• Nie Znaleziono Wyników

O nieustalonej dyfuzji tlenu w procesie spalania ziarna węglowego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "O nieustalonej dyfuzji tlenu w procesie spalania ziarna węglowego"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

M E C H AN I K A TEORETYCZNA I STOSOWANA

4, 6 (1968)

O  N I E U S T A L O N E J  D Y F U Z J I  T L E N U  W  P R O C E S I E S P AL AN I A Z I AR N A  W Ę G L O W E G O

M I E C Z Y S Ł A W  Z E M B R Z U S K I  ( W R O C Ł A W )

Waż n iejsze o zn aczen ia c st ę ż en ie t len u [kg/ c m2

], c0 st ę ż en ie t le n u w o t o c ze n iu ,

c,a st ę ż en ie t len u  n a p o wie r zc h n i zia r n a , cOp st ę ż en ie t len u p o c zą t ko we ,

D wsp ó ł c zyn n ik dyfuzji [cm2

/ sek], F p o wie r z c h n ia z ia r n a [cm2], Cj masa tlenu [kg],

Gw masa wę gla [kg],

k stalą  prę dkoś ci reakcji [cm/ sek], /•  współ rzę dna w ukł adzie kulistym [cm], ;• „ prom ień zian ia,

'op prom ień ziarn a począ tkowy, R prom ień przestrzeni spalania, T t em perat u ra [°K],

« współ czyn n ik n ad m iaru powietrza, P współ czyn n ik stechiometryczny, A stosun ek k/ D,

v0 stę ż enie tlenu obję toś ciowe,

Qt gę st o ść t len u [kg/ fam

3 ], QW gę stość wę gla [kg/ cm 3 ], X czas [sek], ra p czas spalania ziarna. 1. Wprowadzenie

Zwykł a koncepcja teoretyczna pł omienia pył owego (fizykalny model pł omienia) polega na traktowan iu pł omienia jako zbioru ziaren spalają cych się  we wspólnej przestrzeni, przy jednoczesnym przyję ciu, że odległ oś ci mię dzy ziarnami są  tak duż e, że każ de ziarno spala się  jak gdyby w przestrzeni nieograniczonej. TH R I N G i ESSEN HIG H [1] podali koncepcję odmienną , zgodnie z którą  pł omień uważ any jest za zbiór ziaren spalają cych się  w oddziel-nych przestrzeniach ograniczonych. Obydwie koncepcje był y przedyskutowane w [2], gdzie wskazano, że w przeciwień stwie do pierwszej—koncepcja Tnringa i Essenhigha posiada interpretację  doś wiadczalną , pozwalają cą  n a wyznaczenie sumarycznych stał ych kine-tycznych, za pomocą  prostego doś wiadczenia. T o ostatnie polega na spalaniu ziarna wę gla w zamknię tym naczyniu o pojemnoś ci odpowiadają cej zadanej wartoś ci a [2, 3].

(2)

418 M . Z EM BR Z U SKI

W niniejszej pracy omówiona jest dyfuzja tlenu do ziarna przy spalaniu zachodzą cym

w przestrzeni ograniczonej (w zamknię tym naczyniu). Celem pracyjest rozstrzygnię cie, czy

równania spalania ziarna wyprowadzane w kinetyczno- dyfuzyjnej teorii spalania wę gl

a

dla przestrzeni nieograniczonej i oparte na zał oż eniu o dyfuzji ustalonej [4] mogą być

stosowane również dla spalania w przestrzeni ograniczonej.

2. Wyjś ciowy ukł ad równ ań

Spalanie ziarna wę glowego, zarówno pojedynczego jak i w pł omieniu pył

owym, przyj-mowane jest za izotermiczny proces ustalony w przestrzeni nieograniczonej. Przy tym

zał oż eniu dopł yw tlenu (lub innego gazu czynnego chemicznie) może być traktowany

jako molekularna dyfuzja w przestrzeni nieograniczonej [1], opisana równaniem:

(21)  * £ +

2 < f c

- o

ar r dr

z warunkami

(2.2) r=r

0

 D dc/ dr = kc(r

0

),

(2.3) r = oo dc/ dr =  0.

