• Nie Znaleziono Wyników

"O charakterze poezji polsko-słowiańskiej", Teofil Lenartowicz, Wstęp i oprac. Jan Nowakowski, Tłum. /z włoskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""O charakterze poezji polsko-słowiańskiej", Teofil Lenartowicz, Wstęp i oprac. Jan Nowakowski, Tłum. /z włoskiego"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Włodzimierz Bolecki

"O charakterze poezji

polsko-słowiańskiej", Teofil

Lenartowicz, Wstęp i oprac. Jan

Nowakowski, Tłum. /z włoskiego/

J.Ugniewska, Warszawa 1978 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 22/1 (71), 199

1979

(2)

/11/ LENARTOWICZ T e o fil: O ch arak terze p oezji polsko-słow iań- s k ie j. Wstęp i o p rać. Jan Nowakowski. Tłum. /z włoskiego/ J. Ugniewska. W arszaw a 1978, P W N ,ss. 236, zł 3 5

,-K siążka je s t publikacją ośmiu wykładów T . Lenartow icza w ygłasza­ nych po włosku w Bolonii w latach 1 8 7 9 -1 8 8 5 , a opublikowanych w k s ią ż ­ c e w r . l 8 8 6 ("S u l c a r a tte r e délia p oesia p o lo n o -sla v a "). Kolejno za­ m ieszczono rozpraw y: M ikołaj Kopernik (i), Jan Kochanowski (ll), Stan P o lsk i w cz a sa ch Kochanowskiego (III), "P ro p o rz e c ", "Odprawa posłów g re c k ic h ", "T re n y " (IV ), M alczew ski (V ), "Konrad W allenrod" (V I), Odmienność ch arakteru Polaków i R osjan (M ickiew icz, Gogol, K ra siń ­ sk i) (V Il), Sy tu acja w P o lsc e po powstaniu 1831 roku (m .in . "Wpływ poetów na polską m łodzież", "P o lsk a nie ma nic wspólnego z ateizm em ")

(V III).

BP/71/53 W .B .

/11/ M A CIEJEW SKI Jaro sław : Słow acki - przeciw nik romantyków. "Stu d ia P olon istyczn e" V , Poznań 1977 (wyd. 1978) s . 6 7 -8 0 . Autor próbuje o k re ś lić m iejsce Słow ackiego w sporze klasyków z r o ­ mantykami. S ię g a ją c do dzieł późniejszych ("P od róż z Neapolu do Ziemi Ś w ię te j" , "B en io w sk i") i korespondencji poety, podkreśla jego wrogi stosunek do bajronizm u i wallenrodyzmu. "P ow ieść krzyżacka" "Hugo" je s t odpowiedzią na "Konrada W allenroda" - Słow acki deheróizuje zd ra j­ c ę i opowiada s ię przeciw ko relatywizmowi etycznemu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

(...) perhaps the gondola that brought us here from Venice so smoothly and quietly is only a shadow or perhaps these waters are the wa- ters of death and oblivion?” Between these

Autor omawia kilka utworów pisarza, wiele uwagi poświęcając "Wieśniakowi znie- prawionemu" (wyd. 1775), przypomina reakcje krytyki na książkę, omawia jej

„Organami zespołu adwokackiego są: 1. W ciągu miesiąca od daty doręczenia uchwał zespołu przewidzianych w ust. 1 pkt 2 okręgowa rada adwokacka może zgłosić

The primary goal of this project is to ensure corrosion control and safe operation within offshore and underground applications (both steel and reinforced concrete) by

Podedworna 24 podkreśla, iż za najważniejsze zmiany zachodzące na obszarach wiejskich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku należy uznać: dezagraryzację przestrzeni

Gdy się pisze o Nowakowskim, nie można zapominać o atmosferze i życiu ówczesnego Krakowa, miasta, którego autor był bezgranicznym admiratorem.. Wiele wybitnych

Stosowane metody badań niszczących do oceny stanu materiału i dopuszczenia do dalszej eksploatacji elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania sprowa- dzają

Pomimo zdecydowa- nego oporu lobby tytoniowego (producentów, importerów, dystrybutorów produk- tów tytoniowych i samych palaczy), ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami