• Nie Znaleziono Wyników

Informacja o nagrodzie "Za osiągnięcia w badaniach nad Polonią i emigracją".

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Informacja o nagrodzie "Za osiągnięcia w badaniach nad Polonią i emigracją"."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XXXIII — 2001, 3 PL ISSN 0419-8824

Informacja o nagrodzie

„Za osiągnięcia w badaniach nad Polonią i emigracją"

1. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią z siedzibą Zarządu w Częstochowie ustano-wiła nagrodę „Za osiągnięcia w badaniach nad Polonią i Emigracją".

2. Nagroda jest przyznawana autorom publikacji zwartych o tematyce polonijnej, napisa-nych w języku polskim, w pięciu kategoriach:

I. Prace monograficzne II. Prace popularnonaukowe

III. Wspomnienia, pamiętniki, studia i materiały IV. Wydawnictwa źródłowe

V. Bibliografie i informatory

3. Laureatów wyłania Kapituła w składzie: prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (Uniwersy-tet Szczeciński), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersy(Uniwersy-tet Jagielloński), prof. dr hab. Edmond Gogolewski (Uniwersytet Lille III), prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (Aka-demia Bydgoska), prof. dr hab. Edward Olszewski (UMCS w Lublinie), prof. dr hab. Adam Sudoł (Akademia Bydgoska) — sekretarz, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (In-stytut Pamięci Narodowej, Wrocław), prof. dr hab. Ryszard Sudziński (UMK w Toruniu) — przewodniczący, prof. dr Piotr S. Wandycz (Yale University).

4. W pierwszej edycji nagrody Kapituła wyłoniła 21 laureatów spośród autorów niemal 200 prac opublikowanych od stycznia 1990 r. do końca grudnia 1999 r. Nagrody zostały wręczone w Zielonej Górze 24 października 2000 r.

5. W kolejnych edycjach nagrody, przyznawanej co trzy lata, Kapituła wyłoni po jednym laureacie w każdej kategorii. Jednocześnie Kapituła zastrzega sobie prawo do innej decy-zji, zwłaszcza gdy zgłoszona zostanie większa liczba wyróżniających się prac bądź gdy takich prac nie będzie.

6. Znaczenie nagrody jest wyłącznie prestiżowe. Laureaci otrzymują statuetkę wykonaną z brązu, wyobrażającą owocujące drzewo oraz dyplom. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią oczekuje, iż nagroda zyska popularność i uznanie w środowiskach naukow-ców w kraju i na obczyźnie.

7. Prawo zgłaszania prac przysługuje osobom indywidualnym, nie wyłączając autorów, oraz instytucjom krajowym i polonijnym. Wnioski z egzemplarzem prac, opublikowanych mię-dzy styczniem 2000 r. a końcem grudnia 2002 r. należy sukcesywnie przesyłać na adres Kapituły (Instytut Historii i Archiwistyki UMK, pl. Teatralny 2a, 87-100 Toruń), jednak nie później niż do końca stycznia 2003 r. Wręczenie nagród drugiej edycji nastąpi w Zie-lonej Górze 3 maja 2003 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

[r]

[r]

[r]

Przedstawiono zaso- by cyfrowe kilku instytucji amerykańskich: Ellis Island Foundation, University of Wisconsin-Milwau- kee (Milwaukee Polonia Roman Kwasniewski Photographs),

All other Nobel Prizes are awarded in Stockholm, Sweden, but the Nobel Peace Prize is awarded in Oslo, Norway, where the laureates receive the Nobel Medal, Nobel Diploma and a

Dziecko jest tym bardziej agresywne im surowsze i niesprawiedliwsze kary otrzymuje i kiedy czuje się nie kochane przez rodziców.. Kara ma poprawić winnego ale nie

kto przy- padkiem, bądź w trakcie robót ziemnych i budowlanych odkrył przedmiot mogący być zabytkiem archeologicz- nym jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot i miej- sce