• Nie Znaleziono Wyników

Lutomiersk Koziówki, st. 3 d, gm. Lutomiersk, woj. łódzkie, AZP 66-49

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lutomiersk Koziówki, st. 3 d, gm. Lutomiersk, woj. łódzkie, AZP 66-49"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Lutomiersk Koziówki, st. 3 d, gm.

Lutomiersk, woj. łódzkie, AZP

66-49/31

Informator Archeologiczny : badania 33, 66-67

(2)

66

ceramiki, niekiedy zawierających duże fragmenty naczyń, ale bez śladów kości – nie jest oczywista. Prawdopodobnie są to resztki zniszczonych grobów popielnicowych lub tzw. grobów symbolicznych. Brak przesłanek, by można było twierdzić, że są to trudne do rozpoznania groby szkieletowe. Ponad-to odkryPonad-to zasypiska 2 jam trapezowatych (z których jedna została wyeksplorowana tylko częścio-wo), niewielką jamę o regularnym zarysie (dół posłupowy?) i 4 zwarte skupiska polepy z odciskami konstrukcyjnymi. Należy je zapewne wiązać z istniejącą tu przed założeniem cmentarzyska osadą kultury trzcinieckiej lub z wczesnej fazy kultury łużyckiej. Zaobserwowano sytuację, gdy jedna z po-pielnic znajdowała się nad zasypiskiem trapezowatej jamy.

Większość naczyń ceramicznych, zachowanych całkowicie lub w ułamkach, reprezentuje for-my znane z poprzedniego sezonu badań. Są to gładkościenne garnki esowate, wazy dwustożkowate o zaokrąglonym załomie i lekko wyodrębnionej szyjce, misy oraz czerpaki. Po raz pierwszy w śro-dowisku grupy tarnobrzeskiej odkryto fragmenty dużych mis na czterech nóżkach. Należy zwrócić uwagę na obecność form mających niewątpliwie obce powiązania: fragment dużej dwustożkowatej wazy o karbowanym załomie, typowej dla grupy śląskiej kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu, owalny płaski guz pochodzący z górnej nasady ucha czerpaka lub czarki, mający nawiązania w kul-turze Noua, i dwa naczynia guzowate wykonane w stylu kultury Gava. Bardzo istotne jest odkrycie – po raz pierwszy w kontekście wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej – 2 zdobionych bransolet typu Sieniawa, datowanych HaAl, tj. na 2. połowę III okresu epoki brązu. Drobne przedmioty brązowe lub ich ułamki (co najmniej 9) znalezionych zostało w 6 innych grobach. W 3 grobach stwierdzono obecność niewielkich przedmiotów żelaznych, w tym szpili. Luźno w ziemi ornej wystąpiła zdobiona brązowa bransoleta (III-IV okres epoki brązu), ułamek sierpa z guzkiem i kamienny wisiorek z prze-wierconym otworkiem.

Wyniki badań z 1999 roku potwierdziły wcześniejsze przypuszczenie, iż na cmentarzysku re-prezentowane są groby z wszystkich 3 faz rozwojowych grupy tarnobrzeskiej. Bardzo interesująca jest obecność zabytków ceramicznych dowodzących istnienia wielokierunkowych dalekosiężnych powiązań. Na podstawie zarejestrowanych na powierzchni resztek grobów oraz wykopów sondażo-wych można stwierdzić, że cmentarzysko zajmuje obszar co najmniej 60 x 50 m.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagielloń-skiego w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim” oraz „Materiałach i Sprawozda-niach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”.

Badania będą kontynuowane.

LUTOMIERSK KOZIÓWKI, st. 3 d, gm. Lutomiersk, woj. łódzkie, AZP 66-49/31 osada kultury łużyckiej z IV/V okresu epoki brązu

Weryfikacyjno-ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Pawła Zawilskiego (autor sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Archeograf. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 100 m².

Stanowisko znajduje się na północnym stoku wydmy wnikającej w dolinę rzek Neru i Wrzącej. Przyczyną podjęcia badań było wybieranie piasku, które prowadzone jest na obszarze o powierzchni około 10 arów. W profilach wybierzysk piasku odnotowano obecność warstwy kulturowej o miąż-szości do 40 cm oraz 14 obiektów. Zdołano wyeksplorować 12 jam. Obiekty zachowały się bez stro-powych oraz częściowo bocznych partii wypełnisk. Relikty jam interpretowane są jako pozostałości jam gospodarczych.

W jednym przypadku odnotowano palenisko z jednowarstwowym kamiennym brukiem. Zawar-tość jam stanowiły przede wszystkim ułamki ceramiki, w których podstawową kategorią były

(3)

