• Nie Znaleziono Wyników

"Cień ręki", Piotr Kuncewicz, Łódź 1977 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Cień ręki", Piotr Kuncewicz, Łódź 1977 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Marian Płachecki

"Cień ręki", Piotr Kuncewicz, Łódź

1977 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 21/3 (69), 240

1978

(2)

/ I I / KONCEWICZ P io tr : C ień r ę k i. Ł ó d ź 1 9 7 7 , W yd. Ł ó d z k ie , s s . 256, z ł 2 5

,-Z b ió r szk icó w z la t 1 9 6 0 - 1 9 7 5 , w p rzedm ow ie p rezen to w an y jako r a p tu la r z u c z e s tn ik a - d z iś ju ż sc e p ty c zn e g o - polem ik o k s z ta łt p o e zji w s p ó łc z e s n e j. Obok p ró b b ie ż ą c e j i skrótow ej· sy n te z y k r e ś l i au to r s y l ­ w etk i p o s z c z e g ó ln y c h autorów (m .in . I w a s z k ie w ic z a , J a stru n a , N ow aka, B r y lla , C h o rą ż u k a , ś liw o n ik a ). Ponadto gru p a szk icó w o b jęta tytułem " O d e s z li - o b e cn i" (M ic iń s k i, B r o n ie w s k i, Ź a g a r y , W. B ą k , J. B o le k , G ń ocho w iak).

B P /6 9 /4 5 M . P .

/11/ LA M A n d rz e j: L ite r a tu r a k lę s k i i s p e łn ie n ia . " M ie s ię c z n ik L i­ t e r a c k i" 1978 n r 5 s . 37-4-2.

A u to r podejm uje k o n tro w e rsy jn ą problem atykę funkcjonow ania tematu w o jn y i o k u p acji w lit e r a t u r z e p o ls k ie j. U w zględ n ia w sw o ich in te r p r e ­ ta c ja c h p rz e d e w szystk im te dokonania p is a r s k ie , k tó re stan o w iły b e z ­ p o śre d n ią r e a k c ję na d o św ia d c ze n ia w o jen n e. C a ło ś ć p roblem atyki r o z ­ p atryw a n a je s t w p e rsp e k ty w ie pow ojennych p rzem ian h is to r y c z n y c h - św iato p o gląd ow ych i a r ty s ty c z n y c h , o k r e ś la ją c y c h w k on sek w en cji sp o ­ so b y lit e r a c k ic h u ję ć tem atu. C z ę ś ć d ru ga s z k ic u je s t polem iką z in te r ­ p re ta cja m i p rzeprow ad zon ym i p r z e z M a rię Janion w r o z p r a w ie "W ojna i fo rm a ".

Cytaty

Powiązane dokumenty

Orientalistica 2014); including the history and general description of the manuscript (pp. The entries on history, content and codicological aspects of MSS of the whole Pierpont

The optimal solution for a FML lower wing skin and aluminium upper wing skin were obtained and different wing solutions were investigated and compared with respect to their

Maar laten we realistisch blijven: in veel gevallen zal de strijd alleen met directieve politiek-bestuurlijke besluitvormig afgerond kunnen worden, een ontevreden omgeving

In figuur 3 laten we de kans P (g) zien dat een speler in totaal g doelpunten heeft gescoord voor het Nederlands elftal.. We kunnen concluderen uit figuur 3 dat de kans dat

R ysy je ­ go twarzy zacierały się coraz bardziej, polem widziałem już tylko jego sylw etkę, która do­ syć wyraźnie odbijała się na tle ściany.. Czasem cztery

Podsumowując wywody przywołanych myślicieli, stwierdza: „(…) Jeśli dzisiaj model »śmierci naturalnej« chce nas zmusić do interpretowania śmierci jako zwykłego wydarzenia

Niespokojny rok 1939 zaznaczył się w moim życiu osobistymi znaczącymi wydarzeniami, które wywołała zmiana miejsca pracy i pobytu. Najprzód prze­ niesiono mnie -

Zgodnie z zało­ żeniami redakcji m a to być czasopismo specjalistyczne, poświęcone ubezpieczeniom gospodarczym oraz pozostającej w związku z nimi problematyce