Rozwią zaniem równania (2.1)- (2.3) jest znana zależ ność mię dzy stę ż enie

m tlenu na ś cianie

ziarna a wielkoś cią ziarna i kinetycznymi charakterystykami paliwa

(2.4) '

Jeż el

i spalanie przebiega przy skoń czone

j wartoś ci a, jak to ma n p. miejsce w pł omieniu

pył owym, to c

0

 jest zmienne w czasie spalania i wyznaczenie funkcji c

o

(r) lub czę ś cie

j c

o

(r)

wymaga dodatkowych zał oż eń okreś lają cyc

h wymianę masy w pł omieniu.

Zarówno analiza modelu pł omienia pył owego wedł ug koncepcji Thringa i Essenhigha,

jak i spalania ziarna w naczyniu zamknię tym wymaga uwzglę dnienia dwóch zał oż eń,

których nie ma potrzeby brać pod uwagę przy analizie spalania ziarn a w przestrzeń

nieograniczonej. Uwzglę

dnić mianowicie trzeba, że spalanie ziarna wprowadza w chemicz-nym skł adzie otoczenia zmiany zależ ne od czasu oraz że zewnę trzna granica obszaru

uniemoż liwia wymianę masy z dalszym otoczeniem. Odpowiadają cy tym zał oż eniom

schemat dyfuzji wyjaś niony jest na rys. 1. Ponieważ przy wynikają

cych ze schematu wa-runkach brzegowych równanie [1] nie posiada rozwią zania (poza przypadkiem c =  0)

konieczne jest przyję cie bardziej ogólnego równania dyfuzji nieustalonej

(2 5)

z warunkami brzegowymi

(2.6) r =  r

0

 dc/ dr =  Ac(r

Q

),

(2.7) r = R dcjdr =  0

oraz warunkiem począ tkowym

(2.8) c(r, 0) =  co,.

(3)

O NIEUSTALONEJ DYFUZJI TLENU  W PROCESIE SPALANIA 419

Przyjmują c, że przestrzeń spalania jest kulista, jej prom ień bę dzie wynosił

gdzie przez /? oznaczono rzeczywisty, stechiometryczny stosunek dla reakcji  C + O2 - > C O2.

W przyję tym modelu spalania ziarn a reakcje wtórne hom o-  i heterogeniczne oraz pier-wotn a reakcja C + V2 O2 -*•  C O są  pominię te, a odpowiednią  korekturę  wprowadza się dopiero przy ustalan iu zależ noś ci mię dzy masowymi wydatkami tlenu i wę gla przez przy-ję cie, że w równ an iu bilansowym

(2.10) dG^ __ „ dG,

dr ~ ' dr

współ czynnik /3 jest sumaryczną  wielkoś cią uwzglę dniają cą  pominię te uprzednio reakcje [5]. Granica obszaru (ś cianka naczynia) Ziarno

IIP

Warunek spalania 'o

J

r Warunek nieprze-nikliwaś ci • S dr/ R "  CR(r) D ra R Rys. 1. Schemat dyfuzji tlenu przy spalaniu ziarna w przestrzeni ograniczonej

R ówn an ie (2.5) z warun kam i (2.6)- (2,8) jest formalnie identyczne z równaniem prze-wodnictwa cieplnego z warun kiem brzegowym I I I rodzaju. Omawiane w dalszym cią gu pracy rozwią zanie zadan ia (2.5)- (2.8) otrzym ano przez podstawienie er =  z i r = x+r0,

sprowadzają ce równ an ie do postaci jednowymiarowej i nastę pne zastosowanie metody rozdzielania zmiennych.

