Znaki zakazu - test, test PDF / Memorizer

Download (1)

Full text

(1)

Test ze znajomości znaków drogowych zakazu.

1/ Co to za znak? [ ] B-2 Zakaz wjazdu

[ ] B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

[ ] B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych [ ] B-25 Zakaz wyprzedzania

2/ Co to za znak?

[ ] B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych [ ] B-4 Zakaz wjazdu motocykli

[ ] B-3A Zakaz wjazdu autobusów

[ ] B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

3/ Co to za znak?

[ ] B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

[ ] B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych [ ] B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

[ ] B-2 Zakaz wjazdu

4/ Co to za znak?

[ ] B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

[ ] B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych [ ] B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

[ ] B-41 Zakaz ruchu pieszych

5/ Co to za znak?

[ ] B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych [ ] B-2 Zakaz wjazdu

(2)

[ ] B-9 Zakaz wjazdu rowerów

6/ Co to za znak?

[ ] B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych [ ] B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą [ ] B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych

[ ] B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

7/ Co to za znak?

[ ] B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych

[ ] B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych [ ] B-10 Zakaz wjazdu motorowerów

[ ] B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

8/ Co to za znak?

[ ] B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą [ ] B-3A Zakaz wjazdu autobusów

[ ] B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych [ ] B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych

9/ Co to za znak?

[ ] B-9 Zakaz wjazdu rowerów

[ ] B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych [ ] B-10 Zakaz wjazdu motorowerów

[ ] B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych

10/ Co to za znak?

[ ] B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

[ ] B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą [ ] B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

[ ] B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych

11/ Co to za znak?

[ ] B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych [ ] B-9 Zakaz wjazdu rowerów

[ ] B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

(3)

12/ Co to za znak? [ ] B-35 Zakaz postoju

[ ] B-39 Strefa ograniczonego postoju [ ] B-38 Zakaz postoju w dni parzyste [ ] B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste

13/ Co to za znak? [ ] B-35 Zakaz postoju

[ ] B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste [ ] B-38 Zakaz postoju w dni parzyste [ ] B-36 Zakaz zatrzymywania się

14/ Co to za znak?

[ ] B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi [ ] B-13A Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

[ ] B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę [ ] B-32 Stój - kontrola celna

15/ Co to za znak? [ ] B-32 Stój - kontrola celna

[ ] B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi [ ] B-13A Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

[ ] B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

16/ Co to za znak? [ ] B-32 Stój - kontrola celna

[ ] B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi [ ] B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę [ ] B-13A Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

17/ Co to za znak? [ ] B-35 Zakaz postoju

[ ] B-38 Zakaz postoju w dni parzyste [ ] B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste [ ] B-36 Zakaz zatrzymywania się

(4)

18/ Co to za znak?

[ ] B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t. [ ] B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

[ ] B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m. [ ] B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.

19/ Co to za znak?

[ ] B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m. [ ] B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m. [ ] B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t. [ ] B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.

20/ Co to za znak?

[ ] B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m. [ ] B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.

[ ] B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t. [ ] B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

21/ Co to za znak? [ ] B-25 Zakaz wyprzedzania [ ] B-23 Zakaz zawracania

[ ] B-21 Zakaz skrętu w lewo i zawracania [ ] B-20 STOP

22/ Co to za znak?

[ ] B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t.

[ ] B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t. [ ] B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

[ ] B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.

23/ Co to za znak?

[ ] B-21 Zakaz skrętu w lewo i zawracania [ ] B-42 Koniec zakazów

[ ] B-24 Koniec zakazu zawracania [ ] B-23 Zakaz zawracania

(5)

[ ] B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

[ ] B- 3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych [ ] B-23 Zakaz zawracania

[ ] B-22 Zakaz skrętu w prawo i zawracania

25/ Co to za znak?

[ ] B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t. [ ] B-21 Zakaz skrętu w lewo i zawracania

[ ] B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe [ ] B-25 Zakaz wyprzedzania

26/ Co to za znak?

[ ] B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe [ ] B-27 Koniec zakazu wyprzedzania

[ ] B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe [ ] B-25 Zakaz wyprzedzania

27/ Co to za znak?

[ ] B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe [ ] B-27 Koniec zakazu wyprzedzania

[ ] B-23 Zakaz zawracania [ ] B-24 Koniec zakazu zawracania

28/ Co to za znak?

[ ] B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych [ ] B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju

[ ] B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości [ ] B-42 Koniec zakazów

29/ Co to za znak?

[ ] B-24 Koniec zakazu zawracania [ ] B-23 Zakaz zawracania

[ ] B-22 Zakaz skrętu w prawo i zawracania [ ] B-21 Zakaz skrętu w lewo i zawracania

30/ Co to za znak? [ ] B-25 Zakaz wyprzedzania

(6)

[ ] B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m. [ ] B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

[ ] B-33 Ograniczenie prędkości

31/ Co to za znak?

[ ] B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych [ ] B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka [ ] B-33 Ograniczenie prędkości

[ ] B-41 Zakaz ruchu pieszych

32/ Co to za znak?

[ ] B-43 Strefa ograniczonej prędkości [ ] B-39 Strefa ograniczonego postoju [ ] B-38 Zakaz postoju w dni parzyste [ ] B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste

33/ Co to za znak? [ ] B-42 Koniec zakazów

[ ] B-27 Koniec zakazu wyprzedzania

[ ] B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe [ ] B-34 Koniec ograniczenia prędkości

34/ Co to za znak?

[ ] B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju [ ] B-34 Koniec ograniczenia prędkości [ ] B-27 Koniec zakazu wyprzedzania

[ ] B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

35/ Co to za znak?

[ ] B-39 Strefa ograniczonego postoju [ ] B-25 Zakaz wyprzedzania [ ] B-33 Ograniczenie prędkości [ ] B-43 Strefa ograniczonej prędkości

36/ Co to za znak?

(7)

[ ] B-42 Koniec zakazów

[ ] B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju [ ] B-34 Koniec ograniczenia prędkości

37/ Co to za znak?

[ ] B-27 Koniec zakazu wyprzedzania

[ ] B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe [ ] B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych [ ] B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju

38/ Co to za znak?

[ ] B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju

[ ] B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka [ ] B-33 Ograniczenie prędkości

[ ] B-32 Stój - kontrola celna

39/ Co to za znak?

[ ] B-36 Zakaz zatrzymywania się [ ] B-35 Zakaz postoju

[ ] B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste [ ] B-38 Zakaz postoju w dni parzyste

40/ Co to za znak? [ ] B-41 Zakaz ruchu pieszych [ ] B-42 Koniec zakazów [ ] B-25 Zakaz wyprzedzania

[ ] B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych

41/ Co to za znak?

[ ] B-34 Koniec ograniczenia prędkości [ ] B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju [ ] B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości [ ] B-42 Koniec zakazów

Figure

Updating...

References

Related subjects :