• Nie Znaleziono Wyników

Widok Moralny koszt współczesnej wojny, Lublin 1946, s. 50

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Moralny koszt współczesnej wojny, Lublin 1946, s. 50"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

zawodu i znający się na nim tak dobrze, że dzieło ich niezależnie od swoich prawnych i politycznych usterek, przetrwało w swych głównych zrębach Jat 100, które były najbardziej pokojowym okresem historii europejskiej.

W ciągu tych 100 lat jednak dyplomacja traci charakter wiedzy tajem nej, dostępnej tylko niewielu wtajemniczonym i otwiera się dla wszelkich talentów i wszelkich am bicji. To £eż traktat wersalski, który wynikł w znacznej mierze ze szlachetnych po­ budek W ilsona, nie był opracowany z taką znajomością rzeczy jak w iedeński i nie dorównał mu też w trwałości.

O kres międzywojenny, ze względu na znaczenie Ligi Naro­ dów i Trybunału H askiego, stawia dyplomatom wymagania odpo­ wiadające dotąd raczej adwokatom i parlamentarzystom.

W każdym razie i niezależnie od tego, co dzieje się za kulisami, współcześni dyplomaci powinni pamiętać, że opinia pu­ bliczna żąda dziś od nich takiego zreformowania świata, aby so­ lidarność i prawo wstąpiły w m iejsce zajęte dotąd przez chytrość dyplomatów i brutalną siłę wojskowych.

I g n a c y C z u m a . M oralny k o sz t w sp ółczesn e/

wojny-Lublin 1946. T-w o Naukowe K . U. L., str. 50.

Dwie ostatnie wojny światowe stanowią w dziejach ludzko­ ści odrębny typ przełomów i wstrząsów. Stworzyły tę odrębność a zarazem gig an tyczn ość— jeśli godzi się ująć wielkie i złożone procesy dziejowe w krótką formułę — rosnąca potęga materialna świata i głęboki kryzys moralny. Sięga on najbardziej podsta­ wowych i elementarnych złoży duchowych człowieka. W pożarze wielkiej walki płoną skupione a olbrzymie zasoby materialne i z tym większą gwałtownością im większy rozpad duchowy i roz­ bieżności wśród walczących. Że zaś poszczególny układ wojny nie wyczerpuje i nie uzdrawia konfliktu duchowego, wojny stają się aktami dramatu rozwijanego w nowe ich fazy. Broszura oma­ wia krótko szkody moralne w spółczesnej wojny dla człowieka, dla narodu i dla ludzkości.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Po pierwsze, wyobrażamy sobie, że możliwe (choć mało prawdopodobne) jest to, iż socjologia – w obliczu rosnących wpływów teorii złożoności prezentującej się chętnie

Wracając do pytania postawionego na początku artykułu: czy możliwe jest modyfikowanie klasycznej metody indywidualnego przypadku w kierunku no- wej formuły

Niemiecki plan jest najprawdopodobniej dokumentem pochodz¹cym z obozowego Bauleitungu, czyli kierownictwa budowy obozu, poniewa¿ zawiera niemieckie opisy oraz planowane

[r]

Pierwsza kategoria czynników jest związana z gospo‑ darką i budżetem kraju (ogólna sytuacja gospodarcza, wysokość deficytów budżetowych, wysokość ukrytego długu publicznego,

Istotny jednak jest fakt, że znalazł się w nim fragment wiersza Podróż, zapowiadający rychły powrót do rodzinne- go domu — wówczas wobec zagłady dziecinnej arkadii