• Nie Znaleziono Wyników

pobierz Zasady recenzowania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "pobierz Zasady recenzowania"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zasady recenzowania

1. Wstępna ocena nadsyłanych artykułów dokonywana jest przez Redakcje czasopisma „Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera”. Ocenia się adekwatność tematyki z profilem czasopisma, wartość merytoryczna oraz poprawność językowa i stylistyczna. Dokonywane są również niezbędne poprawki redakcyjne.

2. Zaakceptowane przez Redakcje teksty podlegają ocenie przez recenzentów, wskazanych przez Redakcję, wybierane są osoby posiadające dorobek naukowy w danych dziedzinach. 3. Każdy artykuł oceniany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza Ojcowskiego

Parku Narodowego (formularz recenzji dostępny jest poniżej). 4. W każdym wydaniu publikowana jest lista recenzentów.

5. Recenzja ma formę pisemną i zakończona jest jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia tekstu do druku lub jego odrzucenia. Noty recenzyjne przechowywane są w redakcji i nie są przekazywane autorom. Na wniosek autora Redakcja zapewnia możliwość zapoznania się z ich treścią.

6. W przypadku pozytywnej oceny tekstu przez recenzentów jest on przyjęty do druku i podlega korekcie językowej i statystycznej. Tekst artykułu po opracowaniu redakcyjnym i korekcie redaktora językowego przekazywany jest autorowi do akceptacji.

7. W przypadku pozytywnej i negatywnej recenzji o publikacji lub skierowaniu tekstu do kolejnego recenzenta decyduje Redaktor Naczelny.

8. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.

Kwestionariusz

recenzji pracy przeznaczonej do druku w wydawnictwie Ojcowskiego Parku Narodowego Autor (autorzy):

Tytuł pracy: 1. Ogólna wartość pracy*

a) praca oryginalna (nowatorska)

b) praca zawiera elementy nowości

b) praca nie zawiera elementów nowości

2. Metody

a) właściwie dobrane i opisane

b) niedokładnie opisane c) niewłaściwie dobrane 3. Materiał badawczy a) wystarczający b) niewystarczający 4. Metody statystyczne a) właściwie dobrane b) są niewłaściwie dobrane

c) można zaakceptować po uwzględnieniu sugestii recenzenta

d) brak, a są niezbędne

(2)

*właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem „X” w kwadracie

a) właściwa liczba i jakość

b) jakość ilustracji nr ... niewłaściwa c) materiał ilustracyjny niewłaściwie dobrany 6. Tabele i ryciny

a) właściwie przygotowane i czytelne

b) należy poprawić (nr ...) c) niewłaściwie przygotowane lub niewystarczające 7. Interpretacja wyników

a) poprawna

b) można zaakceptować po uwzględnieniu sugestii recenzenta

c) należy dokonać znacznych poprawek

8. Piśmiennictwo

a) właściwie dobrane i zestawione

b) zestawione niezgodnie z wymogami

c) niekompletne, ważne pozycje pominięto

d) niewłaściwy dobór piśmiennictwa

9. Streszczenie

a) właściwe

b) nie charakteryzuje istoty pracy

c) konieczne gruntowne przeredagowanie

10. Język pracy i terminologia

a) poprawne i jasne

b) należy dokonać poprawek

c) całkowicie zmienić

11. Ogólna opinia o możliwości opublikowania pracy

a) praca bardzo dobra, może być opublikowana w obecnej formie b) praca dobra, może być opublikowana z nieznacznymi poprawkami c) praca może być opublikowana po całkowitym przeredagowaniu d) praca słaba, nie powinna być opublikowana 12. Wyrażam zgodę na ujawnienie mego nazwiska autorowi pracy

a) tak

b) nie

Komentarz:

Cytaty

Powiązane dokumenty

W odległości 1,5 km na północ od cmentarzyska w Bogdanach — przy obu brzegach jeziora Umląg - odkry- to w 1993 roku podczas badań powierzchniowych (HOFFMANN 1994) pięć

Figure 11: Exposure of tiie brittle gouge zone between the upper plate (Tr = Tripolitza Nappe) and lower plate ( PQ = Phyllite Quartzite) on the road from Kioliana to Sirikari.. n=33

However, as both the function and its inverse are causal functions of time, it is still true that the RHP is free of zeros and singularities, and therefore the phase spectrum

By com- paring the heat flows of GLARE and BR 127 in ni- trogen and air atmospheres, it is obvious that the for- mation of first exothermic peak (Step 1) of GLARE is caused by

Podkreśla on, że ten typ naczyń spotyka się wyłącznie w grobach obszaru środkowo-połud- niowego kultury Moche, w jej fazie środkowej (M III/IV) 1 sądzi, że z

kolekcję - łącznie kilkadziesiąt skrzyń wypełnionych zabytkami oraz część kartoteki Prussia Museum - przekazano do Museum für Vor- und Früh- geschichte, gdzie trafiły

This thesis introduces two simulation methods for optical systems that aim to account for both aberrations and cascaded diffraction: Wigner-based ray tracing (WBRT) and

has been chosen, one can develop, from the required energy consumption per kg of reliquefied LNG and the efficiency of the eñergy generated, a correlation between the selling price