• Nie Znaleziono Wyników

Metodyka nauczania.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Metodyka nauczania."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Metodyka nauczania.

Biuletyn Polonistyczny 30/2 (104), 166-170

(2)

1803. B a c z e w s k i A.: S z t u k a słowa a szkoła. Z n a c z e n i e f u n kcj i e s t e t y c z n e j dzieła l i t e r a c k i e g o w p r o c e s i e n a u c z a n i a l i t e ­ ratury, M o n o g r a f i a . W druku.

1309. 3iłos E. : I n t e r r o g a c j a i d y d a k t y k a l i t e ratu ry. R o z p r a w a h a b i l i t a c y j n a . Uko ń c z o n a .

1810. 3 i łos E. : I n t e r r o g a t y k a ja k o p r o b l e m i n t e r d y s c y p l i n a r n y d y d a k t y k i lite r a t u r y . Zob. poz. 1819.

1811. B i łoś E . : Istota, s t r u k t u r a i funkcje o d c z y t u p e d a g o g i c z ­ nego (m.in. w z a k r e s i e d y d a k t y k i li ter a t u r y ) . Ar t y k u ł . W d r u k u .

1812. ;3iłos E. : 0 d o n i o s ł o ś c i r o z m o w y d y d a k t y c z n e j w o r g a n i z o w a ­ niu n a u cza ni a i u c z eni a się lite r a t u r y . A r t y k u ł . O d d a n y do d r u k u .

1313. Biłoś E. : O w i d e o f o n i c z n y m b a d a n i u i n t e r r o g a c j i w s z k o l n y m n a u c z a n i u i u c z e n i u się li te r a t u r y . Arty kuł. O d d a n y do d r u k u

.

1814. 3 i łos E . : P r z e g l ą d h i s t o r y c z n i e w y s t ę p u j ą c y c h p o g l ą d ó w na i n t e r r o g a c j ę jako s k ł a d n i k p r o c e s ó w d y d a k t y c z n y c h (na p r z y k ł a d z i e d y d a k t y k i l i t e r a t u r y ) . Artykuł. U k o ń c z o n y . 1015. C i łos E . : S k u t e c z n o ś ć k s z t a ł c e n i a l i t e r a c k i e g o w ś w i e t l e b a dań p r o c e s u i n t e r r o g a c j i . Ar tykuł . U k o ń c z o n y . 1816. C h r z ę s t o w s k a B .: D y d a k t y k a l i t e r a t u r y i j ę z y k a p o l s k i e g o . Zob. poz. 1820. 1817. C h r z ę s t o w s k a G . : L e k t ura i poetyka. Z a r y s p r o b l e m a t y k i . K s z t a ł t o w a n i e p o j ę ć l i t e r a c k i c h w s z k o l e p o d s t a w o w e j .

(3)

M o n o g r a f i a . W druku.

1310. C h r z ę s t o w s k a B . : P r z e k ł a d w i e d z y o l i t e r a t u r z e na język d z i e c k a . Zob. poz. 40.

1319. D y d a k t y k a l i t e r a t u r y a inne d y s c y p l i n y naukowe. Praca zbiorowa. Red. W. P a s t e r n i a k . W druku.

1320. D y d a k t y k a l i t e r a t u r y i języka p o l s k ieg o. Praca z bi o r o w a . Red. Z. Uryga. S kry p t dla s t u d e n t ó w . P lano wany .

1821. J a z o w n i k L . : O p o z y t y w n y c h i n e g a t y w n y c h s k u t k a c h dęź eń d y d a k t y k ó w l i t e r a t u r y do i n t e g r a c j i wi e d z y . A r t y k u ł . W druku.

1322. G a z o w n i k L . : S t r u k t u r a teo rii nau c z a n i a i u c z e nia się l i ­ t e r a t u r y . Lata 191 8 - 1 9 3 9 . Praca d o k t orsk a. U k o ń c z e n i e 1988.

1 823. K a c z y ń s k a L . : Od p r o p o z y c j i p r o g r a m o w y c h do p r a k t y k i s z k o l n e j , (o k s z t a ł c e n i u t e a t r a l n y m w szk o l e średniej).

Zob. poz. 1860.

1824. K a c z y ń s k a L . : O p r a c o w a n i e z a g a d n i e ń d o t y c z ą c y c h d r a ma tu w s zkole. C z ę ś ć s k r y p t u do ć w i c z e ń z m e t o d y k i na ucza nia ję z y k a polsk iego . U k o ń c z e n i e 1987.

