d B i b l i o t e c z n y " 5 . M a r i a K o w a l c z y k , M a k u l a t u r a z o k ł a d e k r k p s u BJ n r 8 . " B i u ­ l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j " 6 . S t a n i s ł a w M o s s a k o w s k i , Z b i o r y g r a f i c z n e B i b l i o t e k i J a ­ g i e l l o ń s k i e j ( h i s t o r i a i c h a r a k t e r y s t y k a ) . (W: " P o l s k i e Z b i o r y G r a f i c z n e " ) 7 . J a n P i r o ż y ń s k i , N i e z n a n e X V I - w i e c z n e w y d a n i e K o n f e ą f i S a n ­ d o m i e r s k i e j . " O d r o d z e n i e i R e f o r m a c j a w P o l s c e " 8 . M a ł g o r z a t a S t o l z m a n , Z d z i a ł a l n o ś c i w y d a w n i c z e j A . H . K i r - k o r a : p i s m o z b i o r o w e "Na d z i ś " . " R o c z n i k H i s t o r i i C z a s o ­ p i ś m i e n n i c t w a P o l s k i e g o "

(9)

9 . M a r i a W ó j c i k , B i b l i o t e k i s t u d e n c k i e ( t j . p r o w a d z o n e p r z e z s a m y c h s t u d e n t ó w ) w s i e c i b i b l i o t e c z n e j u n i w e r s y t e t ó w i w y ż s z y c h s z k ó ł . 10. J e r z y Z a t h e y , O p r a c y s w e j w B i b l i o t e c e N a r o d o w e j w Wa r ­ s z a w i e p o d c z a s o k u p a c j i i p o w s t a n i a w a r s z a w s k i e g o . (Wspom­ n i e n i e s p r a w o z d a w c z e ) . " R o c z n i k i B i b l i o t e k i N a r o d o w e j " 1 1 . J e r z y Z a t h e y , P r o b l e m r ę k o p i s o z n a w s t w a w p o l s k i c h b a d a ­ n i a c h n a u k o w y c h . " R o c z n i k i B i b l i o t e c z n e " . I I I . B i b l i o g r a f i e 1 2 . J a n B a u m g a r t , B i b l i o g r a f i a h i s t o r i i p o l s k i e j z a r o k 1 9 6 5 13. W ł a d y s ł a w B e r b e l i c k i , W y d a n i a i l u s t r o w a n e d z i e ł A . M i c k i e ­ w i c z a . " B i u l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j " 1 4 . W ł a d y s ł a w H o r d y ń s k i ( r e d . ) , B i b l i o g r a f i a w y d a w n i c t w muz y­ c z n y c h p o l s k i c h 1 8 0 0 - 1 8 6 3 . T . i : z b i o r y B i b l i o t e k i U n i w e r ­ s y t e c k i e j w P o z n a n i u i B i b l i o t e k i PAN w K ó r n i k u ( w s p ó ł o p r . : M . P r o k o p o w i c z , K . M i c h a ł o w s k i , H . K l i m c z a k o w a , A . S p ó z ) 1 5 . S t a n i s ł a w a K o r a j ś k a , B i b l i o g r a f i a p r a c p r o f . d r Z o f i i A m e i - s e n o w e j . " B i u l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j " 1 6 . K a z i m i e r a T a t a r o w i c z , B i b l i o g r a f i a p i ś m i e n n i c t w a o U n i w e r ­ s y t e c i e J a g i e l l o ń s k i m z a l a t a 1 9 6 5 - 1 9 6 6 ( w: " K r o n i k a UJ z a l a t a 1 9 6 5 - 1 9 6 6 " ) . I V. P r a c e z d z i e j ó w p i ś m i e n n i c t w a i l i t e r a t u r y 1 7 . I r e n a B a r o w a , P o l s k i e k a l e n d a r z e w XIX w i e k u 1 8 . I r e n a B a r o w a , J . U n g r a " K a l e n d a r z w a r s z a w s k i " 1 9 . K a s p e r ś w i e r z o w s k i , S t a n b a d a ń n a d " R o z m y ś l a n i a m i p r z e my s ­ k i m i " . " R o c z n i k P r z e m y s k i " . V. P r a c e z h i s t o r i i , h i s t o r i i f i l o z o f i i , k u l t u r y , s z t u k i i n a u k i 2 0 . H e l e n a F r i e d b e r g , R o d z i n a V i t r e a t o r ô w ( Z a s a ń s k i c h ) i j e j z w i ą z k i z U n i w e r s y t e t e m K r a k o w s k i m n a p r z e ł o m i e XV i XVI w. " B i u l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j " 2 1 . Z d z i s ł a w K a p e r a : C y p r y j s k a f i g u r k a m a t k i z d z i e c k i e m z Muzeum U J , " É t u d e s e t T r a v e a u x "

