• Nie Znaleziono Wyników

Historia nauki wśród nauk humanistycznych.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Historia nauki wśród nauk humanistycznych."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

416

Kronika

die, począwszy od dzieł Bartłomieja Anglika De proprietatibus rerum (1482), Dide-rot'a i d'Alemberta Encyclopaedie ou Dictionnaire raisonné ... (1751-1780), J. G.

Krü-nitza Oeconomische Encyclopädie (1773-1858) i in.

Biblioteka posiada również zbiór najdawniejszych czasopism naukowych, jak „Histoire de l'Academie Royale des Sciences", „Mechanic's Magazine", „Scientific American" i in. Organizuje nadto specjalne konferencje naukowe poświęcone pers-pektywicznym i ogólnospołecznym problemom rozwoju nauki i techniki. Np. w dn. 4-5 września 1987 r. odbyła się konferencja Historia techniki i akceptacji techniki. 0 akceptacji techniki z historycznego i współczesnego punktu widzenia.

Eisenbibliothek wydaje periodyk „Ferrum", w którym publikowane są artykuły 1 referaty poświęcone wspomnianym zagadnieniom. Ostatni zeszyt z połowy 1988 r. zawiera publikacje, związane z jubileuszem biblioteki.

Jerzy Piaskowski (Kraków)

D O C Z Y T E L N I K Ó W

HISTORIA NAUKI WŚRÓD NAUK HUMANISTYCZNYCH

Redakcja „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" zamierza wprowadzić nowy dział pod powyższym tytułem. W dziale tym znaleźć mogą miejsce wypowiedzi do-tyczące pozycji, roli i zadań historii nauki wśród innych nauk humanistycznych. Za godne rozważenia i analizy w pierwszej kolejności wydają się być następujące zagadnienia:

sposoby uprawiania historii nauki (historii nauk) podstawowe pojęcia historii nauki

pola badawcze współczesnej historii nauki

potrzeby i zależności instytucjonalne historii nauki

związki historii nauki z innymi dyscyplinami humanistycznymi

Redakcja prosi Czytelników o wypowiedzi w postaci rozpraw, artykułów dyskusyj-nych i przyczynków dotyczących wymieniodyskusyj-nych wyżej zagadnień, a także indyskusyj-nych związanych z problematyką historii nauki. Wypowiedzi będą drukowane w Kwar-talniku.

Cytaty

Powiązane dokumenty

O grom nie doniosłe staje się zatem zaangażowanie teologiczne, kulturowe i duchow e tych, którzy poczynając od was, drodzy członko­ w ie Papieskiej Akademii

[…] Trzeba było bowiem zjednoczyć i streścić (zrekapitulować) Adama w Chrystusa, a Ewę przez Maryję, aby dziewica stała się orędowniczką dziewicy i usunęła dziewi-

Kardynał Wyszyński twierdził, że kobieta jest duchową matką nie tylko dla dziecka, ale również i dla męża oraz że dzięki temu ujawnia się prawda, iż małżeństwo to nie

Sko­ ro zatem granicę trw ania m iędzyludzkich związków wyznacza trwałość łą­ czącego je dobra osoby, to relacja do drugiego człowieka op arta na tym do­ bru

Lektura skierowana jest nie tylko do osób zajmujących się zawodowo problematyką wychowania dzieci, ale także do wszyst­ kich, którzy mają na sercu dobro dziecka.

Chociaż A utor „Duchowości świeckich konsekrowanych” nie wyróżnia rodziny jako konkretnego przedmiotu apostolstwa instytutów świeckich (choćby ze względu na jej

Ponieważ orzeczenie co do wydania należy do istoty rozgraniczenia, orzeczenie to sąd powinien zamieścić w postanowieniu o rozgraniczeniu bez względu na to, czy