• Nie Znaleziono Wyników

"Pieśni ludu krakowskiego. Wydanie fototypiczne pierwodruku z 1840 r.", Pod red. H. Kapełuś, Józef Konopka, Wrocław 1974 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Pieśni ludu krakowskiego. Wydanie fototypiczne pierwodruku z 1840 r.", Pod red. H. Kapełuś, Józef Konopka, Wrocław 1974 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Elżbieta Jaworska

"Pieśni ludu krakowskiego. Wydanie

fototypiczne pierwodruku z 1840 r.",

Pod red. H. Kapełuś, Józef Konopka,

Wrocław 1974 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 18/3 (57), 104

(2)

(I V ) KONOPKA J ó z e f: P ie ś n i ludu krakowskiego.Wydanie fo to ty p ic z n e p ie r ­ wodruku z 1840 r . Pod re d . H.Kapełuś. Oprać. E.Jaworska. Wrocław 1974, O ss., s s . 165 + L I I , z ł 4 0

.-Z b iór je s t drugą p o z y c ją (po Żegoty Paulego "P ieśn ia ch ludu p o lsk ieg o w G a l i c j i " , Lwów 1838) z s e r i i fo to ty p ic z n y c h wydań XIX-wiecznych p o ls k ic h p ie ś n i ludowych. P rzy n o si 401 p ie ś n i ( z czego ponad połowa to k ra k o w ia k i), zapisanych z żyw ej t r a d y c ji wsi podkrakow skiej. Tomik z o s ta ł opatrzony w o­ becnym wydaniu posłowiem , przypisam i do tekstów p ie ś n i i wykazem in c ip it ó w . W posłow iu omówiono w ie lo le t n ie kontakty ro d zin y Konopków z Oskarem K olber­ giem, o k o lic z n o ś c i powstania zbiorku i u d z ia ł Michała W iszniewskiego w jego o g ło s z e n iu . Poza o g ó ln ie dostępnymi źródłam i wyzyskano znajdujące s i ę w r ę ­ kach prywatnych rękopiśmienne wspomnienia Antoniny i Justyny Konopczanek o Kolbergu z czasów je g o pobytu w M odlnicy.

BP/57/73 E l.J .

(XV) SULIMA Roch: Stanisława P ig o n ia r e f l e k s j e nad ku ltu rą i lit e r a t u r ą ludową. "L ite r.a tu ra Ludowa" 1975 nr 1 s . 31-37.

A rtyk u ł zaw iera rek on stru k cję poglądów Stanisława P ig on ia na ludową tw órczość kulturową i lit e r a c k ą . S zczegółow ej a n a liz ie poddana je s t kw estia synkretyzmu, samorodności i przeobrażeń lit e r a t u r y ludowej w u ję c iu autora "D rzew iej i w c z o r a j".

Cytaty

Powiązane dokumenty

W 1862 roku Akademia ta weszła w skład Szkoły Głównej jako jej Wydział Lekarski.. Rektorem został fizjolog i pedagog Józef Mianowski, dziekanem Wydziału Lekarskiego zaś

Si Lacan da gran importancia al amor cortés en el seminario sobre la Ética se debe a que éste le permitió a introducir que la sublimación conserva a la mujer, en la relación del

Szczegółowe wyma- gania, jakim odpowiadać powinny pod względem fachowym i sanitarnym po- mieszczenia oraz urządzenia zakładu opieki zdrowotnej określone były

Porów­ nanie powieści politycznych okresu międzywojennego /Dał­ kowska, Strug, Kaden BanćLrowski/ z powo jennymi', wskazujące na ich wspólne cechy i różnice..

(II) MACISZEWSKI Jarema: Mechanizmy kształtowania się o­ pinii publicznej w Polsce doby kontrreformacji.W: Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok. Prace z historii kultury pod

(II) JUROW Włodzimierz: Praktyka pisarska i literackie tra­ dycje żywotów świętych polskich do końca wieku XVI. Łukasza, wyodrębniono kilka zagadnień szczegó­ łowych,

Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich.. Biuletyn Polonistyczny

Zwolennicy tworzenia kodeksów etycznych firm przytaczają różne ar- gumenty o charakterze mniej lub bardziej fundamentalnym (odwołując się do podmiotowości ludzi)