1825. Ka rlińska-'„7łoda rczyk A . : M o d e l e p o s z u k i w a n i a t e k s t ó w li­ t e r a c k i c h w I<1. I-III s z k o ł y p o d s t a w o w e j . M o n o g r a f i a . - 1907.

1826. Ka rlińska-.Yłoda rczyk A.: P o r a d n i k dla s t u d e n t ó w nau c z a n i a p o c z ą t k o w e g o . - 1989.

1827. K r a u z e U. : F unkcja w i e d z y z a p o ż y c z o n e j w a u t o n o m i c z n y c h t w i e r d z e n i a c h d y d a k t y k i l i t e r a c k i e j . Artykuł .

1820. K r a u z e U.: M e t o d o l o g i c z n e p r o b l e m y i n t e r d y s c y p l i n a r n o ś c i d y d a k t y k i l i t e rat ury. Artyk uł.

1829. K r a u z e U . : M o d e l o w a n i e w dyd a k t y c e . Art ykuł .

1 830. K r a u z e U.: Z a g a d n i e n i e m o d e l o w a n i a c z y n n o ś c i d y d a k t y c z 167

(4)

-nych. Arty kuł. W druku.

1831. K s z t a ł c e n i e j ę z y k o w e w s zkole. Praco z b i o r o w a . Red. N. D u ­ dzik.

1832. K u b i c k a - C z e k a j B . : A n a l i z a p r o g r a m u n a u c z a n i a języ k a p o l ­ s k i e g o pod w z g l ę d e m z g o d n o ś c i tre ś c i z c e l a m i n a u c z a n i a . Stu d i u m . U k o ń c z o n e .

1833. K u b i c k a - C z e k a j 3.: S c h e m a t jako n a r z ę d z i e p r a c y n a u c z y c i e ­ la polonist y. A r t ykuł. Z ł o ż o n y do druku.

1834. K u r c z a b H.: A n a l i z a i i n t e r p r e t a c j a p o e z j i w s p ó ł c z e s n e j w szkole. S t u dium . W druku.

1835. K u r c z a b H . : I n t e g r a c j a k s z t a ł c e n i a j ę z y k o w e g o i l i t e r a c ­ k i e g o w m e t o d y c e n a u c z a n i a języka p o l s k i e g o . Zob. poz. 1831.

1836. K u r c z a b H. : P o d m i o t o w o ś ć u cznia w n a u c z a n i u i-nteg ru j ę c y m (m.in. r o zważa nia d o t y c z ę c e k s z t a ł c e n i a ś w i a d o m o ś c i l i t e ­ rackiej młodzieży) . Ar t y k u ł . P r z y j ę t y do druku.

1837. Ł o j e k M . : Z w i g z k i m i ę d z y d y d a k t y k ę l i t e r a t u r y a filozofię. Zob. poz. 1819.

1838. N a ł u s z y ń s k a M.3. : I d e a ł y ś r e d n i o w i e c z n e w l i t e r a t u r z e i s z t u c e tego o k r e s u ( w s k az ówk i m e t o d y c z n e dla n a u c z y c i e l a języka p o l s k i e g o ) . A rty kuł.

1839. M a z u r k i e w i c z E . : K u l t u r a ż y w e g o słowa w n a u c z a n i u W S P i UG. Arty kuł . *IV druku.

1840. M a z u r k i e w i c z E . : T e a t r w k s z t a ł c e n i u i w y c h o w a n i u . A r t y ­ kuł. W druku.

1841. M a z u r k i e w i c z E . : T e r m i n o l o g i a t e a t r a l n a w e d u k a c j i s z k o l ­ nej. W p r z y g o t o w a n i u .

1842. P a s t e r n i a k L . , P a s t e r n i a k W.: M et o d y k a n a ucza nia j ęzyka p o l s k i e g o w k l a s a c h IV-VIII. M o n o g r a f i a .

(5)

Monogra f i a .

1044. Perka K. : 3ęzyk podręczników szkolnych. Rozprawa d o k t o r ­ ska. Ukończenie 1995.

1845. Pękala B . : Zwięzki między dydaktykę literatury i p r ak se o­ logię. Artykuł. Ukończony.

1346. Podhorski 3.: 3łędy frazeologiczne w pracach klasowych u czniów liceum ogólnokształcęcego. Artykuł. - 1987. 1347. Podhorski 3.: Dydaktyka ćwiczeń w mówieniu i pisaniu.

