• Nie Znaleziono Wyników

Report from the First Meeting of the Pedagogical Research Methodology Team at the KNP PAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Report from the First Meeting of the Pedagogical Research Methodology Team at the KNP PAN"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

257

-SPRAWOZDANIE

c)

Przegląd Badań Edukacyjnych Educational Studies Review

ISSN 1895-4308

nr 26 (1/2018), s. 257–260

Sławomir Pasikowski ORCID: 0000-0002-0768-1596

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu; e-mail: pasiks@wp.pl

Krzysztof Rubacha ORCID: 0000-0002-7447-6736

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych; e-mail: krubacha@umk.pl

Sprawozdanie z przebiegu pierwszego posiedzenia

Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych

działającego przy KNP PAN

W dniu 17 maja 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersyte-tu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Ze-społu Metodologii Badań Pedagogicznych (ZMBP) działającego przy KNP PAN z udziałem ponad 21 osób i gotowością współpracy dalszych 14. Wśród tych osób znaleźli się doktorzy i profesorowie reprezentujący krajowe ośrodki akademickie, jak: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uni-wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, UniUni-wersytet Szczeciński, Uniwersy-tet Śląski w Katowicach, UniwersyUniwersy-tet Wrocławski, UniwersyUniwersy-tet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczo--Humanistyczny w Siedlcach, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Akademia Po-morska w Słupsku, Akademia Ignatianum w Krakowie, Pedagogium WSNS w Warszawie.

Głównym punktem programu posiedzenia była prezentacja projektu Ze-społu Metodologii Badań Pedagogicznych KNP PAN wraz z dyskusją oraz pro-pozycjami uzupełnień i zmian. Z kolei punkt wyróżniony stanowiło oddanie

(2)

SPRAWOZDANIE

258

czci zmarłym niedawno Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubasze oraz Profe-sor Teresie Bauman. Obie ProfeProfe-sor były bowiem szczególnymi postaciami dla współczesnej polskiej metodologii pedagogiki.

ZMBP powołany został uchwałą KNP PAN z dnia 27 marca 2017 roku w odpowiedzi na wniosek dr. Sławomira Pasikowskiego i prof. Krzysztofa Rubachy złożony do prezydium KNP PAN. Inicjatywa ta miała swoje źródło w dostrzeganiu formułowanej środowiskowo potrzeby wyłonienia ośrodka, wokół którego mogłyby się organizować osoby zainteresowane śledzeniem rozwoju metodologii pedagogiki i pedagogicznej praktyki badawczej w kraju, z uwzględnieniem tła zagranicy, oraz debatą na temat ich jakości. Główny więc cel ZMBP polegać miałby na podejmowaniu działań monitorujących bieżący stan badań i metodologii pedagogiki oraz tworzenie podstawy dla pracy nad kryteriami jakości badań pedagogicznych. Poza tak określonymi działaniami monitorującymi praca ZMBP skupiać miałaby się również na podejmowaniu aktywności sprzyjających powstawaniu inicjatyw służących rozwojowi i sty-mulowaniu kondycji pedagogicznej praktyki badawczej. Obie te kwestie, mo-nitorowanie i stymulacja, miałyby się odnosić do trzech obszarów: aktywności akademickiej, edukacji akademickiej oraz obszaru metodologicznych tren-dów w badaniach pedagogicznych występujących współcześnie w kraju i na świecie.

Projekt uwzględniający powyższe zagadnienia spotkał się z akceptacją uczestników spotkania. Osoby, które odpowiedziały na zaproszenie do współ-pracy w ramach ZMBP, miały też możliwość, jeszcze przed spotkaniem inau-guracyjnym, zgłaszania propozycji i uwag na temat koncepcji struktury oraz zadań Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych. Jednomyślnie przyjęto, że ZMBP powinien pełnić przede wszystkim funkcję ekspercką. Zgodnie z zało-żeniami projektu struktura organizacyjna ZMBP miałby być współwyznaczana celami i zadaniami ZMBP z jednoczesną możliwością powoływania tematycz-nych podzespołów specjalizujących się w realizacji wybratematycz-nych celów i zadań.

W kontekście uzupełnień projektu zaproponowane zostało uwzględnie-nie w ramach merytorycznego i technicznego zaplecza ZMBP trzech struktur: czasopisma Przegląd Badań Edukacyjnych, czasopisma Jakościowe Badania Pedagogiczne oraz Pracowni Narzędzi Badawczych KNP PAN (PNB). W uza-sadnieniu podniesiony został argument, że każda z tych struktur cechuje się nastawieniem na teoretyczne i praktyczne kwestie o charakterze metodologicz-nym. Podkreślono również wagę bezpośredniej współpracy, w jakiej ZMBP po-winien pozostawać ze środowiskiem Seminarium Metodologii Pedagogiki oraz Transdyscyplinarnej Sieci Badaczy Jakościowych.

(3)

259

Sławomir Pasikowski, Krzysztof Rubacha Sprawozdanie z przebiegu pierwszego...

