• Nie Znaleziono Wyników

„Materiały do ćwiczeń z metodyki resocjalizacji – aspekt psychologiczny i pedagogiczny”, red. W. Woźniak, Warszawa 2009 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "„Materiały do ćwiczeń z metodyki resocjalizacji – aspekt psychologiczny i pedagogiczny”, red. W. Woźniak, Warszawa 2009 : [recenzja]"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Stanisław Dziekoński

„Materiały do ćwiczeń z metodyki

resocjalizacji – aspekt psychologiczny

i pedagogiczny”, red. W. Woźniak,

Warszawa 2009 : [recenzja]

Łódzkie Studia Teologiczne 18, 349-350

2009

(2)

R E C E N Z J E I S P R A W O Z D A N I A

Łódzkie Studia Teologiczne 2009, 18

Materiały do ćwiczeń z metodyki resocjalizacji – aspekt psychologiczny i

pe-dagogiczny (Biblioteka Pomocy Naukowych EPISTEME, 4), red. W. Woźniak,

Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej w Olecku – Acta Universitatis Masuriensis

& Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana

Wyszyń-skiego w Warszawie, Olecko–Warszawa 2009, ss. 109.

Zanim sam wyrażę opinię o niniejszej pracy zbiorowej, przedstawię fragment recenzji wydawni-czej, napisanej przez ks. prof. dr. hab. Jana Bieleckiego (Instytut Psychologii UKSW): „Zaprezento-wana książka [...] jest bardzo cenna jako interesujący materiał do ćwiczeń dla studentów psychologii i pedagogiki penitencjarnej i resocjalizacyjnej. Prezentowany materiał ćwiczeniowy oparty jest na boga-tych doświadczeniach osób pracujących wiele lat w więzieniach i zakładach poprawczych. Wielką wartością omawianej książki jest także i to, że jej adresatem bezpośrednim mogą być wychowawcy, psychologowie i pedagodzy pracujący w więzieniach i zakładach poprawczych” (s. 4 okładki).

Zachowania patologiczne zarówno wśród młodzieży, jak i wśród dorosłych ulegają nieustannym przemianom. Wiele zachowań patologicznych prowadzi nieuchronnie do osadzenia w więzieniu czy umieszczenia w zakładzie poprawczym, ponieważ przyjmują one formę zachowań przestępczych. W związku z powyższym należy poszukiwać nieustannie metod resocjalizacji odpowiadających współczesności, ale zarazem należy sięgać do początków myśli resocjalizacyjnej. Takie podejście odnajduję w recenzowanej pracy zbiorowej, pod redakcją ks. dr. Waldemara Woźniaka (z Katedry Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Pierwsze opracowanie (autorstwa K. Ptaka i W. Woźniaka) przedstawia funkcje, zasady, tech-niki, metody resocjalizacji oraz etapy tego procesu. Nawiązuje ono do S. Jedlewskiego i Cz. Cza-powa – prekursorów pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce.

W artykule tym zaprezentowano następujące zasady wychowania resocjalizującego: reeduka-cji, wszechstronnego rozwoju osobowości, wszechstronnej i perspektywicznej opieki, wymagań, akceptacji, respektowania, traktowania penitencjarnego (w przypadkach zagrożenia), pomocy, in-dywidualizacji, kształtowania perspektyw, współpracy ze środowiskiem, systematyczności, inter-wencji minimalnej, „normalności”, komunikacji, uczestnictwa, wyczucia i delikatności, stosowania ograniczeń, kształtowania autonomii grupy, rozwiązywania konfliktów w grupie. Uważam, że więk-szość tych zasad należy stosować w wychowaniu w ogóle, a nie tylko w wychowaniu resocjaliza-cyjnym – co jest również dużą wartością tego artykułu.

Opracowanie drugie (autorstwa J. Frączek, K. Ptaka i W. Woźniaka) prezentuje grupę samo-dzielnego funkcjonowania w zakładzie poprawczym, co zachęca do poszukiwania nowych form resocjalizacji.