W s t ę p do skryptu-wyboru prac z metodyki języka polskiego pod red. E. Polańskiego i E. Ogłozy.

1848. Polakowski 3.: Problemy motywacji w procesie nabywania doświadczeń literackich przez młodzież szkół średnich. Monografia. W przygotowaniu.

1849. Polakowski 3.: Typy kultur pedagogicznych w pracy nauczy- cieli-polonistów. Studium. W przygotowaniu.

1850. Polakowski 3.: 2 zagadnień teorii uczenia się i nauczania literatury. W druku.

1851. Popławska H . : Odbiór literatury współczesnej przez uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Artyku^.

1852. Raczyński K . : W sprawie polonistycznych materiałów dyda k­ tycznych i prac zaliczeniowych. Artykuł. W druku.

1853. Radkiewicz D. : Dydaktyka literatury - epika (zagadnienia teoretyczno, propozycje metodyczne). Część skryptu dla studentów.

1854. Radkiewicz D. : Literackie i dydaktyczne aspekty pracy nad tekstem epickim w szkole podstawowej. Propozycje rozwięzań metodycznych (Antoine de Saint-Exupéry "Mały k s i ę ż ę " ) . Ar­ tykuł.

1855. Radkiewicz D. : Teoretyczne podstawy czynności d y d a kt yc z­ nych nauczyciela i uczniów w procesie poznawania tokstów

(6)

-1856. Surowiec K . : O alfabetyzacji kultury teatralnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Ukończenie 1987.

1857. Swiętek S . : Kształcenie języka ucznia w klasie VII. P r ze­ wodnik metodyczny. Ukończenie 1987.

1858. Uryga Z . : Godziny polskiego. Studia o nauczaniu litera­ tury w szkole średniej. Ksigżka. Ukończenie 1987.

1859. Wiech A . : Film w szkole (metodyka wprowadzania wiedzy o filmie w szkole) .

1860. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. Praca zbiorowa uśl.

1861. Żebrowska D . : Muzeum Ziemi Puckiej a kierunki pracy p o l o ­ nisty w kl. IV-VIII - propozycje metodyczne. Artykuł. W druku.

1862. Żebrowska D . : Z tajemnic edukacji poetyckiej. Artykuł. W przygotowaniu.

1863. Żebrowska D . : Wybrane problemy metodyki literatury dla polonistów. Skrypt. W przygotowaniu.

\

Ponadto zob. p o z . : 26, 79, 91, 149, 331, 765, 779, 1581.

literackich. - 1990.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W wyniku dążenia do maksyma- lizacji wysokości dotacji budżetowej, stymulowało to uczelnie do rekrutowania zbyt dużej liczby studentów, co mogło negatywnie wpływać

in.: większa elastyczność wykorzystania pracowników, prostsze sterowanie produkcją, polepszenie jej jakości, zwiększenie wydajności pracy, wzbo­ gacenie jej treści,

Poddawanie refleksji paradoksów w kontekście organizacyjnym prowadzi do stawiania ważnych pytań dotyczących m.in. jednostkowych i organizacyjnych dzia- łań, podejmowania

b) zbieżność sum częściowych ciągu anharmonicznego do liczby 7, dla wybranego porządku jego wyrazów. Dowiedz się, do jakiej liczby zbiega szereg anharmoniczny dla

Te same nierówności zachodzą między średnimi dla dowolnej liczby liczb (co jest bardzo przydatne do rozwiązywania różnych zadań, więc warto o tym wspomnieć uczniom), jednak

w kierunku z Wrocławia do Warszawy. b) Jeśli prędkość samolotu to 700 km/h i wiatr wieje z prędkością 100 km/h w kierunku z Wrocławia do Warszawy, to średnia prędkość lotu

go — co „obce&#34;. Przeszłość nauki jest ujmowana terytorialnie i oce- niana z punktu widzenia wartości narodowych. Przezwyciężenie tych tendencji byłoby obecnie bardzo

Czwarty eksporter netto maszyn i sprzętu transportowego, czyli Holandia, której saldo wyniosło 18,9 mld euro, posiadała saldo handlu towarowego wynoszące 62,2 mld euro,