na-67

czynia zasobowe o chropowaconych powierzchniach zewnętrznych. Były to głównie garnki śred-niej wielkości o prostych lub lekko wychylonych na zewnątrz szyjach, w profilu zbliżone do form tulipanowatych. W grupie ceramiki dużej bądź średniej wielkości znajdują się także ułamki naczyń „stołowych”, tj. starannie wykonanych i zazwyczaj ornamentowanych. Są to nie dość charaktery-styczne fragmenty naczyń by przypisać je amforom. Naczynia małej wielkości występują w więk-szej liczbie form. W pełni zrekonstruowano tylko jedną formę. Jest to mały stożkowaty czerpak zaopatrzony w taśmowate ucho osadzone na wysokości wylewu. Na spodzie dna, mniej więcej kon-centrycznie, umieszczony jest niewielki dołek. Wśród zbliżonych form naczyń znajduje się górna partia ornamentowanej, półkulistej misy. Zdobienie zostało wykonane przy użyciu dwóch technik – rycia i chropowacenia. Górna partia naczynia jest wygładzona, na wysokości dolnego mocowa-nia ucha rozpoczyna się obszar schropowaconej powierzchni, z tym że poniżej samego ucha dalej kontynuowane jest pasmo gładkiej powierzchni. Ornament ryty obejmuje jedynie te fragmenty na-czynia, które są schropowacone. Zdobienie to tworzy układ równoległych rytych bruzd, umieszczo-nych miejscami pionowo, miejscami ukośnie, a miejscami poziomo. Do niewielkich form zaliczyć można także dwa naczynia o zbliżonym do beczułkowatego profilu. Pierwsze z nich nawiązuje do większych typów ceramiki – garnków. Ma ono całkowicie schropowaconą powierzchnię zewnętrzną poza pasem przydennym, który jest wygładzony. Drugi okaz to małe naczyńko, cienkościenne o be-czułkowatej tektonice, pokryte układem szerokich, pionowych, płytkich bruzd wyrytych na schro-powaconej powierzchni (pasmo tuż pod krawędzią pozostawiono gładkie). Kolejną grupę zabytków stanowią artefakty krzemienne, których pozyskano 27. Konkrecje krzemienne opracowano techniką łuszczenia, a surowcem do tego użytym był krzemień bałtycki. Obróbka jest nastawiona na doraźny efekt, w trakcie łuszczenia adaptowano te jej efekty, które mogły mieć użytkowe znaczenie, bez na-stawienia na produkcję półsurowca. Z „regularnych” narzędzi dysponujemy drapaczem wykonanym na odłupku. Z uwagi na postępujące niszczenie stanowiska przewidywane jest kontynuowanie badań ratowniczych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdania Archeologicznych”, t. V, s. 103-116.

Badania będą kontynuowane.

ŁĄG KOLONIA, st. 19, gm. Czersk, woj. pomorskie, AZP 22-38/55 ślad osadniczy kultury łużyckiej

Badania prowadziła mgr Beata Górska-Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkie-go). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko położone jest na wyniesieniu sandrowym, otoczonym podmokłymi łąkami, w dorze-czu rzeki Niechwaszcz, około 300 metrów na południe od stanowiska 20 (cmentarzysko). Badaniami objęto obszar 60 m2. Stanowisko zniszczone prawdopodobnie w wyniku działań związanych z II

woj-ną światową – warstwa spalenizny, leje, łuski. Odkryto kilkadziesiąt fragmentów ceramiki łużyckiej oraz spalone kości.

Dokumentacja i zabytki znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ze względu na stopień zniszczenia stanowiska badania nie będą kontynuowane.

ŁĄG KOLONIA, st. 20, gm. Czersk, woj. pomorskie, AZP 22-38/56

cmentarzysko grupy kaszubskiej kultury łużyckiej – IV-V okres epoki brązu •

Badania prowadziła mgr Beata Górska-Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkie-go). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Do kontroli ścisłego przestrzegania tego obowiązku zaangażowano komisa­ rzy i strażników policyjnych, którzy uprawnieni byli do żądania okazania biletu pod rygorem

W zachodniej części krużganków odkryto wątki kamiennych i cegla­ nych fundamentów ścian działowych z okresu użytkowania zabudowań klasztornych, w tym również

[r]

Krzysztof Dąbrowski,Tadeusz Baranowski.

Osada w Staczach należy do najbogatszych, znanych obecnie osad kultu­ ry niemeńskiej. Większość narzędzi posiada charakter neolityczny. Obecność warstwy kulturowej

rodowisko geograficzne miasta i gminy Szadek, jako jeden z wa niejszych elementów rozwoju zrównowa onego, zostało scharakteryzowane i ocenione na tle potencjału

Badania będą kontynuowane w celu ustalenia poziomu użytkowego od południowej strony zamku, wyjaśnienie wzajemnych powiązań chronologicz­ nych poszczególnych

Do we also need ‘independent’ counselling and guidance for adults who need help in their education and learning process, accessible within their local environment, on a

Additive manufacturing (3D printing) can use various materials (plastic, metal, ceramics, living cells) in layers to produce a 3D object using diverse

Jest to koncepcja zarządzania ukierunkowana na budowanie wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez utrzymywanie relacji z klientami przy wykorzystaniu mediów

Czy po jego lekturze (notabene już na wstępie wypada zaznaczyć, że zgromadzone w nim teksty są materiałem wymagającym od czytelnika wytrwałości, uważności i podstawowej

Tematem przewodnim była muzyka popularna, która została zaprezentowana w różnych ujęciach, między innymi jako fenomen społeczny, analizowano jej udział w działaniu

The increase of the carrier concentration in the liquid membrane phase, counter-ion concentration in the stripping phase, concentration and pH of the feed

Obywatelowi przysługują tylko te prawa, które są wprost gwarantowane przez porządek prawny jego państwa 32.. Stąd niebagatelną wagę ma udział w jego tworzeniu, znajdujący

Eleonora Kaszewska,Gabriel Rycel..

Czesław Strzyżewski,Włodzimierz Błaszczyk.

Władysław Filipowiak,Jerzy Wojtasik.

Tell

N iestety w Wypełniskach oma­ wianych zaciem nień wystąpiła minimalna liczb a zabytków, gdyż połud­ niowy skłon wału wydmowego został w znacznym stopniu

Sądzić można, iż dotąd nie udało się odkryć krzem leni cy, stanowiącej z reguły najw iększą koncentrację n arzędzi, bądź też świadczy to o pewnej

P race wykopaliskowe prowadzono w zachodniej c zę śc i osiedla późnej fazy kultury ceram iki wstęgowej ry tej, gdzie w latach poprzed­ nich natrafiono na ślady

W skład inwentarza wchodziły rów nież miniaturowe dwojączki gliniane, fragm enty m isy i czerpaka o ra z kolia złożona z 65 kulistych paciorków