3. S tę ż enie tlenu na powierzchni ziarna

Przy skoń czonej wartoś ci a, wielkość przestrzeni spalania okreś lona równaniem (2.9)

jest również skoń czon a. W tym przypadku rozwią zaniem równania (2.5) z warun kam i

(2.6)- (2.8) jest szereg

(3.1)

c (r, r) = c

Qll

 — V A

t

a

t

 exp (- X\  Dr),

(4)

420 M. ZEMBRZUSKI

gdzie

(3.2) A, =  - y-  sin A, ( r—r

o

)] + cos A; (/• —r

0

),

(1 —WJ) cos A, (R~r

o

)+ (Rk+ bftd sin A, (.R—

(3.3)

W powyż szych równaniach oznaczają : b = AĄ - ljr^, A = k/ D, a wartoś ci wł asne A((ż =  1, 2, 3 ...) są  kolejnymi pierwiastkami równania przestę pnego

sin A, (R- r0) _ A, ( ffro/ l+ flr0) 1 ;

 cosA^ R- ro) X]Rro+roA+]

Wielkoś ci R, r0, k, D są  przyję te jako stale.

D la teorii spalania ziarna wartoś ciami waż nymi są : stę ż enie tlenu n a powierzchni ziarna cr, i na granicy przestrzeni — cR.

D la r =  rQ otrzymuje się

(3.5) A1'=l; dla r = R otrzymuje się

(3.6) Af =  ~ sin A, ( i?- r0)+ cos A; (i?- r0).

Wartoś ci fl; pozostają  wspólne dla c,-0 i cR.

U wzglę dniają c równania (3.5) i (3.6) otrzymuje się

(3.7) c

ra (T)

 =  c  ~ y

a i

 exp  (

-CO

(3.8) C jJ (T) = S ~ ^ ^f fl, exp (

-' = i :

Równanie (3.7) po uwzglę dnieniu równań (2.6) i (2.10) daje wzór na masową  prę dkość spalania ziarna • CO

(i9 )

 w= f ^°

( T )

 -  ft"*** T

I —1 •  •   > • Przeprowadzone obliczenia(1) funkcji cu(x), uwzglę dniają ce cztery pierwsze wyrazy szeregu (3.7), których przykł ady w postaci wykresów cu (T)/ C0  = / ( T ) przedstawiono n a

rys. 2, wskazują , ż e:

a) w pobliżu punktu T =  0, szereg (3.7) jest wolno zbież ny; róż nica c0 — c0 (0) jest

zależ na od A i roś nie z jego zwię kszeniem,

0) Obliczenia num eryczne szeregu c,-0, na które powoł ujemy się  w nmiejszr/ rr artykule, został

(5)

O NIEUSTALONEJ D YFU ZJI TLENU  W PROCESIE SPALANIA 421

b) nawet dla bardzo mał ych czasów (T » 0), wyraz drugi i nastę pne są  mał e w porów-naniu z wyrazem pierwszym.

We wszystkich dalszych obliczeniach ograniczono się  do wyrazu pierwszego. D o-puszczalność tego uproszczenia m oż na wykazać, biorą c pod uwagę , że w przedziale czasu (0, oo) przez powierzchnię  ziarn a musi przepł yną ć cał a ilość tlenu zawarta w przestrzeni spalania, tzn. musi być (3.10)

[

J

a

t

 exp

 (~1}

dr.

0,1 -100 300 400 500 T[S] B00 700 800 Rys. 2. crjco w funkcji czasu dla r0 =  0,1 Rjr0 = 50

Oznaczenia krzywych: 1~ A =  1,(2) =  3,9); 2 — A =  \ ,(D = 5,4); 3 — A =  1,(D  =  7, 2);^ — A =  1,(D  =  9,3); 5 — A =  10, (Z) =  3,9) 6 — A -  10, (D  -  5,4); 7 —A m 10, (D =  7, 2);« — A =  10, (D  = 9, 3)

Jeż eli w powyż szym równ an iu ograniczyć się  do pierwszego szeregu, to po scał kowaniu i po prostych przekształ ceniach otrzymuje się  warunek

(3.11)

Ą _ (R ? 2M

(6)

422 M . Z E M BR Z U SKI

Obliczenia przeprowadzone dla r0 =  0,01- ^0,1; R/ r0 =  5- ł - l50;A = l- i- 50 wykazał y,

że warunek (3.11), dla uwzglę dnionego zakresu wartoś ci r0, R/ rQ i A, jest speł niony z bł ę

-dem nie przekraczają cym 0,5%, przy wartoś ciach At wyznaczanych z dokł adnoś cią  10~ 6

.