Tekst trzeci (D. Sarzały) ukazuje podkulturę więzienną, a tekst czwarty (również D. Sarzały) – zjawisko przemocy w zakładach penitencjarnych. Radzenie sobie przez wychowawców z tymi dwoma zjawiskami w znacznej mierze warunkuje efektywność oddziaływań penitencjarno-resocjalizacyjnych. Na kanwie opracowań D. Sarzały, można postawić wiele pytań (zob. Wstęp, s. 8), m.in. takich: – na ile podkultura więzienna hamuje proces resocjalizacji; – w czym tkwi jej niebezpieczeństwo; – w jaki sposób można ją ograniczać i czy te działania należy traktować jako metodę resocjalizacji; – w jakim stopniu i dlaczego podkultura więzienna może wiązać się z agresją i przemocą; – jakie są skutki agresji i przemocy dla danej jednostki oraz dla procesu resocjalizacji w ogóle?

(3)

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

350

Dwa ostatnie artykuły – W. Woźniaka oraz S. Ślaskiego – ukazują służebną rolę psychologii dla procesu resocjalizacji, w którym nie można ograniczać się tylko do działań z zakresu pedagogi-ki. W przypadku więźniów (wychowanków zakładów poprawczych) uzależnionych od środków psychoaktywnych (w tym od alkoholu), należy uciekać się do współczesnych koncepcji leczenia czy psychoterapii.

Materiały umieszczone w aneksie tej pracy zbiorowej uważam za interesujące poznawczo. Znajdują się tam m.in. wiersze wychowanek zakładu poprawczego, co ma kierować myśl ku poezjo-terapii w resocjalizacji.

Niniejsza praca zbiorowa została przygotowana tak, aby mogła być praktyczną pomocą dla studentów pedagogiki i psychologii. Dlatego też każde opracowanie kończy się podaniem zadań ćwiczeniowych, co stanowi właśnie o znacznej wartości praktycznej pracy.

Ze swojej strony, jako przedstawiciel katechetyki, chcę zachęcić tych, którzy przygotowują się do działalności pastoralnej w warunkach izolacji więziennej czy w zakładach poprawczych, do sięgnięcia po tę pracę, gdyż mogą w niej znaleźć niejedną podpowiedź w posłudze w tych trudnych środowiskach.

ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa

ks. Grzegorz L e s z c z y ń s k i, Kościelna procedura administracyjna w

Ko-deksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Warszawa 2008, ss. 218.

Autor opracowania, ks. G. Leszczyński jest kierownikiem Katedry Procedury Administracyjnej Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. Obecna pozycja książkowa jest pierwszym, szerszym opracowaniem tematyki, której Autor poświęca swoje naukowe zainteresowania. Dotychcza-sowe publikacje ks. Leszczyńskiego w dziedzinie procedury administracyjnej ukazały się w postaci artykułów w czasopismach naukowych, których Autor niestety, ze szkodą dla publikacji, nie zamieścił w bibliografii na końcu książkowego opracowania. Byłyby one z pewnością przydatne dla tych, którzy pragną zgłębić przedstawioną tematykę. Tym bardziej że zazwyczaj szczegółowe opracowania w postaci artykułów, zawierają więcej cennych informacji niż podręcznikowe opracowanie. Szczegółowa analiza omawianego opracowania pozwala jednak odnaleźć wiele wątków poruszanych przez Autora we wcześniejszych opracowaniach, które zostały zamieszczone w obecnej pozycji książkowej. Nasuwa się jednoznaczny wniosek, że książka stanowi niejako podsumowanie i całościowe ujęcie dotychcza-sowych pojedynczych opracowań, uzupełnionych o nowy materiał.

Walor i aktualność pozycji podkreśla sam Autor w udzielonym wywiadzie. Czytamy w nim: Kościelna procedura administracyjna jest tą częścią prawa kanonicznego, która z pewnością wy-maga rzetelnej analizy. Przede wszystkim dlatego, że jest dziedziną zapomnianą, choć w moim konaniu niezwykle ważną. Chodzi bowiem o procedury, które z założenia mają dać gwarancje prze-strzegania praw wszystkim wiernym*. Sformułowanie wszyscy wierni dotyczy tych, którzy czują sie

poszkodowani przez administrację kościelną, wydającą konkretne akty administracyjne. Dlatego też istnieje procedura administracyjna, czyli ogół norm regulujących wykonywanie władzy administra-cyjnej przez odpowiednie organy władzy kościelnej, zwłaszcza w odniesieniu do rozstrzygania możliwych sporów pomiędzy autorami a adresatami aktów administracyjnych, poprzez którą