(10)

2 2 . Z d z i s ł a w K a p e r a , P o c z ą t k i Nowego P a f o s , " ź t u d e s e t T r a - v e a u x " 2 3 . Z d z i s ł a w K a p e r a , T e r a k o t o w y m o d e l b a r k i m o r s k i e j z O d d z i a ­ ł a C z a r t o r y s k i c h Muzeum N a r o d o w e g o w K r a k o w i e . " S t u d i a An­ t y c z n e " 2 4 . M a r i a K o w a l c z y k , N i e z n a n y f r a g m e n t s t a t u t ó w K a z i m i e r z a W i e l k i e g o ( w: " K s i ę g a p a m i ą t k o w a k u c z c i K . D o b r o w o l s k i e ­ g o " ) 2 5 . S t a n i s ł a w M o s s a k o w s k i , A n t y k w t w ó r c z o ś c i T y l m a n a z Game - r e n ( w: " N u r t k l a s y c z n y w s z t u c e p o l s k i e j X V I I - X V I I I w.") 2 6 . S t a n i s ł a w M o s s a k o w s k i , D z i a ł a l n o ś ć n a u k o w a p r o f . d r Z o f i i A m e i s e n o w e j . " B i u l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j " 2 7 . F r a n c i s z e k S i k o r a , K r y t y k a a u t e n t y c z n o ś c i d o k u m e n t ó w B o ­ l e s ł a w a P o b o ż n e g o . " S t u d i a H i s t o r y c z n e " 2 8 . F r a n c i s z e k S i k o r a , K r y t y k a a u t e n t y c z n o ś c i d o k u me n t ó w P r z e ­ m y s ł a w a I . " S t u d i a H i s t o r y c z n e " 2 9 . F r a n c i s z e k S i k o r a , P r z y w i l e j e l ę d z k i e . " S t u d i a Ź r ó d ł o z n a - w c z e "

3 0 . F r a n c i s z e k S i k o r a , P r z y w i l e j e r y c e r s k i e synów Odo n i c a . "Stu­ d i a Ź r ó d ł o z n a w c z e " 3 1 . L i d i a S z y mo n e k , ' . Yar t oś ć ź r ó d ł o w a m i e d z i o r y t u J . A l . G o r c z y - n a z " A r g o S a r m a t i c a " S . P i s k o r s k i e g o . " B i u l e t ‘y n B i b l i o t e ­ k i J a g i e l l o ń s k i e j " 3 2 . M a r i a n Z w i e r c a n , K o m e n t a r z J a n a z D ą b r ó w k i do " K r o n i k i m i s t r z a W i n c e n t e g o z w a n e g o K a d ł u b k i e m " . V I . P r a c e e d y t o r s k i e 3 3 . S t a n i s ł a w G r z e s z c z u k , P . K o c h a n o w s k i - T . T a s s o " G o f r e d a b o J e r u z a l e m W y z w o l o n a " (w: B i b l i o t e k a P o e z j i i P r o z y ) 3 4 . W ł a d y s ł a w H o r d y ń s k i , F a k s y m i l o w a n e w y d a n i e a u t o g r a f ó w F r . C h o p i n a . Z . 12 i 1 3 : A l l e g r o de c o n c e r t , P o l o n e z - F a n t a z j a . V I I . Ż y c i o r y s y w P o l s k i m S ł o w n i k u B i o g r a f i c z n y m 3 5 . J a n B a u m g a r t - Wanda K o n c z y ń s k a 3 6 . K a r o l L e w i c k i - W ł a d y s ł a w K o c h - F r a n c i s z e k K o d e s c h v . T r e u n e h o r s t - A b r a i i a t i Ko h n