4. Wpł yw nieustalenia dyfuzji n a czas spalan ia ziarn a

Wpł yw nieustalenia dyfuzji tlenu n a przebieg spalania ziarna wę glowego okreś limy stosunkiem

(4.1) 9> =  j f

dla ziarna o r0 =  const.

Wyznaczymy najpierw czas spalania w warunkach dyfuzji nieustalonej, wychodzą c

z równania (3.9). Jeż eli w tym równaniu ograniczyć się  do pierwszego wyrazu szeregu,

to otrzymuje się  równanie (3.9.1)

dG

v

(r) =  - tnroADą

 C

- ^- Qxp\ (~- X\ Dr)ch,

Qw

które po scał kowaniu i uwzglę dnieniu warun ku: Gw(0) = 0, daje:

(4- 2)  G w ( T ) ^

Koniec spalania nastą pi w chwili T^P , gdy

(4- 3) G

w

(4) =  y

Podstawiają c powyż sze do (4.2), otrzymuje się  ostatecznie

(Ą 4\  TN

 — In

AJJ Q Ai r0

B 6atA

Wyznaczenia czasu spalania ziarna w warunkach dyfuzji ustalonej, przy skoń czonej

wartoś ci a, wymaga, jak to wspomniano w punkcie 2, dodatkowych zał oż eń okreś lają cych sposób, w jaki zmienia się  stę ż enie tlenu w przestrzeni. Aby zachować warunek, że spalanie zachodzi przy tej samej wartoś ci a, przyjmiemy model pł omienia monofrakcyjny, o dobrym mieszaniu [2], dla którego, jak wiadomo

Podstawiają c (4.5) do (2.4) otrzymuje się

(4.6) - T  = - ^ A

Powyż sze równanie okreś la prę dkość spalania ziarna o zmiennym promieniu, podczas

(7)

du (4.6) należy prze-O NIEUSTALONEJ D YFU ZJI TLENU  W PROCESIE SPALANIA 423

kształ cić w ten sposób, aby i ono odnosił o się  do ziarna o stał ym promieniu. Odpowiednie przekształ cenie daje ( 4 7) K J dGw(T) =  - AnĄ AD w J

exp ( - - ^ °Ł A

D  T

l

T

.

r0Qwctl+rQA

Cał kują c je i zachowują c warun ek Gw(0) =  0 otrzymuje się :

1

(4.8) ~yl)  l n

6w  / ' o

Podstawiają c równania (4.4) i (4.8) do (4.1) otrzymuje się  szukany stosunek

(4.9) PcOB6atA

/• „/ 3AD In  1 1

-W

20 3 0

R/ ra

50

Rys. 3. Wykresy (K/ r0) dla r0 =  0,1 przy róż nych A

C zraczcnia kl2jv.ych: J—A m 1, 2 — A -  10,  J —/ I =  30, 4 — A = 50, 5 — A =  100, 6 — A = 2 0 0

Wobec wykazanej uprzednio równoś ci (3.11) równanie (4.9) przybiera prostą  postać 1

w.

(4.9.1) <P

M

Wykresy funkcji (p(R/ r0) dla r0 = 0,1 przy kilku wartoś ciach A są  przedstawione na

(8)

424 M. ZEMBRZUSKI

rys. 4 podano wykresy A (J1

) dla kilku paliw, przyjmują c wartoś ci k wg [6], a wartoś ci D wg [7]. Również zwią zek mię dzy a a i?/ r0 nie jest jednoznaczny i przy danym r0 zależy

od począ tkowego stę ż enia tlenu (wartość v0) i od uwzglę dnionych reakcji chemicznych

(wartość f$). N a rys. 3 liniami ctlt bi zaznaczono obszar odpowiadają

cy a — 1 przy spa-laniu w powietrzu (v0 = 0,21), w przedziale tem peratur 1173- 1973°K i uwzglę dniają c

tylko reakcję   C + O2 - > C O2; liniami a2, b2 — to samo dla czystego tlenu (v0 =

 1); a linia-mi a3,b3 — również dla czystego tlenu, ale z uwzglę dnieniem tylko reakcji C + V2 °2 - * CO.

Jak widać n a rys. 2, przy stosowanych obecnie wartoś ciach a, cO p, A (obszar n a prawo

od linii a2), wpł yw nieustalenia dyfuzji tlenu n a czas spalania ziarna nie przekracza kilku

Ł

0 10000 4 1000 3 100 1 10 1 ' 1 0 Wę giel elektrodow;/ Antracyt •— , Wę giel brunatny 0,0005 1973 0.0006 1773 1573 0,0007 0,0008

f

1373 1173

Rys. 4. Wartoś ci kjD = A we współ rzę dnych Arrheniusa dla róż nych paliw

procent, nawet dla bardzo duż ych ziaren (r0 =  1000^). D la mniejszych ziaren, te róż nice

są  odpowiednio mniejsze. Przykł adowo, jeż eli przy A =  10, RjrQ = 50, dla r0 =  1000/ *,

<p =  0,965, to dla r0 = 100/ J,, q> = 0,985 przy tych samych wartoś ciach A i R/ r0. N atom iast

przy spalaniu w czystym tlenie (obszar n a prawo od linii b2), zwł aszcza z uwzglę dnieniem

reakcji tworzenia CO (obszar n a prawo od linii Z>3), bł ą d w wartoś ciach czasu spalania

może przekroczyć 10%, przynajmniej dla duż ych ziaren.

5. Wnioski

Z przeprowadzonej analizy wynika, że przy stosowanych obecnie w pł omieniu pył owym wartoś ciach T, ot, cQv, r0, wpł yw nieustalenia dyfuzji tlenu n a czas spalania ziarna jest

niewielki i może być pominię ty. Ewentualne róż nice w czasach spalania, nawet dla bardzo duż ych ziaren rzę du 1000/<, nie przekraczają  kilku procent, co wobec mał ej dokł adnoś ci podobnych obliczeń jest wartoś cią cał kowicie dopuszczalną . U wzglę dnienie dyfuzji nie-ustalonej bę dzie natomiast uzasadnione w przypadku bardzo duż ych ziaren, stosowania powietrza wzbogaconego tlenem, przy wysokich tem peraturach procesu i duż ych energiach

(9)

O NIEUSTALONEJ D YFU ZJI TLENU  W PROCESIE SPALANIA 4 2 5

aktywacji. W t akim przypadku: bł ą d wynikają cy z przyję cia dyfuzji ustalonej m oże prze-kroczyć 10%.

Ogólnym wnioskiem z przeprowadzon ych rozważ ań jest, że w analizie spalania ziarna wę glowego równ an ie dyfuzji n ieustalon ej z warun kiem brzegowym odpowiadają cym spalan iu może być zastą pion e równ an iem dyfuzji ustalonej z tym samym warunkiem i odpowiedn im i równ an iam i bilan sowym i, okreś lają cymi zmienność w czasie wielkoś ci dyfundują cej. P rzykł adam i zadań , do których powyż sze uproszczenie się  odnosi, są : teoria pł om ien ia pył owego wg koncepcji Thrin ga i Essen higha; wyznaczanie stał ych kine-tycznych n a podstawie spalan ia ziarn a w zam kn ię tym n aczyn iu; analiza spalania ziarna przy skoń czon ych wartoś ciach a, uwzglę dniają ca reakcje wtórn e.

Literatura cytowana w tekś cie

1. M . W. TH RIN G , W. W. ESSENHIG H, T hermodynamics and kinetics of combustion of solid fuel, Chemistry of Coal U tilization, John Wiley, N . Y., London 1963, 754- 772.

2. M . ZEMBRZUSKI, O stosowaniu kinetyczn dyfuzyjnej teorii spalania wę gla do zagadnień pł omienia pył o-wego, I I Konferencja Kotł owa, Zeszyty N aukowe Poi. Wrocł awskiej, nr 172, Energetyka VII, 23- 32. 3. M . ZEMBRZUSKI, Urzą dzenie do wyznaczania czasu zapł onu i spalania ziaren pył u wę glowego, Zgł oszenie

patentowe P- l 19347.