Ko-* Prawo w służbie wspólnoty, Wywiad z ks. prof. G. Leszczyńskim przeprowadzony przez ks. red.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Plan obciążeń sal dydaktycznych na semestr zimowy powinien być przekazany do Działu Kształcenia do dnia 31 lipca 2012 r., zaś na semestr letni powinien być dostarczony do dnia

Przyglądając się kampanii wyborczej, która odbywała się między I a II turą wyborów, można zauważyć pewne zmiany, które pojawiły się zarówno w działaniach promocyjnych,

Student wnosząc opłatę jest obowiązany podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer albumu, kierunek studiów, rok akademicki lub semestr, za który wnosi

nie został zwołany na podstawie konstytucji, a co do rad senatorów – domagał się od kan- clerza wyjaśnienia, czy uchwała tego ciała o zwołaniu sejmu zapadła.. Swoje roz-

In Chapter 5 we asked subjects to indicate their preferred amplitude scaling between visual and inertial cues in a simulation environment for oscillatory lat- eral linear

Troska o człowieka, jaka wyraża się w nauczeniu Jana Pawła II, jest ściśle powiązana z prom ocją rodziny, która, podobnie jak człowiek, stanowi pierw szą..

W mowie poety o ‘własnej śmierci’ uwidacznia się pierwszy z tych ele- mentów – jedność życia i śmierci, która zawiera się również we wcześniej przytoczonej formule

1) należności  z  tytułu  dostaw  i  usług,  do  których  zalicza  się  m.in.  należności  z 

8) kwotę stanowiącą rezerwę na wydatki nieprzewidziane, w wysokości 10% dotacji. 2, dokonuje Rektor po zasięgnięciu opinii Kwestora, w porozumieniu z właściwym

Żeby Ziemia nie była tylko grudą na grudzie, żeby nie był to tylko jakiś fragment na mapie, to potrzeba kultury, więc niezbędni są ludzie, życiorysy mieszkańców oraz

Definicja i zadania wydziałów kościelnych UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, po- wstały na mocy wyżej przytoczonej ustawy, rządzi się normami sta-

Wymienione konferencje i sympozja naukowe, podczas których zaprezentowano wyniki badań zespołu PPPiW, odbywały się nie tylko w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana

psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, prawo, archeologia, historia, historia sztuki, etnologia i antropologia kulturowa, judaistyka, filologia polska,

Oczywiście, sam Scheler podkreśla opozycyjność formułowanej przez siebie koncepcji wartości wobec ich pojmowania subiektywistycznego15. Twierdzi on, że wartości istnieją

16 Z.. potwierdzają dotychczasowych przypuszczeń o elementarności materii. Od­ krycie zjawiska „płynu kwantowego” dowodzi niezbicie faktu, że tzw. materia nie ma

Opiekunów Prawnych dodatkowej opłaty. Zajęcia dodatkowe zostają uruchomione w przypadku zgłoszenia się minimum 5 dzieci. 12 zgłasza ogółowi Rodziców i

732 Sprawozdanie referenta Pol.KO Łowicz z lustracji del. 50; sprawozdanie referenta Pol.KO Łowicz z lustracji del. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza…, ibidem, s.. Kategorycznie

Jeśli zaś chodzi o posiadanie przez Żydów chrześcijańskich niewolników, to wczesne prawodaw- stwo nakazywało odebranie niewolników, którzy byli zmuszani do obrzezania, na-

... Adres do korespondencji, jeŜeli jest inny niŜ adres zameldowania na pobyt stały i adres zamieszkania ... Jednostka organizacyjna UKSW ... Stosunek pracy zawarty

Wiek XV nie odbiega od tego wzorca – podważane były wtedy dogmaty wiary, przez świat zachod- niego chrześcijaństwa przetaczała się dyskusja eklezjologiczna (spór o

Pielgrzym ujący K o­ ściół eucharystyczny, który na swej drodze ciągle m a się odnaw iać i reformować, K o­ ściół posłany do świata, który m a być zbaw iony - to

Postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio do członków komisji tymczasowych. Przewodniczącego właściwej komisji stałej wybiera senat spośród członków komisji należących

Jest to organ opiniodawczo-doradczy powołany przy Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, który ma za zadanie zapewnić współpracę z Europejskim Centrum Monitorowania