• Nie Znaleziono Wyników

View of Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Pracowników Nauki pt. "Społeczno-ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Pracowników Nauki pt. "Społeczno-ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich""

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

ISSN 1899-5772

Journal of Agribusiness

and Rural Development

www.jard.edu.pl

RECENZJE I KRONIKA

Copyright © Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Adres do korespondencji – Corresponding author: mgr Aldona Standar, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland, e-mail: standar@up.poznan.pl

SPRAWOZDANIE Z III OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI

PT. „SPOŁECZNO-EKONOMICZNY ROZWÓJ

OBSZARÓW WIEJSKICH”

Aldona Standar

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W dniach 26-27 czerwca 2008 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Mło-dych Pracowników Nauki pt. „Społeczno-ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich”, zorganizowana dzięki współpracy Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żyw-nościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej oraz Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej. W pierwszym dniu obrady odbywały się w budynku Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 47. Swoim zakresem przedmiotowym konferencja obejmowała szeroko pojętą problematy-kę rozwoju obszarów wiejskich, do których można zaliczyć między innymi: wielofunk-cyjny rozwój, aktywizację społeczności lokalnych, rolę samorządu gminnego. Zasadni-czym priorytetem konferencji była prezentacja wyników badań oraz wymiana poglą-dów, szczególnie w gronie młodych naukowców, przede wszystkim doktorantów oraz adiunktów do trzech lat od momentu uzyskania stopnia doktora, z ośrodków akademic-kich z całej Polski. Spośród licznie nadesłanych referatów, organizatorzy uhonorowali 10 najlepszych, umożliwiając ich prezentację pierwszego dnia na forum obrad. Dodat-kowo autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni honorariami pieniężnymi.

Należy również podkreślić, iż konferencja była związana z jubileuszem pracy oraz 70-tymi urodzinami kierownika Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej, prof. dr hab. Marka Kłodzińskiego. Prof. dr hab. Marek Kłodziński jest wybitnym znawcą zagadnień ekonomiki rolnictwa. Problematyka badawcza Pana Profe-sora skupia się między innymi: na wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, kapi-tale społecznym polskiej wsi, rozwoju lokalnym oraz przedsiębiorczości wiejskiej. Prof.

(2)

A. Standar

Journal of Agribusiness and Rural Development

176

dr hab. Marek Kłodziński kierował wieloma grantami KBN, Fundacji im. Friedricha Eberta, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz koordynował grant w ramach Ramowego Programu V UE. Ponadto uczestniczył w pięciu projektach PHARE. Pełnił wiele zaszczytnych funkcji, takich jak: dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, kierownika Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ponadto jest członkiem m.in. Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Wolfson College Oxford University, European Association of Agricul-tural Economics, Rady Programowej czasopism: „Wieś jutra”, „Ubezpieczenia w rol-nictwie”, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, „Zagadnienia doradztwa rolnicze-go”. Prof. dr hab. Marek Kłodziński jest autorem 10 książek autorskich, 23 książek pod redakcją naukową, 79 rozdziałów w książkach, 123 artykułów w czasopismach nauko-wych, 113 artykułów popularno-naukowych – razem 348 publikacji. Ponadto, prof. dr hab. Marek Kłodziński jest recenzentem licznych prac doktorskich oraz habilitacyjnych oraz promotorem prac doktorskich.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała dr hab. Grażyna Karmowska, dziekan WEiOGZ, prof. AR wraz z JM Rektorem Akademii Rolniczej, prof. dr hab. Janem B. Dawidowskim. W pierwszej części konferencji odbyły się wystąpienia m.in. marszałka województwa zachodniopomorskiego, związane z jubileuszem pracy zawodowej prof. dr hab. Marka Kłodzińskiego. Ponadto, prodziekan, dr inż. Bartosz Mickiewicz, przed-stawił sylwetkę prof. dr hab. Marka Kłodzińskiego. Tę część konferencji zakończył referat Szanownego Jubilata pt. „Społeczno-ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich”.