(11)

- F r a n c i s z e k K o s t e k - M i c h a ł K o w a l c z u k 3 7 . M a ł g o r z a t a S t o l z m a n - B r u n o n K o t u l a - W i l h e l m i n a K o ś c i a ł k o w s k a - Z y n d r a m . V I I I . I n n e t 3 8 . M a r i a U r b a n i e c , K a s z ó w , w i e ś l e ż ą c a n a p o g r a n i c z u s t r e f y p o d m i e j s k i e j . " Z e s z y t y Naukowe U J ” . P r a c e G e o g r a f i c z n e . c) P r a c e w t o k u o p r a c o w a n i a I . D o k u m e n t a c j a z b i o r ó w b i b l i o t e c z n y c h 1 . W ł a d y s ł a w H o r d y ń s k i , K a t a l o g r ę k o p i s ó w m u z y c z n y c h B i b l i o ­ t e k i J a g i e l l o ń s k i e j 2 . K a t a l o g p o l o n i k ó w XVI w. B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j . ( P r a ­ c a z e s p o ł o w a p o d k i e r u n k i e m H e l e n y F r i e d b e r g ) 3 . K a t a l o g r ę k o p i s ó w ś r e d n i o w i e c z n y c h B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń ­ s k i e j . O p r . p o d k i e r u n k i e m J e r z e g o Z a t h e y a 4 . J a n K o w a l i k , M a t e r i a ł y do h i s t o r i i r u c h u r o b o t n i c z e g o 1 8 4 8 - 1 9 3 9 w z b i o r a c h B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j . I I . K s i ę g o z n a w s t w o l _ b i b l i o t e k o z n a w s t w o 5 . J a n B a u r a g a r t , S t o w a r z y s z e n i e B i b l i o t e k a r z y P o l s k i c h w o ­ k r e s i e 5 0 - l e c i a . ( S z k i c h i s t o r y c z n y 1 9 1 7 - 1 9 6 7 ) . (W: " K s i ę ­ g a p a m i ą t k o w a S t o w a r z y s z e n i a B i b l i o t e k a r z y P o l s k i c h " ) 6 . A n n a K a m i ń s k a , P r z y b y t k i i n k u n a b u ł ó w B i b l i o t e k i J a g i e l ­ l o ń s k i e j . " B i u l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j " 7 . A n d r z e j K o z i o ł , P o l s k a t e r m i n o l o g i a b i b l i o t e k a r s k a ( p i e r w ­ s z a p o ł o w a XIX w i e k u ) 8. K a r o l L e w i c k i , B i b l i o f i l s t w o A l e k s a n d r a B a t o w s k i e g o . " R o ­ c z n i k i B i b l i o t e c z n e " 9 . M a ł g o r z a t a S t o l z m a n , D z i a ł a l n o ś ć w y d a w n i c z a Adama H o n o - r e g o K i r k o r a 1 0. Z o f i a W a l c z y , E r a z m Łul c asz K a s p r o w i c z . " R o c z n i k i B i b l i o ­ t e c z n e "

(12)