4. L. A. VU LIS, T hermal regimes of combustion, M cG raw- H ill, N . Y. London 1961, (przekł . z  j . ros.). 5. XHTPHH  JI . H . :  H S B . AH  C C C P .  O T H .; 4 (1953), 543- 561.

6. D . A. FRANK- KAMENETZKI, Stoff-  u. W armeiibertragung in der chemischen Kinetik, Springer- Verlag, Berlin 1959 (przekł . z  j . ros.).

7. KAHTopoBiw B. B.j Beedeuue e meopuio eopenux u lasufiuKauuu meepdoio momma, MOCKBB 1961.

P e 3 IO M e

O H E yC TAH OBH BI H E fł C fl H H fl > *y3 H H  KHGJIOPO,H,A. B ITPOLIECCE C rOP AH H fl 3E P H A

O6cy>KflaeTca H eycTanoBH BmeiicH  fln4>4>y3H H  KHCjiopofla B npon,ecce cropaHHH

B pHfly HBJMiomeMcn pem em ieM 9Toro ypaBHeHHH, pocTaTomiO coxpaneH H e TOJIŁKO n epBoro 3aieM , HCXOflH  113 SToro yTBepwflenH H j flOKa3bisaeTCH , *ITO BJiHHHHeiu HeycTanoBHBmerocH  xapai«epa

KHCJiopo^a n a n poiiecc cropaH H H  ( n p « Tex TeiyinepaTypax ii KoimeHTpaqHHX, KaKne Bcrpeija-B nTjineBbrx lyiaMeH nx) MO>KHO npeH e6pe^tb. TOJILKO n p n OHCHB BLICOKHX TeiwnepaTypax n poqecca H n pH  6ojn>irtOH  KOimeiiTpau;HH  KHCnopofla M0H<eT OKa3aTtCH  Heo6xo^HMi.iM npuHJiTHe BO BHHMaHHe HeycTaHOBHBmerocH  xapatcrepa HH(b<py3HH. IIpaKTH^ecKHM saKjuo^eHHejn H S npoBefleH H oro aHajiH3a HBJiHeTCH  floirycTH MocTB ypaBHeHHH  ocHOBaHHbix Ha n;pefln;ojio>KeHHH  o TOM, *ITO flH dpdpy3H H

B 3epHO HiweeT ycTaHOBHBOiHHCH  xapaKTep.  3 T O cnpaBennH BO KaK n o OTHOŁUCHHIO K MOflejm (cornacH O KOHi^enqHH  T p n H r a H  3c c e n xn r a [1]5 Tan H  n p n onpeflejieHHH  cyMMapHbix

KOHcraHT yrjiH  Ha ocHOBe BpeineHH  cropaHHH  3epim B 3awKHyT0M cocyfle) corjiacHO npefljioH<eimoMy B paSoTe [ 2 ] .

(10)

426 M . Z E M BR Z U SKI

S u m m a r y

ON  TRAN SIEN T D IF F U SION  O F OXYG EN  I N  COAL G RAIN  COMBU STION  PROCESS The equation of transient diffusion of oxygen for coal grain combustion process was discussed, and it was proved that in a series, being the solution of that equation, it is sufficient to take the first term only. Then, basing on the above mentioned statement it was shown that the influence of transient diffusion character of oxygen on combustion process, at the temperature and concentrations which presently appear in dust flames, may be omitted. At very high temperatures of the process and high concentrations only, it may be necessary to take into account the transient character of diffusion. The practical conclusion of the analysis is that, the application of equations based on assumption that diffusion of oxygen into the grain has a steady character, is permissible, with reference both to Turing's and Essenhigh's [1] concep-tions, as well as to evaluation of summary coal kinetic constants, based on burning time of the grain in closed vessel (see [2]).