Problematykę konferencji ujęto w trzech następujących sesjach tematycznych: 1. Uwarunkowania ekonomiczne i infrastrukturalne rozwoju obszarów wiejskich –

Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Spychalski,

2. Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – Przewodniczący dr inż. Andrzej Sobczyk,

3. Aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – Przewodniczący: dr Mi-chał Kiełsznia.

Na pierwszą sesję składały się nagrodzone referaty, dotyczące zróżnicowania prze-strzennego gospodarstw w województwie małopolskim, typologii rolnictwa krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminach województwa wielkopolskiego. Poza tym, referat przestawił reprezentant Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, mgr Witold Magryś, który skupił się na omówieniu problematyki idei odnowy wsi i związanych z nią aktualnych barier rozwoju.

W kolejnej sesji referenci zaprezentowali tematykę wpływu cech społeczno-demo-graficznych na wielkość ubóstwa na obszarach wiejskich województwa wielkopolskie-go, zasobów pracy w rolnictwie na przykładzie wybranych gospodarstw rejonu Lu-belszczyzny oraz wpływu dochodów na decyzję o migracji zarobkowej ludności wiej-skiej. Sesję zakończył referat Naczelnika Departamentu Projektów Własnych Woje-wódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Antoniego Sobolewskiego, prezentujący wy-brane przykłady projektów, stymulujących rozwój obszarów wiejskich współfinanso-wanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ostatniej części referenci ocenili przede wszystkim wpływ środków unijnych za-równo na całokształt zza-równoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, jak i na zmianę sytuacji w gospodarstwach rolnych. Podkre-ślono również wagę działalności stowarzyszeń agroturystycznych w artykule

(3)

dotyczą-Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Pracowników Nauki ...

3(9) 2008

177 cym ich wpływu na rozwój agroturystyki w województwie małopolskim. Dyrektor Departamentu NATURA 2000, Ministerstwa Środowiska, dr Michał Kiełsznia, przed-stawił także możliwości rozwoju gmin objętych programem NATURA 2000.

Każda z sesji była zakończona dyskusją, natomiast podsumowania pierwszego dnia obrad dokonano po ostatniej części w pierwszym dniu konferencji. W drugim dniu odbyła się ostatnia, czwarta, sesja w Marianowie, pod przewodnictwem dr Romana Kobylińskiego. Kontynuowano problem NATURY 2000, rozważając, czy ten program stanowi ograniczenie czy szansę rozwoju. Ponadto, przedstawiono przykład funkcjono-wania Lokalnej Grupy Działania w ramach programu Leader +. Sesję wyjazdową do Marianowa uświetnił referat wójta gminy Marianowo, Elżbiety Rink, pt. „Uwarunko-wania rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Marianowo”. Konferencja zakończyła się spotkaniem integracyjnym w gospodarstwie agroturystycznym.

Wszystkie pozytywnie zrecenzowane artykuły naukowe zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Akademii Rolniczej w Szczecinie – Folia Universitatis Agri-culturae Stetinensis – Oeconomica.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W Polsce w celu wdrażania zasad zrównowa- żonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przyjęta została Strategia zrów- noważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na

Weryfikacji poddano hipotezę, według której grupa młodzieży po okresie realizacji projektu „Drama – metodą na bezpiecznego gimnazjalistę” będzie charakteryzowała

Wprowadzenie elementów techniki śpiewu klasycznego do rehabilitacji chorych z zaburzeniami głosu może stanowić uzupełnienie terapii foniatrycznej i fizykoterapeutycznej 7!. Mamy

Nowością w tej metodzie jest to, że naukę czytania nazywa się nauką pisania i rozpoczyna ją od własnego imienia dziecka, ze względu na subiektywną odczuwalność jego

80 90 100 110 120 130 140 150 light soils gleby lekkie % central centralny south-west SáG]DFK south-east SáGZVFK north-west SáQ]DFK north-east SáQZVFK

Czesław Strzyżewski,Zbigniew Żurawski. Dąbrówka

Stefan Woyda,Dorota Rudnicka.