1 1 . M a r i a W ó j c i k , L u d w i k a T a b e a u ( p r z y w s p ó ł u d z i a l e J a n i n y T y s z k o w s k i e j ) , I n s t r u k c j a d l a o s ó b p r o w a d z ą c y c h b i b l i o t e ­ k i z a k ł a d o w e U n i w e r s y t e t u J a g i e l l o ń s k i e g o . I I I . B i b l i o g r a f i e 1 2 . J a n B a u m g a r t , B i b l i o g r a f i a h i s t o r i i p o l s k i e j z a r o k 1 9 6 6 1 3 . W ł a d y s ł a w B e r b e l i c k i , A u t o g r a f y A . M i c k i e w i c z a w z b i o r a c h k r a k o w s k i c h . C z . I I 1 4 . W ł a d y s ł a w B e r b e l i c k i , B i b l i o g r a f i a p r a c A l e k s a n d r a B r l i c k -I n e r a . O p r . W . . . B . . . i F r a n c i s z e k K l e s z c z p o d r e d . T . U - l e w i c z a 1 5 . K a z i m i e r a T a t a r o w i c z , B i b l i o g r a f i a p i ś m i e n n i c t w a o p r o f e ­ s o r a c h U n i w e r s y t e t u J a g i e l l o ń s k i e g o , I V. P r a c e z h i s t o r i i p i ś m i e n n i c t w a i l i t e r a t u r y 1 6. I r e n a B a r o w a , K a l e n d a r z e h u m o r y s t y c z n e XIX w. w P o l s c e 1 7 . S t a n i s ł a w G r z e s z c z u k , K l e c h a i p l e b a n . P i s a r z e s o w i ź r z a l - s c y w o b e c d u c h o w i e ń s t w a i s p o r ó w r e l i g i j n y c h 18 . S t a n i s ł a w G r z e s z c z u k , Ś w i a t n a o p a k . R z e c z o l i t e r a t u r z e s o w i ź r z a l s k i e j 1 9. A l i n a M i s i o w a , K r a k o w s k i e c z a s o p i s m a l i t e r a c k i e w l a t a c h 1 8 3 2 - 1 8 6 4 2 0 . B a r b a r a S o r d y l o w a , Z a s ł u g i G a b r i e l a K o r b u t a d l a p o l s k i e j b i b l i o g r a f i i l i t e r a c k i e j n a t l e j e g o d z i a ł a l n o ś c i n aukowe j 2 1 . K a s p e r Ś w i e r z o w s k i , A n d r z e j G l a b e r z K o b y l i n a n a t l e m i e ­ s z c z a ń s k i c h p i s a r z y k r a k o w s k i c h I p o ł . XVI w i e k u . V. P r a c e z h i s t o r i i , h i s t o r i i f i l o z o f i i , k u l t u r y , s z t u k i i n a u k i 2 2 . B o l e s ł a w G o m ó ł k a , L a t a s z k o l n e i s t u d e n c k i e J ę d r z e j a Ś n i a ­ d e c k i e g o w K r a k o w i e . " B i u l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l l o ń s k i e j " 2 3 . B o l e s ł a w G o m ó ł k a , P o g l ą d y J ę d r z e j a Ś n i a d e c k i e g o n a n a t u r ę p r o c e s u f o t o s y n t e z y . " S t u d i a i M a t e r i a ł y z D z i e j ó w N a u k i P o l s k i e j " 2 4 . P i o t r I l o r d y ń s k i , P l a c k r ó l e w s k i w N a n c y f u n d a c j i S t a n i s ­ ł a w a L e s z c z y ń s k i e g o

(13)

