• Nie Znaleziono Wyników

Zadowice, gm. Godziesze, woj. kaliskie. Stanowisko 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadowice, gm. Godziesze, woj. kaliskie. Stanowisko 1"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Eleonora Kaszewska

Zadowice, gm. Godziesze, woj.

kaliskie. Stanowisko 1

Informator Archeologiczny : badania 10, 169-170

(2)

169

-ZADOWICE, gm .Godziesze Muzeum Archeologiczne w oj.kaliskie i Etnograficzne w L od zi Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Eleonora K aszew ska. Finanso­ wało Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi. Siódmy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne płaskie z okresu lateńskiego i z okresu rzymskiego.

Badaniami objęto południową c zęść cmentarzyska. Znaczna c zęść odkrytych grobów została uszkodzona w czasie orki pod sadzonki sosny ponieważ jest to obszar obecnie zalesiony.

Odkryto 4o grobów i obecnie z cmentarzyska tego pochodzi 760 pochówków. We wschodniej części obszaru badanego odkryto dno grobu skrzynkowego z wczesnego okresu lateńskiego. Znaleziono tam fragmenty płytkiego naczynia w kształcie wpuszczanej pokrywy oraz czerniony dzba­ nuszek stojący na płaskim kamieniu. Jest to najdalej na wschód położony tego rodzaju pochówek na omawianym cmentarzysku. Został on uszkodzo­ ny i częściowo zniszczony przez późnol ateński grób jamowy. Z późnego okresu lateńskiego odkryto 16 grobów jamowych i 1 bardzo uszkodzony o nieustalonym typie pochówka. Lepiej zachowane zespoły zaw ierały liczne fragmenty naczyń, kawałki szkła, fibule i drobne przedmioty żelazne s i l ­ nie zardzew iałe. Wśród nich wyróżniał się grób 745 wyposażony w fibule, p rzęśllk , umbo, szydło 1 kawałki blachy żelaznej, a także grób 750 z a ­ w ierający górną c zęść miecza żelaznego, brązową klamrę hakomą, nóż żelazny i kawałki blachy żelaznej.

Na wczesny okres rzymski datowane są 3 groby jamowe i 6 popiel­ nicowych obsypanych resztkami stosu. Te ostatnie były dobrze zachowa­ ne i zawierały liczne zabytki metalowe jak okucia żelazne, noże, fibule, klucze, zawieszki brązow e, rzadziej natomiast występowały elementy uzbrojenia.

Z wczesnej fazy późnego okresu rzymskiego pochodzą 3 groby po­ pielnicowe wyposażone głównie w przepalone naczynia. Jeden z nich z a ­ wierał dużą ilość stopionego szkła zielonkawego, zapewne resztki naczy­ nia szklanego. Ogólnie na okres rzymski datowane są 3 groby jamowe i 2 popielnicowe, wszystkie bardzo uszkodzone. Ponadto 3 groby z tego czasu , zachowane szczątkowo, nie mają ustalonego rodzaju pochówka, a 2 prawie całkowicie zniszczone nie zawierały zabytków datujących. Znaleziono w nich jedynie nieliczne przepalone k o ści.

(3)

170

-M ateriały z badań powojennych znajdują się w -Muzeum Archeoło gicznym i Etnograficznym w Łodzi.

Badania będą kontynuowane, a i do całkowitego zbadania stan o­ w iska.

ZAWADA, gm .Połaniec patrz

w oj.tarnobrzeskie okres halsztacki

ŻALĘCINO, gm.Dolice wo j . s zc zeclńskie

patrz neolit

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pułkow nik jest także wzorem kultury fizycznej, jako dotąd czynny zawodnik ringo, działacz sportowy (wiceprezydent M iędzynarodowej Federacji Ringo) i trener sportów

Ad. a) Judo (jûdô) oficjalnie jako dyscyplina olimpijska zostało zatwierdzone podczas 57 sesji MKOl, która odbyła się w sierpniu 1960 roku w Rzymie. Pierwszy raz w

Uprawianie sportów ekstremalnych opiera się na indywidualizmie ludzi, dla których dawanie z siebie po to by pokonać trudności i przeżyć coś niezwykłego, staje

On the basis of a work by John Amos Comenius (17 th century) The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart I would instead like to view it as a labyrinth which in

Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, iż szczególne pojęcie do jako absolutu mo- ralnego stało się początkiem rozwoju niezależnej japońskiej filozofii moralnej

In the case of progressivism in mass culture relativism of values, the saga of Middle-earth gives us a val- uable message about the righteous and the wicked attitudes, in the

Polecenia w ćwiczeniach o charakterze ludycznym róŜnią się ze względu na rodzaj zadania, jakie autor podręcznika stawia przed studentem. Stanowią bar- dzo zróŜnicowaną

Despite the fact that mainly Byzantine influenced the development of philosophy in universities, Aristotle’s philosophy and Aquinas' teaching still were present in