W dyskusji nad projektem pojawiło się kilka kwestii mających szczegól-ne znaczenie w kontekście okoliczności powstawania środowiska skupiającego się wokół nowo powołanego ZMBP. Po pierwsze podkreślono wagę tworzenia środowiska, z którego w przyszłości wywodzić będą się osoby zajmujące się metodologią w sensie naukoznawczym zdolne doceniać rozmaite podejścia me-todologiczne. Tym bardziej w obliczu ryzyka merytorycznie nieuzasadnionego faworyzowania wybranych typów, strategii, modeli i schematów badań. ZMBP będzie więc zainteresowany tworzeniem grup badawczych dostarczających in-formacji o tym, jak rozwija się w Polsce metodologia pedagogiki i o tym, jakie badania pedagogiczne są prowadzone. Po drugie zwrócona została uwaga, że w pole zainteresowań ZMBP wpisywać powinna się również kwestia krytyki metodologicznej, z nastawieniem na zaznaczanie jej obecności również w trak-cie przebiegu procesu badawczego, co mogłoby zabezpieczać interes jakości badań pedagogicznych oraz działać w imię afirmacji i promocji wiedzy nauko-wej. Po trzecie formuła ZMBP jako otwartego forum powinna chronić Zespół przed kostnieniem struktur formalnych i w jakiś sposób powiązaną z tym mar-ginalizacją odmiennych lub mniej popularnych perspektyw metodologicznych, co, jak zresztą pokazuje historia formalizacji podobnych struktur, mogłoby się dziać ze szkodą dla jakości i rozwoju metodologii pedagogiki. Po czwarte, wy-raźnie podkreślono rosnące oczekiwanie uruchomienia debaty nad kryteriami i standardami pedagogicznej praktyki badawczej, pozamerytorycznych oczeki-wań w tym zakresie, albo ich braku, mechanizmami zabezpieczania przed kost-nieniem tych standardów, bezrefleksyjnej aplikacji jednych i drugich, a w tym kontekście także nad zagadnieniami tworzenia i rozwijania przez pedagogów narzędzi i metod badawczych. Po piąte, zwrócona została uwaga na dyspro-porcje w zakresie edukacji metodologicznej, jej treści i objętości, pomiędzy kierunkami studiów takich dyscyplin jak pedagogika, psychologia i socjologia. Innymi słowy, podniesiony został problem deficytu zespołu kompatybilnych przedmiotów i treści rozwijających umiejętności planowania, realizacji i oceny projektów badawczych oraz raportów z ich przebiegu, uwzględniając również wykorzystywanie w badaniach i ich ocenie technologii informatycznych. Po szóste zagadnienie praktyk recenzenckich, roli i znaczenia recenzji oraz poja-wiających się w tym obszarze kontrowersji. Po siódme, zaakcentowana została konieczność namysłu i pracy nad uwydatnianiem obszarów kooperacji środo-wiskowej w zakresie metodologii pedagogiki, tak aby minimalizować ryzyko petryfikacji i powstawania nowych podziałów pod tym względem. Tym bar-dziej że intencją leżącą u podstaw projektu ZMBP jest podnoszenie prestiżu badań pedagogicznych, m.in. na drodze możliwych integracji różnych

(4)

perspek-SPRAWOZDANIE

tyw. Wymaga to jednak uwzględnienia warunków merytorycznej dyskusji, aby zabezpieczone zostało możliwie najszersze spojrzenie na badania i rozwiązania metodologiczne funkcjonujące w obszarze akademickiej pedagogiki. Po ósme, zwrócono uwagę na naukoznawczy charakter aktywności ZMBP i potrzebę jego uwydatniania nie tylko przez prowadzenie obserwacji, lecz również orga-nizację wydarzeń będących okazją do spotkań i dyskusji w gronie szerszym niż tylko to związane z grupą badaczy metodologii pedagogiki.

Podsumowując, podczas I posiedzenia ZMBP przyjęty został projekt ce-lów i zadań zespołu. Ponadto uwzględnione zostały uwagi i propozycje uczest-ników dotyczące podjęcia współpracy ZMBP z TSBJ, SMP PTP, PNB, czasopi-smami Przegląd Badań Edukacyjnych oraz Jakościowe Badania Pedagogiczne i związanymi z tymi strukturami środowiskami. W toku dyskusji podniesiono kwestie uwydatniające rolę ZMBP oraz możliwe kierunki jego działań i rozwo-ju. Z aprobatą przyjęto również możliwość podejmowania starań o zwoływanie posiedzeń ZMBP równolegle z organizacją wydarzeń takich jak konferencje i seminaria. Termin kolejnego posiedzenia ustalony został wstępnie na listopad 2017 roku.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Szczególnie zaĞ było znalezienie odpowiedzi na takie pytania jak to, czy obecnoĞü zagranicznych inwestorów w polskiej gospodarce przyczyniła siĊ do powstania

Mареκ Мариуш Тытко , M A , Ph.D., кандидат педагогических наук (2007), кандидат­ ская диссертация „Концепция воспитания искусством

Enfin, comme deux versions de la pièce existent, il apparaît utile de s’y arrêter, d’autant plus que la version remaniée devait paraître l’année de la création sur scène de

Application of various pedagogical programmes of the European Union in Germany is aimed at the improvement of professional training of foreign languages

ków stylistycznych z indywidualnościę twórcy i umiał określić przemiany stylu w twórczości pisarza. Jak się współcześnie uważa - styl artystyczny pisarza

Są to wyrazy o małej użyteczności, toteż wprowadzanie ich do slow- nictwa podręczników, a za nimi, do zasobu leksykalnego dzieci, jest dys- kusyjne, może

40 W tym kontekście m.in. aż w 10 państwach członkowskich Unii trwa obecnie pro­ ces przygotowywania i uchwalania ustaw o wyborach do PE, za: U. odbyło się pierwsze czytanie

The comparison included selected areas that research has shown is related to student engagement such as, sense of competence, advising, justice, institutional