• Nie Znaleziono Wyników

Widok Od Redakcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Od Redakcji"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

5

Od Redakcji

Oddajemy w Państwa ręce kolejny, trzeci juŜ numer czasopisma na temat finansów. W tym numerze ukaŜe się siedem artykułów naukowych, z czego dwa w języku angielskim. Będziemy takŜe kontynuować komentarze Autorów doty-czące aktualnych problemów podatkowych, koniunktury gospodarczej i polityki pienięŜnej. Przedstawimy równieŜ wybrane nowości wydawnicze. W niniejszym numerze czasopisma prezentujemy wieloaspektowe finanse, poddajemy analizie procesy finansowe, odnosząc się precyzyjnie do działania tego sektora i jego głównych instytucji. Wskazujemy róŜnego rodzaju rozwiązania regulacyjne. W czasopiśmie ukaŜą się artykuły poświęcone finansom, których Autorzy odno-szą się do perspektywy ekonomicznej, w ramach rozwaŜań natury teoretycznej i praktycznej oraz artykuły o tematyce finansowej, napisane przez Autorów związanych ze środowiskiem prawników, którzy dokonują analizy regulacji w kontekście ich wymiernych i niewymiernych skutków.

Zawarty w artykułach czasopisma Finanse i Prawo Finansowe opis rynku finansowego obejmuje róŜną tematykę. W artykułach przedstawiono strategię ekspansji przedsiębiorstwa poprzez przejęcie, na przykładzie transakcji firm Bosch–Siemens i Zelmer, podkreślając w tym przypadku zastosowanie metody wzrostu zewnętrznego, czyli fuzji i przejęć. W przypadku tego opracowania Autor odpowiada na pytanie o zasadność transakcji w kontekście rozwoju grupy kapitałowej. Kolejny Autor pochyla się nad problematyką kosztów postępowa-nia przed organami podatkowymi. Celem realizowanym w tym opracowaniu jest charakterystyka wydatków, za które odpowiedzialny jest organ decydujący o wymiarze postępowania i ilości przeprowadzonych czynności w sprawie. Kwestie podatkowe są takŜe ukazane w artykule opisującym wpływ podatków od spadków i darowizn na kształtowanie się dochodów własnych badanych gmin. Gminy, a dokładniej władze samorządowe zostały przedstawione w arty-kule, w którym opisano moŜliwości oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych. W artykule poświę-conym polityce pienięŜnej jej Autor prezentuje zaleŜności między polityką pie-nięŜna, koniunkturą gospodarcza i kondycją rynków finansowych. W dwóch obcojęzycznych artykułach opisano wpływ edukacji wyŜszej na społeczno--ekonomiczny rozwój regionu, na przykładzie Portugalii oraz analizę SWOT odnoszącą się do wielkich inwestycji w złoŜa węgla brunatnego.

https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.3.01

© by the author, licensee Łódź University – Łódź University Press, Łódź, Poland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license CC-BY-NC-ND 4.0

(2)

6

Z okazji uzyskania we wrześniu 2014 r. tytułu Mistrza Świata w piłce siat-kowej redakcja czasopisma Finanse i Prawo Finansowe (Journal of Financial

and Financial Law) składa serdeczne gratulacje twórcom tego sukcesu, polskiej druŜynie, a takŜe kibicom. śyczymy sobie takŜe, aby sukcesy na arenie sporto-wej przeniosły się na płaszczyznę gospodarczą, a zwłaszcza rynki finansowe, zaś optymizm klientów i wiara w sukces pośredników finansowych dodały wia-tru w Ŝagle wszystkim operacjom finansowym.

Iwona Dorota Czechowska

© by the author, licensee Łódź University – Łódź University Press, Łódź, Poland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license CC-BY-NC-ND 4.0

Cytaty

Powiązane dokumenty

Autor „tropi” patriotów, którzy w jego opinii przysłużyli się stworzeniu jednej Hiszpanii.. Narrację otwie- ra epoka starożytna a kończy okres dyktatury

Właściwie nie do przyjęcia jest wniosek autora, iż obecność ośrodka kultu pogańskiego w Gnieźnie mogła w jakiś sposób („pośrednio”) przyczynić się do

Pani dyrektor Malinowska pod- kreślała, że rzecznik praw dziecka zgodnie z Konstytucją RP wezwany jest do obrony praw dziecka, szczególnie w rodzinie, która stanowi

Istnieją dwie defi nicje ciąży: pierwsza mówi, że ciąża zaczyna się w momencie zapłodnienia komórki jajowej, druga o tym, że ciąża zaczyna się w momencie

Profesor zwrócił uwagę, że dialog jest aktem mowy, w którym wyraża się prawda!. Jest możliwy, jeśli rozmów- cy są

Niemniej, według danych prezentowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – świadczenie rodzinne przyczyniło się do poprawy sytuacji materialnej polskich

Widać więc, że prawo człowieka do migracji jawi się jako szczegółowa aplikacja bardziej pierwotnego prawa do tego, aby osiągnąć życie godne człowieka.. Naczelną

Idea „rodzicielstwa duchowego” Karola Wojtyły, której podstawą jest pod- jęcie moralnego wyzwania „przez bezinteresowny dar z siebie” w czynie i po- stawie przez osobę na