2 5 . Adam K o t u l a , M a l a r s t w o , r z e ź b a i a r c h i t e k t u r a XX w i e k u (wy­ b r a n e z a g a d n i e n i a ) . ( W s p ó ł a u t o r : P i o t r K r a k o w s k i ) 2 6 . M a r i a K o w a l c z y k , N a j s t a r s z e k r a k o w s k i e mowy u n i w e r s y t e c k i e 2 7 . J e r z y M i c h a l e w i c z , S k ł a d d w o r u Z y g m u n t a I I I w l a t a c h 1 5 8 7 ­ 1 6 0 0 . " S t u d i a M a ł o p o l s k i e " 2 8 . J a n i n a P a w l i c k a - N o w a k o w a , R e f o r m a s a m o r z ą d o w a A l e k s a n d r a W i e l o p o l s k i e g o . ( R a d y m i e j s k i e i p o w i a t o w e ) 2 9 . J a n P i r o ż y ń s k i , S e j m w a r s z a w s k i 1 5 7 0 r* 3 0 . Wa nda P t a k - K o r b e l , S t r u k t u r a o r g a n i z a c y j n o - s p o ł e c z n a c e ­ chów k r a k o w s k i c h ( XI V- XV I w . ) 3 1 . Wa nda P t a k - K o r b e l , L i d i a S z y m o n e k , Z a b ó j s t w o A . T ę c z y ń s k i e - go i j e g o a s p e k t s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n y . " M a ł o p o l s k i e S t u ­ d i a H i s t o r y c z n e ” 3 2 . L i d i a S z y m o n e k , S t r ó j k o b i e t n a p o d s t a w i e ź r ó d e ł k u l t u r y m a t e r i a l n e j o d X I - X V I w i e k u 3 3 . J e r z y Z a t h e y , S t u d i a n a d K a l l i m a c h e m 3 4 . J e r z y Z a t h e y , W s t ę p k r y t y c z n y do w y d a n i a p o d o b i z n y a u t o ­ g r a f u M i k o ł a j a K o p e r n i k a : "De r e v o l u t i o n i b u s o r b i u m c o e - l e s t i u m " . VI>. P r a c e e d y t o r s k i e 3 5 . W ł a d y s ł a w B e r b e l i c k i , K o r e s p o n d e n c j a A l e k s a n d r a B r t t c k n e r a w B i b l i o t e c e J a g i e l l o ń s k i e j . " B i u l e t y n B i b l i o t e k i J a g i e l ­ l o ń s k i e j " 3 6 . J e r z y Z a t h e y , I n d e k s s t u d e n t ó w U n i w e r s y t e t u K r a k o w s k i e g o s t u d i u j ą c y c h w l a t a c h 1 4 0 0 - 1 5 0 0 3 7 . M a r i a n Z w i e r c a n , J a n z D ą b r ó w k i . K o m e n t a r z do " K r o n i k i m i s t r z a W i n c e n t e g o z w a n e g o K a d ł u b k i e m " . " M o n u m e n t a P o l o - n i a e H i s t o r i c a . S e r i e s N o v a " 3 8 . M a r i a n Z w i e r c a n , J a n z G ł o g o w a , K o m e n t a r z do " F i z y k i " Ary­ s t o t e l e s a .

(14)

C. B i b l i o t e k a N a r o d o w a a ) Z z a k r e s u h i s t o r i i l i t e r a t u r y N a z w i s k o i i m i ę T y t u ł ( t e m a t ) Wydawca l u b m i e j s c e p u b l i k a c j i B u c h w a l d - P e l c o - wa P a u l i n a " O c k n i j s i ę L e c h u " . P r z e m i a n y t e k s t u i j e ­ g o r o l a w l i t e r a t u r z e i ż y c i u s p o ł e c z n y m " P a m i ę t n i k B i b l i o t e k i K ó r n i c k i e j " , z . 9 T a ż S a t y r a c z a s ó w s a s k i c h w o b e c t r a d y c j i r e n e ­ s a n s u i b a r o k u " S p r a w o z d a n i a z p r a c n a u k o w y c h W y d z i a ł u I Nauk S p o ł e c z n y c h PAN" 1967 T a ż S e s j a n a u k o w a p o ś w i ę ­ c o n a t w ó r c z o ś c i P i o ­ t r a K o c h a n o w s k i e g o , K ra k ó w 4 - 6 IV 1 9 6 7 . S p r a w o z d a n i e " B i u l e t y n P o l o n i s t y c z ­ n y " 1 9 6 7 , z . 29 T a ż S t u d i a n a d s a t y r ą c z a s ó w s a s k i c h (w p r z y g o t o w a n i u ; C z e r n i a t o w i c z J a n i n a T e k s t y g r e c k i e w p o l ­ s k i c h p r z e k ł a d a c h b i ­ b l i j n y c h XVI i X V I I w. Z a k ł a d H i s t o r i i N a u k i i T e c h n i k i PAN R u d n i c k a J a d w i g a O p o w i a d a n i e w " T y s i ą c n o c y i j e d n a " w z e s t a ­ w i e n i u z o p o w i a d a n i e m w " P o n c j a n i e " i " R ę ­ k o p i s i e z n a l e z i o n y m w S a r a g o s s i e " P o t o c k i e ­ go " P r z e g l ą d H u m a n i s t y c z ­ n y 1 9 6 7 , n r 6 T a ż " T y s i ą c n o c y i j e d n a " w P o l s c e d o b y o ś w i e ­ c e n i o w e j U n i w e r s y t e t Warsssawsfci ( d o k s i ę g i z b i o r o w e i n a t e m a t y O ś w i e c e n i a ) T a ż P i e r w s z y p r z e k ł a d p o l­ s k i " T y s i ą c a n o c y i j e d n e j " b ) Z z a k r e s u n a u k i o k s i ą ż c e A m b r o s M i c h a ł H i s t o r i a b i b l i o g r a f i i A n t o s z c z u k S t a n i s ł a w K s z t a ł c e n i e b i b l i o t e ­ k a r z y w P o l s c e i z a g r a n i c ą B i b l i o t e k a N a r o d o w a

