• Nie Znaleziono Wyników

Zadowice, gm. Godziesze Wielkie, woj. kaliskie. Stanowisko 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadowice, gm. Godziesze Wielkie, woj. kaliskie. Stanowisko 1"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Eleonora Kaszewska

Zadowice, gm. Godziesze Wielkie,

woj. kaliskie. Stanowisko 1

Informator Archeologiczny : badania 14, 110-111

(2)

110

z których 44 to groby kultury p rzew orsk iej, 5 to pozbawione c era m i­ ki, ale w 3 przypadkach wypełnione w ęglem drzewnym i przepalony-' m i kamieniami obiekty w iążące się zapewne z funkcjonowaniem cm en­ tarzyska kultury p rzew orsk iej i 1 obiekt z n ieliczn ym i koć ćm i i w ęgla­ m i prawdopodobnie grób jam ow y kultury grobów kloszowych.

Groby były źle zachowane, ale wydaje się, że w szystkie r e p r e ­ zentują obrządek ciałopalny jam owy. Na wyposażenie grobów składają s ię głównie kubki różnych form , występujące w ilo ś c i 1-3 w danym grob ie. Kubkom tow arzyszą w 8 przypadkach m isy, a poza tym naczy­ nia wazowate z pogrubioną i facetowaną kraw ędzią oraz wyodrębnioną szyjką o raz spore fragm enty dużych naczyń. W 5 grobach cera m ice tow arzyszyły zapinki żelazn e: odmiany G/H w grobach 21, 39 i 49, odmiany K w grob ie 61 o ra z odmiany F w grob ie 37, Z przedmiotów metalowych odnotować należy je s z c z e żelazny grot strza ły i skorodo­ wany mocno nóż żelazny, znalezione w pobliżu grobów 40 i 39, ale bez wyraźnego związku z tymi grobam i. Jamy grobów nasycone były w różnym stopniu w ęglam i i spalenizną, W niektórych znajdowały się pojedyncze przepalone kamienie niew ielkich rozm iarów lub pojedyndze n iew ielkie otoczaki. W kilku obiektach, a i te ż pom iędzy nim i, w y­ stąpiły pojedyncze odłupki krzem ienne, niekiedy łuszczniow e. K r z e ­ m ienie przem ysłow e w iążą s ię być m o że, ze śladami osadnictwa kul­ tury trzc in ie c k ie j, które reprezentują nieliczn e fragm enty ceram ik i tej kultury znalezione w 3 obiektach.

Zabytki metalowe o raz charakter ceram iki znalezionej w grobach każą datować cm entarzysko kultury p rzew orsk iej na P L n.

Badania będą kontynuowane.

TĄDÓW D O LNY, gm . Warta patrz

w oj. sieradzkie okres wpływów rzym skich Stanowisko 7

T4.DÓW GÓRNY, gm . Warta patrz

w oj. sieradzkie uzupełnienia 1979 Stanowisko 3

W ILK O W ICE, gm. W artkowice patrz

w oj. siera d zk ie w czesne średniow iecze Stanowisko 1

W ILKOW ICE, gm . Wartkowice patrz

w oj, siera d zk ie okres halsztacki Stanowisko 2

ZADOWICE, gm. G odziesze W ielkie Muzeum Arch eologiczn e w oj, k aliskie i Etnograficzne

(3)

111

Badania prow adziła m gr E leonora Kaazeweka, Finansował W K Z w K aliszu. Jedenasty sezon badań. Cm entarzysko diałopalne płaskie z okresu lateńskiego i z okresu rzym sk iego.

Kon^nuowano badanie południowej c zę ś c i cm entarzyska nawią­ zując do wykopów z lat poprzednich. Odkrytd 2 groby jam ow e z p óź­ nego okresu lateńskiego /797 i 803/ za w ierające liczn e fragm enty potłuczonych i w w ięk szości przepalonych naczyń oraz drucikowate fibule żelazn e. Jedno z przepalonych naczyń z grobu 803 m iało z a ­ chowaną na stronie zew nętrznej dwubarwną polew ę, która nie pokry­ wała całej je go pow ierzchni. Pod w zględem kształtu naczynie to nie ma analogii wśród ceram ik i kultury p rzew orsk iej z tego okresu.

Z wczesnego okre*u rzym sk iego odkryto 1 grób jam ow y oraz 3 popielnicowe obsypane resztk am i stosu. T e ostatnie oprócz p op iel­ nicy za w ierały przepalone naczynia, a ponadto w dwóch grobach były zapinki brązow e i żelazne datujące jeden zespół na fazę B2, a drugi na С la .

Odkryto także kolejn e 2 duże kam ienie stanowiące dalsze c zę ś c i składowe kręgu, z którego kilka głazów odsłonięto w roku ubiegłym . Ponadto w południowo-wschodniej c zę ś c i cm entarzyska znajdowały się luźne bruki w dwóch warstwach. Śą to końcowe fragm enty bruków od­ krytych w 1978 r . O kreślenie funkcji 1 chronologii zarówno kręgu, jak i bruków będzie m ożliw e po przeanalizowaniu całości m ateriałów z om a­ mianego cm entarzyska.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przeciwieństwie do litery Krytyki czystego rozumu, gdzie o rzeczy samej w sobie mówi się jako o „pojęciu granicznym”, które może mieć tylko

Nach Vattimo: „»Wir können uns unmöglich nicht als Christen bezeichnen«, weil in einer Welt, in der Gott tot ist – in der die Metaerzählung sich aufgelöst haben und

Seria materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1: Ewa Piotrowska- Rola, Marzena Porębska, Polski jest cool, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KuL i Wydawnictwo

O ile Przymanowskiemu udaje się jednak – kosztem historycznej prawdy – wykreować jednoznacznie pozytywnych bohaterów i nadać powieści optymistyczny wydźwięk, który jest

Pułkow nik jest także wzorem kultury fizycznej, jako dotąd czynny zawodnik ringo, działacz sportowy (wiceprezydent M iędzynarodowej Federacji Ringo) i trener sportów

Ad. a) Judo (jûdô) oficjalnie jako dyscyplina olimpijska zostało zatwierdzone podczas 57 sesji MKOl, która odbyła się w sierpniu 1960 roku w Rzymie. Pierwszy raz w

Uprawianie sportów ekstremalnych opiera się na indywidualizmie ludzi, dla których dawanie z siebie po to by pokonać trudności i przeżyć coś niezwykłego, staje

Despite the fact that mainly Byzantine influenced the development of philosophy in universities, Aristotle’s philosophy and Aquinas' teaching still were present in