KATEDRA U RZĄ D ZEŃ  KOTŁOWYCH P OLITEC H N IKr WROCŁAWSKIEJ

Cytaty

Powiązane dokumenty

ryzyko wielokrotnego liczenia związane z publikacją patentów w różnych systemach, niedbały opis publikacji naukowych, brak rzetelności w podawaniu parametrów cytowanych

Sporządzono takŜe charakterystyki porównawcze silnika zasi- lanego surowym olejem rzepakowym oraz estrami oleju rzepakowego (rys. Parametry zmierzone na stanowisku laboratoryjnym

W dalszych chwilach czasowych zbieżność będzie uzyskiwana bardzo szyb- ko, ponieważ rozkład temperatury przestanie się zmieniać (rozpatrywany układ znajdzie się w

serw acji w odniesieniu do K siężyca daje jego terminator (linia, gdzie przylegają do siebie oświetlona przez Słońce i nie ośw ietlona część tarczy). Istnienie

Pracę domową należy od- dać w formie spakowanego katalogu .zip zawierającego tylko dwa M-pliki – plik funkcji DiffusionEquation.m oraz plik skryptu lab09.m, w którym będzie

Ciepło spalania prochu - ilość ciepła, wyrażona w kilokaloriach na kilogram prochu, która wydziela się przy spalaniu prochu w bombie kalorymetrycznej w próżni,

nie z prawem kinetyki chemicznej (jest więc funkcją temperatury wg prawa Arrheniusa) oraz od szybkości transportu tlenu do powierzchni reakcji, tzn.. od szybkości

Dostrzeganą obniżającą się war- tość korzyści odnoszonych z badań marketingowych, a tym samym i pośrednio z samego marketingu, potwierdzają badania dotyczące marketingu

Cel główny: poznaje efekt cieplny procesu krystalizacji soli z jej roztworu przesyconego, uczeń podaje przykłady zastosowania mieszanin oziębiających.. Cele szczegółowe:

Od tego momentu zmniejsza się wilgotność powietrza oraz gwałtownie spada temperatura w górnej części naczynia.. Warto zwrócić uwagę na różnicę temperatur w górnej i

of these objects are not very well pre- served and further cleaning and restora- tion may give us some more full exam- ples. It is noteworthy that the furniture models, as well as

Szkic otwierają historyczne i historycznoliterackie rozwa*- żania o polskich, ukraińskich i powstańczyoh realiach pisarstwa Iwaszkiewicza* Zdaniem autorki, powstanie

[r]

,,Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości”. Ludwig van Beethoven ztuka jest odzwierciedleniem dziejów całej ludzkości – wartości, ideałów,

Przedsiębiorczość jest zjawiskiem, które oprócz pozytywnych storn i konsekwencji zawiera również „swoją ciemną stronę”. Wykorzystywanie szans czy kreowanie nowych rozwiązań

Całkowite przeniesienie działań marke- tingowych z rynku przedsiębiorstw do celów i zadań, jakie stoją przed jednostkami samorządowy- mi, nie jest jednak

4.6 Podłączenia przewodu – 14-żyłowy przewód / jednostki AutoCal Endura AZ25 do przekaźnika zdalnego Endura AZ25 Połączenia zaciskowe w jednostce. AutoCal

(cena na www.xaram.pl) , w zależności od modelu urządzenia. Zakup części eksploatacyjnych podczas przeglądu objęty jest rabatem -10% od cen detalicznych części. Podczas

Sekcja Historii Farmacji PTFarm podjęła się wielce udanej pró- by organizacji III Sympozjum Naukowego, poświęconego historii MEDYCYNA NOWOŻYTNA.

By means of this corrigendum, the authors would like to include relevant information regarding the validation of the meanline turbine model employed in the original article..

nia nowomarchijskiej szlachty z Sosen. [wydany wspólnie z Parafią Ewangelicko-Augsburską św. Brzustowicz, Dzieje zabytkóiu sakralnych Choszczna, Go- rzów-Krzęcin 1998, 72

„Indyw idualizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym w niższych klasach szkoły podstawow ej” a na temat „Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkow ych”

Przedstawicielstwa fabryczne POZNAŃ,