(15)

N a z w i s k o i i m i ę T y t u ł ( t e m a t ) Wydawca l u b m i e j s c e p u b l i k a c j i T e n ż e L o s y a b s o l w e n t ó w p l a ­ ców e k k s z t a ł c ą c y c h b i ­ b l i o t e k a r z y w P o l s c e L u d o w e j B i b l i o t e k a N a r o d o w a B u c h w a l d - P e l c o w a K a z i m i e r z K r z y s z t o f " O d r o d z e n i e i R e f o r m a ­ P a u l i n a K ł o k o c k i i d r u k a r n i a w S ł u c k u c j a w P o l s c e " 19 6 7 B u chwa l d - F e l cowa Z d z i e j ó w d r u k u k a n ­ " R o c z n i k B i b l i o t e k i N a ­ P a u l i n a c j o n a ł ó w k a l w i ń s k i c h i c e n z u r y n a L i t w i e w X V II w i e k u r o d o w e j " 1 9 6 8 T a ż K a t a l o g p o l o n i k ó w XVI w i e k u B i b l i o t e k i K ó r ­ n i c k i e j . C z . 2 ( k o n t y ­ n u a c j a k a t a l o g u K . P i e ­ k a r s k i e g o ) . ( T y t u ł r o ­ b o c z y ) O s s o l i n e u m B u ł h a k H e n r y k P o l o n i a T y p o g r a p h i c a s a e c u l i s e d e c i m i , z . V I I I B L - O s s o l i n e u m T e n ż e P r z e g l ą d b a d a ń n a d k s i ą ż k ą p o l s k ą X V I- X V I I I w. w o k r e s i e p o w o je n n y m ( t y t u ł r o ­ b o c z y ) " R o c z n i k B i b l i o t e k i N a ­ r o d o w e j " 1 9 6 8 E y c h l e r B a r b a r a B i b l i o g r a f i a B i b l i o ­ g r a f i i i N a u k i o K s i ą ż c e . R . 1 9 6 3 B i b l i o t e k a N a r o d o w a T a ż B i b l i o g r a f i a B i b l i o ­ g r a f i i i N a u k i o K s i ą ż c e . R . 1 9 6 4 / 6 5 B i b l i o t e k a N a r o d o w a T a ż B i b l i o g r a f i a B i b l i o ­ g r a f i i i N a u k i o K s i ą ż c e . R . 1 9 6 6 B i b l i o t e k a N a r o d o w a G i r w i c P e l a g i a O r g a n i z a c j a b i b l i o ­ g r a f i i n a r o d o w e j w ZSRR B i b l i o t e k a N a r o d o w a G o d l e w s k a A l i c j a J a n k o w e r n y Woj c i e ch J a s i ń s k a M a r i a B i b l i o g r a f i a p u b l i k a ­ c j i p r a c o w n i k ó w P o l i ­ t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j z a o k r e s 1 9 1 5 - 1 9 6 5 ( z b i e r a n i e m a t e r i a ł ó w i o p r a c o w a n i e ) P o l i t e c h n i k a W arszawska

