• Nie Znaleziono Wyników

"Majakowski a Lenin", Florian Nieuważny, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Majakowski a Lenin", Florian Nieuważny, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Izabela Szubert

"Majakowski a Lenin", Florian

Nieuważny, "Przegląd

Humanistyczny" R.XIV (1970) :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 13/38, 191

(2)

/ 1 1 / GROIiCZEWSKI A n d rz e j; U fność i z w ą tp ie n ie : Od m o d e rn i­ sty c z n e g o e s te ty z m u do k a t a s t r o f i c z n e j n e g a c ji k u l t u r y . " P rz e g lą d H um anistyczny" R. XIV: 1 9 /0 n r 1 s . 1 1 -5 2 .

A n a liz a p ro z y l i t e r a c k i e j J a ro s ła w a Iw a sz k ie w ic z a sk o n cen ­ tro w an a na p ro b le m ie w izeru n k u a r t y s t y i poglądów na z a d a n ia s z t u k i , z n a jd u ją c y c h o d b ic ie w k o le jn y c h e ta p a c h t e j tw ó rc z o ś­ c i . A utor k o n k lu d u je , i ż droga tw ó rcza Iw aszk iew icz a p ro w ad zi od n e g a c ji m o d e rn isty c z n e g o e s te ty s m u /k t ó r e g o wyrazem b y ły " O k to s ty c h y " / w "H ilarym synu b u c h a l te r a " do k a t a s t r o f i c z n e j n e g a c j i k u lt u r y w "Nowelach w ło s k ic h " z 194-7 r .

BP/38 H .F.

/ 1 1 / NIEUWAŻNI F lo r ia n : M ajakow ski a L e n in . " P rz e g lą d Hu­ m a n isty c z n y " R. XIV: 1970 n r 2 s . 45-59«

Omawiając tem aty kę le n in o w sk ą w p o e z j i Ma ja k o w s k ie g o ,a u to r zwraca uwagę na s t a ł ą j e j obecność i w ażność w c a ł e j tw ó rc z o ś ­ c i p o e ty o ra z a n a l i z u j e poem at "W łodzim ierz I l j i c z L e n in " na t l e ów czesnej l i t e r a t u r y r a d z i e c k i e j p o św ięco n ej L en in o w i.P o d ­ k re śla zafascynow anie M ajakowskiego osobo w o ścią L en ina i dokona­ ne w poem acie p o łą c z e n ie p o s t a c i L enina-w odza iL e n in a - c z ło w ie - k a . P o nad to in fo rm a c je o s to s u n k u L en in a do p o e z ji Ma ja k o w s k ie ­ go, początkow o niech ętn y m - ja k do w s z y s tk ic h w o g ó le aw angar­ dowych nurtów a r ty s ty c z n y c h - potem z a ś , po s a t y r z e " P o s ie d z e - n ia r z e " , zm ieniającym s i ę na l e p s z e .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Godziny otwarcia agend Biblioteki Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 1/1,

Misja Biblioteki Misją Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach jest rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych studentów

Jednostki upośledzone emocjonalnie („emocjonalni analfabeci”) lepiej rozumieją wyraźniejszy i racjonalny świat zewnętrzny niż świat swej psychiki, a zakres uczuć,

odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji zawodowej biblio- tekarzy w Polsce, jednak głównie skupiono się na założeniu związku zawo- dowego bibliotekarzy.. Wzięło w nim

Część druga dedykowana jest umiejętnościom na poziomie za- awansowanym i zawiera sześć rozdziałów, z których możemy dowiedzieć się, jak odczytywać i rozumieć

Organizator kultury fizycznej w katolickich organizacjach młodzieżowych w Polsce

dostępne są materiały, dotyczące katalogowania starych druków: format MARC21 rekordu bibliograficznego dla starych druków (grudzień 2007), rekordy khw

W Seminarium diecezjalnym na Stradomiu komisja stwierdziła, że umieszczone zostały tam księgozbiory połączonych w 1801 roku seminariów krakowskich, powiększane sukcesywnie