(16)

N a z w i s k o i i m i ę T y t u ł ( t e m a t ) lu b m i e j s c e p u b l i k a c j iWydaw c a H l e b - K o s z a ń s k a H e l e n a A k t u a l i z a c j a b i b l i o ­ g r a f i i p r a c J o a c h i m a L e l e w e l a ( u z u p e ł n i e n i a i s p r o s t o w a n i a ) T a ż B i b l i o g r a f i a p i ś m i e n ­ n i c t w a o J o a c h i m i e L e l e w e l u K o c i ę c k a M ir o s ła w a S ł u ż b a i n f o r m a c y j n a b i b l i o t e k . Z a r y s me­ t o d y k i i o r g a n i z a c j i B i b l i o t e k a N a r o d o w a K o t a r s k a A n n a "L a B i b l i o f i l i a " 1899­ 1 9 6 7 " R o c z n i k B i b l i o t e k i N a r o d o w e j " 1 9 6 8 L e n a r t o w i c z M a r ia P r o b l e m y o p i s u b i b l i o ­ g r a f i c z n e g o B i b l i o t e k a N a r o d o w a T a ż Norm a o p i s u b i b l i o ­ g r a f i c z n e g o ( n o w e l i ­ z a c j a ) R u d n i c k a J a d w i g a J a k p o w s t a ł " K a l e n ­ d a r z o b y w a t e l s k i " I g ­ n a c e g o K r a s i c k i e g o " R o c z n i k B i b l i o t e k i N a r o d o w e j " 1 9 6 8 T a ż U z u p e ł n i e n i a d o : " B i ­ b l i o g r a f i i p o w i e ś c i p o l s k i e j 1 6 0 1 - 1 8 0 0 " ( W r o c ł a w 1 9 6 4 ) S a w o n i a k H e n r y k Rozwój m e t o d y k i b i ­ b l i o g r a f i i b i b l i o ­ g r a f i i B i b l i o t e k a N a r o d o w a S ł o d k o w s k a E l ż b i e t a F r a n c i s z e k S a l e z y D m o c h o w s k i j a k o wy­ d a w c a i p o p u l a r y z a ­ t o r k s i ą ż k i p o l s k i e j w 1 . 1 8 2 0 - 1 8 7 0 ( p r a c a d o k t o r s k a , p r z y g o t . p o d k i e r . p r o f . E . S a - w rymów i c z a n a Ul?) B i b l i o t e k a N a r o d o w a T a ż S p ó ł k a W y d a w n i c z a pod f i r m ą D r u k a m i A . G a - ł ę z o w s k i e g o , z a ł o ż o n a w 1S27 r . w W a r s z a ­ w i e p r z y u l . Ż a b i e j n r 4 7 2 " R o c z n i k B i b l i o t e k i N a r o d o w e j " 1 9 6 8

(17)

I m i ę i N a z w i s k o T y t u ł ( t e m a t ) l u b m i e j s c e p u b l i k a c j iWydawca S u c h o d o l s k a Ewa B i b l i o g r a f i a p r z e k ł a - • Ż y d a n o w i c z Z o f i a dów z l i t e r a t u r s k a n ­ d y n a w s k i c h n a j ę z y k p o l s k i W y d a w n i c t w o P o z n a ń s k i e S z a n d o r o w s k a E l ż b i e t a X V - w i e c z n a d r u k a r n i a w C h e ł m n i e n a d W i s ł ą " R o c z n i k B i b l i o t e k i N a ­ r o d o w e j " 1 9 6 S T a ż B i b l i o t e k a p a r a f i a l ­ n a w W i e l i c z c e w XV- X V I I I w. " A r c h i w a , B i b l i o t e k i i Muz e a K o ś c i e l n e " W i l b i k o w a W a l e r i a Wy s t a w y B i b l i o t e k i N a r o d o w e j 1 9 2 8 - 1 9 6 6 . P r z e g l ą d " B i b l i o t e k a r z " c) B i b l i o g r a f i a n a r o d o w a b i e ż ą c a " P r z e w o d n i k B i b l i o g r a f i c z n y " ( t y g o d n i k ) " B i b l i o g r a f i a Z a w a r t o ś c i C z a s o p i s m " ( m i e s i ę c z n i k ) " B i b l i o g r a f i a C z a s o p i s m i W y d a w n i c t w Z b i o r o w y c h ( r o c z n i k ) - o ­ b e c n i e w p r z y g o t o w a n i u s c a l e n i a z a l a t a 1 9 5 S - 1 9 6 5 ) " P o l o n i c a Z a g r a n i c z n e . B i b l i o g r a f i a " ( r o c z n i k ) . R. 1 9 5 6 .

2 . KONFERENCJA POŚWIECONA SŁOWIAŃSKIEJ TERMINOLOGII LITERACKIEJ W d n i a c h 2 8 - 3 0 w r z e ś n i a 1 9 6 7 r . o d b y ł a s i ę w W a r s z a w i e w I n s t y t u c i e B a d a ń L i t e r a c k i c h PAN w s t ę p n a k o n f e r e n c j a K o m i s j i S ł o w i a ń s k i e j T e r m i n o l o g i i L i t e r a c k i e j , p o w o ł a n e j do ż y c i a n a IV M i ę d z y n a r o d o w y m K o n g r e s i e S l a w i s t ó w w r . 1 9 5 8 w M o s k w i e . Ce­ l e m j e j b y ł o w z n o w i e n i e d z i a ł a l n o ś c i K o m i s j i , k t ó r a o d k i l k u l a t n i e p r z e j a w i a ł a a k t y w n o ś c i ; o b e c n i e , n a moc y u c h w a ł y M i ę ­ d z y n a r o d o w e g o P r e z y d i u m K o n g r e s u S l a w i s t ó w z w r z e ś n i a 19G6, z a ­ d a n i e j e j r e a k t y w o w a n i a z o s t a ł o p o w i e r z o n e p r o f . d r o w i J . K r z y ­ ż a n o w s k i e m u . O b r a d y t o c z y ł y s i ę p r z y w s p ó ł u d z i a l e k o l e g ó w z B u ł g a r i i ( p r o f . d r P . D i n e k o v ) , C z e c h o s ł o w a c j i ( p r o f . d r K . K r e j ö i ) , NRD ( p r o f . d r H . J ü n g e r , d o c . d r H . L e h m a n n ) i J u g o s ł a w i i ( d o c . d r

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że zasadni- czym problemem wdrażania instrumentów proefektywnościowych we Francji zdaje się być ich fragmentaryczność, wynikająca

Trudne negocjacje w kwestii układu sąsiedzkiego wyrastały więc z potrzeby powstrzymywania przez stronę polską tych wyraźnie rewindykacyjnych postulatów niemieckich,

Matematyka jest przedmiotem trudnym dla większości uczniów. Stąd już od początków edukacji, mogą pojawić się trudności w uczeniu się jej. Celem niniejszego

W tym przypad- ku należy przetestować, na jakim poziomie istotności parametr α staje się istotny i w zależności od tego wybrać model GJR GARCH z niższym pozio-

Przy jego określeniu mo- że być użyteczny model BPMS (wspomniany wcześnie jako informatyczny system zarządzania procesami biznesowymi). Istnieje wiele czynników

Analizując wyniki badań osiągnięć szkolnych w połączeniu z agresją badanych uczniów stwierdza się, ze nie wykryto istnienia związku zacho- wań agresywnych i

Z konkluzji rozważań nad tym pomysłem wynika, że komputer nie zastąpi człowieka w myśleniu, lecz może być na- rzędziem wspomagającym człowieka w myśleniu przy

W przekonaniu autora, natychmiast należy dodać, że strategia ta powinna być zintegrowa- na ze strategią przedsiębiorstwa (z jej rynkową orientacją) i z niej wypływać. Dobrze w